Tematikus együttműködés, Kárpát-medence

Hazai
FELHÍVÁS
a tematikus együttműködés erősítésére a Kárpát-medence szomszédos országaival

A Felhívás címe:
Tematikus együttműködés erősítése az ifjúságügy, egészségügy, közösségfejlesztés és társadalmi felzárkózás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival
A Felhívás kódszáma: EFOP-1.12.1-17
Magyarország Kormányának felhívása civil szervezetek, egyházak, valamint költségvetési szervek konzorciumai számára a 1037/2016. (II.9.) számú Kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján, az egyéni és közösségi felelősségvállalás erősítése, a lakosság egészség-tudatosságának növelése, a lelki és testi egészség megőrzése, társadalmi felzárkózási ifjúsági és sport programok megvalósítása, kulturális együttműködések megerősítése, valamint családügy területét érintő fejlesztések érdekében.
Jelen felhívás támogatásával a Kormány olyan Magyarország számára kedvező hatású beavatkozásokat kíván megvalósítani, amelyek magyarországi és a szomszédos országokban élő szakemberek, szervezetek együttműködésében valósulnak meg, előmozdítva a Partnerségi Megállapodás 1.5.4 pontjában rögzített “Nemzetközi és makroregionális dimenzió erősítése” fejezetben foglaltakat. A cél elérését a Kormány civil szervezetek, egyházak, valamint költségvetési szervek együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
– a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 300 000 000 -1 000 000 000 Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
– a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
– projektjük megvalósításával hozzájárulnak Magyarország társadalmi-gazdasági fejlődéséhez a szomszédos országokban elsősorban az önkéntesség biztosításával, az egészségügyi, sport és ifjúságügyi, közösségfejlesztési, társadalmi felzárkózási, kulturális, családügy szakterületeken tevékenykedő szakemberekkel, szervezetekkel kialakított tematikus együttműködések keretében végzett tevékenységekkel;
– a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A 2014-2020-as tervezési időszak során elfogadásra került Partnerségi Megállapodás 1.5.4 A horizontális politikák célkitűzései c. fejezet “Nemzetközi és makroregionális dimenzió erősítése” pontjában szereplő célokhoz Magyarország európai térbe, különösen a környező makroregionális térbe való integrálódásának elmélyítését szorgalmazza az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK), és az EU közösségi értékrendje is.
Az ország európai, közép-európai, Duna Régió térségét érintő, határ menti és Kárpát-medencei társadalmi, gazdasági és környezeti együttműködéseit tovább kell mélyíteni. Ezért a fejlesztéseknek lehetőség szerint meg kell jeleníteniük az említett területi dimenziókat is. Magyarország ezért különös figyelmet fordít az Európai Területi Együttműködési (ETE) programokra és az EU Duna Régió Stratégiájának megvalósítására. E célzott programok mellett szükség esetén Magyarország más uniós finanszírozású programjaiban is megjelenhetnek a nemzetközi kooperáción alapuló, különösen a makroregionális térségben beágyazott fejlesztések (a gazdaság, a társadalom és a környezetfejlesztés terén, pl. programterületen kívüli támogatások lehetőségével, ösztönzőkkel is segítve).
E horizontális cél kiemelten szolgálja az európai és a makroregionális örökség, valamint a kulturális-nemzetiségi sokszínűség védelmét, ill. a mindezekben rejlő erőforrások hasznosítását.

A felhívás célja, hogy a határ menti és a Kárpát-medencei térségben elsősorban az önkéntesség, egészségügy, sport és ifjúságpolitika, kultúra, társadalmi felzárkózás és családügy területén, jó gyakorlatok megosztásán, együttműködések erősítésén, továbbá a társadalmi, gazdasági problémák megoldásán keresztül járuljon hozzá a térség fejlesztéséhez és a társadalmi egyenlőtlenségek felszámolásához.
Minden társadalom működésének alapvető feltétele egy egészséges, jól képzett, a mai társadalmi-gazdasági kihívásokhoz felzárkózott közösség megteremtése. A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok értékrendjében rendkívül alacsony helyet foglal el az egészség, mint érték, illetve az egészséges életvitel, pedig ez biztosítja az erőforrások bővülését, hozzájárul a gazdaság élénkítéséhez, munkahelyeket teremt, növeli a foglalkoztatottságot, társadalmi hatásait tekintve javítja az életminőséget, ezáltal támogatja a gazdasági-társadalmi szinergiák lokális érvényre jutását.
A fiatalság elvándorlásának egyik oka, hogy az adott térség nem rendelkezik azokkal a vonzó tényezőkkel, mely a helyben maradást biztosítaná. Ezért elengedhetetlen a közösségi együttműködés javítása, a fiatalok közéletbe való integrálása, az önkéntesség multiplikálása, s fiatalok közéleti aktivitásának növelése.
Fentieken túl kiemelten fontos társadalmi felzárkózási modellek kiterjesztése a hátrányos helyzetűek foglalkoztathatósága érdekében egyházi és civil szervezetek hálózati együttműködésével, különös tekintettel a határokon átívelő munkahelyteremtő kezdeményezések munkaerő igényeire.
A Felhívás, komplexitásából adódóan számos stratégiához igazodik részben, vagy egészben. A projektek tervezésénél ennél fogva egyaránt figyelembe kell venni az európai uniós irányelveket, stratégiákat, a horizontális átfogó hazai stratégiai környezetet, illetve a vertikális, ágazati szinten készült tervdokumentumokat. Nem utolsó sorban e környezet alapjait szolgáltatják a magyarországi stratégiák közül azok, melyek a szomszédos országok pozitív lehetőségeire építkezve határoznak meg hosszú távú fejlesztési irányokat.

Stratégiai környezethez való illeszkedés:
A fejlesztés az alábbi stratégiákhoz illeszkedik:
– Partnerségi Megállapodás: az ország európai, közép-európai, Duna Régió térségét érintő, határmenti és Kárpát-medencei társadalmi, gazdasági és környezeti együttműködéseit tovább kell mélyíteni;
– Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2009-2024: a Stratégia kiemeli a határon túli magyarsággal való ifjúsági együttműködések kialakításának és a kapcsolatok fejlesztésének szükségességét;
– Nemzeti Önkéntes Stratégia: határokon átnyúló önkéntes tevékenységek támogatása révén az önkéntesség hozzájárulhat a határon túl élő magyarság identitásának, kultúrájának, nyelvének megőrzéséhez és ápolásához;
– Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2011-2020: a hátrányos és halmozottan hátrányos célcsoport munkaerő piaci integrációját segítő kompetenciák fejlesztésével, nemzetközi kutatás romák körében alkalmazott jó gyakorlatokról felkutatása és megismerése révén;
– Nemzetpolitika Stratégiai Kerete: A stratégia olyan intézkedéseket fogalmaz meg, mely más államok állampolgárait érintik. A Kárpát-medence országainak minden lehetőséget meg kell ragadnia ahhoz, hogy a régió versenyképessége növekedjen. A gazdasági tényezőkön túlmenően azonban szükséges számos más tématerülettel is foglalkozni, jelen esetben releváns az oktatás, civil szervezetek, kulturális szervezetek, egyházak, és az ifjúság irányába megfogalmazódó fejlesztések.
– Duna Régió Stratégia (DRS): jelen Felhívás keretében megvalósuló fejlesztések támogatják és szolgálják a DRS-ben a makrorégió egyes területei közötti nagyfokú regionális fejlettségbeli különbségek felszámolására, lényeges mérséklésére meghatározott célok megvalósulását. A Duna Régió Stratégia 9. prioritásának (Az emberi erőforrásba és képességekbe való befektetés) beavatkozási területei kapcsán célul tűzi ki az elmaradott régiók, térségek versenyképes tudáshoz való hozzájárulásához. A Felhívás ezen cél megvalósítását a lakosság egészség-tudatosságának növelésén, a lelki és testi egészség megőrzésén, valamint az egyéni és közösségi felelősség-vállalás erősítésén, illetve társadalmi felzárkózási és ifjúsági programok megvalósításán, továbbá kulturális együttműködéseken keresztül támogatja.

