Fiatal kutatóknak

Ösztöndíj
Fiatal kutató által kezdeményezett témapályázat (FK_18)

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 2018. január 1-jétől hatályos szabályaira tekintettel a pályázók számára az NKFI Hivatal biztosítja az elektronikus aláírással rendelkező dokumentumoknak az NKFI Hivatal Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerében (EPR) való kezelését. A rendszer informatikai felkészítése folyamatban van. A részletes pályázati felhívás és útmutató 2018. január 4-étól lesz olvasható honlapunkon, ettől a naptól lehet megkezdeni az EPR rendszerben a pályázatok elkészítését. A következő ismertető foglalja össze a pályázati konstrukció leglényegesebb elemeit.
A pályázat célja olyan tehetséges, fiatal – 2018. február 12-ig 40. életévüket be nem töltött – kutatók ígéretes kutatási tevékenységének támogatása, akik saját, önálló felfedező kutatási témájukat kívánják elindítani, és önálló kutatócsoportot kívánnak létrehozni. A támogatás forrása a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap.
Az alapkutatásokat ösztönző versenypályázati felhívások keretében a jelen témapályázati felhíváson kívül külön konstrukció szolgál a már nemzetközileg is eredményes, tapasztalt kutatók témapályázatainak (K_18), a nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázatoknak (NN_18, ANN_18, SNN_18), illetve a posztdoktorok bérjellegű kifizetéseinek (PD_18) támogatására.

A pályázat keretösszege
A K_18 és az FK_18 pályázatok összesített keretösszege 9,4 milliárd forint.

A támogatás összege, mértéke
A kiírás alapján projektenként maximum 48 hónapra maximum 40 millió forint támogatás igényelhető. 48 hónapnál rövidebb futamidő esetén az igényelt összeg időarányos csökkentése kötelező. Kérjük a pályázókat, hogy a költségtervet a szakterületre általában jellemző kutatási költségek figyelembe vételével készítsék el. A bíráló szakértői csoport a költségterv realitását is megvizsgálja a pályázat értékelése során: a költség alultervezése és túltervezése is a pályázat hátrányos megítélését okozhatja.

A projekt futamideje
A projekt futamideje maximum 48 hónap. A projekteknek 2018. szeptember 1. és 2018. december 1. között kell megkezdődniük. A felmerülő költségek elszámolása leghamarabb a projekt támogatási szerződésben meghatározott kezdési időpontjától lehetséges.

A pályázat benyújtása
Az NKFI Hivatal a törvény szerint lehetőséget biztosít a pályázatok kizárólag elektronikus úton történő benyújtására. Ebben az esetben a Felhívás H. pontjában postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat a Felhívás H. pontjában megjelölt módon elektronikus aláírással kell ellátni és az elektronikus beadási határidőig – azaz 2018. február 12-én (közép-európai idő szerinti) 16:00 óráig – az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben a pályázathoz csatolni.
Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumok mindegyikét azonos módon kell benyújtani, tehát minden ilyen dokumentumot vagy papíralapon vagy elektronikusan, elektronikus aláírással ellátva kell eljuttatni az NKFI Hivatalhoz.
Postai beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet a 2018. február 12-ei határidőig a pályázó elektronikusan véglegesített és a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, valamint a pályázatnak a Felhívás H. pontjában postai úton benyújtandóként megjelölt dokumentumait legkésőbb 2018. február 19-ei feladási határnappal megküldték az NKFI Hivatal ügyfélszolgálati címére. Elektronikus beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet a 2018. február 12-ai határidőig a pályázó elektronikusan véglegesített és a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, továbbá ahhoz az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben csatolták a Felhívás H. pontjában postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat, elektronikus aláírással ellátva.
A pályázatokat – tudományterülettől függetlenül – angol nyelven kell benyújtani. Ez alól mentesülhet az a pályázat, melynek magyar nyelvű beadását az NKFI Hivatal – külön kérésre – előzetesen engedélyezte, mert ezek kutatási programját a pályázó indoklása szerint kizárólag hazai szakértők tudják megfelelően értékelni. A kérelmet és az indoklást a pályázat megírása előtt, de legkésőbb 2018. január 25-éig az NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálatán keresztül, elektronikus úton kell eljuttatni az NKFI Hivatal kutatás-fejlesztési elnökhelyettesének címezve, az ügyfélszolgálati e-mail címre.

A pályázók köre
A kiírásra pályázhat magyarországi székhellyel és jogi személyiséggel rendelkező
– felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési szerv, költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye, amennyiben a törvény alapján kutatóhelynek minősül;
– Magyarországon székhellyel és 2 lezárt üzleti évvel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság – amely nem tartozik az EVA, KATA hatálya alá -, amennyiben végez kutatás-fejlesztő tevékenységet (támogatást kizárólag nem gazdasági tevékenységhez igényelhet);
– non-profit szervezet, amennyiben a törvény alapján kutatóhelynek minősül.
A befogadó intézmény és magyar vagy külföldi állampolgárságú kutató (vezető kutató) pályázhat együttesen, amennyiben megfelel a kiírásban rögzített feltételeknek. Az FK_18 pályázati felhívásra azok a vezető kutatók nyújthatnak be pályázatot, akik 2018. február 12-ig nem töltötték be 40. életévüket. A vezető kutató gyermeknevelésre, tartós betegségre, közeli hozzátartozó ápolására, klinikai gyakorlatra, kötelező sorkatonai szolgálatra hivatkozva korhatárkedvezményt kérelmezhet. A jogosultság a pályázat benyújtásáig bármikor igazolható.
A magyar vagy külföldi állampolgárságú kutatónak a projekt időtartama alatt a befogadó intézménynél munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, megbízási jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban kell állnia.
A projekt konzorciumi együttműködésben is megvalósítható.

Támogatható célkitűzések, tevékenységek
A kutatási témapályázatban felvázolt kutatási és munkaterv alapján bármilyen tudományterületen kidolgozott, az NKFI Hivatalhoz benyújtott kutatási projekttervben kitűzött alapvető célok elérése érdekében végzett tevékenységek támogathatók.
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazati-felhivasok/2018/fiatal-kutato-temapalyazat/fk-18

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag