KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Hazai
KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A BTM – Budapest Galéria
(1036 Budapest, Lajos utca 158.)
nyilvános pályázatot ír ki Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából a XIII. kerületi Szent István parkba felállítandó Szent István királyt ábrázoló köztéri képzőművészeti alkotás létrehozására.
2019.

1. A kiíró megnevezése
A pályázat kiírója, lebonyolítója a Budapesti Történeti Múzeum Budapest Galéria (BTM – Budapest Galéria), kezdeményezője és költségviselője Budapest Főváros Önkormányzata (Megbízó). (Engedélyokirat száma: 7665).

Kapcsolattartók:
Szerdahelyi Márk osztályvezető, művészettörténész
Tel.: +36 20/222 7709,

Schmidt Péter kulturális referens

2. A pályázat célja, tárgya
A pályázat célja a fővárosi tulajdonú XIII. kerületi Szent István parkban államalapító Szent István királyt ábrázoló köztéri képzőművészeti alkotás létrehozása és felállítása.
Megbízó célja a pályázat kiírásával, hogy olyan képzőművészeti alkotás jöjjön létre, mely Szent István király alakját, az ő – minden kor számára példaértékű – életét, szellemiségét adekvát módon jeleníti meg a jelenkor és a jövő nemzedéke számára.
A műalkotás megvalósításához felhasznált anyagra vonatkozóan megkötés nincs, azonban a tervezés során figyelembe kell venni, hogy a választott anyag tartós kültéri felállításra alkalmas legyen.
Az alkotás méretére vonatkozóan nincs kikötés, a pályázat kiírója elvárja, hogy illeszkedjen a megjelölt helyszín szerkezetébe, az épített és természeti környezethez.
A teljes megvalósításra – beleértve a tervezést, kivitelezést, felállítást és a honoráriumot is – maximum bruttó 26.5 millió Ft áll rendelkezésre.
A köztéri képzőművészeti alkotás számára kijelölt terület tulajdonosa a Megbízó, így az állandó szoborelhelyezéshez a Fővárosi Közgyűlés döntése szükséges, ennek előkészítéséről a Megbízó gondoskodik.
A további szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzése a BTM – Budapest Galériával közösen történik, azok költségét a BTM – Budapest Galéria állja.
További információk: http://budapestgaleria.hu/_/palyazatok-kozter/
Letölthető mellékletek:
– helyszínrajz a XIII. kerületi Szent István park déli részéről, piros X-szel jelölve a felállítás tervezett helyszíne
– szellemi termékre vonatkozó nyilatkozat-minta
– szerződéskötési feltételekről való nyilatkozat-minta
A pályázattal kapcsolatos további információ a kapcsolattartóktól kérhető.

3. A pályázat jellege és a pályázók köre
3.1. A pályázat nyilvános képzőművészeti pályázat.
3.2. A pályázók köre:
A Megbízó olyan művészek, vagy alkotócsoportok részvételét várja:
– akik a jelen kiírásban meghirdetett feladat megvalósítására vállalkoznak, a köztéri szobrászati alkotás megtervezésétől a felállítási munkák kíséréséig,
– akik a pályázat benyújtásával a pályázati kiírás feltételeit magukra nézve kötelezőnek fogadják el.
Nem kizáró ok olyan pályamunka beadása, mely szerepelt már más pályázaton is, de nem került megvalósításra.

Nem indulhat a pályázaton az a személy, aki:
– a Bíráló Bizottság tagja
– a döntésben résztvevők hozzátartozója, vagy aki a döntéshozók részvételével működő gazdálkodó szervezettel áll munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, illetve ugyanilyen gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik.
3.3. Részvételi feltétel
A pályázó a pályázat benyújtásával vállalja: nyertes pályázat esetén a műalkotás határidőre történő átadását.
A pályázat első 3 helyezettjének megvalósítási tervét (1:5 méretarányú modelljét) a Megbízó vagy az általa kijelölt szervezete nyilvánosságra hozza.
A megvalósításra kerülő nyertes pályázat készítője ingyenes felhasználási jogot enged a pályázat kiírója és megbízója részére. A nyertes pályamű és az 1:5 méretarányú makett költségmentesen a Megbízó tulajdonába kerül. A nyertes pályázó a szerzői jogról szóló törvényben biztosított személyhez fűződő jogokon kívül egyéb igény érvényesítésére nem jogosult.

4. A pályázat lebonyolítása
4. 1. A pályázat benyújtásának módja, határideje
A pályázatot 2019. május 6-án (személyesen, futár vagy meghatalmazott útján) kell benyújtani a 1052 Budapest Városház u. 9-11. címen 9 és 12 óra, valamint 13-15 óra között a Városháza dísztermében a következő formában:
– 1:5 arányú makett tetszőleges anyagból
– látványterv, lehetőség szerint a makett felhasználásával, több nézetből papír alapon (max. A3-as formában)
– műszaki dokumentáció (papír alapon, maximum A3-as formában)
– műleírás(ok) (papír alapon, maximum A3-as formában)
– költségelőirányzat (papír alapon, maximum A3-as formában)
– rövid, legfeljebb néhány oldalas ismertető saját munkásságról, önéletrajz, a pályázó elérhetőségei (telefon, e-mailcím)
– a pályázati kiírás mellékleteként csatolt saját szellemi termékre vonatkozó nyilatkozat
– a pályázati kiírás mellékleteként csatolt szerződéskötéshez szükséges aláírt nyilatkozat(ok)
A teljes pályázati anyagot (a nyilatkozatokkal együtt) CD-n vagy pendrive-on is kérjük beadni archiválás céljából, illetőleg legkésőbb a fenti időpontig a látványtervet, a műszaki dokumentációt, műleírást és a költségelőirányzatot email útján is szíveskedjenek megküldeni 1 darab PDF-ben a címre (a csatolmány mérete 10 Mb-nál hosszabb nem lehet).
A pályázatok beadását a kiíró átadás-átvételi dokumentummal igazolja.
4. 2. A pályaművek díjazása
A Megbízó a pályázat első 3 helyezettjét fejenként bruttó 500 000 Ft díjalt fizet ki.
A pályázat kiírója és megbízója fenntartja magának a jogot, hogy a szükséges engedélyek és hozzájárulások esetleges hiánya miatt a nyertes pályamű tényleges megvalósításától elálljon.
A pályázat során megadott személyes adatokat a pályázat kiírója és megbízója csak a pályázat lebonyolítása céljából használja fel.
4. 3. A pályaművek elbírálása, eredményhirdetés
A pályázat elbírálása két körben történik.
A beérkezett pályaműveket 2019. május 15-ig első körben értékeli és 3 legjobbnak ítélt pályaművet kiválasztja az erre felkért szakmai Bíráló Bizottság, amelynek tagjai:
1. Farkas Ádám Kossuth-díjas szobrászművész
2. Széri-Varga Géza szobrászművész
3. Dr. Töll László történész, a Nemzeti Örökség Intézete Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Igazgatóság igazgatója
4, Dr. Láng Orsolya PhD régész, a Budapesti Történeti Múzeum főigazgató-helyettese
5. Szegedy-Maszák Zsuzsanna művészettörténész, a BTM-Budapest Galéria főosztályvezetője
6. Mártonffy Miklós Budapest főépítésze
7. Lampert Rózsa Hajnalka építész, önkormányzati tanácsadó, Fővárosi Önkormányzat – Főpolgármesteri Iroda
8, Nagyné Varga Melinda Mária főosztályvezető, Fővárosi Önkormányzat – Kulturális Turisztikai Sport Köznevelési és Szociálpolitikai Főosztály
A megvalósításra javasolt nyertes alkotásról a végső döntést (második kör) – az első körben a Bíráló Bizottság által kiválasztott 3 pályaműből – a Fővárosi Önkormányzat, a Megbízó hozza meg 2019. május 24-ig.

A Megbízó erre irányuló kérése esetén az alkotók személyesen is megvédhetik pályaművüket a Megbízó képviselői előtt. Ebben az esetben az időpontot a Megbízó adja meg.

A megvalósítás határideje: 2019. október 31.
A tervezett avatás: 2019 novembere.

Az eredményről a BTM – Budapest Galéria értesíti a pályázókat.
A nem nyertes pályaműveket a pályázók visszakapják. A visszaadás helyszíne azonos a beadás helyszínével; a visszaadás időpontjáról a kiíró értesíti a pályázókat.
A nyertessel a kiviteli szerződést a BTM – Budapest Galéria köti meg.
A pályázók azzal, hogy pályaművüket benyújtották, alávetik magukat a pályázati kiírás feltételeinek, a szükséges engedélyeztetési folyamatnak, a Bíráló Bizottság és a Megbízó döntésének. A pályázó a pályamunka benyújtásával vállalja, hogy a két körös bírálat folyamán született értékelést elfogadja, az ellen kifogással nem élhet. A két körös bírálat munkája nem nyilvános. A bírálati munkákról, a pályamunkák rangsorolásáról jegyzőkönyv készül.
A nyertes alkotás állandó szoborelhelyezéséről a kijelölt fővárosi területen a Fővárosi Közgyűlés 2019. május 31-ig hoz döntést.
A tervezett időpontok a szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzésétől és a megvalósíthatóságtól függően változhatnak!
A pályázat kiírója és megbízója fenntartja a jogot, hogy amennyiben nem találja megfelelőnek a beérkezett művek színvonalát, a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. Döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

5. A bírálatok szempontrendszere
a pályamű művészi színvonala, eredetisége
a kiírás tárgyának a mai kor nyelvén és eszköztárával történő egyéni, magas művészi színvonalú megjelenítése
a pályaműnek a helyszínhez való kapcsolódása, harmóniája
a határidő betartása, a költségek illeszkedése az előirányzathoz

6. Technikai információ a beadással kapcsolatban:
Mivel a Városháza épületében beléptető rendszer működik a könnyebb lebonyolítás végett kérjük a Tisztelt Pályázókat, pályázati szándékukat a benyújtás előtti nap 12 óráig jelezzék a következő e-mailcímen: vagy telefonon a 1/3271286 számon. Az e-mailben jelentkezőket a II-es kapunál nevük bemondásával beengedik; aki nem jelzi előre szándékát, igazoltatnia kell magát a kapunál.
Amennyiben a pályázónak nincs lehetősége a 2019. május 6-i beadásra, előzetesen jelezze a fenti elérhetőségeken és egyéni időpontban teheti meg 2019. május 6-ig bezárólag.
Budapest, 2019. március 11.