Roma szakkollégiumok támogatása

Hazai
FELHÍVÁS
a felsőoktatási intézménybe felvételt nyert hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású hallgatók felsőfokú tanulmányainak sikeres befejezését előmozdító, a lemorzsolódás csökkentéséhez illetve társadalmi szerepvállalásuk megerősítéséhez hozzájáruló projektek megvalósítására

A Felhívás címe: Roma szakkollégiumok támogatása
A Felhívás kódszáma: VEKOP-7.4.1-16
Magyarország Kormányának felhívása a már működő roma szakkollégiumok szakmai tevekénységeinek továbbfejlesztésére, a köztük lévő hálózatosodás, szakmai együttműködés erősítésére és a hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású hallgatók tanulmányi sikerességének előmozdítására a felsőfokú végzettséget szerző roma hallgatók számának növelése érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a felsőoktatási kiválóság erősítését, ezen belül a hátrányos helyzetű, roma, illetve fogyatékossággal élő tanulók érvényesülésének növelését a köznevelési és felsőoktatási rendszerben, a nem formális és informális tanulásban, a tanulási partnerségek fejlesztését, esélyteremtést és tehetséggondozást a teljes képzési struktúrában. A cél elérését a Kormány a kollégiumi formában működő roma szakkollégiumot működtető, a 2011. évi CCIV., a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény (a továbbiakban: nemzeti felsőoktatási törvény) 1. számú mellékletében felsorolt államilag elismert felsőoktatási intézmények, valamint a nemzeti felsőoktatási törvény 54. § szerinti szakkollégiumi tevékenységet folytató vagy szakkollégiumként működő diákotthonok és azok fenntartóinak együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
– a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül dönt.
– a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt támogatás 60 millió Ft-130 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
– a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
– projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban megfogalmazott célok eléréséhez, azaz a felsőoktatási kiválóság erősítéséhez, ezen belül a hátrányos helyzetű, roma tanulók érvényesülésének növeléséhez a felsőoktatási rendszerben, illetve a nem formális és informális tanulásban, tanulási partnerségek fejlesztéséhez, esélyteremtéshez és tehetséggondozáshoz,
– projektjük megvalósításával hozzájárulnak az EU 2020 Stratégiában tett nemzeti vállaláshoz, miszerint 30,3%-ra nő a felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők aránya a 30-34 éves népességen belül, és 10%-ra csökken a végzettség nélküli iskolaelhagyók száma,
– projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 7.3.3. Hátrányos helyzetű, köztük roma fiatalok közép- és felsőfokú oktatásba való eljutásának és bennmaradásának elősegítése pontjában foglalt célok eléréséhez,
– projektjük megvalósításával hozzájárulnak a 2011. május 20-án a Kormány és az Országos Roma Önkormányzat között létrejött Keretmegállapodásban foglaltakhoz, azaz a roma szakkollégiumi hálózat tevékenységeinek támogatásával a felsőoktatásban tanuló roma fiatalok tehetséggondozásához és tanulmányi sikerességének előmozdításához.
– a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
Helyzetleírás
Az oktatás szintjein felfelé haladva a hátrányos helyzetű és különösen a roma tanulók aránya egyre alacsonyabb. A felsőoktatásban a hátrányos helyzetű hallgatók száma és aránya a 2013. évi felsőoktatás-statisztikai adatok szerint elenyésző: a 32.124 felsőoktatási hallgatóból 818 fő (2,5%) hátrányos helyzetű, miközben a hátrányos helyzetű tanulók aránya az általános iskolában már 2008-ban is 33% volt. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya az egész országban 18,5%, amíg ez az arány a romák körében nem éri el az 1% -ot.
A program szorosan kapcsolódik a TÁMOP-4.1.1.D-12 “Roma szakkollégiumok támogatása” című konstrukcióhoz, melynek célja a felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású hallgatók számára olyan komplex hallgatói szolgáltatások kifejlesztése és biztosítása, amelyek hozzájárulnak tanulmányaik sikeres befejezésének előmozdításához, a lemorzsolódás csökkentéséhez, illetve társadalmi szerepvállalásuk megerősítéséhez.
Stratégiai környezet, stratégiai célok:
A jelen felhívás illeszkedik az EU 2020 Stratégiában tett nemzeti vállaláshoz, miszerint 30,3%-ra nő a felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők aránya a 30-34 éves népességen belül, és 10%-ra csökken a végzettség nélküli iskolaelhagyók száma.
A felhívás illeszkedik továbbá a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 7.3.3. Hátrányos helyzetű, köztük roma fiatalok közép- és felsőfokú oktatásba való eljutásának és bennmaradásának elősegítése pontjához:
“Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű, köztük roma fiatalok eljussanak a közép- és felsőfokú oktatásba. Növelni kell a hátrányos helyzetű, köztük roma gyerekek arányát az érettségit adó képzésekben és a felsőoktatásban, valamint a piacképes szakmát adó, a gazdasági integrációt lehetővé tévő szakképzésben. Az érettségit adó középiskolába történő bejutást minél magasabb arányban kell biztosítani mind az érettségit nem adó szakképzéseket követően, mind pedig közvetlenül az általános iskola után. Az általános iskolából a középiskolába történő átmenethez kapcsolódóan fontos annak biztosítása, hogy a jó eredményű roma tanulók is a képességeiknek megfelelő intézményeket célozzanak meg.
A cél alapvetően az oktatás hátránykompenzáló képességének megerősödésével, befogadóvá válásával (a 7.3.2. pontban megfogalmazott beavatkozások megvalósításával) valósulhat meg.
Emellett szükség van:
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű – kiemelten roma – tanulók/hallgatók oktatási sikerességét célzó egyéni támogató, segítségnyújtó programokra, ösztöndíjprogramokra (A pénzbeli támogatások lehetőleg személyes támogató programokhoz kapcsolódjanak és a lehetőségekhez mérten jelenjen meg bennük a teljesítményelvárás.);
Kifejezetten a felsőoktatásba történő továbbtanulást támogató, komplex programokra középiskolások számára;
A kollégiumi férőhelyekhez való hozzáférés további javítására a közép- és felsőoktatásban;
A felsőoktatás szociális támogató rendszerének erősítésére annak érdekében, hogy a felsőoktatásban növekedjen a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya”
A felhívás illeszkedik a Kormány és az Országos Roma Önkormányzat között 2011. május 20-án létrejött Keretmegállapodásban foglaltakhoz:
“A felsőoktatásban tanuló roma fiatalok tehetséggondozása, tanulmányi sikerességének biztosítása érdekében a roma szakkollégiumi hálózatot hosszú távon fenn kell tartani.”.
A felhívás illeszkedik továbbá a “Fokozatváltás a felsőoktatásban” című fejlesztési koncepcióban megfogalmazott célokhoz:
“Ösztönözni szükséges a felsőoktatási intézményeket, hogy tehetséggondozási programjuk részeként működtessenek aktív szakkollégiumokat (adott esetben speciális programként roma szakkollégiumot), melyek szakmai programokon és közösségfejlesztő szerepükön túl aktívan bekapcsolódnak a felsőfokú képzésbe és kutatásba.”
A Roma szakkollégiumok támogatása című felhívás az alábbi intézkedés mentén kapcsolódik a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programhoz (a továbbiakban: VEKOP):
7.4 A felsőfokúnak megfelelő szintű oktatásban való részvétele intézkedésen belül A felsőoktatás képzési és kutatási rendszerének komplex fejlesztése kategóriába, melynek értelmében:
A képzési és ágazati fejlesztések egyik célja a felsőoktatás ágazati szintű rendszereink fejlesztése a lemorzsolódás csökkentése, a hátrányos helyzetűek nagyobb arányú részvétele, és a hallgatói kompetenciák (valamint az ennek mérését szolgáló bemeneti és kimeneti mérésrendszerek) bővítése.
A felhívás fő célja:
A felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású hallgatók számára olyan komplex hallgatói szolgáltatások kifejlesztése, továbbfejlesztése és biztosítása, amelyek hozzájárulnak felsőfokú tanulmányaik sikeres befejezésének előmozdításához, a lemorzsolódás csökkentéséhez, illetve társadalmi szerepvállalásuk és közösségi aktivitásuk megerősítéséhez.
Részcélok:
– A hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású hallgatók tanulmányi sikerességének előmozdítása, kutatási tevékenységekbe történő bevonása, társadalmi szerepvállalásának megerősítése.
– Együttműködés keretében a felsőoktatási intézmények hátránykompenzáló szerepének erősítése a felsőfokú végzettséget szerző roma hallgatók számának növelése érdekében.
– A továbbtanulás népszerűsítése a középiskolai hátrányos helyzetű tanulók körében a szakkollégiumok tagjai által
Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a VEKOP beavatkozási területén: 0,3 milliárd Ft.
Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 3 db
1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (IH) hirdeti meg a 1011/2016. (I. 20.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJKETEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
I. PROJEKTELŐKÉSZÍTÉS
1. Előzetes igényfelmérés, háttérelemzés, beleértve a már megvalósított projektek eredményeinek bemutatását (hallgatók pályakövetése alapján).
2. A helyzetfelmérés megállapításaihoz igazodó szakkollégiumi program kidolgozása.
3. Felvételi eljárások előkészítése.
II. PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA
A felsorolt tevékenységek önállóan támogathatóak, nem minden tevékenység kötelezően megvalósítandó
1. Szakkollégiumi szakmai tevékenységek:
– pedagógiai programok felülvizsgálata
– képzési programok elkészítése, felülvizsgálata,
– a szakkollégiumi programok megvalósításában részt vevő munkatársak, szakemberek felkészítése, képzése
– szakkollégium tagjai részére képzések lefolytatása
– a hallgatók képzéséhez kapcsolódó hallgatói kutatási tevékenységek szervezése és megvalósítása
– mentori, tutori rendszer fejlesztése
– középiskolákkal való együttműködések fejlesztése
– középfokú oktatási intézmények — kiemelten a roma és a hátrányos, valamint halmozottan hátrányos helyzetű – tanulói, számára pályaválasztással kapcsolatos tájékoztatás, információk nyújtása
– szakmai együttműködések kialakítása, hálózatosodás, beleértve a roma szakkollégiumokkal való együttműködést
– a szakkollégiumok tevékenységéhez kapcsolódó kiadványok szerkesztése és megjelentetése
– közösségi aktivitás, közösségi programok, rendezvények, szemináriumok, műhelymunka, konferenciák szervezése, megvalósítása
– társadalmi hasznosságú tevékenységek megvalósítása (pl. középiskolai tanulók mentorálása, önkéntes programokban való részvétel)
– tehetséggondozást szolgáló szakmai célú események megvalósítása
– hallgatói tanulás-módszertani és felzárkóztató szolgáltatások fejlesztése
– a szakkollégium tevékenységéhez illeszkedő könyvek, tankönyvek, folyóiratok egyéb kiadványok beszerzése
2. Hallgatók részére biztosított szolgáltatások:
– szakkollégium tématerületeihez illeszkedően egyéni fejlesztési terv meghatározása és megvalósulásának nyomonkövetése, felülvizsgálata
– az egyéni fejlesztésben meghatározottak szerint sikeres diplomaszerzést támogató kompetenciafejlesztés, nyelvi képzések, tehetséggondozást, felzárkózást és közösségi szerepvállalást elősegítő, illetve, munkaerőpiacon való sikeres megjelenést szolgáló szolgáltatások nyújtása
– közösségépítést, identitás erősítését szolgáló programok megvalósítása
– elvárásokhoz kötött hallgatói juttatások, ösztöndíj biztosítása
– mentorálás és tutori szolgáltatások biztosítása
3. Kommunikációs, ismeretterjesztő tevékenységek:
– a szakkollégium tagok által a középiskolai korosztály – a leendő hallgatók illetve szakkollégisták – tájékoztatása a roma szakkollégiumokról és szakmai eredményeikről, népszerűsítő tevékenységek, amelyek elősegíthetik a felsőfokú intézményekbe történő jelentkezést
– felsőoktatási intézményekben a szakkollégium tevékenységének és szakmai eredményeinek disszeminációja
3.1.1. 2. Választható önállóan támogatható tevékenységek:
a) együttműködés megfelelő szakismerettel és tapasztalattal rendelkező szervezetekkel
b) határon túli szakkollégiumokkal való együttműködés

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
a) az Oktatási Hivatal által bejegyzett szakkollégiumok esetén a kollégiumi formában működő roma szakkollégiumot működtető, a nemzeti felsőoktatási. törvény 1. számú mellékletében felsorolt államilag elismert felsőoktatási intézmények (GFO 311; 312; 341; 342; 529; 541; 549; 551; 552; 553; 559; 561; 562; 569; 572; 573; 591; 599),
b) a nemzeti felsőoktatási. törvény 54. § szerinti szakkollégiumi tevékenységet folytató vagy szakkollégiumonként működő diákotthonok és azok fenntartói (GFO 311; 312; 341; 342; 529; 541; 549; 551; 552;553; 559; 561; 562; 569; 572; 573;591; 599).
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. A konzorcium tagjai lehetnek a roma szakkollégiumok szakmai munkájában részt vevő felsőoktatási intézmények.
Támogatási kérelem azon – a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II.5) Korm. rendelet 19-24. §-ai rendelkezése alapján szakkollégiumként regisztrált – roma szakkollégiumok esetében nyújtható be, amelyek alapításának időpontja legalább két évvel korábbi, mint jelen felhívás közzétételének időpontja. Nem feltétele a két évvel korábbi alapítás ténye a támogatási kérelemnek, ha
– a fenntartó – avagy egyházi jogi személyek esetében az adott bevett egyház bármely belső egyházi jogi személye – a jelen felhívás közzétételének időpontjában már legalább két éve működtetett roma szakkollégium mellett újabb szakkollégiumot akar létrehozni, vagy
– a fenntartó – új roma szakkollégium megalapítása és fenntartása céljából előterjesztett támogatási kérelem esetén – közvetlenül vagy törvényes képviselője útján részt vett olyan roma szakkollégium alapításában, amely már jelen felhívás közzétételének időpontjában legalább két éve működik.
A diákotthon csak abban az esetben nyújthat be támogatási kérelmet, ha önállóan működő és gazdálkodó szervezet. Amennyiben a diákotthon nem önállóan működő intézmény, akkor kizárólag a fenntartó nyújthatja be a támogatási igényt.
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Lásd az ÁÚF “Kizáró okok listája” c. részben.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására a felhívás közzétételét követő 24 hónapig van lehetőség.
a) Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. év április 8-tól 2018. év április 8-ig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
– Első szakasz:2016. április 8-tól 2016. május 10-ig
– Második szakasz:2016.május 10-től 2016. szeptember 30-ig
– Harmadik szakasz:2016. október 3-tól 2018.április 8-ig
b) A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással4 látták el – postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás5/futárposta-szolgáltatás6 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság
1525 Budapest, Pf. 95.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!
https://www.palyazat.gov.hu/vekop-741-16-roma-szakkollgiumok-tmogatsa
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag