GINOP-3.2.4- 8.2.4-16

Hazai

A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Értesítjük a Tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása” című (GINOP-3.2.4-8.2.4-16 kódszámú) felhívás keretösszege a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I.18.) Korm. határozat alapján 4,5 Mrd Ft-ról 8 Mrd Ft-ra módosult, amelyből a vissza nem térítendő támogatás keretösszege 2 Mrd Ft-ról 4 Mrd Ft-ra, a kölcsön keretösszege 2,5 Mrd Ft-ról 4 Mrd Ft-ra változott. Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a keretösszeg módosításával – a korábban jelentkező jelentős túligénylésre tekintettel ¬- új támogatási kérelmek benyújtására egyelőre nem lesz lehetőség.


FELHÍVÁS 
GINOP-3.2.4- 8.2.4-16 
Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása

Magyarország Kormányának felhívása a hazai kevésbé fejlett régiókban Közép-Dunántúli régió, Nyugat-Dunántúli régió, Dél-Dunántúli régió, Észak-Magyarországi régió, Észak-Alföldi régió, Dél-Alföldi régió) (is) működő kkv-k hatékonyságának és jövedelemtermelő képességének infokommunikációs internetes üzleti megoldásokkal történő erősítésének támogatására. 
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban, valamint a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) és IKT Zöld Könyv digitális gazdaság pillérében célul tűzte ki valamennyi gazdasági szektorban a hazai vállalkozások infokommunikációs ellátottságának javítását felhő és egyéb online üzleti szolgáltatások igénybevétele révén, hogy azok segítségével hozzájáruljon az érintett vállalkozások működési hatékonyságának és versenyképességének fokozásához. A cél teljesítését a Kormány a hazai IKT szolgáltató vállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén. 
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: 
– a Felhívás feltételeinek megfelelő legjobb projekteket jelen Felhívás keretében 17,5 millió Ft-175 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban, valamint 20 millió Ft – 300 millió Ft közötti kedvezményes kamatozású kölcsönben (a továbbiakban: kölcsön) részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig, 
– a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek jelen Felhívás keretében a megítélt vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 50%-ának megfelelő összegű, de legfeljebb 87,5 millió Ft támogatási előleget biztosít. 
A támogatási kérelmet benyújtó vállalkozások az együttműködés keretében vállalják, hogy: 
– a kapott vissza nem térítendő támogatáson és kölcsönön felül önerőből finanszírozzák a projektet, 
– projektjük megvalósításával, internetes szolgáltatásaik bevezetésével, fejlesztésével hozzájárulnak a hazai gazdaság versenyképességének javulásához, 
– a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában támogatási szerződést, illetve a kölcsönre vonatkozóan kölcsönszerződést kötnek, 
– a projektet a fenntartási időszak végéig működtetik, valamint a kapott kölcsönt a kölcsönszerződésben foglalt feltételeknek megfelelően törlesztik. 

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE 
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja 
A magyar gazdaság életében mindig is meghatározó szerepet töltöttek be a mikro-, kis- és közepes vállalkozások. Ezek a cégek jelentik ma is a magyar gazdaság motorjait a hazai hozzáadott érték 55%-át meghaladva. A munkahelyek jelentős részét (több, mint 70%-át) is ezen cégek adják. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy felszereltségükben, technológiai hátterük és üzleti folyamataik modernizálása tekintetében ne legyenek lemaradva a fejlettebb országok vállalkozásaihoz képest. Versenyképességük, piacon maradásuk, munkahelyteremtő- és megtartó képességük egyik feltétele, ha lépést tudnak tartani a kor technikai elvárásaival, kihasználják az infokommunikációban rejlő lehetőségeket. 
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (továbbiakban GINOP) prioritásainak kiemelt célja a vállalkozások versenyképességének javítása, valamint a digitális gazdaság előmozdítása. A hazai kkv-k jelenleg nem használják ki kellő mértékben az infokommunikációban rejlő lehetőségeket. Így például korlátozottan használják a korszerű vállalati folyamatmenedzsmentet (pl. 2015-ben a hazai kis- és középvállalkozások mindössze 14%-a rendelkezett integrált üzleti megoldásokkal, az EU átlag 34% volt) és e-kereskedelmet támogató informatikai alkalmazásokat (pl. 2015-ben a hazai kis- és középvállalkozások 13%-a vásárolt online az EU átlag 23%-hoz képest), amelyek a versenyképesség és jövedelemtermelés fontos elemei. A hazai kkv-k – különös tekintettel a mikro- és kisvállalkozások – innovatív szemléletének formálása és naprakész üzleti tudásának növelése, az infokommunikációs technológiák (IKT), eszközök és alkalmazások készségszintű és professzionális használatának, vagyis a vállalkozások elektronikus gazdaságba történő beilleszkedésének javítása nemzetgazdasági szempontból elengedhetetlen. 
A Felhívás vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén a vállalkozások számára az informatikai beruházási kiadások, illetve a teljes bekerülési és üzemeltetési költségek csökkentését lehetővé tevő, az internetalapú szolgáltatásokra, intelligens kliensek és eszközök használatára épülő üzleti cloud computing megoldások hazai piaci fejlesztését támogatja. 
A konstrukció a magyar IT alkalmazás szolgáltatók azon szegmenseit célozza elsősorban, amelyek felhőalapú megoldásaikkal olyan ágazatokat kívánnak kiszolgálni, amelyekben jelenleg informatikai ellátottság tekintetében hiány mutatkozik, de nemzetgazdaságilag fontos szektorok. Ilyen kiemelt ágazatnak minősülnek: 
– mezőgazdaság, élelmiszeripar (TEÁOR’08 A 01-03; C 10-11) 
– járműipar (TEÁOR’08 C 29-30) 
– építőipar (TEÁOR’08 F 41-43) 
– turisztika (TEÁOR’08 I 55-56). 
A támogatás célja olyan felhőszolgáltató központok létrehozásának támogatása, amelyek professzionális informatikai 
– infrastruktúrát (Infrastucture as a Service, IaaS) és/vagy 
– platformokat (Platform as a Service, PaaS) és/vagy 
– alkalmazásokat (Software as a Service, SaaS) 
mint szolgáltatást nyújtanak mikro-, kis- és középvállalkozások számára. Ezzel elérhetővé válik a kkv szektor számára, hogy működésüket, külső és belső folyamataikat olyan infokommunikációs megoldásokkal támogassák, melyeket saját egyszeri beruházásból nem vagy csak nagy anyagi áldozatok árán lennének képesek megvalósítani, ezzel növelve a szolgáltatást igénybe vevő kkv-k hatékonyságát, csökkentve a teljes bekerülési és üzemeltetési költségeket és javítva a bruttó hozzáadott érték termelő képességét. 
A célzott támogatások révén a hazai felhő-informatikával foglalkozó IT vállalkozások piaca, ügyfélköre nő, a cégek szolgáltatásaikkal ki tudnak lépni (elsősorban a környékbeli országok irányába) a nemzetközi piacra, ezáltal a hazai IKT kivitel is javulhat. 
A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön egyidejű igénybevétele kötelező. A vissza nem térítendő támogatás mellett jelen konstrukció a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló kölcsönt is biztosít. 
A megvalósítandó projekt önerőből, vissza nem térítendő támogatásból és kölcsönből tevődik össze, amelyek együttesen határozzák meg a projekt összes elszámolható költségét. 
Jelen Felhívás keretében legalább 25%-os saját forrással, standard eljárással, egyablakos rendszerben igényelhető vissza nem térítendő támogatás, valamint kölcsön. 
Jelen Felhívás alapján kizárólag abban az esetben hozható pozitív támogatási döntés, amennyiben a támogatást igénylő mind a vissza nem térítendő támogatás mind pedig a kölcsön megszerzésére jogosultságot szerez. 
Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek. 
1.2. A rendelkezésre álló forrás 
A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4,5 milliárd Ft, amelyből 
– a vissza nem térítendő támogatás keretösszege: 2 milliárd Ft, 
– a kölcsön keretösszege: 2,5 milliárd Ft. 
Jelen Felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 20 db. 
1.3. A támogatás háttere 
Az Európai Bizottság 2015. február 13-i határozatában elfogadta a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programot, amely a hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelt célként jelöli meg a vállalkozások növekedési potenciáljának javítását, gazdasági teljesítményének erősítését. 
Jelen Felhívást a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium irányító hatósági feladatokat ellátó szervezeti egysége, a Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság és az MFB Zrt. közösen hirdeti meg a 1006/2016 (I.18.) számú Korm. határozatban szereplő éves fejlesztési keret alapján. 

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE 
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000, normál díjazású telefonszámon ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását. 
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!
A kölcsön kondícióival kapcsolatban továbbá a http://www.mfbpont.hu/ honlapon szereplő elérhetőségeken lehet bővebb tájékoztatást kérni. 

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 
Kérjük, a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek: 
Támogatási kérelem csak az alábbi (TEOR’08 lista) fejlesztendő tevékenységre irányulhat: 
– 5829 Egyéb szoftverkiadás 
– 6201 Számítógépes programozás 
– 6202 Információtechnológiai szaktanácsadás 
– 6203 Számítógép-üzemeltetés 
– 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 
– 6311 Adatfeldolgozási szolgáltatás 
– 6312 Világháló-portáli szolgáltatás 
– 6399 M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás 
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek 
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak a releváns elszámolható költségek alkalmazásával: 
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek 
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek 
Jelen Felhívás esetében nem releváns. 
3.1.1.2. Választható önállóan támogatható tevékenységek 
Jelen Felhívás esetében nem releváns. 
3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek 
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak: 
3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek 
a) projekt előkészítése 
– megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, helyzetelemzés készítése; 
– előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése; 
– piackutatás, szakértői műhelymunkák megvalósítása; 
– szükséglet felmérés és helyzet feltárás; 
– üzleti és műszaki tervek, specifikációk, marketing és kommunikációs stratégia elkészítése; 
– egyéb előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás; 
b) a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek 
– üzleti felhőszolgáltatásokat nyújtó szolgáltató központok felépítése és továbbfejlesztése 
o architektúra tervezése, hardver és szoftver infrastruktúra elemek installálása, 
o specifikációk, szabványok, bevezetési módszertanok kidolgozása, 
o alkalmazás(ok) kifejlesztése, implementálása, integrációja, bevezetése, paraméterezése, testre szabása, interfész fejlesztés, konfigurálás, tesztelés, 
o üzleti felhőszolgáltatás kidolgozásához és fejlesztéséhez igénybevett külső szakértői támogatás; 
– kommunikációs és marketing stratégia, információs- és médiakampány megvalósítása 
o online marketing tevékenység, 
o rendezvényekhez kapcsolódó marketing tevékenység – eseménymarketing, 
o nyomdai produkciós anyagok készítése, PR és grafikai tevékenység, 
o partnermegkeresések lefolytatása; 
c) további szakmai tevékenységek: 
– kötelezően megvalósítandó nyilvánosság biztosítása. 

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI 
4.1. Támogatást igénylők köre 
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet azon gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó, Magyarország területén székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető, IKT ágazatban működő gazdasági társaságok, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető, IKT ágazatban működő gazdasági társaságok fióktelepei nyújthatnak be, amelyek: 
a) mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek 
b) rendelkeznek legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, amelybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele, továbbá 
c) árbevételének legalább 50%-a infokommunikációs tevékenységből (lásd TEÁOR’08 lista lentebb) származott a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó két lezárt, teljes üzleti év összesített adatait vizsgálva, 
d) éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó, lezárt, teljes üzleti évben minimum 5 fő volt, 
e) a kevésbé fejlett régiókban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek, és ott legalább egy fő állandó foglalkoztatottat legkésőbb a projekt megkezdésétől alkalmaznak. 
f) amelyek képesek teljesíteni a 3.4. fejezetekben, valamint a Felhívás 2. számú mellékletekben részletezett műszaki-szakmai feltételeket 
g) az infokommunikációs szolgáltatásokból származó árbevétele a legutolsó két lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján összesítve meghaladja a 100 millió Ft-ot. 
5 Azon vállalkozások, melyek a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek. 
IKT ágazatba tartozónak a legutolsó lezárt üzleti évben az árbevételük több mint 50%-át az alábbi TEÁOR-kódokból és alcsoportjaikból (igazoltan) származó értékesítésből szerző vállalkozások tekinthetők: 
– 2620 Számítógép, perifériás egység gyártása 
– 5821 Számítógépes játék kiadása 
– 5829 Egyéb szoftverkiadás 
– 6110 Vezetékes távközlés 
– 6120 Vezeték nélküli távközlés 
– 6130 Műholdas távközlés 
– 6190 Egyéb távközlés 
– 6201 Számítógépes programozás 
– 6202 Információtechnológiai szaktanácsadás 
– 6203 Számítógép-üzemeltetés 
– 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 
– 6311 Adatfeldolgozási szolgáltatás 
– 6312 Világháló-portáli szolgáltatás 
– 6399 M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás 
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. 
A támogatást igénylő tevékenységéhez kapcsolódó további feltétel: 
a) Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére, amely nem felel meg az alábbi szolgáltatási feltételek közül legalább egynek: 
– az elmúlt 5 naptári vagy üzleti év vonatkozásában legalább 50 millió Ft értékben értékesített olyan saját fejlesztésű szoftvert, amelyre alapozva az Iaas/PaaS/SaaS üzleti felhőszolgáltatást el kívánja indítani; 
– az elmúlt 5 naptári és üzleti év vonatkozásában legalább 50 millió Ft értékben adott el rendszerintegrációs szolgáltatást olyan harmadik fél által fejlesztett szoftver vagy hardver termékkel kapcsolatban, amelyre alapozva az üzleti felhő infrastruktúra/platform/alkalmazás szolgáltatást nyújtani kívánja; 
– a támogatási kérelem beadási évét megelőző évben átlagosan legalább 15 ügyfelet szolgált ki, amelyektől a 4.1. pontban nevesített TEÁOR számokhoz rendelhető IT szolgáltatásokból (kivétel: TEÁOR 2620, 5821, 6110, 6120, 6130, 6190 kódok és alcsoportjaik) …bevétele keletkezett. 
4.1.2 Gazdálkodási formakód szerint: 
a) 113 Korlátolt felelősségű társaság 
b) 114 Részvénytársaság 
c) 116 Közkereseti társaság 
d) 117 Betéti társaság 
e) 141 Európai részvénytársaság (SE) 
f) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre 
1. Az ÁÚF 2.pontja “Kizáró okok” c. fejezetben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok bármelyikének teljesülése esetén nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére: 
a) amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban; 
b) amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív, 
c) amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent, 
d) amely jelen projektjének elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételét; 
e) amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában; 
f) amellyel szemben a bíróság jogerősen büntetőjogi intézkedésként tevékenysége korlátozását rendelte el; 
g) amely tulajdonosával, tagjával illetve részvényesével vagy amely vállalkozás általános vezetését ellátó szerv tagjával vagy egyszemélyi vezetőjével vagy a gazdasági társaság felügyelőbizottságának tagjával szemben a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 52-54. § szerinti foglakozástól eltiltás büntetést rendelt el a bíróság jogerős ítéletével; 
h) amely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/B. § (1), vagy más jogszabály értelmében nem részesülhet támogatásban; 
i) amely a 2007-2013 közötti programozási időszakban jogosulatlan forrásfelhasználásnak minősített szabálytalan forrásfelhasználás(oka)t valósított meg és az abból (azokból) eredő visszafizetési kötelezettségének nem, vagy nem teljes körűen tett eleget, 
j) amely vagy amely kapcsolt vállalkozása szerepel a 100 millió Ft feletti adótartozással rendelkezők adatbázisában, 
k) amely vagy amely kapcsolt vállalkozása szerepel a 100 millió Ft feletti adóhiánnyal rendelkezők adatbázisában, 
l) amelynek kockázatvállalási szerződésből (hitel, kölcsön, pénzügyi lízing, pénzügyi intézményi garancia stb.) eredő lejárt tartozása van, 
m) amelynek természetes személy kezese illetve az egyéb biztosítékot nyújtó természetes személy adósként, adóstársként, illetve egyéb kötelezettként adósságrendezési eljárás hatálya alatt áll, 
n) amelynek fejlesztési igénye kaszinók és annak megfelelő vállalkozások fejlesztésre irányul; 
o) amelynek fejlesztési igénye online szerencsejátékok és online kaszinók fejlesztésre irányul; 
p) amely, vagy amelynek a 651/2014 /EU bizottsági rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner- vagy kapcsolt vállalkozása ezen Felhívás keretében, adott naptári évben már részesült támogatásban; 
q) amely mezőgazdasági termelőnek minősül, azaz olyan természetes vagy jogi személy, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik; 
r) amely jogszabályban vagy a támogatási szerződés kiadásának vagy a támogatási szerződés, valamint a kölcsönszerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja; 
s) amely mint gazdasági társaság és az ezen gazdasági társaság többségi tulajdonosának többségi tulajdonában álló más gazdasági társaság (végső) kedvezményezett a 2007-2013 közötti programozási időszakban az európai uniós társfinanszírozású projektjének megvalósítása során a támogatási szerződésben (illetve a végső kedvezményezettel kötött szerződésben vagy a kezességvállalói nyilatkozatban) rögzített ütemezéshez képest felmerült késedelmét nem dolgozta le, amíg e késedelem fennáll; 
t) amely vállalkozás esetében a http://www.szechenyi2020.hu weboldalon található “Általános tájékoztatás 1. Kizáró okok” című pontjában foglaltak valamelyike fennáll. 
u) Amely támogatást igénylő vagy elődszervezete a GOP 3.4.1 konstrukcióban nem tudta teljesíteni a szerződéses vállalását, az nem támogatható. 
v) amely a Felhívás 4.4.2.3. Tartalmi értékelési szempontok 14. pontjában foglalt számítás alapján (megpályázott vissza nem térítendő támogatási összeg / vállalt mutatószám – lásd 3.4.1.3.1 rész) eléri vagy meghaladja a 1 200 000 Ft-ot. 
2. Állami támogatási szabályokon alapuló kizárások a 651/2014/EU bizottsági rendelet és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet), valamint a 255/2014 (X. 10.) Korm. rendelet alapján 
Nem részesíthetők támogatásban az alábbi vállalkozások, illetve nem nyújthatók az alábbi célú támogatások: 
a) az importtermékekkel szemben hazai termékek felhasználásához kötött támogatás; 
b) harmadik országokba vagy az európai uniós tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás; 
c) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott támogatás; 
d) a mezőgazdasági termékek feldolgozásának és forgalmazásának ágazatában, 
i. amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalomba hozott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre; vagy 
ii. amennyiben a támogatás feltétele, hogy azt teljesen vagy részben továbbítsák az elsődleges termelőknek; 
e) az elsődleges mezőgazdasági termelés (a termőföld és az állattenyésztés EUMSZ I. mellékletében felsorolt termékeinek termelése az ilyen termékek jellegét megváltoztató további műveletek nélkül) ágazatában nyújtott támogatás; 
f) támogatás olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi. 
Amennyiben egy vállalkozás a d)-f) pontokban említett kizárt ágazatokban is tevékenykedik, támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha megfelelő eszközökkel – így például a tevékenységek szétválasztásával vagy a költségek megkülönböztetésével – biztosított, hogy az ezen kizárt ágazatokban végzett tevékenységek ne részesüljenek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, vagy a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti támogatásban. 
3. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján továbbá nem részesíthetők támogatásban az alábbi vállalkozások, illetve nem nyújthatók az alábbi célú támogatások: 
a) közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára teherszállító járművek megvásárlására. Nem tekinthető árufuvarozási szolgáltatásnak az olyan integrált szolgáltatás nyújtása, amelyben a tényleges szállítás csupán egy elemet képvisel: ilyenek például a költöztetési, postai vagy futárszolgáltatás, illetve a hulladékgyűjtési és feldolgozási szolgáltatások; 
b) ha a vállalkozás fizetésképtelenségi eljárás hatálya alá tartozik, vagy a rá vonatkozó nemzeti jog azon feltételeinek felel meg, amelyek alapján hitelezői kérelmére kollektív fizetésképtelenségi eljárás hatálya alá vonható. 
c) hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá lenne vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van. 
4. A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján továbbá nem nyújthatók az alábbi célú támogatások: 
a) a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó, versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő támogatás; 
b) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget; 
c) nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak; 
Nem részesíthetők továbbá regionális beruházási támogatásban az alábbi vállalkozások, illetve nem nyújthatók az alábbi célú támogatások: 
a) acélipari tevékenység; 
b) hajógyártási tevékenység; 
c) szénipari tevékenység; 
d) szintetikusszál-ipari tevékenység; 
e) a szállítási ágazat a kapcsolódó infrastruktúrával együtt; 
f) energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházás; 
g) ha a beruházó, vagy a beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó a kérelem benyújtását megelőző két évben a kérelemmel érintett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységet szüntetett meg az EGT területén, vagy a kérelem benyújtásakor tervezi, hogy a kérelem benyújtásától a beruházás befejezésétől számított második év végéig a kérelemmel érintett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységet szüntet meg az EGT területén. 
h) szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez, kivéve a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk (10) bekezdésében meghatározott feltételekkel, 
i) kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez, kivéve a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk (11) bekezdésében meghatározott feltételekkel 
j) azon beruházások esetében, ahol az elszámolható költség nagyobb, mint 100 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 
A támogatási kérelmek benyújtása 2017. február 8-től 2019. február 8-ig lehetséges. A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül. 
A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttesen, közös támogatási kérelem benyújtásával igényelhető. 
Amennyiben a támogatást igénylő vagy annak a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner- vagy kapcsolt vállalkozása a GINOP-3.2.4-8.2.4-16 jelű Felhívásra egyszerre több támogatási kérelmet nyújt be, az elsőként benyújtott támogatási kérelem kerül elbírálásra, a többi támogatási kérelem automatikusan elutasításra kerül. Újabb támogatási kérelem az előzőleg benyújtott támogatási kérelem visszavonását, elutasító döntés meghozatalát vagy a Felhívás keretében korábban támogatásban részesült projekt záró kifizetési igénylésének benyújtását követően nyújtható be. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! Felhívjuk a figyelmét, hogy aláírás bélyegző használata nem minősül cégszerű aláírásnak, így az ezzel ellátott nyilatkozatok nem minősülnek cégszerűen aláírtnak. 
Felhívjuk a figyelmet továbbá, hogy a fent említett nyilatkozatot két példányban szükséges kinyomtatni és a második, papír alapú példány a kölcsönszerződés vonatkozásában szerződéskötési feltételnek minősül. 
A nyilatkozat egyik papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el – postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre: 
Nemzetgazdasági Minisztérium 
Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság 
1539 Budapest, Postafiók 684. 
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét. 
A nyilatkozat második papír alapú példányát személyesen is be kell nyújtani a választott MFB Ponton a kölcsönszerződés megkötésekor. 
Felhívjuk a Támogatást igénylők figyelmét, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt. törvény) 7. §. szerinti ügyfél-átvilágításhoz szükséges ún. Pmt. adatlapot egy szabadon választott MFB Pont tölti ki és érvényesíti, amelyhez az Igénylőnek személyesen meg kell jelennie az MFB Ponton. Az Igénylőnek a kitöltött és érvényesített adatlap eredeti példányát szerződéskötéskor szükséges benyújtani az MFB Ponton.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak. 
Pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás esetében a vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön elszámolása és folyósítása a támogatási szerződésben és a kölcsönszerződésben rögzített forrásarányoknak megfelelően történik minden elszámolható költségre. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy mivel az Irányító Hatóság folyósítja a vissza nem térítendő támogatást, míg az MFB Pont folyósítja a kölcsönt, a két folyósítás értéknapja között néhány nap eltérés adódhat. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy kölcsön folyósítására (beleértve a záró kifizetés igénylés keretében folyósított kölcsönösszeget is) csak a rendelkezésre tartási időszak alatt van lehetőség
5.1. A támogatás formája 
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatásnak minősül. 
A vissza nem térítendő támogatás formája: visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás. 
A Felhívás keretében nyújtott kölcsön éven túli kedvezményes kamatozású kölcsönnek minősül. 
A kölcsön devizaneme HUF.
5.2. A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége 
Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége – a kölcsön, a vissza nem térítendő támogatás és önerő együttesen – legfeljebb 475 millió Ft lehet, de nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételét; 
5.3. A támogatás mértéke, összege 
a) A vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 17,5 millió Ft, maximum 175 millió Ft lehet. 
b) A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség maximum 35%-a lehet. 
c) A kölcsön összege: minimum 20 millió Ft, maximum 300 millió Ft lehet. 
d) A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön összegének aránya a projekt összköltségen belül maximum 75%-a lehet. 
e) A 25% önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl.: támogatott hitelből) állhat 
f) A vissza nem térítendő támogatás összegének kisebbnek kell lennie a kölcsön összegénél. 
g) A kölcsön támogatástartalmának számítása “Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet II. melléklet B) pontjában foglalt képlet, és a Támogatásokat Vizsgáló Iroda honlapján (http://tvi.kormany.hu/) közzétett referencia alapkamatláb alapján számított egyéni referencia kamatláb felhasználásával történik. 
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-324-824-16-felhalap-iaas-paas-saas-vllalati-szolgltatsok-ikt-megoldsok-fejlesztsnek-s-piaci-bevezetsnek-tmogatsa-1
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag