Mansfeld Péter program

Hazai
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ
Az 1956-os Emlékbizottság megbízásából a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt
KKETTKK – 56P – 01 jelű “Mansfeld Péter” pályázathoz

Téma:
Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító tudományos kötetek, ismeretterjesztő kiadványok, irodalmi alkotások megjelentetésére.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot, valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító tudományos kötetek, ismeretterjesztő kiadványok, irodalmi alkotások megjelentetésére.
Pályázat kódja: KKETTKK-56P-01
A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (továbbiakban a Közalapítvány), mint támogató Magyarország Kormányának az 1956-os forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulója alkalmából szervezett rendezvénysorozata keretében és az 1956-os Emlékbizottság (továbbiakban: az Emlékbizottság) megbízásából pályázatot hirdet az antikommunista forradalmat és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító tudományos kötetek, ismeretterjesztő kiadványok és irodalmi alkotások támogatására.

1. A pályázat célja
A pályázat célja, hogy előmozdítsa az 1956-os forradalmat és szabadságharcot, továbbá az azt követő megtorlások időszakát, valamint a magyar antikommunista hősöket bemutató társadalom- és történettudományi munkák, ismeretterjesztő kiadványok, irodalmi alkotások megjelentetését azzal a céllal, hogy a fenti művek hozzájáruljanak a társadalmi emlékezet ébren tartásához, valamint a közös értékeken, múlton és kultúrán alapuló magyar közösségi identitás erősítéséhez.

2. Pályázat benyújtására jogosultak
A pályázat keretében megyei, megyei jogú városi, városi, települési önkormányzatok magánszemélyek, civil szervezetek, alapítványok, közalapítványok, egyházak és egyházi jogi személyek, gazdasági társaságok, közművelődési intézmények, egyéb közintézmények, államigazgatási szervek pályázhatnak.
Pályázat benyújtására nem jogosultak azon szervezetek/magánszemélyek:
– amelyeknek/akiknek lejárt köztartozása van;
– amelyek végelszámolás, kényszer végelszámolás, egyszerűsített törlés vagy csődeljárás alatt állnak, adósságrendezési eljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási eljárás van folyamatban;
– amelyeknek nem rendezettek a munkaügyi kapcsolatai;

3. Támogatható tevékenységek
Jelen pályázati kiírás keretében támogatható minden olyan tevékenység, amely a pályázat céljához kapcsolódó témájú mű elkészítésével, grafikai vagy képi megjelenésével vagy szerkesztésével, lektorálásával, kiadásával áll összefüggésben.
A pályázónak vállalnia kell, hogy a pályázat keretében elkészült mű legalább 500 példányban jelenik meg, és illeszkedik az alábbiakban megjelölt témák valamelyikéhez:
– Az 1956-ot követő megtorlás története: koncepciós és konstrukciós perek, a tettesek és tettestársak (politikai döntéshozók, politikai nyomozók, ügyészek, bírák, fel-jelentők, ügynökök stb. felkutatása);
– A Kádár-rendszer üldözöttjei, 56-os ügyekben lefolytatott szabálysértési és fegyelmi eljárások, egzisztenciális hátrányok elszenvedőinek élettörténete;
– A forradalom és szabadságharc politikai önszerveződéseinek története;
– A vidék forradalma – helytörténeti munkák, esemény és szervezettörténeti feldolgozások;
– Emlékiratok, interjúk, interjú kötetek;
– 1956 és a magyar rendszerváltoztatás;
– A forradalom és szabadságharc előzményei, közvetlen megelőző eseményei;
– Nők az 1956-os forradalom és szabadságharcban;
– A forradalom és szabadságharc szociológiai hatásai és következményei;
– 1956 és a sport; a sport szerepe, funkciója a társadalomban, mint kitörési pont;
– Nemzetközi helyzet 1956-ban, Magyarország nemzetközi kapcsolatai;
– Az 1956-os események fontos személyiségeinek portréi, életútjai;
– Magyar sors – a határainkon kívül élő magyarság a forradalom védelmében, sorsuk alakulása, meghurcoltatásaik története;
– Az emigrációba kényszerültek élettörténetei
Amennyiben a fent megjelölt témákban megjelentetni kívánt mű külföldi mű fordítása, úgy a szerzői jogdíjak és a fordítás költségei is elszámolhatóak a pályázatban. Amennyiben magyar művet kíván külföldön megjeleníteni, úgy a kívánt mű fordítása, a szerzői jogdíjak és a fordítás költségei is elszámolhatóak a pályázatban.