Illeszkedés az operatív programhoz
A Felhívás, támaszkodva a 2014-2020-as időszak európai uniós forrásai magyarországi felhasználásának keretrendszerét adó Partnerségi Megállapodásban foglaltakra, illetve az EFOP-ban megfogalmazottakra lehetőséget ad a források egy részének programterületen kívüli, külhoni kevésbé fejlett régiókban történő felhasználására.
A felhívás részcéljai összhangban állnak az EFOP célkitűzéseivel, társadalmi felzárkózást elősegítő programokat, ifjúságügyi, családügyi, közösségépítő tevékenységeket, egészségmegőrző, betegség-megelőző programokat, civil társadalmat megerősítő programokat, továbbá a kulturális kapcsolatok javítását célzó programokat valósít meg az önkéntesség eszméjét fókuszba állítva.
A Felhívás az Operatív Program EFOP-1. – Együttműködő társadalom prioritási tengelyéhez kapcsolódik, érintve az alábbi beruházási prioritásokon megtalálható szakmai tartalmakat: aktív befogadás, esélyteremtés és aktív részvétel előmozdítása; a marginalizálódott közösségek társadalmi- gazdasági integrációja; az egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása.
A Felhívásban foglalt több társadalmi dimenzióra és területre egységesen hatást gyakorló célkitűzések, az ezekhez rendelt támogatható tevékenységek, illetve a megjelölt eredménymutatók olyan szakmai irányokat jelölnek ki, amelyek a fejlesztések megvalósulása esetén közvetlen és közvetett formában is támogatják majd a nevezett PM prioritást.
A projekt kapcsolódik az EFOP-3. prioritás keretében tervezett EFOP-3.10.1 Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és a felsőoktatás terén a Kárpát-medence államaival, konstrukcióhoz.
A gazdasági-társadalmi problémák területi koncentrálódást mutatnak, az érintett területek azonban – többek között a nyelvi és kulturális közösség, valamint az uniós határok átjárhatósága miatt – határon inneni és határon túli részeket is magukban foglalnak. A Felhívás célja a feltérképezett problémák együttes kezelése Magyarország érintett térségeiben és a szomszédos államok gazdaságilag elmaradott régióiban. Alapvető cél a kihasználatlan társadalmi erőforrások bevonása a helyi társadalom fenntartásába és fejlesztésébe annak érdekében, hogy a hazai fejlesztések hatékonyabbak és eredményesebbek legyenek.
A Felhívás a munkaerő-piaci integráció mellett kiemelt célként kezeli a fiatalok társadalmi aktivitásának növelését, a helyi közösségek, kortárscsoportok fejlesztését, a helyi ifjúsági munka fejlesztését, a fiatalok helyi szerepvállalásának elősegítését. Célul tűzi ki a hátrányos helyzetű gyerekek fizikai aktivitásának elősegítését és az idősek tevékeny életmódjának elősegítését is.
Ennek érdekében fontos cél az önkéntesség fejlesztése, amely erősíti a közösségi szerepvállalást, a civil társadalom megerősítését. Ehhez szükséges a közösségfejlesztési programok támogatása, az önkéntesség népszerűsítése, a szervezetek felkészítése, szakemberek és önkéntesek képzése. Az aktív felelősségvállalással és karitatív munkával célul tűzi ki a társadalmi összetartozást erősítő programok támogatását is.

A konstrukció célja, részcéljai:
A konstrukció alapvető célja Magyarország társadalmi-gazdasági fejlődésének elősegítése a szomszédos országok célcsoport szervezeteivel, szakembereivel jó gyakorlatok cseréje, valamint az önkéntesség népszerűsítésén keresztül. A felhívás célja továbbá olyan típusú egészségügyi, kulturális, közösségfejlesztési, családügyi és társadalmi felzárkózási tematikus együttműködések megvalósítása, amelyek nem érintik a szomszédos országok helyi szintű szabályozását.
A konstrukció által elérendő, az alábbiakban felsorolt részcélok mindegyike Magyarország és a Kárpát-medence szomszédos országai közötti együttműködést erősíti:
1. A szakmai tudás gyarapodásának elősegítése, a lakosság egészségtudatosságának növelése érdekében a szomszédos EU tagállamok szakembereivel történő tapasztalatcsere, és szakmai hálózatok erősítése által az egészségügy területén.
2. Közösségfejlesztés és társadalmi felelősségvállalás megerősítése.
3. Kulturális kapcsolatok bővítése elsősorban a civil társadalom bevonásával, szakmai tudás gyarapodásának elősegítése, a helyi kulturális identitás erősítése.
4. Hátrányos, illetve halmozottan hátrányos társadalmi csoportok felzárkózásának elősegítése.
5. Együttműködések támogatása az ifjúsági, egyházügy és sportterületén.
6. A fenti részcélok elérését horizontális elemként segíti az önkéntesség fejlesztése, amely egyfelől a projektek során végrehajtott fejlesztések, együttműködések fenntartását segíti, másfelől multiplikátor hatása révén erősíti a fejlesztések hatását.

Célcsoport bemutatása:
Magyarországon és a szomszédos országokban élő
– gyermekek és fiatalok, a fiatal családok,
– a települési ifjúsági munka szereplői, önkormányzati intézmények referensei
– fiatal felnőttek
– hátrányos helyzetű csoportok, romák
– a leghátrányosabb helyzetű járásokban és településeken élők, leszakadó településeken élők
– a központi vagy helyi döntéshozók
– a munka világában nehezen elhelyezhető, leghátrányosabb helyzetű, megváltozott munkaképességűek, GYES-ről, GYET-ről visszatérők
– a közszolgáltatást és közösségi szolgáltatást nyújtó intézmények munkatársai és a szolgáltatások igénybevevői

A projekt megvalósításához a kedvezményezettnek határon túli szervezetekkel kell együttműködnie. A célcsoport ezen részét képező szervezetek tevékenysége a különböző állampolgárságú, magyar kultúrkörhöz tartozó emberek boldogulására, anyagi és szellemi gyarapodására, nyelvének és kultúrájának megőrzésére és gazdagítására, továbbá az egymás közötti kapcsolataik fenntartására és erősítésére (ezek valamelyikére) kell irányuljon.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4 milliárd Ft.
Jelen felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 3-13 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg a 1037/2016 (II. 9.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
Felhívjuk a figyelmet, hogy a projekt tevékenységeket Magyarország kevésbé fejlett régióiban (a továbbiakban: programterületen) kell megvalósítani. A projekt keretében egyes tevékenységek más környező EU-tagállam területén is megvalósíthatók abban az esetben, ha azok eredménye teljes egészében a programterület javát szolgálja és ott is hasznosul kizárólag, és ez a Megvalósíthatósági Tanulmányban objektíven és részletesen alátámasztásra került.
Az EU területén kívül nem valósítható meg projekt tevékenység.
Az egyes tevékenységeknek – tekintet nélkül a megvalósítás helyszínére – minden esetben a célcsoportra kell irányulniuk, és a projekt céljaival összhangban kell megvalósulniuk.
Az alábbi tevékenységcsoportok közül egy-egy konzorcium kizárólag egy tematikus területet, tevékenységcsoportot választhat. A kiválasztott tevékenységcsoporton belül felsorolt minden egyes tevékenység kötelezően megvalósítandó.

