Alapítvány – megszűnés megállapítása

Magyarország Tudástár

Fogalma:

Az alapítvány megszűnésének megállapítására irányuló nem peres eljárás lefolytatása iránti kérelem az alábbi okokból terjeszthető elő a bíróságon:

  • az alapítvány határozott időre jött létre és ez a meghatározott idő eltelt (2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:48 § (1) a) pont),
  • az alapítvány megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és ez a feltétel bekövetkezett (2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:48 § (1) b) pont),
  • az alapítvány célját megvalósította és az alapító új célt nem határoz meg (2013. évi 5. törvény (Ptk.) 3:403 § (1) bek. a) pont),
  • az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód (2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:403.§ (1) b) pont) és
  • az alapítvány három éven át a célja érdekében nem folytat tevékenységet (2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:403.§ (1) bek. c) pont).

Az eljáró bíróság: A kérelmet azon a törvényszéken kell előterjeszteni, amely a szervezetet nyilvántartásba vette.

Kérelmező: Az alapítvány megszűnésének megállapítása iránti kérelmet az alapítvány alapítója (ha több alapító van, az alapítók együttesen) vagy amennyiben az alapítói jogokat az alapítók testületben látják el az alapítók gyűlésének képviselője terjesztheti elő a bíróságon. Kérelmező lehet továbbá a Kuratórium is, amennyiben az alapítvány esetében valamely megszűnési ok bekövetkezett, de az alapítói jogokat gyakorló személy vagy szerv ez alapján harminc napon belül érdemi intézkedést nem hozott. A kérelem előterjesztése tekintetében alapítónak minősül az a személy vagy szerv akit/amelyet az alapító alapítói jogainak gyakorlására kijelölt, továbbá az alapítói jogok gyakorlására is jogosult csatlakozó, illetve az a személy, akire az alapító jogait és kötelezettségeit átruházta.

Kérelem-formanyomtatvány: A kérelmet az „Alapítvány megszűnésének megállapítása iránti kérelem” ÁNYK űrlapon kell benyújtani egy példányban papír alapon vagy – elektronikus útra kötelezett kérelmező esetében – elektronikus úton az Ügyfélkapun keresztül a bíróságra. A kérelem benyújtásáról részletes tájékoztatást olvashat itt. (http://www.birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-eljarasok…)

A kérelemhez csatolandó iratok: A kérelemhez az alapítvány megszűnésének megállapítása iránti kérelmet alátámasztó okiratokat, nyilatkozatokat kell csatolni. Ha a kérelmező képviselő útján jár el, csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokirati formába foglalt meghatalmazást.

Az iratokat egy példányban kell benyújtani teljes bizonyító erejű magánokirati formában. Ez azt jelenti, hogy a kérelmen és az egyes okiratokon az aláírások valódiságát két tanú aláírásával vagy ügyvédi ellenjegyzéssel kell igazolni!

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a bíróság a kérelemnek helyt ad és megállapítja az alapítvány megszűnését, kényszer-végelszámolásnak van helye. Ennek során a bíróság elrendeli a kényszer-végelszámolást és kijelöli a végelszámolót. A bíróság végelszámolónak elsősorban a civil szervezet bejegyzett vezető tisztségviselőjét jelöli ki. Ha a bejegyzett vezető tisztségviselő nem jelölhető ki vagy kijelölésének mellőzését alapos okkal kéri, a bíróság a felszámolói névjegyzékből jelöl ki végelszámolót.

A kényszer-végelszámolás befejezését követően a végelszámoló kérheti a szervezet nyilvántartásból való törlését.

Forrás: birosag.hu