Lakhatási körülmények javítása

Hazai
FELHÍVÁS 
A szegregált élethelyzetek javításának támogatására 
A Felhívás címe: 
Lakhatási körülmények javítása 

A Felhívás kódszáma: 
EFOP-2.4.2-17 
Magyarország Kormányának felhívása szociális bérlakással rendelkező önkormányzatok, civil szervezetek, egyházi jogi személyek részére1 a szegregált élethelyzetek javításának támogatása érdekében, városi és nem városi jogállású települések szegregátumai esetében. 
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki, hogy a hátrányos helyzetűek alapvető szociális készségei javuljanak, kitörési lehetőséget nyújtva azon családok részére, akiknek felzárkózását lakhatási körülményeik is akadályozzák. A cél elérését a Kormány önkormányzatok, civil szervezetek, egyházi jogi személyek együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén. 
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: 
– a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 5 millió – 30 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig; 
– a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 100%-ának megfelelő összegű támogatási előleget biztosít; 
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy: 
– projektjük megvalósításával hozzájárulnak a városi és nem városi jogállású települések esetében szegregált élethelyzetek javításához; 
– a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet, 

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE 
1.1. A felhívás indokoltsága és célja 
Helyzetelemzés 
A társadalmi-gazdasági problémák területi koncentrálódást mutatnak. 2016 második félévére, több éves előkészítő munka eredményeként a KSH a 2011-es népszámlálás adatainak felhasználásával elkészült az országos szegregátum adatbázis és térkép, mely a 2014-ben módosított szabályozásnak (314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet) megfelelően, térképi ábrázolás mellett tartalmazza majd az ország szegregátumainak legfőbb adatait, társadalmi jellemzőit. Az adatbázis alapján az ország területén 709 településen, 1384 – főként romák lakta telep illetve település szövetbe ágyazódott elmaradott településrész található, melyben az ország lakosságának 2,8%-a él. Ezeken a helyeken egyszerre vannak jelen munkanélküliség, a szociális és egészségügyi problémák, szolgáltatásokhoz való hozzájutási nehézségek. 
A nélkülözés, a hátrányos helyzet generációról generációra való öröklődését a hátrányos helyzetben lévők illetve maguk a hátrányos helyzetű települések önerőből nem tudják meggátolni. Az elmaradott településrészeken élők felzárkózását a lakhatási körülményeik akadályozzák legnagyobb mértékben. Ezen területeken élő marginalizálódott csoportok kirekesztődéséhez nagyban hozzájárul lakóhelyüknek az átlagosnál lényegesen rosszabb infrastrukturális helyzete. 
A rossz lakásminőség növeli az egészségügyi kockázatokat is, ami további leszakadáshoz vezethet. 
A Felhívás célja 
A konstrukció célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek lakhatási körülményeinek javítása és ezáltal a társadalmi felzárkózásuk segítése. 
A lakhatási célú beruházások a társadalmi integrációt szolgálják: hozzájárulnak a marginalizált közösségeknek a többségi társadalomba történő fizikai és társadalmi integrációjához. 
A felhívás célja a lakhatási körülmények, a lakhatás biztonságának javítása olyan infrastrukturális beruházásokkal, melyek nem építési engedély kötelesek
Jelen Felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek. 
Célcsoport 
a szegregátumban élő, halmozottan hátrányos helyzetű, alacsony, illetve elavult iskolai végzettséggel rendelkező, jellemzően szociális és anyagi gondokkal küzdő, roma és nem roma egyének és családok, akik a támogatást igénylő(k) tulajdonában lévő ingatlanokban élnek. 
Stratégiai kapcsolódás: 
Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II. Tartósan rászorulók -szegény családban élő gyermekek -romák (2011-2020): 
Célul tűzte ki a társadalmi, gazdasági javakhoz való egyenlő esélyű hozzáférés javítását, a társadalmi összetartozás erősítését”, ezen belül pedig a lakhatási körülmények, a lakhatás biztonságának javítását, lakhatási lehetőségek bővítését, valamint “a települési és térségi szegregáció csökkentését. 
Lakhatási Stratégia: A lakhatás az emberek élethelyzetét nagyban befolyásoló tényező. A stratégia keretet biztosít az elmaradott településrészek lakhatási problémainak kezelésére. A lakhatási esélyteremtés elsődleges célja, hogy olyan beavatkozásokat teremtsen, mellyel az egyén képessé válik saját lakhatását és élethelyzetét kezelni úgy, hogy a helyi közösségi érdekek kölcsönös figyelembevétele megtörténjen az együttműködési normák alapján. 
Duna Régió Stratégia (DRS): jelen felhívás keretében megvalósuló fejlesztések támogatják és szolgálják a DRS-ben a makro-régió egyes területei közötti nagyfokú regionális fejlettségbeli különbségek felszámolására, lényeges mérséklésére meghatározott célok megvalósulását. A Duna Régió Stratégia 9. prioritásának (Az emberi erőforrásba és képességekbe való befektetés) beavatkozási területei kapcsán célul tűzi ki az elmaradott régiók, térségek versenyképes tudáshoz való hozzáférését. A konstrukció az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) Együttműködő társadalom 2. prioritási tengelyén belül, a 9.(b) (A városi és vidéki területeken élő, rászoruló közösségek fizikai rehabilitációjának, valamint gazdasági és társadalmi fellendülésének támogatása) beruházási prioritáshoz kapcsolódik. A konstrukció az EFOP 2.4 Tartós szegénységben élők, romák felzárkózását és a periférikus élethelyzetek megszüntetését segítő infrastrukturális beruházások intézkedésének megvalósulását szolgálja. 
1.2. A rendelkezésre álló forrás 
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 000 000 000 Ft. 
Jelen Felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 
A támogatott támogatási kérelmek várható száma 33-200 db. 
1.3. A támogatás háttere 
Jelen Felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg a 1037/2016. (II.9.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján. 7 

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE 
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16:00 óráig, pénteken 8:30-14:00 óráig fogadják hívását. 
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja! 8 

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek: 
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek 
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek 
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: 
Projekt szakmai megvalósítása 
Az alábbi szociális bérlakásokat érintő nem építési engedély köteles3 beruházások támogathatóak: 
3Az építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységeket az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklete tartalmazza. Jelen felhívás a lakhatási feltételek javítását célozza, így a mellékletben szereplő tevékenységek közül az 1-5. pontok, illetve a 22. pont támogatható. Ez utóbbi különösen indokolt esetben, elsősorban nem városi jogállású települések esetében. 
– nem engedély köteles beruházások tervezése 
– felújítás, átalakítás, korszerűsítés 
– energiahatékonyság javítása 
– komfortfokozat növelés 
3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek 
3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak: 
Projekt előkészítési tevékenységek 
Fejlesztésben érintett megvalósítási helyszínek listájának összeállítása. 
Projektmenedzsment 
Részletesen lásd a 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások című részben. 
Horizontális szempontok érvényesítése 
Részletesen lásd a 3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások című részben. 
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása 
A kötelező tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó elvárásokat az ÁÚF c. dokumentum 10. fejezete tartalmazza. 
Tájékoztatással és a kötelező nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységek. 
3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak: 
Projekt előkészítési tevékenységek 
– Közbeszerzési, beszerzési terv készítése 
– Közbeszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása 
– Projektirányítási és pénzügyi tervezési feladatok ellátása a projektindításig 
Projekt szakmai megvalósítása 
– a lakás berendezése beépített bútorokkal (pl. szekrény, galéria) és alapvető háztartási gépekkel (tűzhely, kályha) 
3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása 
A Felhívás keretében nyújtott támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdés szerinti állami támogatásnak. 
A projekt megvalósítása során magántulajdonú ingatlanok bontása, átalakítása, bővítése, vagy építése illetve a magántulajdonban lévő lakókörnyezeti terület fejlesztése nem elszámolható. 
3.3. Nem támogatható tevékenységek 
A Felhívás keretében a 3.1.1. – 3.1.2. pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható. 
3.4. A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások 
3.4.1. Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások 
3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások 
A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele szükséges. 
Szakmai megvalósítással kapcsolatos elvárások 
Kizárólag nem építési engedély köteles beruházás valósítható meg a projekt keretében. 
Az építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységeket az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklete tartalmazza. Jelen felhívás a lakhatási feltételek javítását célozza, így a mellékletben szereplő tevékenységek közül az 1-5. pontok, illetve a 22. pont támogatható. Ez utóbbi különösen indokolt esetben, elsősorban nem városi jogállású települések esetében. 
A fejlesztés kizárólag szegregátumban valósulhat meg a lakhatási körülmények javítása érdekében. 
A beruházások a támogatást igénylő tulajdonában lévő szociális bérlakások esetében valósíthatóak meg. 
Egy támogatási kérelem egy hátrányos helyzetű, elmaradott településrész fejlesztésére irányulhat. (Az elmaradott településrész meghatározását lásd a 3.7.1. Indikátorok pontban.)

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI 
4.1. Támogatást igénylők köre 
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 
Konzorcium vezetőként: 
321 – Helyi önkormányzat 
327 – Helyi önkormányzatok társulása 
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. 
A konzorcium tagjai lehetnek: 
321 – Helyi önkormányzat 
529 – Egyéb egyesület 
569 – Egyéb alapítvány 
552 – Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy 
555 – Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy 
Egy támogatást igénylő szegregátumonként egy támogatási kérelmet nyújthat be. 
A szegregátum meglétét KSH igazolással szükséges alátámasztani, mely lehatárolás a 314/2012. Korm. rendelet 10. sz. mellékletében szereplő módszertan alapján történt. 
A konzorciumi formában megvalósuló projekt esetében a konzorcium maximum 5 tagú lehet. 
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nem nyújthatnak be: 
o akik pályáztak vagy pályázni fognak az EFOP-1.6.2-16 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) c. felhívásra ugyanazon szegregátumra vonatkozó fejlesztéssel (erről nyilatkozni szükséges) 
o akik pályáztak vagy pályázni fognak bármilyen TOP felhívásra ugyanazon szegregátumra vonatkozó fejlesztéssel (erről nyilatkozni szükséges). 
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre 
Lásd az ÁÚF “Kizáró okok listája” c. részben. 
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 
A támogatási kérelmek benyújtására 2017. szeptember 15-től 2017. október 30-ig van lehetőség. 
Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik. 
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! 
A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el – postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás(garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre: 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság 
1397 Budapest, Pf. 504. 
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak! 
5.1. A támogatás formája 
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. 
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége 
Jelen felhívás keretében nem releváns. 
5.3. A támogatás mértéke, összege 
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 000 000 forint és maximum 30 000 000 forint. 
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. 
A támogatás összegéből számított egy lakásra jutó támogatás maximuma, amely az összes támogatható költséget tartalmazza: 
Az igényelhető minimális támogatási összeg minimum 5 000 000 Ft, melyből legalább 10 lakás felújítását kell megoldani. Minden további lakás programba vonása 500 000 Ft-tal emelheti a támogatási összeget; 
Példa: 15 lakás bevonása esetén 15×500 000 Ft=7 500 000 Ft az igényelhető támogatás. A programon belül az egyes lakások esetében el lehet térni az 50 000 Ft-os korláttól. Ha egy lakásra elegendő 300 000 Ft, a másikra viszont 700 000 Ft ráfordítás szükséges, ez engedélyezett. A teljes keret tekintetében szükséges megfelelni az 500 000 Ft/lakás szabálynak. 
Az egy lakásra igényelhető maximális összeg az elszámolható összes – valamennyi megvalósítandó tevékenységhez kapcsolódó – költséget tartalmazza.
https://www.palyazat.gov.hu/efop-242-17-lakhatsi-krlmnyek-javtsa-
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag