A tanári hivatás kompetenciakövetelményei

Szerbia Tudástár

A tanári hivatás és szakmai fejlődés kompetenciakövetelményei

 

BEVEZETŐ

 

A tanári kompetenciák az oktatói-nevelői tevékenység összetett folyamata során kifejtett egyéni képességek. Ezek a képességek a meghatározott feladat ellátásához szükséges ismeretek, készségek, jártasság és attitűd. A tanár szerepe kulcsfontosságú az oktatási-nevelési folyamat fejlesztésében, mert közvetlenül befolyásolja a tanuló tanulását és fejlődését.

A tanári kompetenciák a tanulás célja és kimenetei alapján kerülnek meghatározásra és szakmai szabványokat kell biztosítaniuk az eredményes és hatékony tanításhoz.

A következő kompetenciákra vonatkoznak:

 • Oktatási terület, tantárgy és tanítási módszer;
 • Tanítás és tanulás;
 • A tanuló személyiségfejlesztése;
 • Együttműködés és kommunikáció.

 

Az oktatási-nevelési rendszer alapjairól szóló törvény rendelkezik a tanítás minőségének fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről, valamint az oktatás és nevelés, mint a “tudáson alapuló társadalom” alapja eszméjével összhangban jelöli ki a célokat és az általános kimeneteleket. A tanulók oktatásának és nevelésének megállapított céljai és eredményei a modern társadalomban való élethez szükséges általános kompetenciákra, valamint a specifikus tudás és készségek fejlesztésére helyezik a hangsúlyt.  Ezek miatt a tanár szerepe többszörös, mert:

 

 • fejlesztenie kell azokat a tanulói kulcskompetenciákat, amelyek által a tanulók életképessé és munkaképessé válnak és ezzel alapot nyújt számukra a továbbtanuláshoz;
 • fokozott megerősítést és támogatást kell nyújtania a hátrányos helyzetű, a tehetséges és a fejlődési zavarokkal küszködő tanulóknak, hogy képességeikhez mérten valósíthassák meg oktatási és nevelési teljesítményeiket.

 

A tanárnak rendelkeznie kell az iskolai erőszak megelőzésével, a tanulók tanulásra való ösztönzésével, a tolerancia kiépítésével, a diszkrimináció megakadályozásával stb. vonatkozó kompetenciákkal is, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy minden tanuló számára egyaránt biztosítva legyen az iskoláztatás hatékonysága, elérhetősége és az egyenlő jogok.

Ez a dokumentum irányelveket tartalmaz az oktatásban foglalkoztatottak és az oktatási intézmények számára és támogatást nyújt:

 • A tanári önértékeléshez és saját szakmai fejlődése tervezésének személyes megválasztásához;
 • A szakmai fejlődés tervezéséhez az oktató-nevelő intézmény szintjén;
 • A kezdő képesítéssel rendelkező tanárok szakmai továbbképzése gyakorlatának előmozdításához, munkába való bevezetésüköz, licenc megszerzésére, a továbbképzésre, fokozatok megszerzéséhez, munkájuk figyelemmel kíséréséhez és értékeléséhez, valamint a nemzeti prioritások meghatározásához.

 

A tanár:

 • Ismerje az oktatás-nevelés rendszerét, elveit és céljait, kimeneteit és szabványait;
 • Ismerje és alkalmazza az oktatási-nevelési jogszabályokat, stratégiai dokumentumokat és a vonatkozó nemzetközi dokumentumokat;
 • Értse az oktatás és az iskola társadalmi környezetét és tevékenyen járuljon hozzá a multikulturális és inklúziós szempontú oktatáshoz;
 • Járuljon hozzá a fenntartható fejlődéshez és ösztönözze tanulóit az egészséges életvitelre;
 • A szerb nyelv és a tanítás nyelvének szabályai szerint fejezze ki magát szóban és írásban, gazdagítsa saját és diákjai nyelvi kultúráját;
 • Alkalmazza az információs-kommunikációs technológiákat;
 • Egyeztesse gyakorlatát az oktatás és nevelés területén történő újításokkal;
 • Elemezze, értékelje, módosítsa és tökéletesítse szakmai tevékenységét az önértékelés és a külső értékelésből kapott új információkat is alkalmazva;
 • Tisztelje az egyetemes emberi és nemzeti értékeket és ösztönözze tanulóit azok elsajátításra, a kölcsönös megértés és tisztelet, a tolerancia, a különbözőségek tiszteletben tartása, az együttműködés és a barátkozás támogatása által;
 • Személyes pédával alakítsa a tanulók értékrendjét és pozitív tulajdonságait;
 • Értse az egész életen át tartó tanulás jelentőségét, folyamatosan képezze magát, korszerűsítse és fejlessze tevékenységét;
 • Ismerjen legalább egy idegen nyelvet.

 

 

OKTATÁSI TERÜLET, TANTÁRGY ÉS TANÍTÁSI MÓDSZER

 

Ismeretek

 

 • Ismeri tantárgyának tudományterületét és annak kapcsolatát más tudományos területekkel;
 • Ismeri az adott területet és szaktárgya tantervét és oktatási programját, annak összefüggéseit más területekkel és tantárgyakkal;
 • Ismeri az oktatás-nevelés alapelveit, céljait és kimenetét, a tanulói előmenetel általános és egyéni követelményeit és azok egymásközti összefüggéseit;
 • Érti a tantárgy tartalmának társadalmi fontosságát;
 • Rendelkezik tantárgya tanításához szükséges didaktikai-módszertani tudással;
 • Ismeri a vonatkozó tudományágat és a tantárgyát kísérő technológiát;
 • Ismeri a tantárgyához kapcsolódó idegen nyelvet.

 

Tervezés

 

 • A munkaprogram kidolgozása során figyelembe veszi: a fejlesztési követelményeket, a tantervet és a munkaprogramot, valamint a tanulók egyéni sajátosságait, tekintettel a tartalmi és időbeli összehangoltságra;
 • A pedagógiai folyamat megtervezése és szervezése folyamán törekszik arra, hogy tanulói számára elérhetővé tegye a program tartalmát (befogadóképes, megértő, érdekes);
 • A tanítási-tanulási folyamat hatékonysága és eredményessége érdekében megtervezi változatos módszerek, technikák, munkaformák és a rendelkezésre álló taneszközök alkalmazását;
 • A tanítási egységek tervezése és szervezése folyamán szem előtt tartja azok horizontális és vertikális korelációját;
 • Megtervezi az új folyamatokkal kapcsolatos tájékoztatást, az alkalmas és elérhető oktatási technológiák alkalmazását;
 • Megtervezi a tantárgy elsajátításával kapcsolatos előírt oktatási követelmények és célok megvalósulásának ellenőrzését.

 

Megvalósítás

 

 • Az oktatási alapelvekkel, célokkal és kimenetekkel, valamint a tantárgyának tantervével és munkaprogramjával összhangban valósítja meg a funkcionális, oktatási és nevelési célokat, a tanulók egyéni sajátosságaihoz és képességeihez mérten;
 • Fokozatosan vezeti be tanulóit a tudományos területbe;
 • A tanítási tartalmakat összekapcsolja a tanulók előzetes tudásával és tapasztalataival, jelenlegi és jövőbeni szükségleteivel, a mindennapi élet példáival, más tudományterületek tartalmaival, időszerű eredményekkel/tudományos újságokkal;
 • Tematikus egységbe kapcsol össze és szervez meg egy vagy több tantárgyi tartalmat;
 • Változatos módszertani eljárásokat alkalmaz a tanulmányi teljesítménykövetelmények, -célok és kimenetek, a tantárgyi tartalmak és tanulók korosztálybeli sajátosságai, egyéni képességei és szükségleti szerint;
 • Alkalmazza a megfelelő és elérhető technológiákat az oktatásban.

 

Értékelés/evaluálás

 

 • Folyamatosan követi és értékeli a tartalmak horizontális és vertikális összefüggéseit;
 • Folyamatosan követi és értékeli a a tanulók teljesítményét különböző értékelési módokat alkalmazva tantárgya sajátosságaival összhangban;
 • Követi és értékeli tanítványai érdeklődését tantárgya keretében;
 • Az oktatási teljesítmény-követelmények megvalósulásának elemzése alapján tervez és foganatosít támogatást a tanulók számára.

 

Szakmai fejlődés

 

 • Folyamatosan továbbképzi magát tantárgya tudományos területén, a tanítási módszertan és a képzési technológia terén;
 • A szakmai képzéseken szerzett új ismeretek alkalmazásával fejleszti munkája minőségét azokon a területeken, amelyek kapcsán továbbképzésen vett részt;
 • Szakmai képzését az önértékelés, munkájának külső értékelése és iskolája szükségleteinek megfelelően tervezi meg.

 

 

TANÍTÁSI ÉS TANULÁSI KOMPTENCIÁK

 

Ismeretek

 

 • A tanulók kognitív fejlődésével kapcsolatos ismeretekkel rendelkezik (kognitív szakaszok és a következő fejlődési szint);
 • Ismeri a tanulási folyamat természetét, eltérő stílusait és a tanulási stratégiákat;
 • Ismeretekkel rendelkezik a vélemény mibenlétéről és a tudományos fogalmak kialakításáról.

Tervezés

 • Tevékenységét a tanulók tudása és tapasztalata, egyéni sajátosságaik és szükségleteik alapján, valamint munkakörnyezetének kijelölt céljai, kimenetei, tartalmai és jellegzetességei alapján tervezi meg;
 • A tudományos fogalmak fejlesztését célzó tevékenységeket tervez;
 • A kritikai, elemző és eltérő gondolkodásmód ösztönzését tervezi;
 • Megtervezi a tanulók munkáját és előmenetelét követő különböző módokat;

 

Megvalósulás

 

 • Változatos munkamódszereket és tevékenységet alkalmaz a tanulók előzetes tudása és tapasztalata, egyéni sajátossága és szükségletei és munkakörnyezete által kijelölt céloknak, kimeneteleknek, tartalmaknak és sajátosságoknak megfelelően;
 • Ösztönzi és támogatja a tanulók különböző tanulási stílusait és elősegíti a tanulási stratégia fejlődését;
 • Folyamatosan ösztönözi és támogatja a különböző gondolkodási készségek fejlesztését (problémaazonosítás, problémamegoldás, döntéshozatal) és gondolkodásmódokat (kritikus, elemző, eltérő);
 • Támogatja a tanulót a tananyaggal kapcsolatos önálló gondolatközlésére, kérdésfeltevésre, vitára és észrevételek megtételére;
 • Egyértelmű utasításokat ad tanulói számára és a tudás átadására irányítja őket;
 • Tanulóinak teljesítményét a tárgyilagos, nyilvános, folyamatos és ösztönző osztályozás által követi és értékeli teljeskörű és érthető visszacsatolást nyújtva nekik munkájukról;

 

Értékelés/evaluáció

 

 • Követi és megítéli a tanulás és előmenetel különböző szempontjait, változatos értékelési technikákat alkalmazva;
 • Követi és értékeli saját módszereinek hatékonyságát a tanulói teljesítmány függvényében;
 • Követi és értékeli a tanulók teljesítményét a tanulók egyéni képességeivel összhangban, a megállapított osztályzási kritériumokat alkalmazva;
 • A tanulók előmeneteléhez viszonyítva követi és értékeli a munka követésére és elemzésére szolgáló eszközöket;
 • Folyamatosan követi és értékeli a tanulói teljesítményt a továbbtanulás célját szolgáló értékelési eljárásokat alkalmazva;
 • Felméri a tanulók felzárkóztatási szükségleteit.

 

Szakmai fejlődés

 

 • A tanulói teljesítmények elemzése alapján folyamatosan fejleszti saját pedagógusi munkáját;
 • A kognitív pszichológia, a pedagógiai pszichológia és a korszerű didaktika és módszertan területén szerzett újabb ismereteit felhasználva fejleszti pedagógusi munkáját.

 

 

 

A TANULÓ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSE

 

Ismeretek

 • Ismeri és érti a tanulók közti testi, érzelmi, társadalmi és kulturális különbségeket;
 • Ismeri és érti a tanulók lelki, érzelmi és társadalmi fejlődését;
 • Ismeri a hátrányos helyzetű tanulóknak nyújtandó támogatási módszereket;
 • Tisztában van a tanulók ösztönzésének különböző lehetőségeivel és módjaival;
 • Képes felismerni, mozgósítani és ösztönözni minden tanulója képességének fejlődését, tiszteletben tartva a egyéniségüket.

 

Tervezés

 

 • Változatos tevékenységeket tervez, amelyekkel minden tanulót bekapcsol a munkába, tiszteletben tartva a szociális és érzelmi fejlődésükben mutatkozó egyéni eltéréseket;
 • Munnkáját a tanulók pszichofizikai és fejlődési jellegzetességeivel összhangban tervezi is hangolja össze, a tanulóra mint fejlődésben levő személyiségre tekint;
 • A tanulók önértékelését és önbecsülését ösztönző módszereket és eljárásokat tervez;
 • Az oktatási-nevelési folyamat minden résztvevője közti interakciót tervez, tiszteletben tartva a különbözőséget és figyelemmel a szükségletekre;
 • A tanulók kreativitását és önkezdeményezését ösztönző változatos tevékenységet tervez.

 

Megvalósulás

 

 • Különböző aktivitásokat teremt tanulói számára, tiszteletben tartva egyéni különbségeiket és pszichikai fejlettségüket;
 • Konstruktív eljárásokat alkalmaz a fejlődési problémák megoldására, válsághelyzetek és konfliktusok megoldására;
 • Lehetőséget és környezetet biztosít a tanulói aktivitásra, érdeklődésre és szükségletekre, figylembe véve a tanulók álláspontjait és véleményét;
 • Ösztönzi a tanulók magabiztosságát, önbecsülését, fokozza minden tanulója törekvését;
 • A tanulók ösztönzésére irányuló változatos módszereket alkalmaz.

 

Értékelés/evaluáció

 

 • Változatos stratégiákat használ a tanulói személyiség különböző aspektusai fejlődésének követésére (együttműködés a többi tanulóval, konfliktusmegoldás, reakció a sikertelenségre);
 • A tanulók órán tanúsított tevékenységét, elégedettségét, motiváltságát, önállóságát és kitartását elemezve és figyelemmel kísérve értékeli saját munkáját;

 

Szakmai fejlődés

 

 • Szakmai fejlődését az osztályban uralkodó viszonyok minősége, a tanulók tanulás iránti motiváltsága és személyiségjegyei alapján tervezi;
 • Tudásának bővítését a gyermekek pszichofizikai és szociális fejlődése és ösztönzése terén tervezi;
 • Tevékenyen dolgozik a gyermekekkel való viszonyának javításán;
 • Fejleszti az osztály vezetésével kapcsolatos pedagógusi jártasságait.

 

 

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS1

 

Ismeretek

 

 • Érti a szülővel/nevelővel és az oktatói-nevelői munkában résztvevő többi partnerrel való együttműködés jelentőségét;
 • Információkkal rendelkezik az oktatói-nevelői munkát támogató elérhető erőforrásokról (iskolai, családi, a helyi- és a tágabb környezet);
 • Ismeri a különböző partnerekkel való együtműködési formákat és tartalmakat;
 • Ismeri az eredményes kommunikációs technikákat.

 

Tervezés

 

 • Rendszeres együttműködést tervez a szülőkkel/nevelővel és az oktatói-nevelői tevékenység többi partnerével a lehetséges partnerek és az elérhető erőforrások hálózatának elemzése alapján;
 • Együttműködést ösztönző különböző formákat tervez;
 • Helyzeteket, aktivitásokat, lehetőségeket teremt a kommunikációs készségek kifejezésre juttatására.

 

Megvalósulás

 

 • A tanulók érdekében történő közös munka során együttműködik a partnerekkel, ösztönzi a véleménycserét, építi az egymásközti bizalom hangulatát;
 • Tevékenyen és konstruktívan részt vesz az iskola életében;
 • Tájékoztatja és tanácsokkal látja el a szülőket/nevelőt és bátorítja őket az iskola életébe történő aktív bekapcsolódásra;
 • Megvizsgálja és figyelembe veszi a partnereknek az iskolai tevékenység előmozdítására vonatkozó kezdeményezéseit;
 • Az együttműködés során ösztönzi a szociális kompetenciák fejlesztését;
 • Tevékenyen részt vesz a csapatmunkában.

 

Értékelés/evaluáció

 

 • Elemzi és értékeli saját együttműködési képességeit;
 • Az eredmények hatékonyságának elemzése alapján értékeli a partnerekkel történő együttműködést;
 • Folyamatosan tájékoztatja a partnereket az együttműködés eredményeinek hatékonyságáról.

 

Szakmai fejlődés

 

 • Szakmai fejlődését a minden partnerrel történő együttműködés hatékonyságának elemzése alapján tervezi;
 • Szakmai fejlődését az együttműködés és kommunikáció terén tervezi;
 • A csapatmunkára képezi magát;
 • Tevékenyen dolgozik az oktató-nevelő munkában részt vevő minden partnerrel való viszonyának javításán.

 

 

_____________________________

1 Az oktató-nevelő munkában részt vevő partnerek: a tanulók, szülő/gyám, kollégák, az oktató-nevelő munka szempontjából jelentőséggel biró helyi és tágabb közösség

 

Forrás: www.mnt.org.rs