Intézményi irányítás fejlesztése

Hazai
FELHÍVÁS 
az ágazati szintű, a felsőoktatásba való bekerülést, bennmaradást (lemorzsolódást megakadályozó) támogató rendszereket ágazati szinten támogató illetve azok mérését lehetővé tevő rendszerfejlesztések vagy rendszerelem fejlesztések megvalósítására 

A Felhívás címe: 
Intézményi irányítás fejlesztése a felsőoktatásban 
A Felhívás kódszáma: EFOP-3.4.6-VEKOP-17 
Magyarország Kormányának felhívása a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében felsorolt felsőoktatási intézmények részére, intézményi irányításuk, képzés- és kutatásszervezési képességeik fejlesztése valamint ezt támogató, egységes alapokon és megoldásokon nyugvó, integrált intézményirányítási szakrendszerek fejlesztésének megvalósítása illetve bevezetésének érdekében. 
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának növelését. A cél elérését a Kormány felsőoktatási intézmények együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén. 
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: 
– a Felhívás feltételeinek megfelelő projektet az azokat megvalósító felsőoktatási intézmények konzorciumaiként az általuk lefedett hallgatói létszám függvényében a projektre megítélt 1 000 000 000 Ft-3 985 000 000 Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig; 
– a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projektnek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít. 
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy: 
– egységes alapokon és megoldásokon nyugvó, integrált intézményirányítási szakrendszerek fejlesztésével javítják intézményi irányításuk hatékonyságát, valamint képzés és kutatásszervezési képességeiket; 
– IKT kompetencia fejlesztést biztosítanak hallgatóik számára; 
– felsőoktatási elemző-kutató utánpótlást biztosítanak; 
– a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet. 

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE 
1.1. A felhívás indokoltsága és célja 

Helyzetelemzés 
Az Európai Bizottság álláspontja szerint az európai felsőoktatási intézményeknek a társadalmi szerepvállalásban és Európa jólétéhez történő hozzájárulásban rejlő potenciálja továbbra sincs kiaknázva. 
2020-ig az EU-ban a munkahelyek 35%-ához lesz szükség felsőfokú képesítésre, jelenleg azonban a munkaerő mindössze 26%-a rendelkezik ezzel. 
A tudásalapú gazdaságnak megfelelő készségkombinációkkal rendelkező emberekre van szükségük, akik transzverzális kompetenciák, a digitális korszakhoz szükséges e-készségek és rugalmasság mellett a választott tevékenységi területükhöz (pl. tudomány, technológia, gépészet és matematika) kapcsolódó ismeretek birtokában is vannak. 
Az Európai Unió szintjén jelentkező kihívásokkal összhangban a hazai felsőoktatási intézményeknek is számos kihívással kell szembenézniük. Az állami felsőoktatási intézményeknek az elmúlt időszakban jelentős gazdasági, társadalmi, jogi és intézményfenntartó által kezdeményezett változásokhoz kellett alkalmazkodniuk. 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felsőoktatási intézményrendszerének, irányításának és finanszírozásának átalakítására irányuló intézkedései eredményeként az elmúlt években az állami felsőoktatási intézmények intézmény irányítási rendszere jelentősen átalakult, és a közeljövőben még jelentős változások várhatóak. 
Az egyes felsőoktatási intézmények a saját lehetőségeikhez mérten, illetve a központilag biztosított pályázati és egyéb forrásokból törekedtek a szabályozási, szervezeti és működési szinten megújított intézmény irányítási rendszerük megújításával párhuzamosan az ezeket a feladatokat elsődlegesen támogató informatikai támogató rendszereik megújítására, az új kereteknek és feltételeknek való megfeleltetésére. 
A 2007-2013-as időszakban a TÁMOP-4.1.1 konstrukció keretében számos felsőoktatási intézmény nyert forrásokat komplex vezetői információs rendszerek megvalósítására, azonban a kapcsolódó központi fejlesztések csúszásából fakadóan az intézményi fejlesztések nem egységes, ágazati szinten hasznosítható formában valósultak meg. Ebből fakadóan nem volt lehetőség az intézményi szintű komplex irányítási információk egységes kezelésére illetve kölcsönös adatcseréjére, a létrehozott vezetői információs rendszerek alapvetően csak intézményi belső információs igények kielégítésére váltak alkalmassá. Az előző programozási időszak óta olyan új informatikai megoldások állnak rendelkezésre, amelyek integrált(abb) és magasabb funkcionalitású rendszerek kialakítását, fejlesztését teszik lehetővé. 

Célok 
A jelen felhívás átfogó célja a felsőoktatási hallgatói sikeresség intézményi előmozdításának támogatása, a felsőoktatási intézmények irányításának, képzés- és kutatásszervezési képességeinek fejlesztése valamint ezt támogató, egységes alapokon és megoldásokon nyugvó, integrált intézményirányítási szakrendszerek fejlesztésének illetve bevezetésének támogatása. 

Részcélok 
1) Intézményi irányítás hatékonyságának növelése 
2) Felsőoktatási intézmények képzés- és kutatásszervezési képességeinek fejlesztése 
3) Intézményi szintre alkalmazott egységes beavatkozások biztosítása az intézményi és irányítási folyamatok újraszervezésével 
4) Egységes alapokon és megoldásokon nyugvó, integrált intézményirányítási szakrendszerek fejlesztése: továbbfejlesztés, adaptálás, bevezetése 
5) A felsőoktatás képzési, kutatási, harmadik missziós tevékenységének fejlesztése 
6) A felsőoktatási intézményrendszer komplex teljesítményelvű szervezeti megújításának támogatása 
7) A külső érdekeltségi kör intézmény irányításában való közreműködésének biztosítása 
8) A feladat- és teljesítményalapú finanszírozási rendszer működtetésének támogatása 
9) IKT kompetencia növelése a hallgatók körében; 
10) Felsőoktatási elemző-kutató utánpótlást biztosítása az érintett intézményekben 
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek. 

Illeszkedés a stratégiai környezethez 
A jelen felhívás szakmai tartalmát, indokoltságát, stratégiai környezethez való illeszkedését elsősorban az az Európai Unió felsőoktatás korszerűsítését célzó ütemtervben, valamint a “Fokozatváltás a felsőoktatásban” című felsőoktatási stratégiai dokumentumban meghatározott, és ezen belül elsősorban az intézményrendszer teljesítményalapú finanszírozása területén megfogalmazott alapelvek és célkitűzések határozzák meg és támasztják alá. 
Az európai felsőoktatási rendszerek által az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés terén tett hozzájárulás növelése című Bizottsági közlemény (COM(2011) 0567 végleges) rögzíti az Európai Unió felsőoktatás korszerűsítését célzó ütemtervét, amely öt kiemelt prioritást határoz meg az uniós felsőoktatási rendszerek számára. Ezek a következők: 
– A felsőoktatásban való részvételi arány növelése az Európa által igényelt diplomások és kutatók képzése érdekében 
– A felsőoktatás minőségének és jelentőségének növelése 
– A minőség javítása a mobilitás és a határokon átnyúló együttműködés által 
– A tudásháromszög működőképessé tétele: a felsőoktatás, a kutatás és az üzleti szféra összekapcsolása a kiválóság és a regionális fejlesztés érdekében 
– Az irányítás és a finanszírozás javítása 
A jelen felhívás elsősorban a Fokozatváltás a felsőoktatásban c. középtávú szakpolitikai stratégiai dokumentumban meghatározott alábbi célkitűzések eléréséhez, szükséges változtatások végrehajtásához tud hozzájárulni: 
– Hatékony intézményirányítás és új üzleti modellek megvalósítása 
– Felsőoktatási finanszírozás rendszerének megújítása 

stratégiában megfogalmazott, oktatással kapcsolatos célok és akciók között a felhívás az alábbiak megvalósítását célozza: 
– A felsőoktatás és kutatás valódi költségeinek pontosabb mérhetősége és a ráfordítások célzottabbá tételét lehetővé tevő intézményi folyamatok biztosítása, beleértve az intézményi illetve egyéni (hallgatói, oktatói) teljesítményhez kötött mechanizmusokat. 
– A finanszírozási mechanizmusoknak a különböző profilú intézmények igényeihez való igazítása annak érdekében, hogy az intézmények az erősségeikre tudjanak összpontosítani, valamint ösztönzők kidolgozása a sokszínű stratégiai alternatívák támogatásához. 
– Felsőoktatási irányítás fejlesztésének támogatása: a stratégiai irányvonalak kijelölése, bevételi források kezelése, a személyzeti politika alakítása és azon belül legjobb oktatók és kutatók vonzása érdekében. 
– Intézmények támogatása a humánerőforrás-gazdálkodás modernizálása terén. 
A Felsőoktatási stratégia mellett a felhívás illeszkedik az Egész életen át tartó tanulás keretstratégiája, Befektetés a jövőbe K+F+I stratégia valamint az Intelligens szakosodás stratégia alábbi, közös célkitűzéseihez is. 
A felsőoktatási intézményrendszer komplex teljesítményelvű szervezeti megújítása és hatékonnyá tétele két összefüggő egyedi célt szolgálva: 
o a végzettségi szint növelése (különös tekintettel a hátrányos helyzetűek hozzáférésnek javítása), valamint 
o a kibocsátás munkaerő-piaci relevanciájának növelése. 

A kutatás, a technológiai fejlődés és az innováció ösztönzése hármas célkitűzés mentén: 
o a személyi állomány és az oktatás bővítésével az intelligens szakosodás humánerőforrás oldali megalapozása, 
o az Európai Kutatási Térségbe, valamint a Horizon2020 és más európai kutatási programokhoz való erőteljesebb csatlakozás elősegítése. 
A jelen felhívás keretében támogatott projektekkel szemben elvárás, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások mentén megteremtsék a teljesítmény szerint differenciált finanszírozási rendszerhez szükséges felsőoktatási intézményi egységes folyamatirányítási, informatikai és szervezeti feltételeket. 

Illeszkedés az operatív programhoz 
A felhívás az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (továbbiakban: EFOP) 3.4 “A felsőfokúnak megfelelő szintű oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása” intézkedéshez kapcsolódik, támogatva az EFOP vonatkozó részében hangsúlyozott szervezetfejlesztési, irányítási és hatékonyságnövelő fejlesztéseket. 
A felhívás a Versenyképes Közép-magyarország Operatív Program (továbbiakban: VEKOP) “A felsőoktatás képzési és kutatási rendszerének komplex fejlesztése” intézkedéshez kapcsolódik, támogatva a VEKOP vonatkozó részében nevesített felsőoktatás ágazati szintű rendszereinek fejlesztését. 

Célcsoportok 
Hallgatók, leendő hallgatók: Az egységes alapokon és megoldásokon nyugvó, integrált intézményirányítási szakrendszerek közé tartozó tanulmányi rendszer modul által korszerű, kényelmes, rugalmas megoldásokat használhatnak a tanulmányi adminisztrációs feladataik ellátásához. Emellett a projektek a felsőoktatási intézmények irányításának, képzés- és kutatásszervezési képességeinek fejlesztése révén hozzá fognak járulni a felsőfokúnak megfelelő szintű oktatásban való részvétel növeléséhez. 

Oktatók, kutatók: Az integrált intézményirányítási szakrendszerek közé tartozó tanulmányi rendszer modul által az oktatók is korszerű, kényelmes és rugalmas informatikai eszközt használhatnak majd a tanulmányi adminisztrációs feladataik ellátásához. 

Felsőoktatási intézmények munkatársai: Az intézményeknél bevezetni kívánt egységes folyamatok, működés és az ezeket támogató integrált intézményirányítási szakrendszerek az állami felsőoktatási intézmények munkatársai számára jól szabályozott, egyértelmű feladat-ellátási kereteket, valamint a feladataik elvégzéséhez korszerű, kényelmes, rugalmas és az adminisztrációs terheiket csökkentő megoldásokat biztosítanak. 
Felsőoktatási intézmények vezetése: a projektek keretében fejlesztett illetve bevezetni kívánt folyamatok és szolgáltatások, elemzések felhasználói. Az integrált intézményirányítási szakrendszerek az intézményvezetés részére naprakész intézményirányítási információkat fognak biztosítani, valamint lehetővé fogják tenni, hogy az intézmények egységesen és rugalmasan végre tudják hajtani a felsőoktatási intézményrendszer komplex teljesítményelvű szervezeti megújításából fakadó feladatokat. 

Fenntartói irányítás: a projekt keretében fejlesztett illetve bevezetni kívánt folyamatok és szolgáltatások, elemzések felhasználói. Az integrált intézményirányítási szakrendszerek a fenntartó számára is naprakész intézményirányítási információkat fognak biztosítani. 
1.2. A rendelkezésre álló forrás 
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3 985 000 000 Ft. 
Jelen felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 
A teljes összegből az EFOP keretében 2 988 750 000 Ft, a VEKOP keretében 996 250 000 Ft a vissza nem térítendő támogatás maximális összege. 
A felhívás országos hatáskörű, így a Közép-magyarországi Régió (a továbbiakban: KMR) és a kevésbé fejlett régiók forrásfelhasználása a következő arányosítás alapján történik: a támogatás 75%-a a kevésbé fejlett régiók (EFOP), 25%-a KMR (VEKOP) forrásból kerül kifizetésre. 
A kedvezményezettek szempontjából a forrás felhasználásának nincs Magyarországon belüli területi korlátja. 
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1-4 db. 
1.3. A támogatás háttere 
Jelen felhívást az EFOP és a VEKOP keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság hirdeti meg a 1037/2016. (II. 9.) és a 1011/2016. (I. 20) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján. 

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE 
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását. 
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja! 

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek: 
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek 
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek 
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: 
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: 

PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA 
Konzorciumvezető és a 2011. évi CCIV. törvény alapján felsőoktatási intézménynek minősülő konzorciumi tagok mindegyike által megvalósítandó: 
1) Intézményi irányítás hatékonyságának növelését valamint felsőoktatási intézmények képzés- és kutatásszervezési képességeinek fejlesztését célzó folyamatbiztosítási és/vagy szervezetátvilágítási illetve szervezetfejlesztési tevékenységek ellátása. 
2) A tanulmányi rendszerekhez kapcsolódóan IKT kompetencia fejlesztés megvalósítása, csökkentve a hallgatói lemorzsolódást, hozzájárulva az ISCED 5 és ISCED 8 szintek közötti felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogató programokban résztvevők száma EFOP teljesítmény indikátor megvalósulásához. 
3) Az intézményi rendszerek értelmezéséhez kutatók, elemzők kiképzése, hozzájárulva a Kutatói utánpótlást támogató programokban résztvevők száma EFOP és VEKOP indikátor teljesítéséhez. 

Konzorciumvezető által kötelezően biztosítandó: 
1) Integrált intézményirányítási szakrendszer fejlesztés megvalósítása, ahhoz kapcsolódó mintaszabályzatok kidolgozása, modulfejlesztés a 3.1.1.2. Választható önállóan támogatható tevékenységek alfejezetben felsorolt 1-10. pontokban részletezett tevékenységkörökből a 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások alfejezetben rögzített funkcionalitások biztosításához szükségeseket kiválasztva.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI 
4.1. Támogatást igénylők köre 
Főkedvezményezett és konzorciumi partnerek 
Jelen felhívás keretében támogatási kérelmet kizárólag konzorciumi formában lehetséges benyújtani. A cél a minél nagyobb hallgatói létszám és intézményi kör lefedése, emiatt egy olyan konzorcium, amely elégséges hallgatói létszámot és jelentős intézményi arányt tud lefedni, egymaga is elnyerheti a teljes keretösszeget. 
A konzorcium tagszáma minimum 5 maximum 29 lehet. 
Konzorcium vezetőként a felhívás keretében kizárólag a 2011. évi CCIV. törvény 1. számú mellékletében felsorolt államilag elismert felsőoktatási intézmények nyújthatnak be támogatási kérelmet. 
Konzorciumi tagként a felhívás keretében kizárólag a 2011. évi CCIV. törvény 1. számú mellékletében felsorolt államilag elismert felsőoktatási intézmények és az állami tulajdonú gazdasági társaságok nyújthatnak be támogatási kérelmet. 
Konzorciumot olyan felsőoktatási intézmény vezethet, amely az elmúlt 5 évben fejlesztett vagy jelenleg üzemeltet olyan szakrendszert, amelyet más felsőoktatási intézmények használnak (a szakrendszert más felsőoktatási intézmények számára biztosítja). 
E felhívásra kizárólag a gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti besorolásáról, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet szerinti alábbi GFO besorolású intézmények nyújthatnak be projektjavaslatot: 
113 Korlátolt felelősségű társaság 
114 Részvénytársaság 
312 Központi költségvetési szerv 
559 Egyházi szervezet technikai kód 
552 Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy 
563 Egyéb alapítvány önálló intézménye 
562 Közalapítvány önálló intézménye 
599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet 
Mind KMR-beli, mind kevésbé fejlett régióbeli székhelyek és telephelyek azonos módon nyújthatnak be támogatási kérelmet, tekintettel arra, hogy a konstrukció országos, arányosított keretű konstrukció. 
Egy felsőoktatási intézmény 1 db konzorciumban vehet részt. 
A hallgatói létszámszámítás alapja a 2016. évi októberi FIR statisztika a támogatási igény benyújtásakor hatályos intézményi szerkezetnek megfelelően. 
Az egyházi jogi személyek esetében az elvárt (fő)tevékenységi kör egyházi szervezetek esetében nem releváns. 
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre 
Lásd az ÁÚF “Kizáró okok listája” c. részben. 
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év 06. hó 19. naptól 2017. év 12. hó 15. napig van lehetőség. 
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési időszakokban benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 
2017.06.19. – 2017.07.20. 
2017.07.27. – 2017.12.15. 
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el – postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre: 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság 
1397 Budapest, Pf. 504.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak! 
5.1. A támogatás formája 
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. 
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége 
Jelen felhívás keretében nem releváns. 
5.3. A támogatás mértéke, összege 
a) A jelen felhívás keretében igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 000 000 000 Ft maximum 3 985 000 000 Ft. 
Egy konzorcium a konzorciumvezető és a konzorciumi tagok együttes hallgatói összlétszámának megfelelő sávok szerint nyújthat be támogatási kérelmet és nyerhet támogatási keretet: 
– legalább 5 ezer fő – legfeljebb 20 ezer fő hallgatói létszám esetén: 
minimum 1 000 000 000 Ft – maximum 1 200 000 000 Ft 
– legalább 20 ezer fő – legfeljebb 80 ezer fő hallgatói létszám esetén 
minimum 1 000 000 000 Ft – maximum 1 700 000 000 Ft 
– legalább 80 ezer fő – legfeljebb 130 ezer fő hallgatói létszám esetén 
minimum 1 000 000 000 Ft – maximum 2 500 000 000 Ft 
– legalább 130 ezer fő hallgatói létszám esetén 
minimum 1 000 000 000 Ft – maximum 3 985 000 000 Ft 
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a 
https://www.palyazat.gov.hu/efop-346-vekop-17-a-fogyatkkal-lk-mindennapjait-segt-infokommunikcis-alap-tvszolgltats-kialaktsa
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag