Törvény a tulajdonjogi viszonyokról

Szerbia területe Tudástár

(A JSZSZK Hiv. Lapja 6/80. és 36/90. sz., a JSZK Hiv. Lapja 29/96. és a Szerb Közt. Hiv. Közlönye 115/2005. sz. – egyéb elnevezésű törvény)

 

 1. fejezet

 

ALAPELVEK

 

 1. szakasz

 

Természetes és jogi személyeknek tulajdonjoguk lehet ingó és ingatlan dolgokon.

 

 1. szakasz

 

(Törölve)

 

 1. szakasz

 

A tulajdonosnak jogában áll saját dolgát birtokolni, használni, s rendelkezni azzal a törvénnyel megállapított határokon belül.

 

Más személy tulajdonjogának megsértésétől mindenki tartózkodni köteles.

 

 1. szakasz

 

A tulajdonos tulajdonjogát a dolog természetével és rendeltetésével összhangban valósítja meg.

 

Tilos a tulajdonjogot a törvény által meghatározott vagy elismert céljával ellentétesen gyakorolni.

 

 1. szakasz

 

A tulajdonos az ingatlan használata során köteles tartózkodni az olyan cselekményektől, és köteles megszüntetni az ingatlanából eredő azon okokat, amelyekkel mások ingatlanának használatát – tekintettel az ingatlan természetére, rendeltetésére és a helyi körülményekre – a szokásosat meghaladó vagy jelentős kárt okozó mértékben megnehezíti (füstkibocsátás, kellemetlen szagok, hőhatás, korom, rezgés, zaj, szennyvízkibocsátás stb.).

 

Az ingatlan használatát külön jogosítvány nélkül tilos különleges berendezésekkel az e szakasz 1. bekezdésében körülírt módon háborítani.

 

 1. szakasz

 

Tulajdonjog tárgyát képező dolgon – a törvényi feltételek mellett – szolgalmi jog, dologi teherjog és zálogjog létesíthető.

 

Tilos az e szakasz 1. bekezdésében körülírt jogokat a törvény által meghatározott vagy elismert célokkal ellentétesen gyakorolni.

 

 1. szakasz

 

A tulajdonjog, a szolgalmi jog, a dologi teherjog és a zálogjog megszerzését törvény szabályozza.

 

 1. szakasz

 

A tulajdonjog csak az alkotmánnyal és a törvénnyel összhangban vonható meg vagy korlátozható.

 

 

 1. fejezet

 

A TULAJDONJOG

 

 1. A tulajdonjog tárgya

 

 1. szakasz

 

A természetes és a jogi személyek tulajdonjogának tárgyai lakóépületek, lakások, irodaépületek, üzlethelyiségek, mezőgazdasági földterületek és egyéb ingatlanok lehetnek, kivéve az állami tulajdonban levő természeti kincseket.

 

A természetes és a jogi személyek tulajdonjogának tárgyai lehetnek – a törvénnyel összhangban – a közhasználatban levő javak és a városi építési telkek, továbbá, a törvény által megszabott keretek között, az erdők és az erdei földterületek.

 

10–12. szakasz

 

(Törölve)

 

 1. szakasz

 

Több személynek osztatlan dolog felett társtulajdona van, ha mindegyikük részhányada az egészhez viszonyított arányban van kifejezve (eszmei hányad).

 

Ha a tulajdoni hányadok nincsenek meghatározva, egyenlő arányokat kell vélelmezni.

 

 1. szakasz

 

A tulajdonostársnak joga van a dolgot részhányadának arányában birtokolni és azt a többi tulajdonostárssal együtt használni, nem sértve eközben a többi tulajdonostárs jogait.

 

A tulajdonostárs saját tulajdoni hányadával a többi tulajdonostárs hozzájárulása nélkül rendelkezhet.

 

A társtulajdonosi hányad eladása esetén a többi tulajdonostársat elővásárlási jog csak akkor illeti meg, ha e jogot törvény írja elő.

 

 1. szakasz

 

A tulajdonostársakat megilleti a dolog közös kezelésének joga.

 

A dolog rendes kezelésének körébe tartozó cselekmények foganatosításához a dolog együttes értékének felénél nagyobb hányadot tulajdonló tulajdonostársak hozzájárulása szükséges.

 

Ha az e szakasz 2. bekezdésében körülírt esetekben nem jön létre megegyezés, az intézkedés foganatosítása azonban feltétlenül szükséges a dolog rendes karbantartásához, a kérdésben a bíróság határoz.

 

A rendes kezelés keretét meghaladó cselekmények (az egész dolog elidegenítése, rendeltetésének megváltoztatása, bérbeadása, jelzálogjog keletkeztetése az egész dolgon, telki szolgalmak létesítése, nagyobb javítások stb.) foganatosításához az összes tulajdonostárs hozzájárulása szükséges.

 

A tulajdonostársak a dolog kezelését egy vagy több tulajdonostársra, illetve harmadik személyre is rábízhatják.

 

A dolog használatának, kezelésének és karbantartásának költségeit, valamint a dologgal kapcsolatos egyéb terheket a tulajdonostársak részhányadaik arányában viselik.

 

 1. szakasz

 

Ha a törvény másként nem rendelkezik, a tulajdonostárs bármikor követelheti a dolog megosztását, kivéve ha a megosztás időpontja kárt okozna a többi tulajdonostársnak.

 

Az e szakasz 1. bekezdésében körülírt jog nem évül el.

 

Semmis az a szerződés, mellyel a tulajdonostárs véglegesen lemond dologmegosztási jogáról.

 

A tulajdonostársak a dologmegosztás módját megegyezéssel határozzák meg, annak hiányában pedig a bíróság határoz.

 

Ha a természetbeni megosztás nem lehetséges, vagy ha az a dolog értékének jelentős csökkenésével járna, a bíróság elrendeli a dolog eladás útján történő megosztását.

 

Azon tulajdonostárs iránt, akit a dolog vagy annak része a megosztás nyomán megillet, a többi tulajdonostárs – saját részhányada értékének keretei között – a dolog jog- és kellékszavatosságát vállalja.

 

Az e szakasz 6. bekezdésében körülírt jog a dolog megosztásától számított három év lejártával megszűnik.

 

 1. szakasz

 

Társtulajdon keletkezik az egyes részein különböző tulajdonformákat öltő osztatlan dolgon is.

 

 1. szakasz

 

A törvény által meghatározott esetekben és feltételek mellett közös tulajdonjog is fennállhat.

 

A közös tulajdon több személy tulajdona egy olyan osztatlan dolgon, melynek részarányai meghatározhatók ugyan, de a hányadok mértéke eleddig nem határoztatott meg.

 

 1. szakasz

 

Az épület külön része tulajdonjogának tárgya lakás, üzlet-, ill. irodahelyiség vagy garázs, ill. garázshely lehet.

 

Az épület közös részei és berendezései felett az épület külön részeinek tulajdonosai közös osztatlan tulajdonjoggal rendelkeznek.

 

A törvénuy teljes szövege az alábbi címen olvasható:

www.mnt.org.rs