Külhoni támogatások 2020

Külhoni

1PÁLYÁZATI KIÍRÁSa Szerbiában élő magyar közösség támogatására 1.A pályázat célja:A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) által —a Szekeres László Alapítvány közreműködésével —pályázat alapján nyújtható támogatás az oktatás és a kultúra támogatása által a Szerbiában élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, a Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítását, valamint a magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítését célozza.A kiírása magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi,tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.2.A pályázat alapján támogatható tevékenységek:2.1. A magyar közösség céljait szolgáló hitéleti tárgyú támogatások, illetve egyház által fenntartott oktatási, gyermekjóléti, kulturális és szociális intézményekprogramjainak támogatása2.2. A magyar közösség céljaitszolgáló oktatási tárgyú támogatások2.3. A magyar közösség céljait szolgáló közművelődési tárgyú támogatások2.4. A magyar tudományos életet szolgáló támogatások2.5. A magyar közösség céljait szolgáló művészeti tárgyú támogatások2.6. A magyar közösség céljait szolgáló helyi jellegű média támogatása2.7. A magyar közösség céljait szolgáló, nem szorosan önazonosságtudat-ápoló magyar civil szervezetek támogatása2.8. Regionális vagy helyi jelentőségű civil szervezetekműködésének, fenntartási költségeinek támogatása2.9. A magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések támogatása, így különösen:országos vagy regionális jelentőségű kulturális és közművelődésiprogramokat megvalósító intézmények és szervezetek infrastrukturális fejlesztése,felújítási költségek támogatása,megkezdett ingatlan felújítások folytatásának támogatása.Egy pályázó összesen egy pályázatot nyújthat be az Alapkezelő által meghirdetett 2020. évi „A magyar kultúráért és oktatásért” című központi és regionális pályázati kiírásokra, valamint a 2020. évi „Ifjúsági és cserkész közösségek tevékenységének támogatása” című pályázati kiírásra.A pályázó azonban a 2.1.-2.9. támogatható tevékenységek közül több tevékenységre is pályázhat (pl.:egy pályázat keretében megpályázható az oktatási és kulturális program, a magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó, könyvkiadás és a pályázó szervezet működési költségei, fejlesztései, illetve eszközbeszerzése, valamint ingatlan-beruházások költsége)!

2Nem nyújthat be pályázatot az, aki a 2020. évben Nemzeti Jelentőségű Intézménynek minősüla Bethlen Gábor Alap felett rendelkező Bizottság 111/2019. (12.18.)számú határozata alapján.3.Támogatható kiadásokA pályázat keretében kizárólag a támogatás céljának megvalósításához szükséges, a megvalósítási időszakban —azaz 2020. január 1. és 2020. december 31. között —keletkezett költségekszámolhatóak el a 2020.évi általános pályázati és elszámolási útmutató a pályázati kiírásokhoz jogi személyek részére(a továbbiakban: Általános pályázati és elszámolási útmutató) 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően.4.Nem támogatható kiadásokegyéb személyi juttatások (prémium, végkielégítés),pályázatírás költségei,ingatlan-és gépjárművásárlás,jövedéki termékek (alkohol, dohányáru, stb.),késedelmi kamat, bírság,adótartozás, valamint járulék-, illeték-vagy vámtartozás (együtt: köztartozás).5.A pályázók köreA Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 1. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével pályázatot nyújthat be 2017. december 31. előtt bejegyzésre kerültszerbiaiszékhelyűa)civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság, települési, területi és nemzetiségi önkormányzat, és az általuk alapított, illetve fenntartott jogi személyiségű intézmény,valamint állami fenntartású jogi személy,b)kizárólag a2.6. pont szerinti támogatási célra,gazdasági tevékenységet üzletszerűen végző jogi személy (a továbbiakban: vállalkozás), ezen belül különösen mikro-, kis-és középvállalkozás,idenem értve az egyéni vállalkozót, c) egyházi jogi személy, határon túli egyház,belső egyházi jogi személy és annak hitéleti, nevelési-oktatási, gyermekjóléti, kulturális vagy szociális tevékenységet ellátó intézménye (a továbbiakban együtt: pályázó).6.Nem részesülhet támogatásban: 6.1politikai párt vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezet,6.2az 5. b) alpont szerinti kivétellel vállalkozás,6.3egyéni vállalkozó,6.4azon pályázó, amely az adott pályázat közzétételétmegelőzően a Bethlen Gábor Alap vagy a határon túli magyarok támogatását szolgáló bármely fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt támogatás igénylése vagy a támogatással kapcsolatos beszámolási kötelezettség teljesítése során valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használt fel,6.5azon pályázó,amely végelszámolás, vagy csődeljárás alatt áll, illetve amellyel szemben felszámolási eljárás van folyamatban,6.6azon pályázó, amellyel, vagy amely képviselőjével szemben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/B. § (1) bekezdésében meghatározott valamely kizáró ok fennáll,

36.7azon pályázó, amely nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdésében foglaltaknak.7.Igényelhető támogatás7.1.A teljes támogatási keretösszeg:200.000.000,-Ft.7.2.Az igényelhető támogatás mértéke: 300.000,-Ft –3.000.000, -Ftközötti támogatási összeg.7.3.A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.7.4.A támogatás rendelkezésre bocsátása: 100%-os támogatási előlegként, egy összegben, utólagos beszámolási kötelezettséggel történik.7.5.A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. 7.6.A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.8.A pályázati feltételek8.1.Megvalósítási időszak: 2020. január1. –2020.december 31.8.2.A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2019. december 20.8.3.Benyújtási határidő: 2020. január27.14.00 óra (közép-európai idő szerint).8.4.Beszámoló benyújtására előírthatáridő: a támogatott tevékenységmegvalósítását követő 30 napon belül, legkésőbb 2021. január30-ig.9.A pályázat benyújtásának formájaA pályázat benyújtása elektronikus formábantörténik a NIR online felületén, mely elérhető: a https://nir.bgazrt.huoldalon vagy az Alapkezelő honlapjáról (http://www.bgazrt.hu).A pályázati csomag elemei:pályázati kiírás,pályázati (elektronikus) adatlap és mellékletei,Általános pályázati és elszámolási útmutató,ahatáron túli magyarsággal kapcsolatos egyes támogatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek(a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek).9.1.ANIR-benbenyújtott pályázatból egykinyomtatott eredeti, aláírt és lebélyegzett példányt,a Nyilatkozat(lásd 10.2.) eredeti példányát, valamint amennyiben a pályázó a magyarközösség céljait szolgáló helyi jellegű média támogatása tárgyban a nyomtatott helyi média témakörben adja át pályázatát,akkor a pályázat tárgyát képező újság egy nyomtatottpéldányát postai küldeményként meg kell küldeni vagy személyesen leadni (munkanapokon 9.00 és 15.00 óra között)a SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY SRB-24000 Szabadka/Subotica,a Makszim Gorkij utca 6A címére.

További részletek a BGA honlapján.