Erasmus+

Erdély Külhoni

Beküldési határidő: 2021. március 25. csütörtök, déli 12:00 óra.

1. A pályázat általános célja a hallgatók nemzetközi mobilitásának támogatása, lehetővé téve oktatási, nyelvi, szakmai és kulturális tapasztalatok megszerzését külföldi felsőoktatási vagy egyéb intézményben az Erasmus+ programországokon belül.
Jelen pályázati felhívás célja az alábbi tevékenységek támogatása:
• Hallgatók szakmai gyakorlat célú mobilitása 2021 nyarán (időtartama minimum 2 hónap, maximum 4 hónap). A mobilitás kizárólag fizikai lehet, azaz feltételezi a fogadó országba történő kiutazást és ott-tartózkodást a mobilitás teljes ideje alatt, és le kell zárulnia 2021. szeptember 13-ig, végzett hallgatók esetén 2022. április 29-ig.
• Hallgatók tanulmányi célú mobilitása a 2021/2022-es tanévben (időtartama egy egyetemi félév, a fogadó egyetem tanévbeosztása szerint, magába foglalva a vizsgaidőszakot is, minimum 3 egymást követő hónap, ugyanabban a fogadó intézményben), kombinálható szakmai gyakorlattal. A mobilitás kizárólag fizikai lehet, azaz feltételezi a fogadó országba történő kiutazást és ott-tartózkodást a mobilitás teljes ideje alatt (a fogadó intézmény tanévbeosztása szerinti hivatalos vakációk kivételével), a fogadó intézmény oktatási formájától függetlenül (fizikai, online, hibrid).

2. A pályázattal elnyerhető ösztöndíj

• Az ösztöndíj folyósításának pénzneme az euró. Az ösztöndíj összege a mobilitás típusa, a fogadó intézmény országa és a teljesített mobilitás napok száma alapján kerül kiszámításra. A kiutazáskor kapott előleg mértéke 80%, a maradék összeg elszámolás után kerül utalásra.
• A 2021/2022-es tanévben elnyerhető ösztöndíjösszegek a fogadó ország szerint, tanulmányi vagy kombinált mobilitás esetén:
– Bulgária, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Szerbia, Szlovákia, Törökország: 470 EUR/hónap;
– Ciprus, Franciaország, Írország, Németország, Olaszország, Spanyolország, Portugália: 520 EUR/hónap.
• Tanulmányi mobilitás esetén a szociális ösztöndíjra jogosult hallgatók havi 200 euró kiegészítő támogatást kapnak, szociális ösztöndíjra való jogosultságról szóló kari igazolás és szerződéskiegészítés alapján.
• Szakmai gyakorlat mobilitás esetén a fenti összegek egységesen havi 200 euróval nagyobbak, és nincsen szociális kiegészítés.

3. Általános pályázati feltételek

• Alapképzésben és mesteri képzésben részt vevő hallgatóink pályázhatnak, kizárólag azon a képzési cikluson belül megvalósuló mobilitásra lehet pályázni, amelyre a hallgató a pályázás pillanatában be van iratkozva.
• Hogyha a hallgató párhuzamosan több szakra van beiratkozva, akkor mindegyik szakhoz kötődően pályázhat, de csak az egyik szakhoz kötődően nyerhet el mobilitási támogatást.
• Kiegészítő éves hallgató nem pályázhat Erasmus+ ösztöndíjra.
• A pályázó olyan alapképzésben vagy mesteri képzésben részt vevő hallgató lehet, aki:
• aktív hallgatói jogviszonyban van a Sapientia EMTE-vel (vagyis a folyó tanévben beiratkozott, aktív félévre regisztrált a Neptun rendszerben és Tanulmányi szerződést kötött a szakkoordinátorral való egyeztetés szerint), és teljesíti a pályázat speciális részvételi feltételeit;
• román állampolgár vagy Romániában érvényes letelepedési, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik;
• legalább középfokú nyelvtudással rendelkezik abból a nyelvből, amelyen a tevékenység folyik a fogadó intézményben, és ezt igazolni is tudja (amennyiben nem a magyar a képzés nyelve);
• a tervezett külföldi szakmai/tanulmányi program beilleszkedik a tantervébe (évet halasztani Erasmus+ ösztöndíj miatt nem lehet);
• vállalja, hogy szükség esetén elvégzi a nyelvi kompetencia felmérésére szolgáló OLS online teszteket (kiutazás előtt és a mobilitás után egyaránt), és az online nyelvtanfolyamot;
• nyilatkozza, hogy ismeri és elfogadja a Sapientia EMTE Erasmus+ hallgatói mobilitás szabályzatát, amely elérhető a karok honlapjainak Erasmus+ oldalain, valamint az egyetem honlapján ezen a helyen;
• eleget tesz a kari Erasmus bizottság által meghatározott egyéb pályázati feltételeknek.
• Adott képzési ciklusban a hallgató összesített mobilitási időtartama nem haladhatja meg az Erasmus+ ösztöndíj-kalkulátorral számolt 12 hónapot, azaz 360 napot* a megpályázott mobilitás időtartamával együtt (beleértve a zero grant-os periódusokat is), ebbe beleszámít a korábban LLP-ben teljesített Erasmus mobilitási idő is.
• A kari Erasmus Bizottság pozitív döntése nem jelenti automatikusan az ösztöndíj folyósítását, ahhoz a támogatási szerződés megkötése szükséges. A mobilitás lebonyolítása a támogatási szerződés megkötésének pillanatában érvényes hallgatói Erasmus+ szabályzat szerint fog történni.
• Nem köthető támogatási szerződés olyan hallgatóval, aki a tervezett kiutazását megelőző két félévben nem teljesített legalább 20 kreditet félévenként a kötelező és kötelezően választandó tárgyakból azon a szakon, amelyhez kötődően Erasmus+ ösztöndíjat ítéltek meg számára.
• Ha a pályázást követően vagy a támogatási szerződés megkötése után, annak érvényességi idején belül megszűnik a hallgatói jogviszony, akkor a pályázat, illetve a támogatási szerződés érvényét veszíti (kivéve a végzettek nyári szakmai gyakorlat mobilitás szerződését).

3.1 Erasmus+ szakmai gyakorlat (SMP) mobilitás pályázat speciális részvételi feltételei

• Alap- és mesterképzésben részt vevő, nem utolsó éves hallgatók esetén a szakmai gyakorlat célú mobilitásnak 2021. június 14. és 2021. szeptember 13. között kell megvalósulnia, végzett hallgatók esetén a megvalósítás végső határideje 2022. április 29. A mobilitás fizikai jelenlétet feltételez a fogadó országban, időtartama minimum 2 egymást követő hónap ugyanazon fogadó intézményben, a fogadó intézmény kifejezett kérésére lehet maximum 4 hónap.
• Végzett hallgatók nyári szakmai gyakorlat mobilitása kizárólag az államvizsga dolgozat/mesteri disszertáció sikeres megvédése után kezdődhet. Az a végzett hallgató, aki nem tesz sikeres államvizsgát/disszertáció vizsgát az adott szak első záróvizsga időszakában (június/július), elveszíti a megnyert Erasmus+ szakmai gyakorlat ösztöndíjhoz való jogát a vizsgaeredmények kifüggesztésének pillanatában.
• Végzett hallgató esetében az ösztöndíj folyósításának feltétele lesz, hogy legyen olyan, jövedelemmel rendelkező kezese, aki közjegyző előtt tett nyilatkozatban kötelezettséget vállal arról, hogy a támogatási szerződésben foglalt feltételek megszegése esetén visszatéríti a kiutalt ösztöndíjat.
• A szakmai gyakorlat olyan intézményekben hajtható végre, amelyekben a hallgató a szakjához kötődő feladatokat láthat el, de nem támogatható az EU intézményeiben megvalósuló szakmai gyakorlat (teljes lista: http://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en). Adott szakmai gyakorlatnak egyetlen intézmény keretén belül kell teljesülnie, a mobilitásnak nem lehet több fogadó intézménye, és a gyakorlat nem teljesíthető Romániában, még részlegesen sem.
• Intézményközi szerződéseink alapján szakmai gyakorlatra hallgatókat fogadó felsőoktatási intézmények karonkénti listája a kari koordinátoroknál és itt található, a fogadó intézmény kereséséhez segítséget nyújtó weboldalak javasolt listája és a programországok listája itt érhető el.
• Az Erasmus+ szakmai gyakorlat mobilitás ösztöndíjat nyert hallgatóknak 2021. május 28. péntekkel bezárólag kell bemutatniuk a szakmai gyakorlatra őket fogadó cég/intézmény szándéknyilatkozatát (Letter of Intent), ellenkező esetben elveszítik a megnyert ösztöndíjat.

3.2 Az Erasmus+ tanulmányi célú (SMS) vagy kombinált mobilitás pályázat speciális részvételi feltételei

• A megpályázható helyek jegyzéke a kari Erasmus+ koordinátornál és itt érhető el.
• A mobilitás fizikai jelenlétet feltételez a fogadó országban, időtartama egy egyetemi félév ugyanabban a fogadó intézményben (a fogadó egyetem tanévbeosztása szerint, magába foglalva a vizsgaidőszakot is), minimum 3 egymást követő hónap.
• A tanulmányi időszak magába foglalhat egy kiegészítő szakmai gyakorlat periódust, amennyiben ezt az adott intézményközi szerződés lehetővé teszi. A kombinált mobilitás periódusa ugyancsak egy egyetemi félév a fogadó egyetem tanévbeosztása szerint. A hallgatónak igazolnia kell, hogy a két tevékenységet ugyanazon fogadó felsőoktatási intézmény felügyelete alatt végzi el. A kombinált mobilitás teljes periódusára vonatkozóan a havi támogatási összeg megegyezik a havi tanulmányi ösztöndíjjal.
• Nem pályázhatnak második féléves tanulmányi mobilitás ösztöndíjra azok a hallgatók, akik a 2021/2022-es tanévben végzősök lesznek.
• Alapképzésben részt vevő hallgatók esetében a pályázónak kiutazáskor legalább két befejezett félévvel, és félévente legalább 20-20 teljesített kredittel kell rendelkeznie a kötelező és kötelezően választandó tárgyakból azon a szakon, amelyhez kötődően mobilitásra fog utazni.

4. A pályázat beküldésének módja

• A pályázáshoz szükséges dokumentumok beküldése kizárólag a kari koordinátor címére küldött e-mailben lehetséges, kérjük, hogy a csatolmányok jól olvasható, lehetőség szerint A4-es méretű PDF formátumú dokumentumok legyenek.
• Adott pályázati dossziéhoz tartozó összes dokumentumot kérjük egyazon e-mail keretében beküldeni, a tárgyban feltüntetve a pályázat típusát (tanulmányi mob. pályázat vagy szakmai gy. mob. pályázat).
• Ugyanazon hallgató mindkét típusú mobilitásra pályázhat. Minden pályázatot külön e-mailben szükséges beküldeni, az összes kötelező melléklettel együtt.
• A pályázati űrlapot és a kétnyelvű Nyilatkozat Erasmus+ mobilitásról (Declaraţie mobilitate Erasmus+) iratot PDF-ben várjuk. Hogyha a pályázó aláírásának elhelyezése nem oldható meg, akkor a pályázatot beküldő e-mailbe (nem külön csatolmányként!) a következő nyilatkozatot kérjük beírni: „Nyilatkozat / Alulírott ……. (vezetéknév, keresztnév), személyi szám ……, saját felelősségemre kijelentem, hogy a mellékelt pályázati űrlapon és kétnyelvű mobilitási nyilatkozatban szolgáltatott adatok a valósággal megegyezőek. / Helység, dátum: ………… / Név: …………”
• A pályázati űrlapra és kétnyelvű nyilatkozatra szükséges a pályázó eredeti aláírása, ezért minden pályázót kérünk, hogy utólagos időpontegyeztetés alapján a kari Erasmus+ koordinátornál személyesen is írja alá a beküldött iratokat (nyertesek legkésőbb a támogatási szerződés aláírásakor), nem kell kinyomtatva hozni.

5. A pályázati e-mailhez csatolandó kötelező és opcionális dokumentumok:

1. Pályázati űrlap (Fişa candidatului). A szakmai gyakorlat pályázati űrlap innen tölthető le, a tanulmányi mobilitás pályázati űrlap innen tölthető le. Kézzel vagy elektronikusan kitöltve, PDF formátumban szükséges beküldeni, aláírással ellátva, vagy a beküldő e-mailbe beleírt aláírási nyilatkozattal (lásd jelen felhívás 4. pontja). Kizárólag ez a pályázati űrlap használható. A szakkoordinátortól a pályázás jóváhagyását és az űrlap aláírását nem a pályázónak kell kérnie, hanem a kari Erasmus+ koordinátor igényeli.
2. Nyilatkozat Erasmus+ mobilitásról (Declaraţie mobilitate Erasmus+). A formanyomtatványok letölthetők innen, mindkét nyelven kitöltve, PDF formátumban kérjük beküldeni, aláírással ellátva, vagy a beküldő e-mailbe beleírt aláírási nyilatkozattal (lásd jelen felhívás 4. pontja). Kizárólag ez a formanyomtatvány használható.
3. Érvényes személyi igazolvány másolata; nem román állampolgárok esetén szükséges az érvényes tartózkodási/letelepedési engedély másolata is (Certificat de înregistrare).
4. Curriculum Vitae – Europass modell szerint, azon a nyelven, amelyen a hallgató külföldi tanulmányait folytatni fogja (https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=hu). PDF formátumban kérjük beküldeni, aláírás nélkül is elfogadjuk.
5. Motivációs levél – max. 2000 leütés, azon a nyelven, amelyen a hallgató külföldi tanulmányait folytatni fogja. PDF formátumban kérjük beküldeni, aláírás nélkül is elfogadjuk.
6. Nyelvtudás igazolása abból a nyelvből, amelyen a hallgató külföldi tanulmányait folytatni fogja (kivéve, hogyha a mobilitás oktatási nyelve a magyar). PDF formátumban kérjük beküldeni.
7. opcionális: Egyetemi tudományos tevékenységre vonatkozó iratok, pl. TDK-n vagy más versenyen való részvétel igazolása; publikációk esetében a publikáció első és utolsó oldalának, valamint a megjelenés helyéül szolgáló folyóirat, kötet első oldalának másolata; más szakmai tevékenységről szóló igazolás, oklevél.
8. opcionális: Társadalmi tevékenységet igazoló dokumentumok: pl. önkéntesség, az egyetem érdekében végzett munka stb.

A pályázathoz az összes, nem opcionálisnak jelölt dokumentum benyújtása kötelező.

Hiányos pályázat nem vehető figyelembe. Aláírás hiánya, adatok hiánya, nem a jelen felhíváshoz csatolt nyomtatványok használata, beadási határidő elmulasztása kizáró ok lehet. A hiányzó iratok pótlására a felszólítás kiküldését követő 2 munkanapon belül van lehetőség.

A helyek elfoglalása a pályázatra kapott pontszámok csökkenő sorrendjében történik, viszont adott helyre túljelentkezés esetén hátrányban lesz az a hallgató, aki az állandó lakhelye szerinti országban szeretné végrehajtani mobilitását.

Beküldési határidő: 2021. március 25. csütörtök, déli 12:00 óra.

Jelentkezés és további információk a kari Erasmus+ koordinátornál: Zöld Zsuzsa, .

* Az Erasmus+ programon belül minden hónap egységesen 30 naposnak számít.