Ösztöndíj jogászoknak

Ösztöndíj

1.      A pályázat célja:

A Magyar Állandó Értekezlet által 2011. november 24-én teljes egyetértésben elfogadott Magyar Nemzetpolitika – A nemzetpolitikai stratégia kerete dokumentum átfogó célként jelöli meg a külhoni magyar közösségek számbeli, szellemi, gazdasági és jogi gyarapodását. A dokumentum szerint „a jogilag gyarapodó közösség tagjai jogait magabiztosan használja, azokat védi és szükség esetén ki kívánja terjeszteni.”

Ez feltételezi, hogy olyan jól képzett, a nemzet iránt elkötelezett, a magyar és a többségi állam szerinti szaknyelvet egyaránt ismerő, mindkét országban tapasztalatokat szerzett jogászokkal rendelkezzenek a közösségek, akik segítenek e cél elérésében.

2.      A pályázati felhívás tárgya

Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíj nyújtása a 2018/2019-es tanévben, nappali tagozaton, külhoni felsőoktatási jogászképzésben résztvevő magyar nemzetiségű hallgatók részére, felvállalva Dr. Szász Pál erdélyi jogász eszmeiségét.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) — együttműködve a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságával — meghirdeti Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíjat, mellyel a külhoni magyar gazdasági jogászképzést kívánják fejleszteni.

A támogatásban részesíthető tanévenkénti keretszámok a következők:

2.1.   A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi. LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek:

 • Erdély: 11 fő,
 • Felvidék: 7 fő,
 • Vajdaság: 4 fő,
 • Kárpátalja: 3 fő,
 • Horvátország: 1 fő,
 • Szlovénia: 1 fő.

2.2. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi. LXII. törvény hatálya alá nem tartozó, külföldi országban lakóhellyel rendelkező („diaszpórában” élő) személyek:

 • 3 fő.

Amennyiben az elbírálás során a régiónkénti keretszámok nem tölthetők be, a fennmaradó keretszámok régiónként átcsoportosíthatók.

 

3.      A pályázók köre:

A támogatás kedvezményezettje (a továbbiakban: támogatott) lehet az a Magyarország területén lakóhellyel nem rendelkező, Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában, Szerbiában, Horvátországban, Szlovéniában, valamint a világ más országában (diaszpórában) élő, magát magyarnak valló pályázó természetes személy, aki a 2018/2019-es tanulmányi időszakban (tanévben) magán vagy állami felsőoktatási intézményben alap- vagy mester szintű, illetve osztatlan jogászképzésben vesz részt nappali tagozaton, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, és legalább két sikeresen lezárt tanulmányi félévet igazolni tud.

 

4.      Nem nyújthatnak be pályázatot:

 • a Magyarországon hallgatói jogviszonnyal rendelkező személyek;
 • a Magyarországon lakóhellyel (állandó lakcímmel) rendelkező személyek;
 • a magyarországi doktori (PhD vagy azzal egyenértékű) képzésben részt vevő hallgatók;
 • más magyar állami ösztöndíjban részesülő hallgatók;
 • elsőéves külhoni jogászképzésben részt vevő hallgatók;

 

5.      Igényelhető támogatás:

5.1.   Az Alapkezelő évente 30 főnek nyújt ösztöndíjat az adott tanév 12 hónapjára.

5.2.   A támogatást magánszemélyek igényelhetik, mértéke: összesen 600.000,- Ft/fő, mely a 2018/2019. évi tanév (tanulmányi időszak) 12 hónapjára szól.

5.3.   A nyertes pályázók támogatását az Alapkezelő átutalással teljesíti a pályázati adatlapon megjelölt bankszámlára. Készpénz, vagy egyéb fizetési mód teljesítésére nincs lehetőség.

5.4.   A támogatás összegének átutalása három ütemben történik az alábbiak szerint:

 • első ütem: a tanév első 4 hónapjára szóló 200.000 Ft-os támogatást a szerződéskötést követően, de legkésőbb 2018. november 30-ig.
 • második ütem: a tanév második 6 hónapjára szóló 300.000 Ft-os támogatást legkésőbb 2019. március 15-ig. Az utalás feltétele: az 1. szakmai beszámoló beérkezése és elfogadása, a kiküldött szakmai feladatok megoldása és az ezekről szóló értékelés beérkezése és az aktív hallgatói jogviszony igazolása.
 • harmadik ütem: a nyári szakmai gyakorlat 100.000 Ft-os támogatását legkésőbb 2019. július 31-ig folyósítja az Alapkezelő a támogatott részére. Az utalás feltétele: a 1-2. szakmai beszámoló beérkezése és elfogadása, a kiküldött szakmai feladatok megoldása és az ezekről szóló értékelés beérkezése, az 5.7. pont szerinti szakmai gyakorlatról (a továbbiakban: külhoni szakmai gyakorlat) kiállított teljesítésigazolás és beszámoló beérkezése, valamint ezek elfogadása.
 • A nyertes pályázóknak a támogatás felhasználását három szakmai beszámoló (1. szakmai beszámoló: 2019. január 31.; 2. szakmai beszámoló és Külhoni szakmai gyakorlatról szóló beszámoló: 2019. június 30.;  3. szakmai beszámoló: 2019. szeptember 30.) benyújtásával kell igazolni.

5.5.   A nyertes pályázóknak a tanulmányi támogatás csak abban az esetben fizethető ki, ha a támogatott benyújtja az Alapkezelő részére a 2018/2019-es tanév őszi, majd a későbbiek során a 2018/2019-es tanév tavaszi félévére vonatkozó aktív hallgatói jogviszonyának fennállásáról szóló intézményi igazolást.

5.6.   A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

5.7.   A pályázó a pályázat benyújtásával vállalja, hogy annak kedvező elbírálása esetén részt vesz nyári 4 hetes szakmai gyakorlaton Budapesten, kizárólag az Alapkezelő által kijelölt időpontban, valamint az ösztöndíjas időszak alatt összesen 4 hetes külhoni szakmai gyakorlaton olyan gazdasági jogi ügyekkel is érintett  jogi személynél (így például: pénzügyi intézménynél), gazdasági jogi ügyekkel is foglalkozó ügyvédi irodánál, amelynek székhelye szerinti honossága megegyezik azon felsőoktatási intézmény székhelye szerinti országgal, amellyel a pályázó aktív hallgatói jogviszonyban áll.

 

6.      A pályázat megvalósítási paraméterei:

6.1.   Rendelkezésre álló támogatási keretösszeg: 18 millió Ft

6.2.   A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2018. augusztus 24., benyújtási határidő: 2018. október 10., déli 12.00 óra közép-európai idő szerint.

6.3.   A Budapesti Ügyvédi Kamara az idei évben is vállalja, hogy részt vesz a program szakmai részének megvalósításában, továbbá elvégzi a szakmai feladatok értékelését.

6.4.   A támogatásban részesülő hallgató munkáját, képzését az adott szakterületen elismert gyakorló ügyvéd, tutor segíti.

6.5.   A pályázók az ösztöndíjas időszak alatt kötelező 8 hetes szakmai gyakorlaton vesznek részt, mely – az 5.7 ponttal összhangban – két részteljesítésből áll: 4 hetes nyári gyakorlat az Alapkezelő által megjelölt időpontban – szakmai szempontból a tárgyban elismert tevékenységet folytató budapesti ügyvédi irodáknál, valamint 4 hetes külhoni szakmai gyakorlat a pályázó lakóhelyének megfelelő országban működő gazdálkodó szervezetnél, banknál, gazdasági ügyekkel is foglakozó ügyvédi irodánál.

6.6.   A budapesti szakmai gyakorlat teljesítésére csak az Alapkezelő által megjelölt, a Budapesti Ügyvédi Kamara által szervezett időpontban van lehetőség. A képzési köröket a gazdasági jog és a polgári jog alkotják.

6.7.   A külhoni szakmai gyakorlat helyét és idejét az ösztöndíjas hallgatónak kell megszerveznie, a gyakorlat teljesítéséről egy beszámolót és teljesítésigazolást kell benyújtania. A külhoni szakmai gyakorlat teljesítésének határideje 2019. június 30.

7.      A pályázat benyújtásának formája:

7.1.    A pályázat benyújtása kizárólag elektronikus formában történik a Nemzetpolitikai Információs Rendszer (a továbbiakban: NIR) segítségével. Elérhető: nir.bgazrt.hu oldalon vagy az Alapkezelő honlapjáról.