Természettudomány az iskolakertben

Hazai

Természettudományos gyakorlatok az iskolakertben

 

Pályázat kertet működtető iskolai közösségek részére
Pályázók köre: Pályázatot nyújthat be bármely olyan iskolai közösség, mely kertet művel gyerekek aktív bevonásával, saját területen vagy külső helyszínen és a pályázó tagja az Iskolakert-hálózatnak.
Az Iskolakert-hálózathoz való csatlakozás módja itt olvasható: http://www.iskolakertekert.hu/iskolakert-halozat/csatlakozas

Pályázat célja:
A természettudomány olyan tudásrendszert jelent, amely kísérletet tesz az objektív valóság modellezésére. Tapasztaljuk, hogy természettudomány iránti érdeklődés csökken a fiatalok körében, miközben e területek ismerete képezi az alapját a körülöttünk lévő világ alapvető törvényszerűségei megismerésének és megértésének.
Kutatók szerint a fiatalok természettudományos érdeklődésében bekövetkezett hanyatlás okai nagyrészt a természettudományok tanításának módszereiben keresendők, kapcsolat van a természettudomány iránti attitűd alakulása és a tanítás módja között.
A kutatáson, kísérletezésen és megfigyeléseken alapuló nevelés már bizonyította hatásosságát az alapfokú és a középfokú oktatásban is, növelve a tanulók érdeklődési és elsajátítási szintjét, valamint a tanár motivációját és több lehetőséget ad az érdekeltek közötti együttműködésre formális és informális színtereken is. Ráadásul olyan tanulói csoportokban is hatásosak, amelyekben a hagyományos deduktív módszerek nem hatékonyak.
Ez a fajta tanulás a gyerekek, fiatalok kíváncsiságában rejlő motiváltságot hangsúlyozza, amelyre problémafelismerés, majd megoldás épül.
Célunk megtalálni és közkinccsé tenni olyan kísérleteket, kutatásokat, megfigyeléseket, melyek innovatív módon közelítenek a természettudomány területeihez és a tevékenységeik során bevonják és használják az iskolakertet, mint környezetük kiváló gyakorlóterepét.
A megvalósítás kapcsolódhat tanórákhoz, szakköri foglalkozásokhoz, szabadidős tevékenységekhez.
A pályázati anyag benyújtása egyben hozzájárulás annak nyilvános megjelentetéséhez az Iskolakertekért Alapítvány honlapján. A helyezettek egy kiválasztott csoportja lehetőséget kap a 2017. őszi Iskolakert-hálózati Találkozón való bemutatkozásra is, műhelymunka keretében.

A pályázat során három pályázatot jutalmazunk, egyenként 100 000 Ft értékű nyereményekkel.
Nyeremények:
1. 100 000 Ft értékű termékválasztás Nádland Kft. készletéből (a választható termékek listája az Iskolakertekért Alapítvány honlapján megtekinthető)
2. Nagykutasi Viktor kertész által felajánlott 100 000 Ft értékű minőségi kerti szerszámok (igény szerinti egyeztetéssel)
3. 100 000 Ft értékű Oázis Kertészet vásárlási utalvány, mely beváltható az ország bármely Oázis áruházában

A nyereményhez jutás módja: személyesen egyeztetve a nyertesekkel
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 7.
A pályázat benyújtásának módja: elektronikusan az címre

Formai követelmények:
– A pályázat bevezetőjében kérjük röviden bemutatni az iskolakertet, az alábbi szempontok szerint:
– iskola pontos neve, címe, pályázati kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe;
– az iskolakert mióta működik, kert nagysága és jellege;
– iskolakerti tevékenységek rendszere (milyen tanóra, szakkör stb. keretében zajlik);
– milyen korosztály vesz részt és milyen gyakoriággal.
– A pályázat tartalmazzon legalább 10 db, valamely természettudományos tantárgyhoz kapcsolható (természetismeret, matematika, kémia, fizika, biológia, földrajz) kísérlet, kutatás vagy megfigyelés leírását, mely szorosan kapcsolódik az iskolakerthez (iskolakertben zajlik a kísérlet, saját iskolakerti talajt, növényeket, időjárást, stb. használ fel, stb.). A kísérleteket egyszerűen, de részletesen kérjük leírni, minden körülményre kitérve olyan módon, hogy az mások számára is könnyen érthető és kivitelezhető legyen. A leírásnak minden kísérlet esetében tartalmaznia kell az alábbi elemeket:
– lehetséges helyszín;
– iskolakerti kapcsolódás;
– szükséges eszközök, anyagok;
– a kísérlet célja;
– a kísérlet menete, innovatív elemei;
– következtetés/következtetések;
– tantárgy, osztályfok, tananyag megnevezése, amihez a kísérlet kapcsolható;
– a felhasznált pedagógiai módszerek leírása;
– fénykép, esetleg pontos rajz (a kísérlet menetéről vagy az eredményéről);
– elkészült gyerekmunkák, ha vannak (nem kötelező);
– az egyes kísérletek leírását mindig új lapon kérjük kezdeni.
– A leírt tevékenységek kapcsolódhatnak tanórához, szakkörhöz, szabadidős tevékenységhez egyaránt.
– Terjedelem: min. 1db A4-es oldal / kísérlet + képanyag
– A pályázó járuljon hozzá a pályázatban leírt módszer, tevékenység publikálásához honlapon, ill. nyomtatott kiadványban, a szerzők feltüntetése mellett, a mellékelt nyilatkozat szerint.

Hiánypótlás: Hiánypótlásra felszólítás után 5 napon belül egy alkalommal van lehetősége a pályázónak.

A pályázat elbírálásának szempontjai:
– a kísérletek, megfigyelések életközelisége, hasznossága;
– a kísérlet szorosan kapcsolódik az iskolakerti tevékenységekhez;
– épít a gyerekek korábbi vagy későbbi kerti munkájára;
– a leírt tevékenységek mások számára is példa értékűek;
– megvalósításuk a lehető legköltséghatékonyabb.

A pályázatok bírálatának határideje: 2017. július 31.

A nyertes iskolák nevének megjelentetése a http://www.iskolakertekert.hu oldalon történik, valamint a döntésről a kapcsolattartó személy elektronikus értesítést kap.
A pályázat benyújtásával kapcsolatos kérdéseit elküldheti az címre.