Gazdaságfejlesztés

Hazai
FELHÍVÁS
GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁSÁT ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE

A felhívás címe: Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
A felhívás kódszáma: TOP-6.1.5-16
Magyarország Kormányának felhívása az állami utak építtetői és a megyei jogú városok önkormányzatai részére a közúthálózat gazdaságfejlesztő és mobilitást ösztönző felújítása és fejlesztése érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása tematikus cél teljesítését, ezért a cél elérését a Kormány az állami utak építtetői és a helyi önkormányzatok együttműködésével tervezi megvalósítani a jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
– a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
– a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
– projektjük megvalósításával hozzájárulnak a foglalkoztatás és a mobilitás előmozdításához.
– a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.
– a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalják a projekt a fenntartását.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A beavatkozás célja a TEN-T hálózaton kívüli, jellemzően alacsonyabb rendű utak felújítása és fejlesztése annak érdekében, hogy a megyei jogú városok gazdasági területei jól megközelíthetők legyenek a vállalkozások és a munkavállalók számára.
A beavatkozások nem pontszerűen, hanem a térségek integrált gazdaság- és foglakoztatás fejlesztését szolgáló fejlesztési csomagjainak a részeként valósulhatnak meg.
A fejlesztéseknek a térségi adottságokra és speciális igényekre kell épülniük, kapcsolódniuk kell közvetve vagy közvetlenül a helyi gazdaságfejlesztés elemeihez, és a támogatott fejlesztéseknek közvetetten a kis- és középvállalkozások működéséhez (is) szükséges (közlekedési) infrastruktúra fejlesztésére kell irányuljanak.
Tárgyi felhívás a területi szereplők Kormány által elfogadott integrált területi programjainak a megvalósítását szolgálja.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzéseknek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, összes elszámolható költség alapon 17 283 millió Ft. A területi egység számára rendelkezésre álló forrás meghatározása és a támogatási kérelmek várható darabszáma a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.
3Az operatív programban rögzítettek alapján.
Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága hirdeti meg az 1005/2016. (I. 18.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!
3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

A) TEN-T hálózaton kívüli jellemzően alacsonyabb rendű állami tulajdonú kül- és belterületi utak, csomópontok építése, fejlesztése, felújítása
Kül- és belterületi utak burkolatának és alépítményeinek felújítása, fejlesztése, útburkolatának szélesítése, korszerűsítése, csomópontok építése, fejlesztése, felújítása.
Amelybe beleértendő az útberuházáshoz kapcsolódóan a nyitott és zárt csapadékvíz-elvezető rendszer szükséges mértékben történő helyreállítása, korszerűsítése, egyéb szükséges közműkiváltás, közmű védelembe helyezés, támfal építése, érintett műtárgy felújítása, rézsű megtámasztása, mederkorrekció, ívkorrekció, forgalomtechnikai kialakítás, tengelysúly mérő állomás kiépítése, nyomvonalas (közmű-)infrastruktúra helyreállítása, korszerűsítése, szükség szerint ideiglenes terelőút építése, meglévő út terelőútként való használata utáni helyreállítása.

B) Helyi, önkormányzati tulajdonú, gazdasági övezetet feltáró, gazdasági területek felé vezető, és/vagy összekötő, vagy elkerülő utak építése, fejlesztése; közúti csomópontok, hidak építése, fejlesztése vagy felújítása a munkaerő mobilitás javítása érdekében.
3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:
3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek
A Felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
a) Akadálymentesítés – amennyiben releváns.
b) Nyilvánosság biztosítása.
c) Elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítése a beruházás környezetében – amennyiben a projekt keretében parkolóhely fejlesztése, létesítése valósul meg, vagy a települési töltő-infrastruktúra kiépítése azt indokolja. A tevékenységet a támogatást igénylő indoklása alapján lehet elhagyni.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be önállóan vagy konzorciumi formában:
– megyei jogú város önkormányzata (321)
– megyei jogú város önkormányzatának többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság (57, 71, 72, 11)
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
A konzorciumi formában megvalósítandó projekt esetén Konzorciumvezető kizárólag a támogatást igénylő megyei jogú város önkormányzata vagy a megyei jogú város önkormányzatának többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság lehet.
Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:
– Magyar Közút Nonprofit Zrt (57)
– Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt, (71, 72)
Amennyiben a projekt állami tulajdonú országos közutat is érint, a projekt előkészítésekor egyeztetni szükséges a vagyonkezelő Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal (KKK) a támogatást igénylői kör meghatározása érdekében, és amennyiben a KKK előírja, konzorciumi partnerként kell bevonni az országos közutak jogszabályban meghatározott (Magyar Közút NZrt. vagy Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.) építtetőjét.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
A támogatási kérelmek benyújtására 2017. január 19-től
2017. április 28-ig
2017. május 31-ig
2017. június 29-ig van lehetőség.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
1. Jelen Felhívás keretében nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) szerinti állami támogatásnak
– azon elszámolható költség támogatása, amely a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján a Magyar Állam tulajdonába kerülő eszközökhöz kapcsolódó beruházásra aktiválható.
2. A Felhívás keretében támogatható tevékenységek finanszírozása a támogatást igénylő szintjén abban az esetben nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak, amennyiben
a) a támogatott tevékenység hatósági – azaz nem gazdasági – tevékenységnek minősül, vagy
b) a támogatást igénylő a támogatott tevékenység végzése vonatkozásában kizárólagos joggal rendelkezik, így az adott tevékenység piaca (jogilag és a gyakorlatban is) le van zárva a verseny előtt;
3. A Felhívás alapján elnyert finanszírozásból megvalósított közmű-infrastruktúra kiépítés, fejlesztés, felújítás üzemeltető részére történő átadása abban az esetben nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak, amennyiben
a) az üzemeltető az üzemeltetési tevékenység végzése vonatkozásában az uniós joggal összhangban létrehozott jogi monopóliummal rendelkezik, nem versenyez hasonló (liberalizált) szolgáltatásokkal, valamint a szabályozási környezet alapján más liberalizált földrajzi- vagy termékpiacon nem tevékenykedhet, vagy
b) az üzemeltető az infrastruktúrát piaci feltételek mellett üzemelteti.
Amennyiben a támogatásból beszerzett, uniós versenyjogi értelemben vett közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó közmű infrastruktúra üzemeltetésbe adása a fenti feltételek teljesülése hiányában az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, Támogatást igénylő köteles a 2012/21/EU bizottsági határozat szabályaival összhangban közszolgáltatási szerződést kötni az üzemeltetővel és azt az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet) alapján bejelenti a Támogatásokat Vizsgáló Irodának.
Amennyiben az 1-3. pontokban leírt feltételek az adott pont vonatkozásában együttesen nem teljesülnek, a támogatható tevékenységek finanszírozása az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül. E támogatás a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló Kormányrendelet 4. § 7. pontja alapján közszolgáltatásért járó ellentételezés, személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezés, helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás illetve csekély összegű támogatás formájában nyújtható.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége a felhívás területi egységre vonatkozó terület-specifikus mellékletében kerül szabályozásra.
5.3. A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a, a Felhívás támogatási jogcímekre vonatkozó szabályainak a figyelembevételével.
Közszolgáltatásért járó ellentételezés
A támogatás maximális mértéke az elszámolható költség 100%-a, figyelemmel az alábbiakra is:
Az ellentételezés összege évente és feladatonként a közlekedés és a közlekedési infrastruktúra, valamint a következő pontok kivételével nem haladhatja meg a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget. Amennyiben az ellentételezés összege a megbízás időszaka alatt változik, úgy az éves összeget a megbízási időtartamra tervezett ellentételezés éves összegeinek átlagaként kell kiszámítani.
A támogatás éves átlagos összege vagy az utasforgalom fent meghatározott értékének túllépése esetén a közszolgáltatásért járó ellentételezést előzetes jóváhagyás céljából be kell jelenteni az Európai Bizottság részére.
Csekély összegű támogatás
Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.
Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás
A támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget.
A működési eredmény mértékét
a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy
b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.
https://www.palyazat.gov.hu/top-615-16-gazdasgfejlesztst-s-a-munkaer-mobilits-sztnzst-szolgl-kzlekedsfejleszts