Környezetvédelmi célú beruházások

Hazai

A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Az akvakultúrába történő környezetvédelmi célú beruházások” című (MAHOP-2.4-2016 kódszámú) felhívás adminisztratív okokból az alábbiak szerint:
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. március 13. napjától 2019. március 13. napig van lehetőség. Az adott szakasz zárásáig beérkező kérelmek együttesen kerülnek elbírálásra.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2017. április 13.
2017. május 13.
2017. augusztus 13.
2017. november 13.
2018. február 13.
2018. május 13.
2018. augusztus 13.
2018. november 13.
2019. március 13.


FELHÍVÁS 
Az erőforrás-hatékony akvakultúra ágazat fejlesztésének céljára

A Felhívás címe: Az akvakultúrába történő környezetvédelmi célú beruházások 
A Felhívás kódszáma: MAHOP-2.4-2016 
Magyarország Kormányának Felhívása az akvakultúra-ágazati vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: KKV) részére a környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása céljából. 
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítását. 
A cél elérését a Kormány az akvakultúra vállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén. 
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: 
– a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket minimum 1 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig; 
– a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít. 
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy: 
– projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt, az akvakultúra ágazatra vonatkozó célok eléréséhez; 
– a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet. 

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE 
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja 
A Magyar Halgazdálkodási Operatív Programban (a továbbiakban: MAHOP) meghatározott 2.4 intézkedés céljai az extenzív és félintenzív akvakultúra rendszerek (tógazdasági haltermelés) esetében: 
1. A termelési folyamat energetikai hatékonyságának javítása. 
Automatizálási rendszerekkel/eszközökkel pl. a villamos energia felhasználás racionalizálásának elősegítése, a fajlagos energia felhasználásának csökkentése, valamint a szükséglethez igazodó, a meglévőnél, vagy az általánosan használtnál kedvezőbb (A, B) energiaosztályú gépek, műszaki berendezések alkalmazása. 
2. A vízhasználatra és vízminőségre gyakorolt negatív hatás jelentős csökkentése. 
a) Olyan beruházások, amelyek csökkentik a víz, illetve a felhasznált vegyszerek, antibiotikumok és más gyógyszerek mennyiségét, illetve javítják a kimeneti víz minőségét. 
b) Olyan tápanyag ellátási technológia bevezetése (pl. korszerű trágyakijuttatási módszerek), amely után a tavak elfolyó vizének tápanyag tartalma az engedélyezett határérték alatt marad. 
c) Helyi vízvizsgáló eszközök alkalmazása a vízminőség folyamatos azonnali eredményt mutató ellenőrzése érdekében. 
d) Olyan gépek, eszközök beszerzése, amelyekkel exogén vízmérgezés esetén megoldható az elfolyó víz hatékony és gazdaságos visszaforgatása. 
A MAHOP-ban meghatározott 2.4 intézkedés céljai az intenzív akvakultúra rendszerek esetében: 
1. Zárt, recirkulációs rendszerű akvakultúrák fejlesztésének, műszaki/technológai rekonstrukciójának elősegítése, különös tekintettel a víztakarékosságra, a vízminőségre és az energetikai hatékonyság javítására. 
2. A vízhasználatra és vízminőségre gyakorolt negatív hatás jelentős csökkentése. 
a) Olyan beruházások, amelyek csökkentik a felhasznált víz, illetve a felhasznált vegyszerek, antibiotikumok és más gyógyszerek mennyiségét, illetve javítják az elfolyóvíz minőségét – pl. wetland-ek, multitrofikus akvakultúra-rendszerek, vagy akvapóniás víztisztító egységek alkalmazása révén. 
b) Helyi vízvizsgáló eszközök alkalmazása a vízminőség folyamatos azonnali eredményt mutató ellenőrzése érdekében. 
c) Olyan gépek, eszközök beszerzése, amelyekkel exogén vízmérgezés esetén megoldható az elfolyó víz hatékony és gazdaságos visszaforgatása.
3. Az intenzív haltermelési folyamat energiahatékonyságának növelése. 
Automatizálási rendszerekkel/eszközökkel pl. a villamos energia felhasználás racionalizálásának elősegítése, a fajlagos energia felhasználásának csökkentése, valamint a szükséglethez igazodó, előnyös energiaosztályú gépek alkalmazása. 
Jelen Felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek részesülhetnek pozitív elbírálásban, amelyek a fenti célkitűzéseknek megfelelnek. 
1.2. A rendelkezésre álló forrás 
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 0,30 milliárd Ft. 
Jelen Felhívás forrását az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (a továbbiakban: ETHA) és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. Az elszámolható költségek 50%-a támogatható, amelynek 75%-át az ETHA, 25%-át a nemzeti költségvetés biztosítja. 
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 40 db. 
1.3. A támogatás háttere 
Jelen Felhívást az Európai Bizottság által 2015. december 7. napján elfogadott MAHOP keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a MAHOP Irányító Hatósága hirdeti meg az 1056/2016. (II. 17.) számú Korm. határozatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján. 

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE 
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását. 
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja! 

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek: 
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek 
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek 
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan az akvakultúra termelők számára az Európai Parlament és a Tanács Európai Tengerügyi és Halászati Alapról szóló 508/2014/EU (2014. május 15.) rendeletének (a továbbiakban: ETHA rendelet) 48. cikk e), és i) pontjai alapján: 
1. Környezetvédelmet szolgáló beruházások az extenzív és félintenzív akvakultúra rendszerek (tógazdasági haltermelés) esetében 
2. Környezetvédelmet szolgáló beruházások az intenzív akvakultúra rendszerek esetében

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI 
4.1. Támogatást igénylők köre 
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be, azon akvakultúrás termelést folytató vállakozások, különösen a KKV-k, amelyeknek célja, a már meglévő vállakozások környezetvédelmének és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása, amennyiben a fejlesztés összhangban áll az akvakultúra fejlesztésére vonatkozó többéves Nemzeti Akvakultúra Stratégiai Tervvel. 
Az akvakultúrába történő környezetvédelmet szolgáló beruházásokra nyújtott támogatásra jogosult 
a) a mezőgazdasági őstermelő; természetes személy, családi gazdálkodó; 
b) a Magyarországon bejegyzett egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság, szövetkezet, ha: 
– mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül; 
c) civil szervezet, 
amennyiben akvakultúrás termelő tevékenységet folytatott a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy naptári évben, és eleget tesz a tartási helyek, a tenyészetek és az ezzel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló miniszteri rendelet szerinti Tenyészet Információs Rendszerbe történő bejelentési kötelezettségének; 
d) akvakultúrás tevékenységet folytató termelői szervezet. 
Jelen Felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult. 
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre 
Az ÁÚF “Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére: 
1. aki vagy amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a jelen Felhívásban megfogalmazott célokkal, illetve a NAS-al nincs összhangban; 
2. aki vagy amely a jelen – MAHOP-2.4-2016 kódszámú – Felhívás keretében, adott telephely vonatkozásában már részesült támogatásban; 
3. akinek vagy amelynek az ETHA rendelet 10. cikke alapján a támogatási kérelme nem fogadható be. 
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 
A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm rendelet alapján standard kiválasztási eljárásrendben, szakaszos elbírálás alapján kerülnek elbírálásra. 
A támogatást igénylő jelen Felhívás keretében egy megvalósítási helyre vonatkozóan egy támogatási kérelmet nyújthat be. 
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. február 9. napjától 2019. március 13. napig van lehetőség. Az adott szakasz zárásáig beérkező kérelmek együttesen kerülnek elbírálásra. 
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 
2017. március 9. 
2017. április 10. 
2017. július 10. 
2017. október 10.. 
2018. január 10. 
2018. április 10. 
2018. július 10. 
2018. október 10. 20 
2019. február 11. 
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, a https://eptk.fair.gov.hu/ oldalon elérhető elektronikus kitöltő programon keresztül. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el – postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre: 
Miniszterelnökség 
Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság 
MAHOP Irányíó Hatóság 
1357 Budapest, Pf. 6. 
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak! 
5.1. A támogatás formája 
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. 
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége 
Jelen Felhívás esetében nem releváns. 
5.3. A támogatás mértéke, összege 
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió Ft. 
Támogatási intenzitás: az elszámolható költségek 50%-a támogatható.
https://www.palyazat.gov.hu/mahop-24-2016-az-akvakultrba-trtn-krnyezetvdelmi-cl-beruhzsok
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumetumok