Tudományos ülésszak szervezése

Hazai

TUDOMÁNYOS KONFERENCIA SZERVEZÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA
Pályázati kategória kódja: REB-17-KONFERENCIA

Magyarország Kormánya a 2013. október 29-én megjelent, 1780/2013. (X. 29.) számú határozatában döntött a Reformáció Emlékbizottság létrehozásáról.
A Reformáció Emlékbizottság küldetése, hogy a reformáció kezdetének 2017-ben esedékes 500 éves jubileuma kapcsán minél szélesebb körben bemutassa és gazdagítsa azokat az értékeket, amelyeket Európa, s benne Magyarország a vallási megújulás nyomán képviselt, megélt és ma is használ. Ezek az értékek a szabadság, a megújulni vágyás és tudás, a munka tisztessége, a család szeretete, az egymás iránti nyitottság, a bibliai etika komolyan vétele.
A jelen kiírás keretében meghirdetendő pályázatok útján a Bizottság olyan programok megvalósulását szeretné ösztönözni és támogatni, amelyek a reformáció örökségét kifejező értékteremtő, értékőrző, értékmentő munkához kívánnak hozzájárulni.
Mindezekkel és az alábbi jogszabályok rendelkezéseivel összhangban az Reformáció Emlékbizottság nevében az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban Támogató) tudományos ülésszak (konferencia, kongresszus, szimpózium, kerekasztal, műhely stb.) szervezésének és lebonyolításának támogatására pályázatot hirdet:
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.);
295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól;
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet). 1. A kiírás célja
A Reformáció Emlékbizottság – célkitűzései teljesülése érdekében – támogatja tudományos ülésszakok megtartását. Pályázat nyújtható be valamennyi tudományterületen, illetőleg tudományágban tudományos jellegű és igényű konferencia (kongresszus, szimpózium, kerekasztal, műhely stb.) támogatására a reformációhoz kapcsolódó témákban (a reformáció történelmi, egyháztörténeti, társadalmi, politikai, kulturális, irodalmi, művelődéstörténeti, teológiai, jogi, antropológiai stb. vonatkozásai, illetve hatástörténete a 16. századtól napjainkig).

2. Pályázat benyújtására jogosultak köre
Pályázatot nyújthat be civil szervezet, közalapítvány, költségvetési szerv, felsőoktatási intézmény, köztestület, egyházi jogi személy, határon túli egyház, gazdasági társaság, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, továbbá határon túli szervezet vagy külföldi szervezet, amely jogi személy vagy annak önállóan gazdálkodó egysége és tevékenységi körében szerepel a konferenciaszervezés.

3. Támogatható tevékenységek
A reformációhoz kapcsolódó tudományos ülésszak (konferencia, kongresszus, szimpózium, kerekasztal, műhely stb.) szervezése és lebonyolítása.

4. Támogatási időszak
A támogatott tevékenységnek a 2017. január 1. – 2017. december 31. közötti időszakban kell megvalósulnia.

5. A támogatás formája és mértéke
5.1. A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, támogatási előleg formájában.
5.2. Az igényelhető és az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 100 000 forint.
5.3. Az igényelhető és az elnyerhető támogatás összegének felső határa 600 000 forint.
5.4. A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges, de legalább 20% önrész előnyt jelent.

6. Elszámolható és el nem számolható költségek
6.1. Elszámolható költségek:
– meghívott előadók/közreműködők szállás- és útiköltsége, tiszteletdíja;
– rendezvény előkészítéséhez és lebonyolításához kapcsolódó költségek (pl.: terembérlet, technikai eszközök biztosítása, meghívók, nyomtatott anyagok, honlap készítése);
– étkeztetés, amelyre a támogatás legfeljebb 50%-a használható fel.
6.2. A támogatás terhére nem számolható el:
– alkohol- és dohányáru;
– jutalom (természetbeni, pénzbeli), prémium;
– a munkavállaló részére biztosított természetbeni hozzájárulások (pl. munkába járás költségtérítése);
– késedelmi pótlék, kötbér;
– bírságok, büntetések, pótdíjak költségei;
– felhalmozási kiadás;
– gépjármű-vásárlás;
– használteszköz vásárlás;
– beruházási kiadások (ingatlan-, bútor-, gépjármű-beszerzés);
– felújítási kiadások (ingatlan-, gépjármű-felújítás);
– valutaátváltásokból származó árfolyamveszteségek, illetve díjak;
– egyéb pénzforgalmi költségek;
– projektmenedzser, pénzügyi vezető, szakmai vezető személyi jellegű költségei.

7. A pályázat forrása
A pályázathoz szükséges forrást, összesen 5 000 000 Ft-ot a Támogató Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi CX. törvény XX. EMMI fejezet 20/55/22 számú “Reformáció Emlékév programjainak támogatása” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT azonosító: 347284) terhére biztosít.

8. A pályázatok benyújtásának módja
8.1. Pályázatot kizárólag papír alapon lehet benyújtani a kiíráshoz mellékelt adatlap kitöltésével és a 8.5. pontban meghatározott mellékletekkel (a pályázattal benyújtandó dokumentumok). A pályázatnak tartalmaznia kell a 8.4. pontban előírt információkat is.
8.2. Egy pályázó legfeljebb 3 db pályázatot nyújthat be jelen kiírás keretében, továbbá az is pályázhat, akinek jelenleg a Reformáció Emlékbizottságnál futó pályázata van ugyanezen kategóriában. Amennyiben egynél több pályázatot nyújt be, abban az esetben a 8.5. pontban előírt dokumentumok közül a pályázó létezését igazoló okiratot, valamint az aláírási címpéldányt csak az egyik pályázathoz kell csatolni, a további pályázatoknál pedig hivatkozni kell a csatolásra.
8.3. Ehhez a pályázati kiíráshoz kapcsolódóan pályázati díjat nem kell fizetni.
8.4. A pályázatnak tartalmaznia kell (az adatlapon a projektleírás részeként) a tudományos ülésszak (konferencia, kongresszus, szimpózium, kerekasztal, műhely stb.):
– címét;
– tervezett programját;
– meghívott (vagy tervezett) előadóinak (műhely, kerekasztal stb. esetén résztvevőinek) névsorát, intézményi adatait;
– tudományági besorolását (ha multidiszciplináris, a releváns területek felsorolását);
témájának korszak szerinti besorolását (legalább évszázad pontossággal, vagy “nem értelmezhető”);
témájának felekezeti relevanciáját (ha van, vagy “nem értelmezhető”);
– részletes ismertetését (tartalmi ismertetés mellett ütem- és költségtervet is, az utóbbinál ügyelve a megfelelő áfatartalomra).
8.6. Hiányos pályázat esetén a hiányosság rendezésére a pályázónak egyszeri lehetősége van: hiánypótlásra az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 7 nap áll rendelkezésre. Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, a hiányosságokat nem pótolja a megadott határidőn belül, a hibás, hiányos pályázat további vizsgálat nélkül elutasítható.

9. A pályázat postára adásának határideje: 2017. január 31.
A pályázatot a következő postacímre kell benyújtani:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1387 Bp. Pf. 1467
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/reformacio_emlekbizottsag17/
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag