TÖRVÉNY A KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSRÓL

Szerbia területe Tudástár

Törvény az általános közigazgatási eljárásról

(A JSZK Hivatalos Lapja, 33/97. és 31/2001. szám, A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 30/2010. szám)

 

Első rész

ALAPRENDELKEZÉSEK

I. fejezet

ALAPELVEK

A törvény hatálya

 

  1. szakasz

 

Az állami szervek kötelesek e törvény szerint eljárni, ha a jogszabályok közvetlen alkalmazásával természetes személy, jogi személy vagy más ügyfél jogairól, kötelezettségeiről vagy jogos érdekeiről közigazgatási ügyben döntenek, illetve ha e törvényben meghatározott egyéb teendőket végeznek.

 

  1. szakasz

 

E törvény szerint kötelesek eljárni a vállalatok és egyéb szervezetek is, ha törvényi közmegbízatás alapján az 1. szakasz szerint ügyekben döntenek, illetve egyéb teendőket végeznek.

 

  1. szakasz

 

Azoknak a törvényrendelkezéseknek, amelyek az egyes közigazgatási területek közigazgatási ügyeinek specifikus jellege miatt az általános közigazgatási eljárási szabályoktól való szükségszerű eltérést írják elő, összhangban kell lenniük az e törvényben meghatározott alapelvekkel.

 

  1. szakasz

 

Az e törvényben használt egyes kifejezések jelentése a következő:

 

1) közigazgatási ügyekben eljáró, illetve döntő hatóság: közigazgatási és egyéb állami szerv, továbbá törvényi közmegbízatás alapján eljáró vállalat és egyéb szervezet (a továbbiakban: hatóság);

2) hatósági nyilvántartás: törvény, illetve egyéb jogszabály alapján felfektetett olyan nyilvántartás, amely szervezetten tartja nyilván a bizonyos rendeltetésű vagy bizonyos érdekeltek számára szükséges adatokat vagy tényeket.

 

A törvényesség elve

 

  1. szakasz

 

(1) A közigazgatási ügyekben eljáró hatóság törvények és egyéb jogszabályok alapján dönt.

 

(2) Azokban a közigazgatási ügyekben, amelyekben törvényi meghatalmazása értelmében szabad mérlegelés alapján dönthet, a hatóságnak a meghatalmazás keretében és a meghatalmazás céljával összhangban kell meghoznia döntését.

 

A polgári jogok és a közérdek védelmének elve

 

  1. szakasz

 

(1) A hatóság a közigazgatási eljárás során és döntéshozatalkor köteles biztosítani, hogy az ügyfél minél könnyebben megvédhesse és érvényesíthesse jogait és jogos érdekeit, szem előtt tartva, hogy ez ne sértse mások jogait és jogos érdekeit, illetve ne legyen ellentétben a törvényben meghatározott közérdekkel.

 

(2) Ha a meghatalmazott ügyintéző a tényállásra való tekintettel megtudja, vagy úgy értékeli, hogy az ügyfél vagy az eljárás más részvevője számára megalapozott bizonyos jog vagy jogos érdek érvényesítése, figyelmeztetnie kell erre.

 

(3) Amikor a törvény az ügyfél vagy az eljárás más részvevője számára kötelezettséget irányoz elő, az előirányzott intézkedések közül a számára kedvezőbbet kell alkalmazni, ha így is elérhető a törvény célja.

 

A hatékonyság elve

 

  1. szakasz

 

A közigazgatási ügyben eljáró vagy döntő hatóság köteles biztosítani a természetes személyek, jogi személyek vagy más ügyfelek jogainak és jogos érdekeinek az eredményes és minőséges érvényesítését és védelmét.

 

Az igazság elve

 

  1. szakasz

 

Az eljárás során helyesen és átfogóan kell megállapítani a törvényes és szabályos döntéshozatalhoz szükséges összes tényt és körülményt (döntő tények).

 

A törvény teljes szövege az alábbi címen olvasható:

 

www.mnt.org.rs