1. Tevékenységcsoport: Az egészségügy területén a magyarországi szakmai tudás gyarapodásának elősegítése a projektben résztvevő szakemberek közötti tapasztalatcsere és a szakmai hálózatok erősítése által:
– határon átnyúló kutatások, felmérések készítése és jó gyakorlatok felkutatása az érintett hazai szakmai szervezetek fejlesztése érdekében, az előbbieket összegző elemzések, tanulmányok, módszertani anyagok készítése és disszeminációja
– határon átnyúló szakmai tapasztalatcsere és jó gyakorlatok megosztása orvosok és egészségügyi szakemberek között határon túli konferenciákon, workshopokon
– tanulmányutak, csereprogramok megvalósítása a hazai és a szomszédos országokban működő partnerszervezetek szakértőinek részvételével
– a szűrések eredménye alapján egészségügyi problématérkép elkészítése és partnerségek kialakítása. Veszélyeztetett célcsoportok egészségügyi kockázatainak felmérése háziorvosok, szociális munkások, helyi hatóságok, civil szervezetek adataira támaszkodva
– szakmai és laikusoknak szóló egészségtudatosságot növelő ismeretterjesztő programok megvalósítása alapvető egészségügyi szűrővizsgálatokkal
– elsősegély-nyújtási alapismeretek. Laikus segítők informális képzése otthonápolási feladatokra. Otthonápolási hálózatok támogatása
– testre szabható Web-alapú otthonápolási portál létrehozása. Webes tanácsadási szolgáltatások létrehozása az otthonápolás területén (több támogatott pályázat esetén együttműködésben egy db közös portál létrehozása lehetséges)
– egészségügyi és mentálhigiénés szakemberek nem formális, informális képzése, közös szakmai konferenciák szervezése.

2. Tevékenységcsoport: Makroregionális helyzetfelmérés a közösségfejlesztés és társadalmi felelősségvállalás megerősítése érdekében.
– helyzetfeltáró kutatások, felmérések a népesedési, társadalmi tendenciák kimutatása érdekében
– helyzetfeltáró kutatások, elemzések a foglalkoztatás és foglakoztathatóság makroregionális, határon átnyúló tényezőinek, tendenciáinak kimutatására
– határon átnyúló foglalkoztatási modellek kidolgozása, mintaprogram(ok) kísérleti megvalósítása
– a szociális gazdaság határon átnyúló lehetőségeinek vizsgálata
– közösségi alapú foglalkoztathatóságot elősegítő jó gyakorlatok gyűjtése, megosztása
– hagyományokon alapuló közösségfejlesztő rendezvények (konferenciák, workshopok) megtartása, jó gyakorlatok tapasztalatok megosztása
– kutatási eredményeken alapuló fejlesztési tematikák, javaslatok kidolgozása a magyarországi határ menti területek számára

3. Tevékenységcsoport: Hátrányos, illetve halmozottan hátrányos társadalmi csoportok felzárkózásának elősegítése
– a felzárkózás területén a magyarországi szakmai tudás gyarapodásának elősegítése a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos társadalmi csoportok felzárkózásának elősegítését szolgáló szakmai programok (konferenciák, workshopok) megvalósításán keresztül, hazai és szomszédos országokban működő szervezetek bevonásával
– hátrányos helyzetű személyek, kiemelten romák munkaerő-piaci helyzetének, jogtudatosságának javítását szolgáló tanácsadási szolgáltatások,
– határon átnyúló roma kutatás készítése, kapcsolódó adatbázis készítse (A fellelhető, közép-kelet-európai romák felzárkóztatását és társadalmi integrációját célzó, számottevő eredménnyel zárult jó gyakorlatok összegyűjtése, adaptációja, a feltárt és működő megoldások, projektek aktív, helyszíni megismerésének biztosítása a magyar szakemberek számára.)
– a Magyarországon a társadalmi felzárkóztatás területén létrehozott, bevezetett és kipróbált jó gyakorlatok Kárpát-medencei kontextusban történő adaptálhatóságának kipróbálása, validálása.
– a gyermekek és fiatalok, valamint rajtuk keresztül az idősebb korosztály (szülők, nagyszülők) bevonását segítő felzárkóztató, fejlesztő és közösségi programok, szolgáltatások adaptálása, kipróbálása.
– roma vezetők közötti együttműködések kialakítása, tapasztalatok és jó gyakorlatok megosztása, mentorálás
– roma közösségi programok megvalósítása különböző korcsoportok bevonásával, roma közösségi aktivitás támogatása

4. Tevékenységcsoport: Kulturális kapcsolatok bővítése elsősorban a civil társadalom bevonásával, szakmai tudás gyarapodásának elősegítése, a helyi kulturális identitás erősítése részcélhoz kapcsolódó tevékenységcsoport
– határon átnyúló szakmai tapasztalatcsere (konferenciák, workshopok), és jó gyakorlatok megosztása kulturális, közművelődési szakemberek között
– a résztvevők számára díjmentes határon átnyúló kulturális rendezvények, programok, hálózati együttműködések megvalósításának támogatása, kulturális csereprogramok, megvalósítása különösen az alábbi témákban:
– népmesemondó versenyek, fesztiválok
– népművészeti fesztiválok szervezése, támogatása, tematizálása
– táncház zenészek találkozója, táncház találkozó, néptánc találkozó, gyermek néptánc, Népzenészek Találkozója.
– hagyományőrző találkozók, fesztiválok fiataloknak és időseknek a nemzedékek együttműködése érdekében
– rendezvények szervezése, zenei fesztivál fiataloknak
– hagyományőrző, közösségfejlesztő rendezvények fiataloknak, és időseknek a nemzedékek együttműködése érdekében,
– örökségvédelmi akciók, vándoriskola szerű tábor, művészettörténeti, képző-művészeti, audio-vizuális eszközökkel, irodalmi hálózati kezdeményezések,
– honismereti, közösségfejlesztő táborok színházi, zenei, irodalmi, képző-művészeti stb. eseményen való részvétellel egybekötve
– művészeti területen tevékenykedő szakemberek és laikusok számára tudásbővítés a népmese, népzene, néptánc területeken
– konferenciák, szakmai találkozók, workshopok lebonyolítása a néphagyomány mai alkalmazásának lehetőségei témában
– híres költők, írók emlékházai, muzeológiai értékek megőrzéséhez, népszerűsítéséhez kapcsolódó tevékenységek megvalósítása

5. Tevékenységcsoport: Együttműködések támogatása az ifjúsági, egyházügy és sport területén.
– határon átnyúló szakmai tapasztalatcsere és jó gyakorlatok megosztása ifjúsági szak-emberek között határon átnyúló együttműködések generálása a fiatal vezető önkéntesek, önkéntes csoportok között, jó gyakorlatok megosztása, vezetői kompetenciák fejlesztése
– egyházak közötti határon átnyúló együttműködések támogatása (vallások közötti párbeszéd elősegítése, vallási és kulturális különbségek megismertetése tolerancia és egymás iránti kölcsönös elfogadás erősítése).
– a résztvevők számára díjmentes határon átnyúló ifjúsági kulturális fesztiválok, programok, konferenciák, workshopok szervezése
– a résztvevők számára díjmentes határon átnyúló sport programok és táborok szervezése

Felhívjuk a figyelmet továbbá, hogy a fenti tevékenységek kizárólag a projekt célrendszerével (határon túli együttműködések) megfelelő összefüggésben valósíthatók meg, és a kontextust a Megvalósíthatósági Tanulmányban részletesen be kell mutatni. A célrendszerhez nem kapcsolódó tevékenységek nem támogathatók.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az egészségügyi, kulturális, szociális és társadalmi felzárkózási valamint ifjúsági és családügyi területen működő alábbi szervezetek konzorciumai.
Konzorciumvezető köre jogi forma szerint:
– GFO 312 – központi költségvetési szerv
– GFO 551 – bevett egyház
– GFO 552 – elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
– GFO 555 – elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
– GFO 559 – egyházi szervezet
– GFO 569 – egyéb alapítvány
– GFO 529 – egyéb egyesület

Konzorciumi partnerek köre jogi forma szerint:
– GFO 312 – központi költségvetési szerv
– GFO 551 – bevett egyház
– GFO 552 – elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
– GFO 555 – elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
– GFO 559 – egyházi szervezet
– GFO 569 – egyéb alapítvány
– GFO 529 – egyéb egyesület
– GFO 572 – nonprofit korlátolt felelősségű társaság

A választott kötelezően megvalósítandó tevékenységnek a támogatást igénylő és/vagy konzorciumi tag szervezetek létesítő okiratában szereplő ellátott tevékenységgel összhangban kell lennie. Egyházak esetén a választott kötelezően megvalósítandó tevékenységeknek a 2011. évi CCVI. törvény által felsorolt feladatokkal szükséges összhangban lennie.
Jelen felhívás keretében kizárólag konzorciumok nyújthatnak be támogatási kérelmet. A konzorciumi partnerek száma a konzorciumvezetővel együtt nem lehet több mint három, minden konzorciumban legalább egy, a fenti feltételeknek megfelelő központi költségvetési szerv részvétele kötelező.
A konzorciumi partnerek legalább egyikének dokumentáltan tapasztalattal kell rendelkeznie a választott tevékenységcsoporthoz kapcsolódó, határon átnyúló szakmai tevékenységgel kapcsolatban.
Főkedvezményezettként egy szervezet jelen Felhívás keretében legfeljebb egy támogatási kérelemben vehet részt.
Konzorciumi tagként (nem konzorciumvezetőként) egy szervezet jelen Felhívás keretében legfeljebb egy támogatási kérelemben vehet részt.
Jelen felhívásra nem nyújtható be támogatási kérelem sem konzorciumvezetőként, sem konzorciumi tagként, amennyiben a támogatást igénylő az EFOP-5.2.2-17 felhívásra támogatási kérelmet nyújt be.
Az egyházi jogi személyek, egyházi szervezetek esetében az elvárt (fő)tevékenységi kör nem releváns.
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Lásd az ÁÚF “Kizáró okok listája” c. részben.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
A támogatási kérelmek benyújtására a felhívás megjelenését 2017. július 31. napjától 2018. január 2. napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
I. szakasz: 2017. július 31 – 2017. augusztus 10.
II. szakasz: 2017. augusztus 17 – 2017. augusztus 31.
III. szakasz: 2017. szeptember 7 – 2017. szeptember 18.
IV. szakasz: 2017. szeptember 22 – 2017. október 19.
V. szakasz: 2017. október 26 – 2017. november 27.
VI. szakasz: 2017. december 1 – 2018. január 2.
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással9 látták el – postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás10/futárposta-szolgáltatás11 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1397 Budapest, Pf. 504.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás esetében nem releváns.
5.3. A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 300 000 000 Ft. maximum 1 000 000 000 Ft.
Az egyes tevékenységcsoport választásakor a minimum és maximum pályázható összegek az alábbiak:
– az 1. 3. 5. tevékenységcsoportra minimum 300 000 000 Ft, legfeljebb 1 000 000 000 Ft
– a 4. tevékenységcsoportra minimum 300 000 000 Ft, legfeljebb 660 000 000 Ft
– a 2. tevékenységcsoportra legfeljebb 440 000 000 Ft
támogatás igényelhető.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
https://www.palyazat.gov.hu/efop-1121-17-tematikus-egyttmkds-erstse-az-ifjsggy-egszsggy-kzssgfejleszts-s-trsadalmi-felzrkzs-tern-a-krpt-medence-szomszdos-orszgaival
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag