Kertészet korszerűsítése

Hazai

A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kertészet korszerűsítése – Gyógynövény termesztés” című (VP2-4.1.3.3-16 kódszámú) Felhívás, ÁSZF, Támogatói Okirat, ÁÚF, az 1., 2., 3., 10., 11., 14., 16. és 17. számú melléklet.
A módosulás főbb pontjai a következők:
– 3.1 II. pontban a Támogatott tevékenységek táblázat került kiegészítésre
– 3.2.1 D. 5. pontban a „Post-harvest tevékenység eszközeinek beszerzése” került beillesztésre
– 3.4.2 A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek fejezetben történt módosítás
– 3.6. fejezet 3. pontja kiegészült
– 3.8 Önerő pont mikro-, kis- és középvállalkozással kiegészítésre került
– 4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
– 4.4.3 Tartalmi értékelési szempontok 7. Térségi szempontok érvényesítése pontja kiegészítésre került” A fejlesztés megvalósítási helye nemzeti program[1] által érintett településen található (“Ős-Dráva Program” „Mura Program”)
– 5.5 Az elszámolható költségek köre 2.pontjában beillesztésre került a következő szövegrész „Valódi levendula (Lavandula angustifolia) és Hibrid levendula (Lavandula intermedia) telepítése esetén – amennyiben saját előállítású dugvány felhasználásával történik – az 1. melléklet D. oszlopában meghatározott összeget csökkenteni kell az alábbi szorzat összegével:
– hektáronkénti tőszám x 80 Ft.”
4. és 6. pontja módosult, továbbá kiegészítésre került az 5. pontja
7. További információk fejezet a vélelmezett örökösre vonatkozó résszel kiegészült


FELHÍVÁS 
A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására

A felhívás címe: 
Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése. 
A felhívás kódszáma: VP2-4.1.3.3-16 
Magyarország Kormányának felhívása a kertészeti ágazatok versenyképességének fokozására, valamint innovatív és környezetbarát kertészeti technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatására 
A Kormány az Európai Unióval a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a kertészeti ágazatokban tevékenykedő mezőgazdasági termelők versenyképességének javítását. A cél elérését a Kormány a kertészeti termelést folyató mezőgazdasági termelők együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén. 
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: 
– a benyújtott támogatási kérelmekről a szakasz zárásától számított 402. napig dönt 
– a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket egyéni projekt esetén maximum 50 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 100 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig; 
– az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 50%-ának megfelelő előleget biztosít. 
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy: 
– projektjük megvalósításával hozzájárulnak a kertészeti ágazat versenyképességének javításához; 
– a vállalkozáson belüli foglalkoztatotti létszámot az üzleti tervben bemutatott módon fenntartják; 
– a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet. 

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE 
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja 
A kertészeti ágazaton belül a gyógynövény termesztése és gyűjtése évszázados hagyománnyal bír, amelynek az agrárgazdaságban betöltött szerepe is jelentős, emellett hozzájárul a vidéki térségekben a foglalkoztatás fenntartásához és növeléséhez. Az ágazat által előállított természetes, gyógyászati alapanyagokra egyre növekvő igény mutatkozik, elsősorban a magasabb feldolgozottsági fokú késztermékek bel- és külpiaci értékesítése jelent az ágazat számára jó lehetőséget. 
A jelen felhívás célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének növelése az új, innovatív és környezetbarát kertészeti termesztés technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén. A nagy kézimunka igényű ágazatok technológiai fejlesztése a foglalkoztatotti létszám növelése útján hozzájárul az Európa 2020 Stratégia és Magyarország azon célkitűzéséhez, amely a foglalkoztatottsági ráta 75%-ra növelését határozta el. 
Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek. 
1.2. A rendelkezésre álló forrás 
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, azaz 3 milliárd forint, egy összegben kerül megnyitásra.
1.3. A támogatás háttere 
Jelen felhívást az Európai Bizottság által 2015. augusztus 10-én elfogadott Vidékfejlesztési Program keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága hirdeti meg a 1012/2016. (I. 20.)számú kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján. A felhívás alapjául a Vidékfejlesztési Program 4.1.3. számú, a kertészeti ágazat fejlesztése című műveletének “A” “C” célterületei szolgálnak. 

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE 
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását. 
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja. 

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük az alábbi feltételeknek: 
3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása 
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak: 
I. Évelő gyógy, aroma és fűszernövény ültetvény telepítése és korszerűsítése: új ültetvények telepítése, valamint a meglévő ültetvények felújítása, korszerűsítése. 
a) új cserjés típusú növényekből létrehozott ültetvény telepítése, 
b) új nem cserjés és félcserje típusú évelő növényekből létrehozott ültetvény telepítése, 
c) meglévő, az 1. melléklet E oszlopában megjelölt, kötelező termesztésben tartási időt, a pályázat benyújtásának időpontjában meg nem haladott korú cserjés típusú ültetvény területének növelése amennyiben a projekttel, a támogatást igénylő művelésében levő ültetvény mérete az adott fajból eléri a 3.2. C) 2. pontban meghatározott legkisebb támogatható ültetvényméretet; 
d) meglévő, az 1. melléklet E oszlopában megjelölt, kötelező termesztésben tartási időt, a pályázat benyújtásának időpontjában meghaladott korú cserjés típusú ültetvények faj- vagy fajtaszerkezetének korszerűsítéséhez vagy megváltoztatásához (ültetvénycsere); 
e) szükséges támrendszer kialakítása, átalakítása, felújítása 
f) gyomnövekedést gátló talajtakarás kialakítása, felújítása 
g) kerítés kialakítása, felújítása, abban az esetben, ha kapcsolódik a 3.1.I a)-d) pontjaiban meghatározott tevékenységek valamelyikéhez. 
Cserjés típusú növények esetében az 1. melléklet szerinti növények telepítése támogatott. 
Nem cserjés típusú évelő és félcserje típusú növények esetében a 2. melléklet szerinti növények telepítése támogatott. 
A mellékletben nem szereplő, nem cserjés típusú évelő és félcserje típusú növény telepítése akkor támogatott, ha arról a támogatást igénylő a Gyógynövény Szövetség és Terméktanács által kiállított szakmai ajánlással rendelkezik. A szakmai ajánlásnak tartalmaznia kell az 2. melléklet szerinti szakmai követelményeket.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI 
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe. 
4.1 Támogatást igénylők köre 
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 
1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben: 
a) igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik (az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók); 
– a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évének egységes területalapú támogatási kérelme (a továbbiakban: TERA kérelem) alapján számolt, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret. Ha a mezőgazdasági termelő a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év TERA kérelme alapján nem tudja az előírt minimális üzemméretet igazolni, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában a mezőgazdasági tevékenységére vonatkozóan rendelkeznie kell a támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal által földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolással, amely tartalmazza az üzemméret számításánál figyelembe vett terület nagyságát és hasznosítási kódját. 
– állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által nyilvántartásba vett állattartó telepen tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező állat az érintett állatfajra vonatkozó Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerben (a továbbiakban: ENAR) bejelentésre kötelezett, akkor a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Abban az esetben, ha az érintett állatfaj nem ENAR bejelentésre kötelezett, ez esetben az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály hatósági állatorvosa által kiállított igazolás alapján kell a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az éves átlagos állatlétszám alapján az üzemméretet számolni; 
b) igazolja a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott; 
2. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi9 formában is van lehetőség. 
3. Termelői csoport, termelői szervezet abban az esetben is jogosult a támogatásra, amennyiben: 
a) minden egyes tagja külön-külön megfelel a 4.1.1. pontban meghatározott jogosultsági feltételeknek. 
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre 
Az ÁUF 2. Kizáró okok listája c. részben foglaltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére: 
1. aki vagy amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a jelen felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban. 
2. aki, vagy amely a jelen – VP-2-4.1.3.3.-16 kódszámú – felhívás keretében már részesült támogatásban. 
4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 
A támogatást igénylő megvalósítási helyenként csak egy támogatási kérelem alapján részesülhet támogatásban 
A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján standard kiválasztási eljárásrendben, szakaszos elbírálás alapján kerülnek elbírálásra. 
A támogatási kérelmek benyújtására a 2016. március 3. napjától 2018. március 2. napjáig van lehetőség. 
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 
– 2016. április 11. 
– 2016. július 31. 
– 2016. október 31. 
– 2017. január 31. 
– 2017. április 30. 
– 2017. július 31. 
– 2017. október 31. 
– 2018. március 2. 
Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, az MVH http://www.mvh.gov.hu elektronikus felületén. 
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül vagy annak kimerülése előre jelezhető, az irányító hatóság a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja. 
Forráskimerülés esetén az IH vezetője a Felhívás 1.2. pontjában meghatározott STÉ üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők, valamint az e fölötti STÉ üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők tekintetében külön-külön IH közleményben rendelkezik a támogatási kérelem benyújtási időszak lezárásáról. 
A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani. 
A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton elektronikus formában, vagy papír alapú dokumentumok esetében szkennelés útján előállított, olvasható formában kell csatolni a kérelemhez. A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtására szolgáló elektronikus felületre történő első belépést követő ötödik nap végéig szerkesztheti és nyújthatja be támogatási kérelmét. Amennyiben a támogatást igénylő az öt napos időkorlátot túllépi, úgy a megkezdett támogatási kérelem tovább nem szerkeszthető és nem nyújtható be. Az öt nap leteltét követően új támogatási kérelem szerkeszthető és nyújtható be a belépést követő ötödik nap végéig.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak. 
5.1 A támogatás formája 
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő tőketámogatásnak minősül.
5.2 A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége 
Jelen felhívás szempontjából nem releváns 
5.3 A támogatás mértéke, összege 
1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 50 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 100 millió Ft. 
3. A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a. 
4. Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár. 
5. A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak. Kollektív projektnek minősül: 
a) A termelői csoport, a termelői szervezet, a projekt megvalósítására legalább öt – jogilag és gazdaságilag egymástól független – kedvezményezett által létrehozott konzorcium, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt. 
b) Konzorciumnak az a 272/2014. Korm. r. 3. § (1) bek. 19. pontjának, valamint az 59. §-nak megfelelő együttműködés minősül, amelynek legalább öt tagja van. A konzorcium minden egyes tagjának külön-külön meg kell felelni a jogosultsági feltételeknek, továbbá nem lehetnek egymásnak a Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, illetve nem rendelkezhetnek egymás felett a Ptk. 8:2. §-ban meghatározott közvetlen, vagy közvetett befolyással. 
c) A konzorcium összes tagja a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló MVH eljárási törvény 28. §-a szerint rendelkezik ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9/B. § c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél. 
5.4 Előleg igénylése 
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50%-a. 
Az előlegre vonatkozó további információk az ÁÚF. 8.2. pontjában találhatóak.
https://www.palyazat.gov.hu/node/57519
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag