Határtalanul! program 2019 – Kapcsolatok

Felvidék Külhoni

Határtalanul! program
Pályázati kiírás külhoni magyar diákok közötti kapcsolatok megteremtésére, erősítésére

Pályázati kategória kódja:
HAT-KP-1-2019
Meghirdetés dátuma: 2019. augusztus 13.

Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága (a továbbiakban: Miniszterelnökség) megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő), mint támogató meghívásos pályázatot hirdet a Határtalanul! program keretében a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének elősegítésére, összhangban
a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény (a továbbiakban: BGA tv.),
a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet,

 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
 • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
 • a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,
 • a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.),
 • a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet
  rendelkezéseivel.

1. A pályázati kiírás célja

A pályázat célja külhoni magyar tanítási nyelvű oktatásban részt vevő, 7–12. évfolyamon tanuló diákok szervezett, csoportos külhoni utazásának (a továbbiakban: kirándulás) támogatása Magyarországgal szomszédos országba, ahol más külhoni magyar fiatalokkal ismerkedhetnek, és személyes kapcsolatokat teremthetnek, hozzájárulva ezáltal az összetartozás-tudat és nemzeti öntudat erősítéséhez.

2. A meghívásos pályázat benyújtására jogosult szervezetek köre

2.1. A következő szervezetek nyújthatnak be pályázatot jelen kiírás keretében:

a) Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége;
b) Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége;
c) Magyar Nemzeti Tanács;
d) Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség;
e) Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma;
f) Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség.

2.2. A 2.1. pontban meghatározott szervezet (a továbbiakban: pályázó) a HAT-KP-1-2019 sz. pályázati kiírás keretében egy pályázatot nyújthat be.

3. A pályázat tartalmi követelményei, a támogatható tevékenységek köre

3.1. A jelen pályázati kiírás keretében olyan kirándulások szervezése támogatható,

a) amelynek során kirándulásonként legalább 7 olyan – a 2019/2020. tanévben 7-12. évfolyamon tanuló – diák vesz részt, akik a tanulmányi kirándulás időpontjában valamely külhoni (állami, egyházi stb. fenntartású) köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban állnak és magyar tanítási nyelvű oktatásban vesznek részt,
b) amely kirándulások helyszínei Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia, Horvátország és Magyarország (a továbbiakban: célország) közül egy vagy több ország magyarlakta területe.

3.2. A pályázónak a pályázatban meg kell határoznia a tanulók és a kísérők (a továbbiakban együtt: utazók) teljes tervezett létszámát.
Utazónak minősül:

 • diák;
 • kísérő pedagógus;
 • érintett intézmény alkalmazottja, aki kísérőként vesz részt a kiránduláson;
 • kísérő szülő;
 • egyéb kísérő;
 • sofőr.

Támogatható tevékenységek:

3.3. Jelen pályázat keretében külhoni, magyar tanítási nyelvű oktatásban részt vevő utazók kirándulása támogatható a célország(ok) magyarlakta területeire.
3.4. A kirándulások során a diákok a célországban élő magyar fiatalokkal közös programokon vesznek részt (pl. közös sporttevékenység, kirándulás, természetjárás, városnézés, múzeumlátogatás stb.).
3.5. A pályázat keretében a pályázó több, külhoni, magyar tanítási nyelvű oktatásban résztvevő diákcsoport eltérő helyre és eltérő időpontban megvalósuló kirándulására is kérhet támogatást azzal, hogy egy diák a pályázat keretében csak egy kiránduláson vehet részt.

4. A pályázat megvalósítási időszaka:

2019. szeptember 1. – 2020. augusztus 31.

5. Rendelkezésre álló keretösszeg

A pályázati kiírásra rendelkezésre álló keretösszeg 300.000.000,- Ft, amelyet a Kvtv. 1. melléklet, LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet, 9. Határtalanul! program támogatása címen rendelkezésre álló előirányzat biztosít.

6. A támogatás formája és mértéke

6.1. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
6.2. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 600. 000,- Ft.
6.3. Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 120. 000. 000,- Ft.
6.4. A támogatás maximálisan elnyerhető összege függ a kirándulásokon részt vevő összes utazó számától, illetve a kirándulás során tervezett teljes távolság nagyságától. A támogatás maximálisan elnyerhető összege az alábbi egységárakkal számítandó:

 • utazónként legfeljebb 12.000,- Ft / nap
 • utazási költség legfeljebb 400,- Ft / km

6.5. A kirándulás időtartama legalább 3 nap és legfeljebb 7 nap lehet.
6.6. A támogatás rendelkezésre bocsátása utólagos elszámolás mellett, támogatási előleg formájában, egy összegben történik.
6.7. A támogatási intenzitás mértéke 100%. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem szükséges.

7. Elszámolható költségek
7.1. A támogatás terhére az alábbi költségek (kiadások) számolhatók el:
I. Kirándulások költségei:

 • utazási költség;
 • utasbiztosítás;
 • szállásköltség;
 • étkezési költség;
 • útlevél-kiállítás költsége (kizárólag ukrajnai utazás esetén);
 • programokhoz közvetlenül kapcsolódó, a támogatás céljával összefüggő költségek (pl., múzeumi belépőjegy, idegenvezető díja, koszorú);
 • kísérők napidíja (kizárólag az oktatási intézmény alkalmazottjai részére).

Megnevezett költségek közül kizárólag a szállás- és étkezés költségei számolhatóak el a sofőr részére.

II. Lebonyolítási költségek:

 • személyi költségek (a szervezők munkabére, megbízási díja), és az azokhoz kapcsolódó munkáltatói járulékok;
 • szervezéshez kapcsolódó utazási költség;
 • szervezéshez kapcsolódó telefonköltség.

7.2. A támogatás terhére nem számolható el:

 • semmilyen, a felsoroltaktól eltérő további költség (pl. autópálya- és üzemanyag költség, saját tulajdonban álló autóbusz, illetve saját tulajdonban álló szálláshely költsége, valutaváltási költség, postaköltség, szakértői költség, az előkészítés költségei, hirdetési és reklámköltség, kísérő részére napidíj – az érintett oktatási intézmény pedagógus vagy egyéb alkalmazottját ide nem értve), továbbá
 • a 7.1. pontban foglaltakon kívül olyan költség, amely nem kapcsolódik közvetlenül a tervezett programokhoz.

7.3. A lebonyolítás költségei a támogatás összegének összesen legfeljebb 7%-át tehetik ki.
7.4. A nyertes pályázó (a továbbiakban: kedvezményezett) felelős a kirándulások tervezéséért, megvalósításáért és elszámolásáért. Amennyiben a kirándulások megvalósítása utazási irodán keresztül történik, lebonyolítási költség nem számolható el.
7.5. Ha a kedvezményezett a kirándulást a pályázatában meghatározottnál kisebb utazó létszámmal vagy rövidebb útvonalon teljesíti, akkor a támogatás arányos részére tarthat igényt.
7.6. A támogatás terhére a kedvezményezett nevére és címére kiállított, a támogatói okiratban meghatározott megvalósítási időszakban keletkezett költségekre vonatkozó számviteli bizonylat, külhoni szállító által kiállított nyugta vagy egyéb számviteli és adóhatósági felhasználásra alkalmas helyettesítő okirat, bizonylat számolható el, az Általános pályázati és elszámolási útmutató a Határtalanul! program számára (a továbbiakban: Útmutató) című dokumentumban foglaltaknak megfelelően.

8. A pályázat benyújtásának módja

8.1. A pályázatot kizárólag elektronikusan, a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszerben (a továbbiakban: NIR) lehet benyújtani, magyar nyelven.
8.2. Elérhető: nir.bgazrt.hu oldalon vagy az Alapkezelő bgazrt.hu honlapjáról.

9. A pályázat benyújtásának határideje
9.1. A pályázat NIR-ben történő benyújtásának kezdő időpontja:

2019. augusztus 13.

9.2. A pályázat NIR-ben történő benyújtásának határideje:

2019. augusztus 30. 14:00 közép-európai idő szerint

Forrás: https://bgazrt.hu/hatartalanul-program-palyazati-kiiras-kulhoni-magyar-diakok-kozotti-kapcsolatok-megteremtesere-erositesere/

SZAKC