Kutatási infrastruktúra megerősítése

Hazai

Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás 

 

FELHÍVÁS
A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a
kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.
A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése –
nemzetköziesedés, hálózatosodás
A Felhívás kódszáma: GINOP-2.3.3-15

Magyarország Kormányának Felhívása a kormányzati kutatóintézmények, felsőoktatási intézmények, akadémiai kutatóintézmények, állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok számára a kutatási infrastruktúra megerősítése érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció erősítését. A cél elérését a Kormány a kormányzati kutatóintézmények, felsőoktatási intézmények, akadémiai kutatóintézmények, állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok, intézetek támogatásával tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
– A benyújtott támogatási kérelmekről a benyújtásától számított 30 nap alatt dönt.
– A Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket minimum 50 millió Ft – maximum 1000 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
– Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatási összeg legfeljebb 75%-ának megfelelő, maximum 450 millió Ft összegű előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezet(ek) vállalják, hogy:
– Projektjük megvalósításával hozzájárulnak a hazai kutatás-fejlesztő szféra számára nemzetközileg is versenyképes kutatási, fejlesztési és innovációs szolgáltatások nyújtására alkalmas, a különböző nemzetközi kutatási együttműködésekben való hatékony részvételt lehetővé tevő, korszerű kutatási infrastruktúra létrehozásához vagy korszerűsítéséhez.
A Kormány kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiája kiemelt fontosságúnak tartja a hazai kutatási infrastruktúra (KI) jelentős fejlesztését, így jelen Felhívás célja a hazai kutatóhelyek kutatási 

A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz – 1 verzió c. dokumentum (a továbbiakban: ÁÚF), mely a támogatási kérelem adatlappal együtt tartalmazza a projektjavaslat elkészítéséhez szükséges összes feltételt.
Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban megfogalmazott általános előírásoktól, és az eltérés tényére kifejezett hivatkozás történik, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók.
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az Irányító Hatóság, illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket! 

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
Jelen Felhívás indításának indokoltsága a hazai kutatási infrastruktúra nemzetközi versenyképességének erősítése, a nemzetközileg versenyképes tudás-centrumok létrejöttének támogatása, segítve ezzel a sikeres nemzetközi kutatási együttműködések kialakítását, elmélyítését.
A konstrukció keretében kizárólag olyan kutatási eszköz, illetve infrastruktúra-beszerzés, építés vagy korszerűsítés támogatható (különös tekintettel az S3 (Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia) infrastruktúra dokumentumában megjelenő kutatási infrastruktúrákra), amely nemzetközi kutatási infrastruktúrákban – így például az ESFRI Roadmap-ban szereplő kutatási infrastruktúrákban – való magyar részvételt, illetve azokhoz való csatlakozást tesz lehetővé, valamint hozzájárul a Horizont 2020 program keretében támogatott programokhoz, elősegítve a nemzetközi és a hazai hálózatosodást és kutatási együttműködéseket, a hazai tudásközpontok nemzetközi versenyképességének megszerzése, illetve megőrzése érdekében. Ennek révén erősíthető a különböző nemzetközi kutatói hálózatokban való sikeres magyar részvétel és pozíció, különös tekintettel a H2020 különböző kezdeményezéseiben és programjaiban való hazai részvétel növelésére.
A konstrukció kiemelten támogatja a 1640/2014. (XI. 14.) Korm. határozatban említett Kutatási Infrastruktúra c. dokumentumban megjelenő területeket 
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 20 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 20-200 db.
Amennyiben a GINOP-2.3.3 konstrukcióra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, az Irányító Hatóság a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a Felhívást lezárhatja.
1.3. A támogatás háttere
Az Európai Bizottság 2015. február 13-i határozatában elfogadta a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programot (GINOP), amelynek célkitűzései között szerepel egyrészről a vállalkozások önálló K+F tevékenységének támogatása, másrészről a hosszú távú együttműködésben végzett, életképes K+F projektek számának növelése.
Jelen Felhívást a GINOP keretében a Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság hirdeti meg az 1173/2015. (III.24.) számú kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1 TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
– a tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházási tevékenységek (önállóan támogatható),
– a kutatási eszközhöz feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések (önállóan nem támogatható),
– projekt előkészítés (önállóan nem támogatható),
– projekt menedzsment (önállóan nem támogatható),
– tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos szolgáltatás igénybevétele (önállóan nem támogatható),
– szolgáltatás igénybevétele (önállóan nem támogatható).
3.1.1 A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása
A Felhívás keretében nyújtott támogatás nem minősül uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak.
3.2 A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMÁVAL ÉS A MEGVALÓSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
3.2.1 Általános elvárások
A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele szükséges:
a) Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek tartalma a jelen Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban.
b) A projektnek megfelelően kidolgozottnak kell lennie, a támogatási kérelem pontjait a támogatást igénylőnek ki kell töltenie.
c) A projektnek a támogatást igénylő által szakmailag megvalósíthatónak kell lennie.
d) A projektben vállalt feladatok költségvetése reális. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árnak történő megfelelést a szerződés hatályba lépését követően is biztosítani kell, továbbá a projektnek meg kell felelnie a reális költségvetés előírásának az esetleges géptípus-változás, szállító-váltás és költségszerkezetmódosítás esetén is.
e) A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelnie a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.
f) A beszerezni kívánt eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó az adott területen irányadó körülmények között meggyőző referenciával rendelkező, kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni, a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett.
g) A projektnek meg kell felelnie a Felhívás szakmai mellékleteiben, illetve az ÁÚF -ban foglalt egyéb feltételeknek.
h) Jelen Felhívás keretében elszámolásra kerülő költség/költségtételek semmilyen egyéb uniós, illetve hazai forrásból nem kerülhetnek elszámolásra.
i) Nem nyújtható támogatás olyan projekthez, amely esetében a projektgazda nem tesz eleget a szellemi tulajdonra vonatkozó jogtisztasági követelményeknek.
j) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 65. § (3) bekezdése alapján a projektjavaslat csökkentett elszámolható összköltséggel, vagy csökkentett támogatási összeggel történő támogatására kell javaslatot tenni, ha a projektjavaslat tervezett elszámolható költségei között olyan költségtétel szerepel, amely nem elszámolható, nem szükséges a projekt céljának teljesítéséhez vagy aránytalanul magas.
k) A Kedvezményezettnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a projektet az Irányító Hatóság általi lezárásáig a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. Tv. 23. § (2) bekezdésének megfelelően közvetlen irányítása alatt tartja, így többek között közvetlen és közvetett tulajdonosi struktúráját az Irányító Hatóság előzetes tájékoztatása nélkül nem változtatja meg.
l) A Kedvezményezettnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a társaság vezetőjének és közvetlen helyetteseinek személyében bekövetkező változásokról 5 (öt) munkanapon belül írásban tájékoztatja az Irányító Hatóságot.
m) A Kedvezményezettnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a projekt előrehaladásáról a Támogatási Szerződésben meghatározottak szerint beszámol.
n) A Kedvezményezett tudomásul veszi, ha a projekttel összefüggésben az értékesítésből, szolgáltatásból, bérbeadásból, regisztrációs díjból és egyéb bevételből (pl. közbeszerzési dokumentáció értékesítése) a megvalósítás időszakát magában foglaló teljesítési időponttal számlázott bevétel keletkezik, akkor a teljesítés időpontját is tartalmazó elszámolási időszakban csökkenti a projekt elszámolható költségeinek összegét.
o) A Kedvezményezettnek vállalnia kell, hogy a projekt keretében megvalósítja azokat a tevékenységeket, amelyeket a támogatási kérelemben feltüntetett tevékenységlistában megjelölt.
p) Amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz építési engedély köteles infrastrukturális (épület, illetve alapinfrastruktúra) beruházást, akkor a Támogatási Szerződéshez (TSZ) be kell nyújtani a jogerős építési engedélyt.
Azon projekt támogatható, amely rendelkezik az NKFI Hivatal által kiállított kormányzati kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai szempontú támogató véleményével, illetve amely közvetlenül vagy közvetve illeszkedik a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (S3) meghatározott nemzeti ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez. Az S3-hoz való illeszkedést az NKFI Hivatal támogató vélemény igazolja.
A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott eredményeknek meg kell majd felelniük az alábbi elvárásoknak:
Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, (Nem kizárólagos jelleggel, lásd ÁÚF 11. pontja) a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.
A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.
Egy támogatást igénylő, egy adott projektre vagy annak részére az adott telephelyen a GINOP keretében meghirdetett különböző vissza nem térítendő támogatást nyújtó felhívások közül csak egy felhívásra nyújthat be támogatási kérelmet. Ha az adott projektre vonatkozó támogatási kérelme elutasításra vagy kizárásra került, vagy a döntés előtt azt a támogatást igénylő visszavonta, akkor ugyanazon projekt vonatkozásában ismét igényelhető támogatás vagy benyújtható más felhívásra. Kivétel ez alól, ha a projekt már megkezdett, vagy ha az elutasítás indoka alapján egyértelmű, hogy a projekt nem támogatható. Amennyiben az adott telephelyen megvalósuló, adott projekt több, a GINOP keretében meghirdetett vissza nem térítendő támogatást nyújtó felhívásra került benyújtásra, a legkorábban benyújtott adott projekt kerül leértékelésre, a többi jogosulatlanság miatt elutasításra kerül.
3.2.2 Kötelező vállalások
Az alábbi feltételek vállalása szükséges minden projekthez kapcsolódóan a pénzügyi befejezést követő 3. üzleti év végére:
Kötelező:
Bekapcsolódás nemzetközi kutatási hálózatokba (a kutatási infrastruktúra által generált nemzetközi kutatási együttműködési megállapodások száma) és Kutatási lehetőség biztosítása külső kutatócsoportok számára (együttműködési megállapodások száma) és
A jobb, kutatási infrastruktúrával ellátott létesítményben dolgozó kutatók számának növelése teljes munkaidőre számítva (belső nyilvántartás)
és az alábbi két vállalás közül egy választandó
A kedvezményezett szervezet(ek)nél a beszerzett eszköz oktatási célú felhasználása (felsőoktatási képzésben részt vevő hallgatók számára gyakorlati tárgy keretében beépített oktatási anyag, katalógussal és fotódokumentációval vagy videó filmmel dokumentálva) vagy A kutatáshoz kapcsolódó szabadalmak, publikációk növelése (a kutatóhelyre eső, külsős kutatókkal közös publikációk, szabadalmak száma).
A projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok – szállítói kifizetés esetén az előírt önrész szállítók részére történő – kiegyenlítése megtörtént. A 100%-os támogatás intenzitású, kizárólag szállítói finanszírozású projektek esetében a projekt pénzügyi befejezésének napja az elszámoló bizonylatok Irányító Hatóság által történő kiegyenlítésének a napja. A projekt pénzügyi befejezésének dátuma a projekt megvalósítási ideje alatt felmerült, a kedvezményezett által megfelelően elszámolt költségek közül a legkésőbbi kiegyenlítés dátuma.
3.2.3 Közbeszerzési kötelezettség
Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen fennálló közbeszerzési kötelezettségre. Az irányadó jogszabályban meghatározott kötelezettségek megállapítása és betartása a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett feladata.
A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó részletes tájékoztatás az ÁÚF 9. pontjában található. 3.2.4 Mérföldkövek A projekt megvalósítása során legalább egy, legfeljebb három mérföldkövet szükséges meghatározni úgy, hogy a mérföldkövek között legalább 12 hónapnak kell lennie.
A mérföldkövekre vonatkozó részletes szabályozást az ÁUF 8. fejezete tartalmazza. Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában.
3.3 A PROJEKTVÉGREHAJTÁS IDŐTARTAMA
3.3.1 A projekt megkezdése
Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a projekt megkezdésére a támogatási kérelem benyújtását megelőzően sor került, a támogatási kérelem elutasításra, illetve a támogatás visszavonásra kerül.
A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.
A megkezdettséget projektszinten szükséges értelmezni, tehát az egyes konzorciumi tagok által megvalósított tevékenységek közül a legkorábban megkezdettet kell a projekt megkezdésének tekinteni.
A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8.6.1. pontja tartalmazza.
3.3.2 A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.
A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Támogatási szerződésben meghatározottak szerint, a Felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.
A támogatott tevékenységtípusok fizikai teljesítettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF c. dokumentum 8.6.2. pontja tartalmazza.
A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje 2020. december 31.
3.4. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások
3.4.1 A projekt területi korlátozása
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő – konzorciumi tag – bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. Amennyiben a támogatási kérelemben megjelölésre kerül a beszerezni kívánt eszközök az Európai Unió más tagországába történő kihelyezése, melyet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal kormányzati kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai szempontú támogató véleményével, valamint a Döntéselőkészítő Bizottság a döntésében engedélyez, abban az esetben az Irányító Hatóság előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy indokolt esetben a projekt keretében beszerzett eszközök maximum 1 év időtartamra, az ESFRI Roadmap-ban szereplő nemzetközi kutatási infrastruktúrákhoz kapcsolódóan, kutatási célból kihelyezésre kerüljenek. Az Irányító Hatóság előzetes engedélyével ez az időtartam meghosszabbítható. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie, a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában per- és igénymentesnek kell lennie, kivéve, ha a kedvezményezett az igény jogosultja.
A megvalósulási helynek továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. A megvalósítási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha projekt tárgyát képező kutatás-fejlesztési tevékenység elvégezhető a helyszínen, a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra. A megvalósítási helyszín alkalmasságát a támogatási igény benyújtásakor a projektjavaslatban szükséges bemutatni.
A megvalósítás helyszínére vonatkozóan a kedvezményezettnek a vonatkozó hatósági engedéllyel/engedélyekkel rendelkeznie kell, azokban az esetekben, amikor a támogatásból megvalósuló fejlesztés engedélyköteles tevékenységhez kapcsolódik.
A beszerzett eszközöket, immateriális javakat a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlanra (székelyre, telephelyre, vagy fióktelepre) kell számvitelileg aktiválni. Hardver és szoftver eszközök beszerzése esetén a megvalósulási helyszínnek az a telephely vagy fióktelep minősül, amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra kerülnek.
Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.
3.4.2 A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek
Támogatás abban az esetben folyósítható, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) tulajdoni viszonyai az ÁÚF c. dokumentum 7. pontjában foglaltaknak megfelelnek, és a projekt szempontjából ennek megfelelően rendezett tulajdoni viszonyokat a támogatást igénylő biztosítja, igazolja legkésőbb a Támogatási szerződés megkötéséig.
Nem támogatható olyan projekt, amely a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a támogatási kérelem benyújtásának időpontjától nem per – és igénymentes. Az ÁÚF 7. pontban szabályozottaktól eltérően igénymentesnek tekintett az is, ha az igény jogosultja korábbi uniós, vagy hazai támogatás okán a Miniszterelnökség, vagy egyéb kormányzati szerv.
Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett – a vis maior esetét kivéve – a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 88. §. (6) bekezdése alapján, ha az indikátor egyben a műszaki-szakmai tartalom részét képezi, a Támogatási szerződésben szereplő tervérték csökkenése esetén a műszaki-szakmai tartalom csökkenésére vonatkozó, az 1. melléklet 65.4. pont c) alpontját szükséges alkalmazni.
3.5. Fenntartási kötelezettség
A támogatást igénylő a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.
3.6. Biztosítékok köre
Jelen Felhívás esetében nem releváns.
3.7. Önerő
Jelen Felhívás esetében nem releváns.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1 Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a magyarországi székhellyel, vagy telephellyel rendelkező:
– költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok kutatóhelynek minősülnek,
– egyházi tulajdonban lévő felsőoktatási intézmények,
– állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok.
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására önállóan és konzorciumi formában is lehetőség van.
A konzorciumban megvalósuló projektek esetén a konzorcium tagjai a fenti feltételnek megfelelő szervezetek lehetnek.
A kutatás-fejlesztési konzorciumi tagok száma – a konzorciumvezetőt is beleértve – legfeljebb 3 lehet.
Konzorcium esetén a konzorciumi tagoknak a konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötniük. A konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják. A konzorciumot a Támogató irányában a konzorciumi együttműködési megállapodásban konzorciumvezetőnek kijelölt tag képviseli. Nem lehet konzorciumi tag a kizárólag projektmenedzsment feladatokat és/vagy a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó feladatokat ellátni kívánó szervezet. A konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a Felhívásban meghatározott követelményeknek megfelel és támogatásban részesülhet.
A konzorciumi tagok száma és összetétele a támogatói döntés meghozataláig nem módosítható, míg a megvalósítási időszakban csak különösen indokolt esetben az Irányító Hatóság előzetes hozzájárulásával van lehetőség módosításra.
4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF 2. pontjában rögzített Kizáró okok listáján túl, az alábbi szempontok szerint nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:
a) amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban,
b) amely projektterve a benyújtásakor nem rendelkezik a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal kormányzati kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai szempontú támogató véleményével, továbbá a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal felé benyújtott teljes dokumentációt nem csatolja,
c) amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete, az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában,
d) amely támogatást igénylő projektjavaslata nem kapcsolódik az intelligens szakosodási stratégiában S3 megfogalmazott prioritásokhoz és irányokhoz és/vagy nem járul hozzá az S3 folyamat céljaihoz,
e) a támogatást igénylő projektjavaslata alapján nem olyan területeken történik a kutatási infrastruktúrafejlesztés, ahol ennek révén a várható tudományos eredményekhez való hozzájárulás a hazai kutató-fejlesztők (humán rész), valamint a kutatási infrastruktúra (eszköz rész) oldaláról érdemi növekedést hoz akár az infrastruktúrához köthető tudományterületek hazai teljesítményében, akár az infrastruktúra kihasználtságának mértékében.
f) amely támogatást igénylő olyan tevékenységet tervez megvalósítani mely gazdasági tevékenységnek minősül.
g) amely támogatást igénylő ezen Felhívás keretéből adott naptári évben már részesült támogatásban.
h) ha a projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz, az alábbiak szerint:
– ha a támogatást igénylő, illetve az ajánlat adó/szállító székhelye, telephelye, fióktelepe között egyezés áll fenn,
– ha a támogatást igénylő, illetve az ajánlat adó/szállító szakmai kompetenciái, gazdálkodási vagy tárgyi erőforrásai nem alkalmasak a projekt megvalósítására,
– ha a támogatást igénylő, illetve az ajánlat adó/szállító folyamatban lévő (a támogatást igénylő által pénzügyileg ki nem fizetett) projektjeinek saját forrás szükséglete a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó, teljes, lezárt, jóváhagyott üzleti évéről szóló beszámolója szerinti saját tőkéjét meghaladja,
– ha a megvalósítási helyszín nem alkalmas a támogatási kérelemben jelzett tevékenység végzésére,
– ha a saját forrás magánszeméllyel, különös tekintettel, külföldi magánszeméllyel, vagy külföldi vállalkozással kötött kölcsönszerződés alapján, vagy tagi kölcsön révén biztosított,
– ha a pénzügyi teljesítés több kisösszegű részátutalás révén, vagy nagy összegű készpénzes kiegyenlítés révén történik.
4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
a) Jelen Felhívás keretében a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására a Felhívás közzétételét követő 24 hónapig van lehetőség. 
A támogatási kérelmek benyújtása 2015. október 15-től 2017. október 15-ig lehetséges.
Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
– 2016. január 25.
– 2016. október 10.
– 2017. március 27.
– 2017. október 15.
b) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is. A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el – postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1539 Budapest, Postafiók 684.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét.
4.4 Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend
A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján kerülnek elbírálásra standard, kiválasztási eljárásrenddel, szakaszos elbírálással. A bírálati szakasz határnapok jelen Felhívás 4.3. a) pontjában meghatározottak szerint esnek.
Az eljárás során a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra, illetve tisztázó kérdés feltevésére.
Az Irányító Hatóság a támogatási kérelmekről való döntés megalapozására Döntés-előkészítő Bizottságot hív össze. A döntés-előkészítő bizottság a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint minden tartalmilag értékelt projektet megvizsgál, és a támogatási keret függvényében javasolja a projekteket támogatásra. Amennyiben a támogatható projektek számára megítélt támogatás kevesebb, mint a Felhívás támogatási kerete, úgy a Felhívás nyitott marad, és a következő értékelési határnapig benyújtott támogatási kérelmek értékelése következik.
Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ÁÚF c. dokumentumban 3.1. pontjában találhatóak (A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja standard eljárásrendben).
4.4.1. Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az alábbi kritériumoknak a támogatást igénylő nem felel meg, akkor nem jogosult a hiánypótlásra. Ezen hiányosságok bármelyike esetén a támogatási kérelem hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül.
a) a támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat elektronikus és papír alapú példánya nem hibás vagy nem hiányzik,
b) a támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4. pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint, c) a támogatási kérelemben tervezett fejlesztés az európai uniós állami támogatási szabályok alapján támogatható,
d) a támogatást igénylő a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében támogatásban részesült projektjének záró elszámolását benyújtotta
e) a támogatási kérelem a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal kormányzati kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai szempontú támogató véleményével rendelkezik, továbbá a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal felé benyújtott teljes dokumentáció csatolásra került. Ezen KFI szempontú támogató vélemény nem jelent garanciát a támogatási igény pozitív elbírálására.
4.4.2. Hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok
A hiánypótoltatható jogosultsági szempontokat a Felhívás 1. számú melléklete tartalmazza. Amennyiben a fenti hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel meg, akkor hiánypótlási felhívásra kerül sor.
4.4.3. Tartalmi értékelési szempontok
Az egy bírálati szakasz alatt beérkezett támogatási kérelmek közül a formailag megfelelteket az értékelők értékelik. A tartalmi vizsgálat az alábbi kritériumok alapján történik:
A támogatást igénylőnek a projektterve a benyújtásakor rendelkeznie kell a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal kormányzati kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai szempontú támogató véleményével, amely tartalmazza az alábbiakban felsoroltak értékelését:
i. A projekt vezetőjének szakmai tapasztalatai;
ii. A támogatást igénylő szervezet(ek) szakmai kiválósága;
iii. A támogatást igénylő szervezet(ek) erőforrásainak megfelelősége;
iv. A projekt szakmai tartalma;
v. A projekt megvalósítása esetén foglalkoztatott új kutatók száma (fő);
vi. A projekt eredményeként az új vagy jobb kutatási infrastruktúrával ellátott létesítményben dolgozó, 10 évnél nem régebben tudományos fokozatot szerzett kutatók száma (fő);
vii. Közvetett vagy közvetlen illeszkedés a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (S3) meghatározott nemzeti ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez.
Amennyiben a tartalmi értékelési szempontoknak való megfelelés nem ítélhető meg egyértelműen, akkor tisztázó kérdés feltevésére van lehetőség.
További információkat és a támogató vélemény kiállításának feltételeit a NKFI Hivatal honlapján, a http://www.nkfih.gov.hu weboldalon teszi közzé.
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal kormányzati kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai szempontú támogató véleményének megléte önmagában még nem jelent garanciát a pozitív támogatási döntésre.
Abban az esetben, ha a benyújtott projekt az alábbi igen/nem feltételek bármelyikének nem felel meg, úgy a támogatási kérelem elutasításra kerül.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.
5.1 A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2 A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége
Jelen Felhívás szempontjából nem releváns.
5.3 A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 1000 millió Ft.
b) Konzorcium esetén az egyes Konzorciumi tagok vonatkozásában a minimum igénybe vehető támogatási összeg 50 millió Ft.
Értékelési szempontok Érték
1. A projekt célja összhangban van-e a Felhívás céljával? Igen/ Nem
a) A projekt illeszkedik az intelligens szakosodási stratégia céljaihoz vagy szakosodási irányaihoz. Igen/Nem
b) A projekt tudományos, műszaki tartalma segíti a széleskörű kutatási együttműködések kiépítését és a kutatói hálózatosodást.
Igen/Nem
2. A projektben vállalt feladatok költségvetése reális. Igen/ Nem
3. A projekt megvalósítható és fenntartható szakmailag és pénzügyileg egyaránt. Igen/ Nem
4. A támogatást igénylő rendelkezik a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal kormányzati kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai szempontú támogató véleményével.
Igen/ Nem
c) A kutató-tudásközvetítő szervezet támogatandó tevékenysége nem minősülhet gazdasági tevékenységnek, ezért az általa elszámolható minden költség támogatási mértéke legfeljebb 100%.
5.4 Előleg igénylése
Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek az utófinanszírozású projektelemekre eső támogatás legfeljebb 75%-ának megfelelő, maximum 450 millió Ft összegű előleget biztosít.
5.5 Az elszámolható költségek köre
A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes költségtípusokra vonatkozó részletes szabályozást a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről – 2014-2020 programozási időszak c. útmutató tartalmazza.
Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:
1) Projekt előkészítéshez kapcsolódó költségek
a) Jogszabály, hatóság, Felhívás által előírt kötelező előzetes tanulmányok elkészítése:
i) környezeti hatásvizsgálat, előzetes hatásvizsgálat, egységes környezethasználati engedélyhez kapcsolódó vizsgálat,
b) Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának (illeték, igazgatási szolgáltatási díj, egyéb eljárási költség) költségei, ideértve a művelési ág váltását, művelési ágból való kivétel adminisztratív költségét is.
c) Közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is), mely nem lehet több a projekt összes elszámolható költségének 1%-ánál,
d) Előzetes igényfelmérés-, célcsoport elemzése, piackutatás, szakértői hálózatépítés, szakértői műhelymunkák
e) Szükségletfelmérés, helyzetfeltárás,
Az előkészítés közbeszerzési költségeken kívüli összes elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 5%-át.
2) Projekt menedzsmenthez kapcsolódó költségek
A projektmenedzsment költségek együttesen nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének 2,5%-át.
A projektmenedzsment költségeken belül kizárólag a következő tételek számolhatóak el:
a) a projektjavaslat kidolgozása és a projektmegvalósítás alatti projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai,
i) munkabér, megbízási díj
ii) személyi jellegű egyéb kifizetései (bérjellegű juttatások, pl. utazási költségtérítés, cafeteria)
iii) foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
b) iroda és eszközbérlet,
c) a menedzsment tevékenységhez kapcsolódó anyag – és az Sztv. 80. § (2) bekezdésében, illetve az Áhsz. hatálya alá tartozó szervezetek esetén az Áhsz. 1. § (4) bekezdése alapján meghatározott értékhatár alatti, egy összegben leírható tárgyi eszközök – költsége (pl. nyomtató, számológép, papír, írószer),
d) a kiküldetéshez kapcsolódó utazási költség
e) a projektjavaslat kidolgozásához és a projektmegvalósítás alatti projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja, közszféra szervezet kedvezményezettek esetén a Nemzeti Elszámolhatósági Útmutató 3.8.2. pontjában foglalt feltételek figyelembevételével.
3) Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos szolgáltatás igénybevétele
A tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó költségek együttesen nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének 0,5%-át.
a) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
4) Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás
a) Beruházási költségek:
i) A beruházás érdekében felmerült új eszközök, építési és alap infrastruktúra fejlesztés, immateriális javak bekerülési értéke (amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is),
ii) Immateriális javak és a tárgyi eszközök beszerzése esetén:
– A projekt céljához kapcsolódó, a piacon elérhető, a projektcélok megvalósításához szükséges technológiát használó eszközök beszerzése elszámolható.
– Az eszköznek meg kell felelnie a hatályos szabványoknak és normáknak.
– Főszabály szerint új, kereskedelmi forgalomban, vagy gyártótól beszerezhető, első üzembe-helyezésű gépek, technológiai berendezések, eszközök, anyagok beszerzése és beépítése támogatható.
– A projekt megvalósításához szükséges immateriális javak bekerülési értéke elszámolható.
5) A projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költsége
a) a beszerzendő K+F eszköz elhelyezéséhez szükséges infrastruktúra felújítása, korszerűsítése (a hazai kutatási infrastruktúra nemzetközi versenyképességének elősegítése érdekében),
b) mérési tevékenység akkreditálása (a hazai kutatási infrastruktúra nemzetközi versenyképességének elősegítése érdekében),
c) műszaki ellenőri szolgáltatás költsége, amelynek az összes elszámolható költséghez viszonyított aránya nem lehet több, mint 1%,
d) projekttevékenységek hatékonyságának és eredményeinek vizsgálata,
e) a projektmegvalósításhoz kötődő és indokolt bérleti díjak,
f) a fejlesztés tárgyára vonatkozó, az üzembe helyezést követően felmerülő vagyonbiztosítás díja (pl. a projekt keretében beszerzett és használt nagy értékű eszközök külön biztosítása). A biztosítás díja a megvalósítási időszak végéig számolható el. Az üzembe helyezést megelőzően felmerülő, a beszerzett tárgyi eszközhöz kötődő, a bekerülési érték részét képező biztosítási díj az eszközbeszerzések között elszámolandó,
6) Általános (rezsi) költségek
a) Az Általános (Rezsi) költségeknek közvetlenül kell kapcsolódniuk a projekt végrehajtásához és nem haladhatják meg a projekt elszámolható költségeinek 1%-át Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatói döntést megelőzően a projekt elszámolható költségeinek változtatására nincs lehetőség, az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.
5.6 Az elszámolhatóság további feltételei
Jelen Felhívás szempontjából nem releváns.
5.7 Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások
5.8 Nem elszámolható költségek köre
A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség, amely nem szerepel az 5.5. pontban, különösen:
1. a támogatást igénylőnél saját teljesítés keretében felmerült, továbbá a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner és/vagy kapcsolt vállalkozásától és/vagy kedvezményezett Ptk. szerinti hozzátartozója és/vagy a kedvezményezett vezető tisztségviselőjétől és Ptk. szerinti hozzátartozóitól, valamint azok vállalkozásaitól történő beszerzés, továbbá általa előállított, forgalmazott eszköz, szoftver, saját teljesítésként nyújtott szolgáltatás, saját maga által forgalmazott rendszer bevezetésének költségei:
– műszaki gépek, berendezések,
– immateriális javak,
– és igénybe vett szolgáltatások bekerülési értéke,
2. garanciális költségek,
3. a támogatást igénylőnél meglévő termelőkapacitások telephelyen belüli, illetve más telephelyre történő áttelepítési költsége,
4. franchise díj,
5. a támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségek, kivéve az 5.5 1) pontban nevesített előkészítési költségeket,
6. biztosítéknyújtáshoz kapcsolódó költségek, jelzálog, bankgarancia költségei,
7. kamatköltségek, kamattartozás kiegyenlítés,
8. hitelkamat, kivéve a kamattámogatás vagy garanciadíj-támogatás formájában nyújtott vissza nem térítendő támogatás formájában,
9. hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek,
10. deviza-átváltási jutalék,
11. pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteség,
12. bírságok, kötbérek és perköltségek, jutalom, illetve az olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött a teljesítés nem igazolható,
13. reprezentációs költségek,
14. kiszállási díj,
15. jogszabály-frissítési díj,
16. fordítási költségek,
17. levonható áfa,
18. jármű (gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű), pótkocsi, félpótkocsi beszerzése,
19. földmunkagépek, útépítőgépek,
20. szerszámkészlet,
21. meglévő gépek átalakításának költségei, még akkor sem, ha az átalakítás után a gép teljesítménye, paramétere megváltozik,
22. eszközök leszerelési költsége,
23. szállítási biztosítás és a vámkezelés költsége,
24. azon eszközök, berendezések, amelyek a támogatási kérelem benyújtása előtt bérleti vagy egyéb hasonló konstrukció keretében, továbbá tesztelési, próbaüzemi céllal a támogatást igénylőnél bármely telephelyen már használatban voltak,
25. irodabútor,
26. készletek beszerzése,
27. infrastrukturális és ingatlan beruházás esetében nem elszámolható költségtételnek minősülnek a bontási, deponálási, takarítási, kertépítési, a bontási törmelék elszállítási, anyagigazgatási költségek (ingatlan bővítése, átalakítása esetén sem elszámolható), valamint az árkockázati fedezet, saját kivitelezésre fordított összeg, 
28. informatikai eszközök felújítási, karbantartási költsége,
29. terméktámogatási díj.
5.9 Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések
Jelen Felhívás keretében a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja kutató-tudásközvetítő szervezet nem gazdasági tevékenységének állami finanszírozása valósul meg. A kutatási szervezet nem gazdasági tevékenységének állami finanszírozása nem minősül az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 107. cikke szerint állami támogatásnak.
A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatói döntéstől számított 10 évig megőrizni.
5.9.1 A Felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra vonatkozó egyedi szabályok
Jelen Felhívás szempontjából nem releváns.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Felhívás (pdf, 467 kB) (Feltöltve: 2015-08-25) 
Általános útmutató (pdf, 996 kB) (Feltöltve: 2015-08-25) 
Segédletek 
Csatolt dokumentumok letöltése egyben