Üzemeltetési költségcsökkentést

Hazai
Üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések pénzügyi támogatása
/ BM/19048 /2018

NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Belügyminisztérium Gazdasági Helyettes Államtitkársága nyílt pályázatot hirdet a belügyi szervek saját vagyonkezelésében lévő ingatlanokon történő “üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések pénzügyi támogatására”
PÁLYÁZAT KÓDJA: BM/19048 /2018.

1. A pályázat célja
Olyan beruházások, rekonstrukciók, átalakítások, fejlesztések egyszeri, visszatérítendő támogatása, amelyek az ingatlanok üzemfenntartási költségeit energetikai fejlesztésrévén képesek hatékonyan csökkenteni, biztosítják az energiahordozókkal való takarékosabb gazdálkodást, és elősegítik a veszteségek mérséklését, így például:
– fajlagos energiaigény csökkentés (fűtőberendezések energetikai korszerűsítése jobb hatásfokú, szabályozható készülékek beépítésével stb.);
– hőveszteségek utólagos hőszigeteléssel történő csökkentése (külső határoló szerkezetek utólagos szigetelésével, nyílászáró cseréjével stb.);
– villamosenergia-felhasználás mérséklése (kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítésével, stb.);
– megújuló energiahordozók alkalmazása (napelem, napkollektor, hőszivattyú stb.);
– vízhasználat megtakarítás (szürkevíz stb.).

2. A pályázaton résztvevők köre
A pályázaton a Belügyminisztérium irányítása alatt álló költségvetési szervek közül azok vehetnek részt, amelyek a saját vagyonkezelésükben levő ingatlanon kívánnak energetikai fejlesztést megvalósítani és a fejlesztés megvalósításához szükséges pénzösszeg legalább 20%-át saját forrásból fedezni tudják (a továbbiakban: “Pályázó”). A Belügyminisztérium (a továbbiakban: “Támogató“) felhívja a figyelmet, hogy a nyertes Pályázónak a költségvetési támogatás felhasználásáról készült beszámoló keretében a saját forrással is el kell számolni. 

3. Pályázati feltételek
Pályázni olyan műszakilag megvalósítható fejlesztéssel lehet, amely a korszerűség követelményeit kielégíti, megfelel az energetikai, a biztonságtechnikai és környezetvédelmi előírásoknak, legkésőbb 2019. december 15-éig megvalósítható és a ráfordításhoz nyújtott támogatás összege 6 éven belül visszatérítésre kerül a Támogató részére. A várható megtakarítást számítással szükséges kimutatni és alátámasztani.
A támogatás egyéb (pl. európai uniós forrásból támogatott) pályázat részeként, vagy forrásaként nem vehető igénybe.
Egy költségvetési szerv több pályázatot is benyújthat egyidejűleg. 
A Pályázó pályázaton való részvételének feltétele, hogy az előző években megkötött támogatási szerződés(ei)ben foglaltaknak megfelelően a megvalósított fejlesztés(ei)ről szóló szakmai és pénzügyi beszámolási, esetleges visszafizetési kötelezettségének eleget tett. 
Egy évre kizárásra kerül a pályázatból az a Pályázó, aki az előző évben pályázott, nyert, ugyanakkor a saját érdekkörében felmerülő okból nem valósította meg a korábbi pályázata szerinti fejlesztését.

4. A pályázat benyújtása, forrása, értékelése
A pályázati dokumentációt jelen pályázati felhívás kitöltött mellékleteivel (Adatlap 1-2 rész) együtt elektronikusan a Robotzsaru elektronikus iratkezelő rendszeren kell benyújtani a Belügyminisztérium Műszaki Főosztálya (a továbbiakban: “BM Műszaki Főosztály“) részére.
A pályázat benyújtási határideje: 2019. február 4. (A határidő után beérkező pályázatok nem kerülnek elfogadásra.)
A rendelkezésre álló forrás: 2018. évben befolyt törlesztő részletekből és a korábbi pályázatokból nyújtott fel nem használt támogatások visszafizetéseiből származó bevétel és a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet, XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 2. jogcímcsoport “Energia-racionalizálás” megnevezésű előirányzatból (ÁHT azonosító: 237778) származó 2019. évi bevétel, összesen 138 347 013 Ft, azaz százharmincnyolcmillió-háromszáznegyvenhétezer-tizenhárom forint, amely pályázati keretösszeg a pályázati döntés napján rendelkezésre álló befolyt bevételekkel emelkedik. A pályázati keretösszeg abban az esetben, amennyiben a pályázati döntés napjáig nem folyik be valamennyi, a 2019. I. félévére (február 25.) vonatkozó törlesztő részlet, a be nem folyt bevétel összegével csökken.
Értékelési szempontok, fontossági sorrendben:
Az elbírálás során elérhető maximális pontszám: 200 pont, amely az alábbiak szerint kerül figyelembevételre:
– a visszatérítés vállalt ideje (maximálisan az elérhető pontszám 25%-a, azaz 50 pont), 
(A visszatérítés időtartama nem lehet hosszabb a pályázatban kimutatott megtérülési időnél, de maximum 6 év, minimális összege pedig a támogatás 1/6-a, de legalább 1,0 millió Ft/év, azaz min. 500 ezer Ft/félév. Az I. félévi törlesztés február 25-i, a II. félévi törlesztés augusztus 25-i dátumot jelent.),
– a saját forrás %-os aránya (maximálisan az elérhető pontszám 25%-a, azaz 50 pont),
(a minimális 20 % saját forrás biztosítása kötelező, az ettől magasabb mérték kerül pontozásra),
– az energia-megtakarítás, illetve üzemeltetési költségcsökkenés éves összege (maximálisan az elérhető pontszám 25%-a, azaz 50 pont),
– a pályázat előkészítettsége (maximálisan az elérhető pontszám 25%-a, azaz 50 pont).
A pályázatokat a BM Gazdasági Helyettes Államtitkár által felkért szakértőkből álló bizottság bírálja el és tesz javaslatot a támogatások odaítélésére. 
Hiánypótlásra lehetőség nincs.
A költségvetési támogatás odaítéléséről a Gazdasági Helyettes Államtitkár dönt a szakértői bizottság javaslatai alapján
A pályázat elbírálásának határideje 2019. március 11. Az eredményről, a támogatási döntésről a Pályázók 15 (tizenöt) napon belül írásbeli értesítést kapnak. 
A Pályázó jogorvoslat iránti kérelmet nyújthat be a BM Műszaki Főosztály részére (1051 Budapest V., József Attila u. 2-4.), ha pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő. A jogorvoslat iránti kérelem benyújtására a kérelemmel érintett támogatói intézkedés, mulasztás a kérelmet benyújtó tudomására jutásától számított 5 (öt) napon belül írásban van lehetőség. A Támogató a benyújtott kérelmet annak beérkezésétől számított 10 (tíz) napon belül elbírálja, és döntéséről írásban tájékoztatja a kérelmet benyújtót.
Az elnyert támogatás a pályázatban megjelölt energia-racionalizálási fejlesztés finanszírozására szolgál, amelynek keretében költségként a fejlesztéshez kapcsolódó tervezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőrzés, valamint a kivitelezés, beszerzés költségét számolhatja el. Minden egyéb költség el nem számolható költségnek minősül.
A támogatás – átutalással történő – folyósításának határideje: a támogatási szerződés hatályba lépését követő 15. (tizenötödik) nap.
A Kedvezményezett a támogatást a támogatási szerződés hatálybalépésének napjától legkésőbb 2019. december 15-ig jogosult felhasználni.
A támogatás intenzitása a saját forrás arányának függvénye, maximálisam 50%.

5. Szerződéskötés, teljesítés, ellenőrzés
BM Műszaki Főosztály vezetője a nyertes Pályázókkal támogatási szerződést köt, mely tartalmazza különösen, de nem kizárólagosan az alábbiakat:
– a műszaki, pénzügyi teljesítés;
– a visszatérítési kötelezettségvállalás; 
– a törlesztés ütemezése: a visszatérítés évente két alkalommal, a megkötésre kerülő támogatási szerződésben foglalt részletezés szerint történik; 
– a visszatérítés időtartama, amely nem lehet hosszabb a pályázatban kimutatott megtérülési időnél, de maximum 6 év, minimális összege pedig a támogatás 1/6-a, de legalább 1,0 M Ft/év (Egymillió Ft/év; kivéve az utolsó, tört részletet);
– a visszatérítés ellenőrzése;
– a késedelmes visszatérítés jogkövetkezménye;
– a tényleges megtakarítások dokumentálása (számlák, mérési adatok, számítások stb.) 
A támogatási szerződés megkötésének tervezett időpontja: 2019. április 15.
A Támogatónak a támogatási szerződés megkötése után jogában áll a támogatási szerződésben foglaltakat folyamatosan ellenőrizni. 
A nyertes Pályázó köteles a támogatás felhasználása során – ha ennek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerinti feltételei fennállnak – közbeszerzési eljárást lefolytatni.
A nyertes Pályázó köteles a támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzést tűrni és adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni az arra jogosult szerveknek. 

6. Egyéb
Jelen pályázati felhívás és annak mellékletei a http://www.kormany.hu honlapról letölthetők.
A pályázattal kapcsolatos egyéb kérdésekben felvilágosítást nyújt: Tatár István (tel.: 441-1603, BM: 15-829, Fax:441-1997, BM:14-997, e-mail cím: ).