Felnőtteknek prevenciós célú programok

Hazai
FELHÍVÁS 
a lakosság egészségi állapotának javítását célzó projektek megvalósítására

A Felhívás címe: 
A felnőtt lakosság prevenciós célú egészségfejlesztése a szabadidősport révén 
A Felhívás kódszáma: EFOP-1.8.6-17 
Magyarország Kormányának felhívása a szabadidősport, egészségfejlesztő testmozgás területén működő, illetve tevékenységet kifejtő 
a) a sportról szóló 2004. évi I. törvény szerinti országos jellegű sportszövetségek és sportköztestületek, 
b) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti civil szervezetek számára, a szabadidősport tevékenységek elterjesztése, a hozzáférés javítása a hátrányos helyzetű célcsoportok számára és a lakosság egészségi állapotának javítása érdekében. 
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az egészségfejlesztési és betegségmegelőzési fejlesztések megvalósítását. A cél elérését a Kormány az a)-b) pont szerinti szervezetek együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén. 
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: 
– a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket, a projektekre megítélt 150 000 000 Ft-1 200 000 000 Ft közötti vissza nem térintendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig; 
– a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít. 

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy: 
– projektjük megvalósításával hozzájárulnak az egészségfejlesztő testmozgás (HEPA – health-enhancing physical activity) európai uniós ágazatközi koncepciójának magyarországi megvalósításához, népszerűsítéséhez, így különösen vállalják az Európai Unió Tanácsa (későbbiekben: Tanács) egészségvédő testmozgás ágazatközi előmozdításáról szóló 2013. november 23-i ajánlásában foglalt, az Unió testmozgásra vonatkozó iránymutatásain nyugvó – a sport, az egészségügy, az oktatás, a környezet, várostervezés, közbiztonság, közlekedés, a munkahelyi környezet területeit, valamint az idős polgárokat érintő – beavatkozások megvalósítását, 
– ösztönzik a fizikailag inaktív életvitelt folytató személyek bevonását a mozgás világába szabadidős sportok, mozgásformák megismertetésével, testmozgás és sportprogramok szervezésével és szabadidősportot gyakorló csoportok szervezésével, melynek célja a mentális stabilitás növelése, a krónikus, nem fertőző betegségek (különösen: a keringési betegségek, valamint metabolikus szindróma tünetek kialakulásának) megelőzése, korrekciója, hosszútávon pedig a lakosság stabilabb munkaerő-piaci részvételének elősegítése, 
– a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet. 

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE 
1.1. A felhívás indokoltsága és célja 
A magyar lakosság egészségi állapota jelenleg elmarad a Magyarország társadalmi-gazdasági fejlettsége alapján elvárható szinttől. A daganatos és szív-érrendszeri betegségek mellett a mentális megbetegedések előfordulása is nagyarányú, mely tényezők összességében nagy betegségterhet jelentenek az ország számára. 2014-ben a lakosság 55%-ának állt fenn krónikus betegsége. Legelterjedtebbek a magasvérnyomás (31%), a derék- vagy hátfájás (21%) és a szív- és érrendszeri betegségek, továbbá jelentős megbetegedések még az allergia (12%) és a lakosság 8%-át érintő cukorbetegség. A magyar felnőtt lakosság több, mint fele túlsúlyos vagy elhízott, ezen belül a fiatal nők 23%-a, a fiatal férfiak 40%-a szenved ettől a problémától. Az életkor előrehaladtával ez az arány egyre nő, a középkorú nők 53%-a, a középkorú férfiak 72%-a, valamint az idősebb nők 65%-a és az idősebb férfiak 72%-a túlsúlyos vagy elhízott. A felnőtt lakosság 20%-a mindennapi tevékenysége során mérsékelten korlátozott, 9,2%-a súlyosan korlátozott. 
A felsorolt betegségek jelentős hányada vezethető vissza a helytelen (ülő, fizikailag inaktív) életmódra, ezért a lakosság egészségmagatartásában jelentős javulást kell elérni, és ehhez biztosítani szükséges a megfelelő fizikai-, társadalmi-, gazdasági- és jogi környezetet. Az egészség fejlesztésének és az egészségmagatartásból eredő hátrányok csökkentésének egyik fontos módszere a fizikai aktivitás növelése. 
A családok – korosztálytól, nemtől, társadalmi helyzettől, egészségi állapottól, adott esetben fogyatékosságtól függetlenül – egészséges életvitellel, életvezetéssel összefüggő szemléletformálása tekintetében nélkülözhetetlen azon kulcskompetencia-összetevők kialakítása, fejlesztése, amelyek hozzájárulnak az egészséges életmód kialakításához, az egyéni életminőség javításához, az interperszonális és szociális kapcsolatok fejlesztéséhez, így ahhoz, hogy a szabadidő tartalmas, testmozgásban gazdag eltöltése értékként legyen jelen a mindennapokban. 
A projekt ennek érdekében biztosítani kívánja a szociális, egészségügyi és a társadalmi kirekesztés elleni fellépést szolgáló közösségi és közcélú szolgáltatásokhoz, ezen belül a szabadidősporthoz való egyenlő esélyű hozzáférést, annak mennyiségi és minőségi javítását. 
Az egészséges életvezetési kompetenciák fejlesztésének, az életminőséggel összefüggő egyéni elégedettség növelésének és a közösségteremtésnek egyik legjobb eszköze a sport és a rendszeres testmozgás. A szabadidősport, az egészségfejlesztő testmozgás hozzáférhetőségének fejlesztését minden szinten ösztönözni szükséges, a rekreációs és sportszolgáltatások mennyiségi és tartalmi-módszertani fejlesztésével, az érintett szolgáltatók, szervezetek és szakemberek hálózatba szervezésével. A lakosság fizikai aktivitásának növelésével ugyanis csökkenthetők a népegészségügyi kiadások, de akár még az aktív turizmus fokozása révén is emelkedhet a látogatók száma, ezáltal a sportfogyasztási ráta. Különösen ösztönözni szükséges a sport- és rekreációs szolgáltatások elérhetőségét a kevésbé fejlett régiókban, hiszen itt mind a kínálati oldal szűkösebb volta, mind pedig a fizetőképes kereslet hiánya meghatározza az állampolgárok egészséges életvezetési lehetőségeit, így rendszeres testmozgásuk ösztönzését kiemelten támogatni szükséges. 

Előzmények 
A sport 2009 december 1. napjával, a lisszaboni szerződés hatályba lépésével vált európai uniós hatáskörré. A sportról európai dimenziójának fejlesztéséről szóló közlemény a sport gazdasági vetületének, és a sport társadalmi szerepének fejlesztését kiemelten kezeli. Ennek érdekében a Tanács az egészségvédő testmozgás ágazatközi előmozdításáról ajánlást fogadott el. Az ajánlás szerint az egészségvédő testmozgás (HEPA, azaz health-enhancing physical activity) ágazatközi szakpolitikai terület, mely több szakterületre is kiterjed, az alábbiak szerint: 
– sport 
– egészségügy, 
– oktatás, 
– környezet, várostervezés, közbiztonság, közlekedés, 
– munkahelyi környezet, 
– idős polgárok. 
A Tanács az egészségvédő testmozgás szintjének és az egészségvédő testmozgást népszerűsítő szakpolitikáknak az értékeléséhez mutatókat határozott meg az Unió testmozgásra vonatkozó iránymutatásainak (EU PA GL) figyelembevételével. A mutatók szerinti adatokat a HEPA nemzeti kapcsolattartó pontok gyűjtik össze, rendszerezik és továbbítják egy egyszerű nyomon követési keretrendszeren keresztül a WHO NOPA (Nutrition, Obesity and Physical Activity) adatbázisába. 

Átfogó célok 
A fentiek mentén a felhívás átfogó célja, hogy egységes szakmai elvek mentén olyan egészségfejlesztő testmozgás (HEPA) és szabadidősport programok valósuljanak meg Magyarországon, melyek a kevésbé fejlett régiókban mind térségi és mind helyi szinten hozzájárulnak a kínálat bővüléséhez, a polgárok életminőségének javulásához, a szakmai együttműködések fokozásához, az alulról szerveződő sport és rekreációs kezdeményezések megvalósításához. 
A fenti célok teljesülésének biztosítása érdekében kiemelt cél, hogy a kevésbé fejlett régiókban: 
– az ott élő lakosság egészséges életvezetéssel összefüggő kompetenciája fejlődjön, így különösen birtokába kerüljön a rendszeres testmozgás egészségjavító, és -megtartó hatásaival összefüggő ismereteknek, készségeknek-képességeknek, attitűdöknek, 
– az ott élők minél nagyobb hányada válasszon magának olyan mozgásformát, szabadidős vagy rekreációs sporttevékenységet, melyet élethosszig gyakorolhat 
– a HEPA által érintett ágazati szakemberek, szakmai és civil szervezetek, szolgáltatók és a lakosság között mindennapos, rendszeres kapcsolat alakuljon ki, amely biztosítja az egészségvédő testmozgás népszerűsítését (Ágazatközi megközelítés, EU PA GL 3-5. és “Lakossági szemléletformálás”, EU PA GL 39.) 

A Felhívás célja: 
– a kiválasztott projektekben olyan egységes szemléletű, komplex lakossági testmozgásprogramok valósuljanak meg, amelyek hozzájárulnak 
o a napi fizikai aktivitási szint, mozgásmennyiség növeléséhez, és népegészségügyi kiadások csökkenéséhez 
o a lehető legtöbb ágazatközi szereplő közötti együttműködés kialakításához, szorosabbra fűzéséhez. 
– olyan projektek és szakmai, fejlesztési tevékenységek támogatása, ahol 
o megvalósul az egészségfejlesztő testmozgáshoz kapcsolódó szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés javítása, valamint 
o olyan lakossági szemléletformálás és kommunikáció történik, amely az egészséges életvezetési kompetenciákat is fejleszti. 
A lakosság élethosszig tartó, rendszeres testmozgásra ösztönzése Magyarország (és Európa) gazdaságának és versenyképességének növeléséhez és a foglalkoztatási mutatók javításához is elengedhetetlen. 
A mortalitási, morbiditási mutatók, a lakosság egészségmagatartásával, fizikai aktivitásával, vagy éppen fizikai fittségével kapcsolatos kutatások, mérések adatai rávilágítanak arra, hogy napjaink egyik legnagyobb kihívása, hogy a rekreációs és a szabadidős sportszolgáltatásokhoz egyenlő eséllyel férjenek hozzá az állampolgárok, különösen figyelembe véve a szocio-kulturális és szocio-ökonómiai körülményeiket, jövedelmi viszonyaik különbségeit. 
A kevésbé fejlett régiókban és a kedvezményezett járásokban, településeken erre különös szükség van a diverz szolgáltatási színvonal miatt, hiszen 
– elégséges szabadidősport kínálatot jellemzően (csak) a nagyobb, jellemzően városi rangú települések képesek kínálni 
– ennek megfelelően a nem városi rangú, kisebb lakosságszámú és kisebb gazdasági teljesítőképességű településeken az elégséges kínálat a legtöbb esetben nem, vagy nem megfelelően biztosított a lakosság számára, ráadásul a fizetőképes kereslet is hiányzik. 
A felhívás különös célja ezért helyben lévő lakosság egészségfejlesztése, a szabadidősport tevékenység elterjesztése és a sportszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása különösen a hátrányos helyzetű célcsoportok számára az ágazatközi szereplők tevékenységének összehangolásával. 
A komplex lakossági testmozgásprogramok és szabadidősport események megvalósítása kapcsán cél, hogy a projektek mérhető módon ösztönözzék és segítsék a lakosság fizikai aktivitását, a minőségi sportszolgáltatásokhoz való gyors és egyenlő esélyű hozzáférését, valamint a szakemberek, sportszolgáltatók közötti tudatos tapasztalatcserét, a szemléletformálást. 
Cél, hogy a projektek révén a kevésbé fejlett régiókban minél több típusú sportszolgáltatás fejlesztés valósuljon meg, ezáltal minél szélesebb egészségfejlesztő testmozgás kínálat álljon rendelkezésre

A Felhívás részcéljai: 
– terjedjen el széles körben az egészséges életmód szemlélete és gyakorlata, ezen belül a szabadidősport életvitelszerű gyakorlása; 
– fejlődjön a lakosság egészségtudatossága, javuljon az egészsége; 
– kerüljön felülvizsgálatra a célcsoportokhoz igazított egészség- és egészségfejlesztő testmozgás kommunikáció; 
– javuljon a szabadidősport szolgáltatások elérése a hátrányos helyzetű, különösen szegénységben élő családok számára; 
– javuljanak az esélyegyenlőség, és a társadalmi befogadás feltételei a szabadidősportban. 

Célcsoport 
Jelen Felhívás célcsoportját
– a kevésbé fejlett régiókban élő lakosság (különösen a krónikus, nem fertőző betegségcsoportok kockázati célcsoportjai, azon belül fókuszálva a hátrányos helyzetű személyekre, az idős polgárokra és a fogyatékossággal élőkre), valamint 
– a népegészségügyi kommunikációban érintett szakemberek, továbbá 
– az Európai Bizottság egészségfejlesztő, egészségvédő testmozgást is magába foglaló koncepciója által érintett központi és helyi döntéshozók jelentik. 
Jelen Felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek. 

Stratégiai kapcsolódás 
A 2014-2020-as fejlesztési időszakra Magyarország Partnerségi Megállapodása 9. tematikus célja – A társadalmi együttműködés erősítése és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem – a célkitűzései között rögzíti: 
– a lakosság egészségtudatosságának növelése és az egészség fejlesztése, az ellátórendszer eredményességének és hatékonyságának, valamint prevenciós funkcióinak fokozása, az ellátáshoz való egyenlő hozzáférés javítása területet, amelyhez a konstrukció közvetlenül kapcsolódik. 
A Felhívás illeszkedik a Kormány által tervezett “Egészséges Magyarország 2014-2020″ Egészségügyi Ágazati Stratégiájához, amely célként nevesíti a lakosság egészségének fejlesztését a helyes táplálkozás elősegítését, a fizikai aktivitás növelését a lelki egészség erősítését célzó intézkedéseken keresztül. 
A Felhívás illeszkedik a Sport XXI. Nemzeti sportstratégiához (65/2007 (VI.27.) OGY határozat), mely szerint “a szabadidősport, rekreációs sport célja a bővítés a kereslet növelése által, mely a kínálat élénkülését is indukálja. A kereslet növelése érdekében tehát cél a népesség aktív sport iránti beállítódásának kialakítása. Ennek érdekében szükséges egyrészt egy, a sportolásra ösztönző pénzügyi kedvezményrendszer kialakítása, másrészt az egészséges, a mozgásgazdag életmód szemléletének és igényének elterjesztése.” 

Duna Régió Stratégia (DRS): jelen felhívás keretében megvalósuló fejlesztések támogatják és szolgálják a DRS-ben a makro-régió egyes területei közötti nagyfokú regionális fejlettségbeli különbségek felszámolására, lényeges mérséklésére meghatározott célok megvalósulását. A Duna Régió Stratégia 9. prioritásának (Az emberi erőforrásba és képességekbe való befektetés) beavatkozási területei kapcsán célul tűzi ki az elmaradott régiók, térségek versenyképes tudáshoz való hozzáférését. A Felhívás, ezen cél megvalósulását a felnőtt korú lakosság egészségfejlesztő és szemléletformáló programokon keresztül támogatja. 

Illeszkedés az operatív programhoz 
Az Európai Uniós Partnerségi Megállapodás fő célkitűzéséhez – a stratégiai dokumentum szerint – az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program a humán tőke növelésével és a társadalmi környezet javításával tud a legeredményesebben hozzájárulni. 
Az EFOP-1.8 intézkedése nevesíti és egyedi célként tűzi ki a krónikus, nem fertőző betegségek csökkentését, amelyekért nagy részben az életmódbeli tényezők tehetők felelőssé. Ennek érdekében támogatandó intézkedésekként nevesíti a keringési betegségek, elhízás, cukorbetegség megelőzését és gondozását is, amelynek egyik legfőbb eszköze a rendszeres testmozgást támogató, így a fizikai aktivitás növelését is célzó fejlesztések megvalósítása. 
1.2. A rendelkezésre álló forrás 
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3 000 000 000 Ft. 
Jelen Felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 3-19 db. 
1.3. A támogatás háttere 
Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg a 1037/2016 (II. 9.) számú Korm. határozatban szereplő éves fejlesztési keret alapján. 
2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE 
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását. 
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja! 
3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek: 
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek 
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek 
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: 

Egészségfejlesztő testmozgás szolgáltatás fejlesztési tevékenységek megvalósítása 
Minimum egy kevésbé fejlett régióra vonatkozóan: 
– egészségfejlesztő testmozgás szolgáltatás fejlesztési cselekvési terv készítése (minőség- és szolgáltatásfejlesztés, innováció) 
– komplex lakossági testmozgásprogramok, szabadidősport események és eseménysorozatok szervezése és megvalósítása a 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások pontban meghatározott feltételek szerint 
– szemléletformálási célú print (nyomtatott) kiadványok stratégiai és operatív (kreatív) tervezése, gyártása, információs eszközök, felületek kialakítása 
– az egészségfejlesztő testmozgásról szóló lakossági kampányok és fórumok szervezése 
3.1.1. 2. Választható önállóan támogatható tevékenységek: 
Az alábbi tevékenységek abban az esetben választhatók, amennyiben a támogatást igénylő a “3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek” között megvalósítandó tevékenységeket a kevésbé fejlett régiók mindegyikére vállalja. 
Az alábbi választható tevékenységek közül mindegyiket kötelező megvalósítani: 
– mérési és értékelési modellprogram megvalósítása az EU PA GL 38. pontjának megfelelően 
o a kevésbé fejlett régiók mindegyikét érintő HEPA mérési, értékelési rendszer kiépítése és működtetése, a szabadidősportot támogató, és a fizikai aktivitási szint nyomon követését biztosító egységes információszolgáltatási rendszer kialakítása 
o a kevésbé fejlett régiók mindegyikére kidolgozott HEPA minőségirányítási és -biztosítási rendszer kidolgozása 
Megjegyzés: a modell program megvalósításában a kedvezményezett szervezet(ek)nek együtt kell működniük egymással és a HEPA nemzeti kapcsolattartó pontokkal. A HEPA nemzeti kapcsolattartó pontokkal való együttműködésre vonatkozó részletes információk a felhívás 3.4.1.1. pontjában kerülnek kifejtésre. 
– modell program megvalósítását és a HEPA jó gyakorlatok megosztását támogató szakmai rendezvények (konferenciák, vagy workshopok) megvalósítása a kevésbé fejlett régiók mindegyikében 
– az egészséges életvezetési kompetencia fejlesztésével összefüggő felkészítések megszervezése rekreációs és sportszakemberek részére a kevésbé fejlett régiók mindegyikében, különösen a speciális célcsoportok (idős polgárok, fogyatékossággal élők) tekintetében, az alábbiak szerint 
o kiválasztás 
o célcsoport-specifikus oktatási módszertanok, segédletek kidolgozása 
o képzők felkészítése 
o a rekreációs és sportszakemberek felkészítése a lakossági szemléletformálásra és a programban részt vevő lakossággal történő személyes együttműködés kezelésére 
o a rekreációs és sportszakemberek módszertani felkészítése a célcsoport-specifikus mozgásformákkal kapcsolatosan az élethosszig tartói fizikai aktivitás és az adaptált fizikai aktivitás szellemében 
– a célcsoporthoz és a területi megvalósíthatósághoz illeszkedő szabadidősport mozgásformákat és sportszolgáltatásokat felölelő menü meghatározása, térkép kialakítása 
– egészségfejlesztő testmozgás és szabadidősport programokhoz kapcsolódó, primer egészségi állapot és kompetencia-mérések megvalósítása (a bevont célcsoport attitűd mérési eredményeinek felhasználásával) 
– átfogó kommunikációs-disszeminációs tevékenységek: a kevésbé fejlett régiók mindegyikére kiterjedő közösségi (online) kommunikációs, közösségi média és digitális fejlesztések, e-marketing és tartalomfejlesztés (pl. webdesign, információs szolgáltatások bővítése, webmarketing, e-szolgáltatások bővítése, applikációk). 

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI 
4.1. Támogatást igénylők köre 
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be önállóan: 
1. Köztestületi költségvetési irányító szerv GFO kód: 341 
2. Köztestületi költségvetési szerv GFO kód: 342 
3. Egyéb sportszövetség GFO kód: 516 
4. Egyéb szövetség GFO kód: 517 
5. Sportegyesület GFO kód: 521 
6. Egyéb egyesület GFO kód: 529 
7. Alapítvány GFO kód: 56 
Jelen Felhívásra a 341 és 342 GFO kóddal rendelkező szervezetek közül a sportról szóló 2004. évi I. törvény szerinti sportköztestületek nyújthatnak be támogatási kérelmet. 
Jelen Felhívásra az 517, 529, 56, GFO kóddal rendelkező azon szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek alapító okirata szerint cél szerinti besorolása sporttevékenység, vagy a TEÁOR ’08 szerinti főtevékenysége: 931 sporttevékenység. 
Jelen Felhívásra az 516, 517 GFO kóddal rendelkező azon szövetségek nyújthatnak be támogatási kérelmet, melyek a sportról szóló 2004. évi I. törvény 19. § (3) c)-e) pontja szerinti sportszövetségeknek minősülnek. 
Egy szervezet egy támogatási kérelemben megvalósítóként egy alkalommal vehet részt: önállóan vagy konzorciumvezetőként vagy konzorciumi partnerként. 
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. Egy támogatási kérelem keretében a létrehozott konzorcium legfeljebb 3 tagból állhat. 
Konzorciumi tag lehet az a szervezet, amely önállóan is benyújthat támogatási kérelmet. 
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre 
Lásd az ÁÚF “Kizáró okok listája” c. részben. 
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 
A támogatási kérelmek benyújtására 2017. 05. 02. naptól 2018. 07. 30. napig van lehetőség. 
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 
2017. 05. 02.-2017. 06. 02. 
2017. 06. 09.-2017. 07. 09. 
2017. 07. 16.-2017. 08. 16. 
2017. 08. 23.-2017. 09. 30. 
2017. 10. 07.-2017. 12. 31. 
2018. 01. 07.-2018. 03. 31. 
2018. 04. 07.-2018. 06. 30. 
2018. 07. 07.-2018. 07. 30. 
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! 
A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el – postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre: 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság 
1397 Budapest, Pf. 504. 
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!
https://www.palyazat.gov.hu/efop-186-17-a-felntt-lakossg-prevencis-cl-egszsgfejlesztse-a-szabadidsport-rvn-1
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumentumok