Hetényi Református Óvoda-igazgató

Hetény Egyéb

Az oktatásügyi államigazgatásról és az iskolai önkormányzatokról, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 596/2003. sz. törvény 4. §-a, és a közfeladatok ellátásáról szóló többször módosított 552/2003. sz. törvény 5. §-a értelmében, a Hetényi Református Keresztyén Egyházközség pályázatot hirdet a  Magyar Tannyelvű Református Óvodája igazgatói állásának betöltésére 2022. szeptember 1-től.

 

KVALIFIKÁCIÓS ÉS EGYÉB FELTÉTELEK:

Ø  138/2019. sz. törvény 11. és 12. §-a alapján, a pedagógusokról és hivatásos alkalmazottakról, valamint az vonatkozó törvények kiegészítéséről és módosításáról szóló előírások alapján, a pedagógus alkalmazottak megfelelő kategóriájában és alkategóriáiban végzett munkavégzéséhez szükséges képesítési feltételeknek, valamint a Szlovák Köztársaság Oktatási, Ifjúsági és Sportminisztériumának 1/2020 rendelete alapján a pedagógiai és hivatásos alkalmazottak képesítési követelményeiről szóló előírások feltételeinek teljesítése (a továbbiakban: 138/2019. sz. törv.),

Ø  önálló pedagógiai alkalmazott szakmai végzettségnek teljesítése,

Ø  legkevesebb 5 év pedagógiai tevékenység a pályázati eljárás befejezésének napjáig

Ø  erkölcsi feddhetetlenség a 138/2019 sz. törv. 15.§ 1. bek. alapján

Ø  egészségügyi alkalmasság a beosztás teljesítésére a 138/2019 sz.tv. 16.§ 1. és 2.  bek. alapján

Ø  az állam nyelvének ismerete a 138/2019 sz.tv. 15.§ 1. bek. alapján

Ø  oktatási, iskolai és kapcsolódó jogszabályok ismerete

Ø  igazgatási és közgazdasági alapismeretek, kommunikációs képességek

Ø  számítógépes ismeretek és az internet használatában való jártasság

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK:

Ø  írásbeli jelentkezés a pályázatra szakmai önéletrajzzal és az elérhetőségek feltüntetésével,

Ø  végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata,

Ø  önálló pedagógiai alkalmazott szakmai végzettségének teljesítését igazoló okirat (138/2019. sz. tv.),

Ø  pedagógiai munkavégzés időtartamának igazolása,

Ø  írásbeli javaslat az óvoda irányítására és fejlesztésére,

Ø  pályázó hozzájárulása a személyes adatok pályázati célú felhasználásához, a személyes adatok védelméről szóló 18/2018 sz. törv. és annak módosításai alapján,

Ø  pedagógiai tevékenység végzéséhez szükséges egészségügyi alkalmasság igazolása,

Ø  becsületbeli nyilatkozatot az erkölcsi feddhetetlenségről a 138/2019. sz. törv. 15. §-a alapján,

Ø  egyéb speciális ismereteket vagy személyes előmenetelt igazoló dokumentumok.

Jelentkezési határidő:

A pályázati jelentkezést az iratokkal együtt legkésőbb 2022. július 8-án 12.00 óráig kell leadni, zárt borítékban, az alábbi megjelöléssel: „Výberové konanie – riaditeľa/riaditeľku MŠ  – NEOTVÁRAŤ!”. Személyesen vagy postai úton a következő címre:

Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

Hetényi Egyházközség

94631 Chotín, Hlavná 153.

Pályázati követelményeknek és feltételeknek megfelelő pályázók meghívást kapnak a pályázati eljárásra. A pályázati eljárás időpontjáról és helyszínéről az eljárást megelőző 7 napon belül írásban értesítjük a megfelelő pályázókat.

További információk: +421908794100, 

Kocsis Sándor s.k.                                                   Dr. Palcsó Attila s.k.

gondok                                                                      lelkipásztor