A sajtókommunikációs munka során rendszeresen, megbízható, pontos és hírértékű információkkal kell ellátnunk a média képviselőit, törekedve a kétoldalú, jó személyes kapcsolatok kialakítására.

Útmutató az 1%-os jogosultságról, a gyűjtés feltételeiről és körülményeiről, beszámolásáról.

Az önkéntes tevékenységről szóló jogszabályt 2005-ben fogadta el a parlament, majd 2005. október 1-vel lépett hatályba, s mára már a civil szervezetek körében ismert jogszabállyá vált.

Ha van olyan társadalmi ügy, ami szívünknek kedves, és szeretnénk új tapasztalatokat szerezni, tudásunkat a jó ügy érdekében kamatoztatni, akkor ennek egy kézenfekvő és gyakorlati formája lehet, ha valamelyik civil szervezetnél vállalunk szabadidőnk terhére önkéntes munkát.

Zágárb

A Kisebbségi Tanács április 20-án - törvény által előírt határidőt jócskán túllépve - soron következő ülésén döntést hozott a Horvátországban működő kisebbségi szervezetek anyagi támogatásáról. A nem kormányzati egyesületek, valamint a kisebbségi intézmények és egyesületek kulturális autonómiájára (tájékoztatás, kiadványok, kulturális amatőrizmus, rendezvények támogatása) meghirdetett pályázatra jelentkezve a magyar kisebbség 2017-ben összesen 3.629.000,00 kuna támogatásban részesül, ami a tavalyihoz képest 139.000,00 kunával többet jelent!

Vajdaság

A vajdasági magyar civil szféra elemzésének szükségessége, annak eredményei.

Vajdaság

A civilszervezetek kutatása és egyéb adattárgyűjtemény.

Vajdaság

Vajdaság

Erdély

Erdély

Erdély

Ungvár

A felelős beosztást betöltő köztisztviselők és önkormányzati képviselők új típusú vagyonbevallásáról, az e-deklarációról, melynek második hulláma január 1-én vette kezdetét, s április 1-jéig tart.

Vajdaság

A Magyar Nemzeti Tanács A nemzeti kisebbségek nyelvének hivatalos használatáról szóló tartományi határozat 7. szakaszának (1) bekezdése alapján meghozta A vajdasági magyar helységnevek meghatározásáról szóló határozatát.

Szerbia területe

Március 1-től már csakis a közjegyzők és munkatársaik hitelesíthetik a dokumentumainkat.

Erdély

Erdély

Erdély

Vajdaság területe

A civil szféráról talán azok tudnak legtöbb információval szolgálni, akik nap mint nap találkoznak annak jellegzetességeivel, akik mindennapi kapcsolatban vannak civil szervezetekkel, pályázatokkal, pályáztatókkal, önkéntesekkel.

Vajdaság területe

Az Identitás Kisebbségkutató Műhely célja egy olyan Vajdaságot felölelő, összesített digitális adatbázis létrehozása, amely az internet segítségével a világ bármely pontjáról elérhető

Zágráb

A Horvátországi Magyar Országos Koordináció március 15-én tartotta meg harmadik ülését. A testület tagjai Zágrábban értekeztek. A koordináció képviselői az ülést követően a Petőfi emléktáblánál koszorúztak.

Szatmár megye

Erdély

Erdély

Zágráb

A Horvátországi Magyarok Országos Koordinációja tavaly márciusban alakult. A tanácsadó, javaslatadó testületet a napokban jegyezték be a kisebbségi tanácsok nyilvántartásába.

Erdély

Erdély

Erdély

Szerbia

A Törvény előírja, hogy a pénzügyi kötelezettségek kifizetésének határideje nem lehet hosszabb, mint 60 nap!

Szerbia

Magánszemélynek, aki nem ÁFA-„PDV” köteles és bérbe ad ingatlant, nem kell „PDV” -t elszámolnia. Ebben az esetben, a bérbeadó személy, a bérleti díj utáni, lakossági jövedelem adót köteles fizetni.

A szervezet szükség szerint bérelhet, vagy bérbe adhat tárgyakat és ingatlant.

A fejezet azon szervezeteknek szól, akik már jogilag is megalakultak, tehát intézményesült szervezetnek tekinthetőek. Akármekkora is a működés intenzitása, avagy a pénzforgalom, függetlenül attól, hogy van-e foglalkoztatottja a szervezetnek, vagy a tagok, aktivisták tevékenységére épül, vannak olyan kötelezettségei és feladatai, amivel mindenképpen meg kell birkóznia.

A pénzkezelés, gazdálkodás nagyon fontos eleme a civil szervezetek működésének, annak ellenére, hogy a szervezetnek nem a pénzszerzés a célja.

Vajdaság

Ungvár

Porosenko aláírta a vállalkozó természetes személyek új illetékéről rendelkező törvényt

Vajdaság

Vajdaság

Vajdaság

Erdély

A nemzetállamok mai világában arra nem szokás rákérdezni, mitől és miért magyar, avagy román a tudomány – pedig ugyanúgy indokolt lehetne, miként egyesek rákérdeznek arra: mikor civil a tudomány? Bár a továbbiakban visszatérek ezekre a kérdésekre, elöljáróban a tudomány kettős jellegére utalnék. A tudomány egyrészt megismerési folyamat és ennek az eredménye, a tudás mint bizonyított ismeret. (Vekerdi 1994) Ugyanakkor a tudomány intézményrendszert is jelent, azt a társadalmi struktúrát, ahol ez a tudás megszületik. Attól függően, hogy milyen társadalmi körülmények között jön létre a tudás, beszélhetünk magyar tudományról, erdélyi magyar tudományról és erdélyi magyar civil tudományról. Civil abban az értelemben, hogy nem az állam által (fentről) kialakított intézményi keretekben, hanem közösségi szándékot követve, közösségi alapon (lentről) szerveződő műhelyekben jön létre ismeret és tudás.

Erdély

2011. november 4-5 között tizenkettedik alkalommal került megrendezésre a Civil Fórum konferencia Marosvásárhelyen. A rendezvény idei témája a Fenntartható Civil Társadalom volt. A plenáris ülés keretében Sebestény István „A civil forrásteremtés dilemmái” címmel tartott előadást.

Szerbia

Az egyesület két kötelező szerve a közgyűlés és az egyesület képviselője.

Kolozsvár

Kolozsvár

Kolozsvár

Szerbia

Az egyesület szervezeti felépítésétől függően az egyesület végrehajtó szervének szerepét a meghatalmazott képviselő vagy az igazgatóbizottság tölti be.

Szerbia

Az egyesület közgyűlése az alapszabályban meghatározott kérdésekben dönt, az alapszabályban meghatározott szavazatöbbséggel.

Szabadka

Társadalmi tőke, kapcsolati tőke, civil tőke – a civil szervezetek lehetőségei, kihívásai a „tőkés rendszerben”

Ungvár

Nonprofit szervezetek és intézmények adózási rendjéről

Akármilyen szektorról legyen szó, a munkáltatásra vonatkozó szabályok mindenhol megegyeznek. Munkáltató és munkavállaló viszonyát a Munka Törvénykönyve szabályozza. Ez a keretrendszer tág mozgáslehetőséget ad a Munkáltatónak, melyből szabadon választhatja ki működési formájához leginkább illő és gazdaságos formát.

Vajdaság

Erdély

Amikor elvállaltam e tanulmány elkészítését, arra a feladatra vállalkoztam, hogy összefoglaljam mindazt, ami a 2002-ben az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány (ERMACISZA) által megrendezett IV. Civil Fórum és a tanulmány írása közötti időintervallumban a romániai magyar civil szférában történt. Mondanom sem kell, hogy egyáltalán nem könnyű feladat, és ennek több oka is van.

Erdély

Erdély

Közhelyszerű tétel a társadalomtudományokban, hogy a történelem során kialakult társadalmak szükségleteinek kielégítésére alapvetően három lehetőség volt adott, éspedig: a) a piaci megoldások (amelyet a magántulajdon, a pénz és a verseny határoz meg); b) az állami cselekvés (elsősorban olyan szolgáltatásokra nézve, amelyekre mindenkinek szüksége van, viszont nem biztosítható csupán egyéni/vállalkozói részvétellel); c) végül a „civil megoldások”, amelyek egyéni és közösségi szükségletekre irányulnak, jellemzőjük az öntevékenység, a szolidaritás, vagyis az önsegítés és az önszervezés igénye. E három társadalmi cselekvési tér közötti kapcsolatok etikai vonatkozásaival rég foglalkozik a filozófia és az erkölcstan. Az etikai dimenzió és a felelősség kérdése külön is vizsgálható és vizsgálandó az állam-piac, a piac-civil társadalom, valamint az állam-civil társadalom kapcsolatrendszerben.

Szerbia

Vajdaság

Magyarország

Civil szervezet fogalma

Magyarország

Mi az a nonprofit gazdasági társaság?

Magyarország

Székhelynyilatkozat egyesületek, alapítványok részére

Magyarország

Jobb esetben akkor hozunk létre civil szervezetet, amikor már tudjuk a miértjét, megvan a célunk. Azt, hogy ezt a célt milyen eszközökkel, hogyan kívánjuk elérni érdemes megtervezni.

Ungvár

Kisebbségi törvény

Erdély

Kutatásunkban a romániai magyar fiatalokkal kapcsolatos kutatások összegyűjtésére vállalkoztunk azzal a céllal, hogy megvalósult vizsgálatok egyfajta kronológikus, tematikai áttekintését készítsük el. Tárgykörünket tágan értelmezve, a szakirodalmi anyagok alapján igyekeztünk figyelni minden erdélyi magyar fiatalokkal kapcsolatos empirikus kutatásra, vizsgálatra, esettanulmányra. Írásunkban a kutatás során elkészült, mintegy 70 kutatást magába foglaló adatbázis alapján tekintjük át a romániai/erdélyi magyar ifjúságkutatás közel 25 évét. Tanulmányunkban először a romániai ifjúságkutatási szférát, majd pedig az erdélyi magyar ifjúságkutatásban érintett műhelyeket mutatjuk be röviden. Ezt követően bemutatjuk az empirikus kutatások eloszlását témakörök, illetve az alkalmazott módszertan szerint. Végül pedig időrendben haladva, a vizsgált időszakot három időintervallumra bontva tekintjük át a különböző témaköröket, kutatásokat. Kulcsszavak: romániai magyar ifjúságkutatás; empirikus kutatások; erdélyi magyar fiatalok; kronológi

Erdély

Dolgozatunkban egy erdélyi civil szervezet példáján mutatjuk be az erdélyi civil szféra rendszerváltás óta történt átalakulását, a következő szempontok szerint: milyen a szervezeti felépítés, milyen célokat tűznek ki maguk elé, milyen tevékenységeket folyatatnak, milyen finanszírozási módokkal élnek, milyen kapcsolatban állnak a politikai szférával, hivatalos intézményekkel és a gazdasági szférával. A vizsgálat célja, hogy kimutassuk, nyomon követhető-e a nyugat-európai minták átvétele, milyen változásokat hozott az Európai Unió a szervezetek életébe, céljaik meghatározásába, finanszírozásukba és kapcsolatukba a politikai szervezetekkel, piaccal. Választásunk egy olyan szervezetre esett, amely a rendszerváltás után az egyik első létrejövő civil szervezet volt, jól meghatározott célokkal, amelyeket az elmúlt húsz évben következetesen szem előtt tartott. Interkulturális, többnyelvű környezetben jött létre, a kommunizmus megszűnte után elsőként vállalta fel és terjesztette a pluralizmus, a demokrácia, az interkulturalitás, az európaiság eszméjét. Dolgozatunkban azt vizsgáljuk, hogyan próbálták életképes, közösségszervező elvekké változtatni ezeket az értékeket, milyen változás figyelhető meg az elmúlt 20 év alatt az emberek viszonyulásában, az EU-s csatlakozást követően érzékelhető-e a kezdeti célok átalakulása, milyen új problémák kerülnek a központba. Ezek mellett figyelemmel követjük az elmúlt 20 év során a finanszírozási formákban, kapcsolatrendszerben, szervezetben történt változásokat, az uniós csatlakozás hatásait.

Szerbia

Az egyesületek, szövetségek és külföldi egyesületek jegyzékét a Cégbejegyzési Ügynökség vezeti, szerb nyelven: Agencija za privredne registre.

Vajdaság

Magyarország

Mit kell tudni az eseményekhez kötődő forrásszervezési akciókról?

Magyarország

Telefonos adománygyűjtés — hogy működik?

Magyarország

A sikeres támogató toborzáshoz érdemes utánajárni, hogy az adott téma iránt érdeklődőknek mi a legfontosabb, mi motiválja őket az adományozásban, mik a legfőbb jellemzőik. A célcsoport ismerete hatékonyabbá, könnyebbé teheti mind az adományszervezést, mind a szervezet külső kommunikációját.

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Szerbia

Az adomány, az, a civil szervezetnek az alapszabályában rögzített céljaira, ellenszolgáltatás nélkül juttatott eszköz, vagyon, áru, illetve nyújtott szolgáltatás.

Szerbia

A civil szervezeteknek a pénzforgalmat kizárólag folyószámlán keresztül kell végezniük. Ezért minden szervezetnek erre a célra az álltaluk kiválasztott bankban fólyószámlát kell nyitni.

Munka Törvénykönyve

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

A szerbiai szabályzás szerint a megalakult és a törvénnyel összhangban, a Gazdasági nyilvántartási ügynökségnél ("Agencija za privredne registre"), bejegyzett egyesület munkaszerződéssel alkalmazhat

Az egyesület megalakulására vonatkozó bejelentés a Gazdasági Cégbejegyzési Ügynökség honlapján található meg, melynek a benyújtása egy példányban kötelező.

Az alapító okirat és az alapszabály mellet a harmadik kötelező alapító dokumentum, melyet az alakuló közgyűlés hoz meg. Az egyesületet egy vagy több, erre meghatalmazott személy képviseli

Az alakuló közgyűlés kötelező napirendi pontjai: feladatainak és céljainak meghatározása, valamint az Egyesület alapító okiratának meghozatala, az egyesület Alapszabályának bemutatása

A szerbiai jogszabályok szerint az egyesület az alapító okiratnak és az alapszabálynak az egyesület alakuló közgyűlésén való elfogadásával és az egyesület képviselésére meghatalmazott személy megválasztásával alakul.

Magyarország

Magyarország

Útmutató az 1%-os jogosultságról, a gyűjtés feltételeiről és körülményeiről, beszámolásáról.

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Hol tudok információkat gyűjteni a forrásteremtés lehetőségeiről?

Hogyan alakítsa ki egy nagyobb munkatársi létszámmal dolgozó szervezet a belső kommunikációs csatornáit és miért fontos ez?

Milyen marketingeszközöket tudok használni a szervezetemben?

Mire figyeljek az emberi erőforrás-fejlesztésénél?

Milyen eszközökkel tudom ismertebbé tenni a szervezetemet?

A Felvidéki Településmustra a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet adatbázisainak – a Csemadok 1949-beni megalakulása óta történt helytörténeti, népzenei, néptáncgyűjtéseinek, a hely értékeinek – halmaza, melyek egy-egy település értékeihez köthetők: – a HAGYOMÁNYOK csoportban gyermekjátékok, kiolvasók, mondókák, közmondások, lakodalmi és vőfélyversek, népdalok, népmesék, népmondák, népi játékok, néptáncok, kvízek – a JELEK csoportban emlékhelyek, kiadványok, rendezvények, ünnepélyek – a KÖZÖSSÉGEK csoportban a Csemadok szervezet megalakulása, a működése, az amatőr művészeti együttesek – a SZEMÉLYISÉGEK csoportban az országos rendezvényeken eredményesen szerepeltek, a szövetség kitüntetettjei, jeles személyiségek, kézművesek, iparművészek adatai találhatók.

A törvény lehetővé teszi a külföldi egyesületek, illetve nemzetközi szervezetek képviseleteinek a bejegyzését is

Ungvár

TUDNIVALÓK AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK BEJEGYZÉSÉRŐL

Ungvár

Tudnivalók az egyéni vállalkozók bejegyzéséről

A csatolmányoknál a közösségfejlesztéssel kapcsolatos hasznos dokumentumokat tölthet le a látogató.

2015-ben a magyar kormány több mint 450 millió forinttal támogatta a vajdasági magyar kultúrát és oktatást. A támogatások több mint kétharmadát azonban pártpolitikai kötődésű szervezetek kapták.

Ungvár

Megváltozott a regisztrációs kérvények formája.