4. Támogatási időszak
A pályázati kiírás keretében támogatott projektek támogatási és megvalósítási időszaka: 2016. március 1.-2017. április 30.

5. Az elnyerhető támogatás mértéke
Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 5 000 000 Forint.
A fenti összeg nem vehető igénybe általános forgalmi adó finanszírozására, csak abban az esetben, amennyiben az elkészült művet térítésmentesen adják át, osztják szét harmadik félnek.
FIGYELEM! A fent megjelölt pályázati értékhatár feletti támogatást csak “kiemelté” nyilvánított pályázatok kaphatnak. Az Emlékbizottság saját hatáskörben dönt arról, hogy egy pályázat megkapja a “kiemelt” pályázati megjelölést, továbbá, hogy a kiemelt pályázat mekkora támogatási összeget vehet igénybe.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás,előfinanszírozás formájában.

6. Beadható pályázatok száma
Jelen pályázati felhívásra egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.

7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázati dokumentációt postai úton vagy személyesen kell benyújtani a Közalapítvány alábbi címére:
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány 1956-os Pályázati Iroda
1122 Budapest, Határőr út 35.
Beadási határidő: Folyamatos (a pályázati keret erejéig)
FIGYELEM! A pályázati keret kimerüléséről a Közalapítvány az emlékév hivatalos honlapján, ahttp://www.magyarforradalom1956.hu ad tájékoztatást. Azok a pályázatok, melyek a fenti határidőt követő postai bélyegző dátummal kerülnek benyújtásra, nem minősülnek benyújtott pályázatnak, és a pályázati lebonyolító által ellenőrzés alá sem kerülnek.

8. Benyújtandó dokumentumok
A pályázat benyújtásakor az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:
– kitöltött pályázati adatlap;
– pénzügyi terv;
– a tervezett mű 3 oldalnál nem nagyobb terjedelmű bemutatója, tervezett terjesztési csatornái;
– szerzői jogdíjat tartalmazó pályázat esetén, a pályázatban csatolni kell a szerzői jog jogosultjának hozzájárulását és a felmerülő jogdíjak igazolását
A pályázónak a fenti dokumentációkat CD-n vagy más elektronikus fizikai adathordozón (pendrive-on vagy adat-kártyán) is be kell nyújtania a pályázatában.

9. A pályázat formai vizsgálata
A beérkező pályázatok formai ellenőrzését a Közalapítvány végzi. A benyújtott pályázat érvényes, amennyiben:
– a jelen pályázati kiírás szerinti szervezet/magánszemély pályázott;
– a pályázó jelen pályázattal egy időben nem nyújtott be ugyanebben a konstrukcióban pályázatot;
– a támogatási igényt benyújtó személy jogosult a szervezet képviseletére, a pályázati adatlap és a hatályos okirat adatai megegyeznek;
– a támogatási igény benyújtója nem tartozik a Közalapítvány elnökének és tagjainak, a kuratórium tagjainak, valamint ezek közeli hozzátartozóinak érdekeltségi körébe;
– a pályázó a támogatási szerződést megismerte, az abban foglaltakkal egyetért;
– a támogatást igénylő szervezet határidőben nyújtotta be a pályázatát;
– a támogatási igény benyújtója a pályázati adatlapot hiánytalanul kitöltötte
Formai szempontból érvényes az a pályázat, mely a formai szempontok mindegyikének maradéktalanul megfelel. Amennyiben a Közalapítvány a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban és az adatlapban foglalt feltételeknek, a pályázót egy alkalommal, elektronikus értesítésben hiánypótlásra hívja fel legfeljebb 8 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével. Amennyiben a hiánypótlás nem, vagy újból hiányosan érkezik meg a megadott határidőben, a Közalapítvány a támogatási igényt érvénytelenné nyilvánítja és elutasítja.

10. A pályázat tartalmi bírálata
A pályázatok szakmai bírálatát a Közalapítvány által megbízott szakmai bíráló bizottság végzi el. A bíráló bizottság a pályázatokat tételesen megvizsgálja, tartalmilag értékeli és pontozza, majd rangsort állít fel pontszám szerinti csökkenő sorrendben. Az azonos pontszámú pályázatok esetén a rangsort a pályázat benyújtásának ideje alapján kell megállapítani (az előbb benyújtott pályázat a rangsorban előbbre kerül).
A tartalmi elbírálás szempontjai: Értékelési szempont
Maximális Pontszám
A pályázat illeszkedése, megfelelősége 10
A tervezett megvalósítás hatékonysága, feltételei, minősége 10
A költségvetés alátámasztottsága, a vállalt önrész mértéke 10
A pályázat fenntarthatósága, stabilitása 10
Fentiek alapján, a rendelkezésre álló keretösszeget is figyelembe véve, a bíráló bizottság az alábbi döntéseket hozhatja:
– a pályázat támogatása;
– a pályázat támogatása csökkentett összeggel;
– a pályázat elutasítása

11. A támogatási szerződés megkötése
A támogatói döntés meghozatalát követően a Közalapítvány elektronikusan értesíti a pályázó szervezetet annak eredményéről, ezzel egy időben tájékoztatja a pályázót a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok letöltési helyéről. A kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a Közalapítvány köti meg a támogatási szerződést. Magánszemélyekkel a Közalapítvány megbízási szerződést köt.
A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok:
– Alapító okirat/Társasági szerződés;
– Banki aláírás bejelentő karton és képviseletre jogosultságot igazoló dokumentum, vagy aláírási címpéldány (eredeti);
– 30 napnál nem régebbi együttes nemleges adóigazolás vagy NAV köztartozásmentes adatbázis nyomtatvány (nullás) (eredeti);
– 30 napnál nem régebbi cégkivonat, önkormányzatok esetében államkincstári törzs-könyvi kivonat;
– Nyilatkozat támogatási döntéshez (eredeti);
– Nyilatkozat bankszámlákról (eredeti);
– Felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra (eredeti);
– A pályázatra vonatkozó költségvetés;
– Nyilatkozat a saját forrás rendelkezésre állásáról (önrész esetén);
– Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások esetén a pályázó nevében tett nyilatkozaton felül képviselő-testületi és/vagy társulási tanácsi határozat, vagy a képviselő-testület költségvetési rendeletbe foglalt, a tartalék feletti rendelkezési jogot átruházó meghatalmazása alapján a polgármester nyilatkozata szükséges (önrész esetén);
– Magánszemélyek pályázata esetén csak az “Adatlap megbízási jogviszony létesítéséhez” c. dokumentumcsomagot szükséges megküldeni
A fenti dokumentumok visszaküldésére az elektronikus értesítést követő 8 munkanap áll rendelkezésre. A Közalapítvány a beérkezett dokumentációt megvizsgálja. Amennyiben a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a kedvezményezettet egy alkalommal, 8 munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a Közalapítvány tájékoztatja a kedvezményezettet, hogy a szerződéskötés meghiúsul és a támogatási döntés hatályát veszti. A döntés ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

12. Nyilvánosság
A támogatásban részesült pályázóknak kötelezően fel kell tüntetniük, hogy a pályázatban megjelölt tevékenységet az “1956-os Emlékbizottság” támogatja és az “A magyar szabadság éve” elnevezésű programsorozat keretében valósult meg. A nyilvánosság biztosíthatóságának módjai:
– a szervezet székhelyén/működési helyén kihelyezett tájékoztató felirat;
– a pályázó saját honlapján, vagy más módon elérhető internetes felületén;
– a pályázatból megvalósított kiadványhoz kapcsolódó esemény hivatalos irataiban történő feltüntetés (meghívó, jelenléti ív, sajtóközlemény), valamint az esemény helyszínén tájékoztató felirat;
– kiadványokban a támogató feltüntetése

13. A pályázati csomag dokumentumai
Jelen pályázati csomag az alábbi dokumentumokból áll:
– pályázati kiírás és útmutató;
– pénzügyi útmutató;
– pályázati adatlap;
– adatlap támogatási szerződéshez + mellékletei;
– támogatási szerződéstervezet
– elszámolási útmutató
E dokumentumok egységes és megbonthatatlan egészet alkotnak, így a bennük megfogalmazottak összessége határozza meg jelen pályázat részletes előírásait, keretrendszerét, fel-tételeit és szabályait.

14. További információk
Az aktuális pályázati kiírás és útmutató a “http://www.magyarforradalom1956.hu” honlapról tölthető le. Pályázattal kapcsolatos további információkat a honlapon feltüntetett ügyfélszolgálati elérhetőségeken kaphat.