Egyesület-Nyilvántartásból való törlés

Magyarország Tudástár

Az eljáró bíróság: A kérelmet azon a törvényszéken kell előterjeszteni amely a szervezetet nyilvántartásba vette.

Kérelmező: Az egyesület nyilvántartásból való törlése iránti kérelmet, ha az egyesület jogutódlással (egyesülés, szétválás) szűnt meg az egyesület képviselője terjeszthet elő. Amennyiben az egyesület jogutód nélkül szűnt meg és kényszer-végelszámolás lefolytatására került sor, a kérelmező a végelszámoló lehet.

Kérelem-formanyomtatvány: A kérelmet az „Egyesület törlése iránti kérelem” ÁNYK űrlapon kell benyújtani egy példányban papír alapon vagy – elektronikus útra kötelezett kérelmező esetében – elektronikus úton az Ügyfélkapun keresztül a bíróságra. A kérelem benyújtásáról részletes tájékoztatást olvashat itt.(http://www.birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-eljarasok…)

A kérelemhez csatolandó iratok: A kérelemhez az egyesület nyilvántartásból való törlésének törvényi feltételei bekövetkeztét igazoló okiratokat, nyilatkozatokat kell csatolni. Továbbá, amennyiben az egyesület (kivéve párt) jogutód nélkül szűnt meg és végelszámolás vagy kényszer-végelszámolás lefolytatására került sor az alábbi okiratokat is csatolni kell:

 • A végelszámoló által a végelszámolás befejezésekor elkészített és a döntéshozó szerv által jóváhagyott
 • az adóbevallásokat,
 • a végelszámolás utolsó üzleti évéről készült számviteli törvény szerinti beszámolót,
 • a vagyonfelosztási javaslatot, amelyben a végelszámoló díjának mértékére is indítványt tett,
 • a végelszámolási időszak esetleges gazdasági eseményeinek bemutatásáról szóló összefoglaló értékelést (zárójelentést), valamint
 • a civil szervezet vagyoni részesedésével működő jogalanyok sorsára vonatkozó javaslat során meghozott döntést,
 • A döntéshozó szerv fenti okiratok tárgyában meghozott jóváhagyó határozatát is tartalmazójegyzőkönyvet a jelenléti ívvel együtt. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a végelszámoló díjárra, költségeire, köztük az iratanyag őrzésének és a civil szervezet megszűnésével kapcsolatban felmerülő egyéb költségeknek a viselésére, illetve a felosztott vagyon kiadásának időpontjára vonatkozó határozatot is,
 • Felügyelőbizottság jelentése (ha a szervezetnél működik felügyelő bizottság),
 • A könyvvizsgáló jelentése (ha a szervezetnek van könyvvizsgálója),
 • A civil szervezet iratanyagának elhelyezéséről, őrzéséről szóló nyilatkozat,
 • Nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv és az állami adóhatóság igazolása a szervezet biztosítottjai adatainak átadásáról vagy a végelszámoló nyilatkozata arról, hogy a szervezetnek nincs biztosítottja,
 • Az engedményezéssel, tartozásátvállalással kapcsolatos okirat,
 • A végelszámoló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a szervezet a tartozásait kiegyenlítette,

Szükség szerint kötelezően csatolandó:

 • A kérelmező nevében eljáró képviselő képviseleti jogát igazoló teljes bizonyító erejű magánokirati formába foglalt meghatalmazása.

Fentiekkel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

A végelszámoló a végelszámolás befejezésekor elkészíti és – a civil szervezetnél működő felügyelőbizottság vagy más ellenőrzésre feljogosított szerv, illetve könyvvizsgáló jelentésével együtt – a döntéshozó szerv elé terjeszti jóváhagyásra az adóbevallásokat, a végelszámolás utolsó üzleti évéről készült számviteli törvény szerinti beszámolót, a vagyonfelosztási javaslatot, amelyben a végelszámoló díjának mértékére is indítványt tesz, a végelszámolási időszak esetleges gazdasági eseményeinek bemutatásáról szóló összefoglaló értékelést (zárójelentést), valamint a civil szervezet vagyoni részesedésével működő jogalanyok sorsára vonatkozó javaslatot.

A döntéshozó szerv az előterjesztett iratok, illetve a vagyonfelosztás tárgyában határozatot hoz. A határozatban – szükség esetén – rendelkezni kell a végelszámoló díjáról és a végelszámolás költségeinek, köztük az iratanyag őrzésének és a civil szervezet megszűnésével kapcsolatban felmerülő egyéb költségeknek a viseléséről is. A döntéshozó szerv továbbá dönt a felosztott vagyon kiadásának időpontjáról, amelynek lebonyolítására a végelszámoló köteles. A vagyon kiadására nem kerülhet sor a civil szervezet törlésére vonatkozó végzés meghozatalát megelőzően.

A végelszámoló köteles gondoskodni a civil szervezet iratanyagának elhelyezéséről. Az ezzel kapcsolatos költségeket és a megszűnés utáni iratőrzés költségeit a vagyonfelosztási javaslatban fel kell tüntetni. A vagyonfelosztás során úgy is meg lehet állapodni, hogy a civil szervezet iratanyagának őrzését (ingyenesen vagy ellenérték fejében) a tagok (alapítók) valamelyike vállalja.

A végelszámoló a társadalombiztosítási jogszabályban meghatározott módon adatszolgáltatást köteles teljesíteni a biztosítottak jogviszonyára vonatkozó nyugdíj-biztosítási adatokról.

A végelszámolást nem lehet addig befejezni, amíg a civil szervezetnek olyan ismert követelése vagy tartozása áll fenn, amelyről a vagyonfelosztási határozatban nem rendelkeztek. Nem lehet befejezni a végelszámolást továbbá akkor sem, ha a civil szervezettel szemben hatósági vagy bírósági eljárás van folyamatban.

Párt esetében végelszámolás, kényszer-végelszámolás és egyszerűsített törlési eljárás lefolytatására nem kerül sor, ezért a fenti okiratok helyett a párt törlése iránti kérelemhez a törlés törvényi feltételei bekövetkeztét igazoló egyéb okiratokon és nyilatkozatokon kívül az alábbi okiratokat kell csatolni:

 • a párt gazdálkodására vonatkozó iratai,
 • a hitelezők kielégítését igazoló irat,
 • a fennmaradó vagyon körében tett intézkedés vagy annak igazolása, hogy vagyon nem maradt,
 • igazolás az 1989. évi XXXIII. törvény 3.§ (5) bekezdése szerinti közlemény Magyar Közlönyben való közzétételéről.

Szükség szerint kötelezően csatolandó irat valamennyi szervezet esetében:

 • A kérelmező nevében eljáró képviselő képviseleti jogát igazoló teljes bizonyító erejű magánokirati formába foglalt meghatalmazása.

Valamennyi iratot egy példányban kell benyújtani teljes bizonyító erejű magánokirati formában. Ez azt jelenti, hogy a kérelmen és az egyes okiratokon az aláírások valódiságát két tanú aláírásával vagy ügyvédi ellenjegyzéssel kell igazolni!

Forrás: birosag.hu