Építészeti Örökségvédelmi támogatás 2018

Hazai
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉGVÉDELMI TÁMOGATÁS 2018

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdése szerint a Fővárosi Önkormányzat feladata többek között a kiemelt kulturális örökség védelme. Budapest Főváros Közgyűlése ezen feladatának eleget téve, a főváros városképét meghatározó építészeti értékek rekonstrukcióját, felújítását támogatni kívánja, ennek érdekében létrehozza az “Építészeti Örökségvédelmi Támogatás”-t (továbbiakban: Támogatás). Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: “Támogató”) 2018-ban 76 millió Ft-os keret összegben biztosít vissza nem térítendő támogatást, amely utófinanszírozással használható fel. 

A Fővárosi Közgyűlés jelen Támogatás meghirdetésével egyablakos pályázati eljárást kíván lefolytatni, a korábban három külön pályázat kiírása helyett (“Építészeti Értékvédelmi Támogatás”, “Műemléki Keret” és “Építészeti örökségvédelem alatt álló társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek állagmegóvási munkáinak támogatása”). 

Pályázók a Támogatás hatálya alá eső épületekkel, a kiírásban megjelölt munkákra, a kiírásban megjelölt mértékig pályázhatnak. Támogató a beérkezett pályázatokat a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek való megfelelés alapján bírálja el. Az egyes pályázatokra adható támogatás mértéke függ a beérkezett pályázatok számától és azok minőségétől. 

A PÁLYÁZAT CÉLJA 
Támogató olyan munkák megvalósulását kívánja elősegíteni, amelyek az építészeti értékek megőrzésére irányulnak, és azokat az értékmegőrzéshez szorosan kapcsolódó felújításokat és állagmegóvási munkákat, amelyek az épületek rendeltetésszerű használatához szükségesek. 
Támogató ezen pályázatával különösen támogatni kívánja a főútvonalak mentén lévő épületek homlokzatának, illetve földszinti sávjának felújítását, rendbetételét. Ennek megfelelően az üzletportálok épületenként történő egységesítése, eredeti állapot szerinti felújítása, a reklámhordozók hatályos szabályok alapján és örökségvédelmi szempontoknak megfelelő kialakítása és az eredeti homlokzat-architektúra helyreállítása mind támogatható. 

PÁLYÁZÓK KÖRE 
A Támogatásra az örökségvédelem (műemléki egyedi és területi védelem, valamint fővárosi vagy kerületi helyi védelem) alatt álló épületek tulajdonosai és jogszerű használói pályázhatnak, mint építtetők. 
Az örökségvédelem alatt álló, a társasházakról szóló törvényben meghatározott társasházak és a lakásszövetkezetekről szóló törvényben meghatározott lakásszövetkezeti tulajdonban lévő lakóépületek tulajdonosi közösségei akkor nyújthatnak be pályázatot, ha az épületeik 25 évnél régebben épültek, teljes felújításukra azóta nem került sor és legalább 2 lakásból állnak. 
A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet hatálya alá tartozó ingatlan felújítása nem tartozhat a pályázattal támogatott felújítási munkák közé. 

TÁMOGATHATÓ MUNKÁK 
A) MINDEN PÁLYÁZÓ esetében támogatható: 
özterületről látható, arculatot, utcaképet meghatározó, építészeti értéket hordozó részek, mint 
– épületek földszinti sávjának felújítása, rendbetétele, 
– teljes homlokzat helyreállítása, színezése, valamint ezek tartozékai, díszítései, 
– különleges építészeti értéket képviselő vagy az épület megjelenésében jelentős szerepet játszó homlokzatrész, nyílászáró, terasz, tető, előtető felújítása, 
– különleges építészeti értéket képviselő egyéb építmény elem felújítása: pl. kerítés, kapuzat, kertépítészeti elem, 
– épület tartozékok felújítása: pl: szobor, relief, majolika, mázas cserép, mozaik, sgraffito, díszítőfestés, díszüvegezés, kovácsoltvas elemek, öntöttvas és spiáter díszítmény. 
– nyílászárók teljes homlokzatot érintő egységes felújítása, cseréje (a műanyag nyílászáró nem támogatható), 
– különleges építészeti értéket képviselő kapualj, lépcsőház felújítása. 
B) Az A) pontban írtakon túl KÖZINTÉZMÉNYI FUNKCIÓT BETÖLTŐ ÉPÜLET esetében támogatható továbbá: 
– a látogatható terekben a belsőépítészeti, iparművészeti, képzőművészeti értékkel rendelkező részek (kapualj, lépcsőház, belső közös terek, udvar, az épület részét képező berendezések, kertépítészeti elemek) felújítása. 
C) Az A) pontban írtakon túl műemléki egyedi vagy területi védelem alatt álló TÁRSASHÁZAK, LAKÁSSZÖVETKEZETEK esetében támogatható továbbá: 
– tető szerkezetének és héjalásának felújítása, ehhez kapcsolódóan tűzfal, oromfal felújítása műszaki, állékonysági problémák esetén, 
– tartószerkezeti elemek (pl. erkély, függőfolyosó) szerkezetének, továbbá függőfolyosó burkolatának felújítása, 
– homlokzatfelújítás keretében vízszigetelési hiányosságok megoldása, 

ELŐNY A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA SORÁN 
– közterületről látható, különleges építészeti értéket képviselő vagy az épület megjelenésében jelentős szerepet játszó épületrész felújítása, 
– az alábbi főútvonalak mentén lévő egyes épületek teljes földszinti sávjának felújítása a portálok, reklámhordozók és a homlokzat-architektúra együttes rendbetételével: o Margit körút, Szent István körút, Teréz körút, Erzsébet körút, József körút, Ferenc körút, 
o Károly körút, Múzeum körút, Vámház körút, 
o Bajcsy Zsilinszky út, 
o Andrássy út, 
o Szabad sajtó út, Kossuth Lajos utca, Rákóczi út Kossuth Lajos utcától a Nagykörútig tartó szakasza, 
o Baross utca Kálvin tértől a Nagykörútig tartó szakasza, 
o Üllői út Kálvin tértől a Nagykörútig tartó szakasza, 
o Bartók Béla út Gellért tértől a Móricz Zsigmond körtérig tartó szakasza, 
– a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Középülettervezési Tanszéke által – a Városépítési Főosztály iránymutatásával – készített “Nagykörúti Portálprogram” című nagykorut.budapest.hu webes felület figyelme vétele, 
(A honlap azért jött létre, hogy segítse a pesti Nagykörút épületeinek egységes városképi látvány alapján történő megújítását, az értékes építészeti örökségek megóvását, és támogassa az igényes, vonzó városi kiskereskedelem megjelenését.) 
– a Főpolgármesteri Hivatal által rendelkezésre bocsátott, “Historikus városi szövet megújítása” című kezelési kézikönyv figyelembe vétele, és az “Ablakfelújítási Kalauz” című kiadvány felhasználása, 
– amennyiben a pályázati kiírásban megjelölt, a pályázatonként kiosztható támogatás összegét (10.000.000 Ft) meghaladó az a munka, amelyet Pályázó támogatással kíván megvalósítani, úgy előnyt jelent a felújítási munka több évre tervezett ütemezése jelen pályázati elbírálásnál és a jövőben a Támogató által kiírt pályázatoknál egyaránt, 
– társasházak, lakásszövetkezetek esetében olyan felújítási, jókarbantartási és állagmegóvási munka, amely olyan leromlott állapotban lévő épületszerkezeti elem felújítását célozza, amely jelen állapotában veszélyezteti az épület rendeltetésszerű használatát vagy az épület építészeti értékének megőrzését, 
– a felújításra vonatkozó tervdokumentáció magas szakmai minősége, szükség esetén kiviteli terv mélységű részletrajzok, és műszaki leírás megléte, 
– a felújítással egyidejűleg az örökségvédelmi szempontoknak megfelelően minden kültéri klímaegység, parabolaantenna, egyéb az eredeti állapottól eltérő épületgépészeti berendezés, és az adott területre vonatkozó szabályokkal ellentétesen elhelyezett reklámhordozó eltávolításának vállalása; ezzel együtt annak vállalása, hogy később sem helyez el az épület építészeti értékét zavaró módon épületgépészeti berendezést a felújított homlokzaton, 
– a nyílászárók átalakítása egységes megjelenésűvé az eredeti állapotnak megfelelő megjelenéssel, anyaghasználattal (műanyag nyílászáró nem megengedett), szükség esetén korszerű műszaki paraméterekkel, a portálok esetében esetleg az eredetitől eltérően fémszerkezettel, 
– magántulajdonban lévő épület felújításához kért támogatás, 
– a megpályázott munka költségeiből minél nagyobb arányú önrész vállalása. 
1.1. Magánszemély vagy jogi személy tulajdonában lévő épület esetén: 

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE 
Az elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege legfeljebb a megpályázott munka összköltségének 50%-a lehet. A támogatás összege pályázatonként nem haladhatja meg a 10.000.000 Ft-ot. 
A támogatásra csak még meg nem valósult munkákkal lehet pályázni, a pályázat keretében a Megállapodás megkötését követően megkezdett építési munkák számolhatók el. 
A pályázaton elnyert támogatás az építési munkákra, az ahhoz szükséges, legalább építési engedélyezési szintű tervek készítésére, továbbá a kivitelezési munkák közvetlen költségeire (kiviteli terv, műszaki ellenőrzés) használható fel. Építési munka nélkül a tervezési költségek nem számolhatók el. 
A támogatás utófinanszírozott, ezért az elnyert vissza nem térítendő támogatás kifizetése a munkák elvégzését és elszámolását követően egy összegben történik. 

A PÁLYÁZAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK 
1. PÁLYÁZÓRA, ANNAK JOGOSULT KÉPVISELŐJÉRE VONATKOZÓ DOKUMENTUMOK: 
A) Amennyiben a pályázó magánszemély, vagy jogi személy (pl.: gazdasági társaság, civil szervezet – egyesület, alapítvány -, egyház) és maga jár el: 
1) magánszemély esetén: tulajdonjogának igazolása céljából 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap 
2) jogi személy és egyéni vállalkozó esetén: hiteles aláírási címpéldány + a nyilvántartásba vétel igazolása (pl. gazdasági társaságnál: 30 napnál nem régebbi cégkivonat (másolat); civil szervezetnél, egyháznál: 30 napnál nem régebbi kivonat a szervezet nyilvántartási adatairól (másolat), egyéni vállalkozónál 30 napnál nem régebbi igazolás a jegyzői nyilvántartásba vételről (másolat)
3) több tulajdonos esetén: a pályázó meghatalmazása (teljes bizonyító erejű okirattal (eredeti példány)
B) Amennyiben a pályázó magánszemély vagy jogi személy és nem maga jár el: 
1) az 1.1. a) pontban szereplő igazolások a tulajdonosról 
2) az eljáró személy meghatalmazása a tulajdonosok képviseletére (teljes bizonyító erejű okirattal (eredeti példány)) 
3) ha az eljáró személy jogi személy: hiteles aláírási címpéldány + a nyilvántartásba vétel igazolása (pl. gazdasági társaságnál: 30 napnál nem régebbi cégkivonat (másolat); civil szervezetnél, egyháznál: 30 napnál nem régebbi kivonat a szervezet nyilvántartási adatairól (másolat), egyéni vállalkozónál 30 napnál nem régebbi igazolás a jegyzői nyilvántartásba vételről (másolat)
1.2. Társasház, lakásszövetkezet esetén: 2) a közös képviselő jogi személy vagy egyéni vállalkozó: hiteles aláírási címpéldány + a nyilvántartásba vétel igazolása (pl. gazdasági társaságnál: 30 napnál nem régebbi cégkivonat (másolat); egyéni vállalkozónál: 30 napnál nem régebbi igazolás a jegyzői nyilvántartásba vételről (másolat)
C) A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény hatálya alatt álló társasház/lakásszövetkezet esetében, amennyiben a társasház/lakásszövetkezet közös képviselője vagy az intéző bizottság elnöke (a továbbiakban: közös képviselő) magánszemély: 
1) közös képviselővé választásáról szóló közgyűlési határozat + jelenléti ív másolatai – a közös képviselő által hitelesítve 
2) pályázaton való részvételről szóló döntés közgyűlési határozat + jelenléti ív másolatai – a közös képviselő által hitelesítve 
3) közgyűlési döntés + jelenléti ív másolatai a közös képviselő Megállapodás megkötésére történő felhatalmazásáról nyertes pályázat esetén – a közös képviselő által hitelesítve 
D) Amennyiben a társasház/lakásszövetkezet közös képviselője jogi személy: 
1) a C) pontban szereplő közgyűlési határozatok 

2. EREDETI BANKI IGAZOLÁS arról, hogy a Pályázó saját bankszámlával rendelkezik (A Pályázó arra a bankszámlára vonatkozó igazolást nyújtson be, amire az elnyert támogatás utalása lehetséges); 

3. INGATLANRA VONATKOZÓ DOKUMENTUMOK: 
a Társasház tulajdoni törzslapja (másolat). 
(Amennyiben a pályázat magánszemély vagy jogi személy tulajdonában lévő épületre vonatkozik, a Pályázó az 1.1. A. pont szerint hiteles tulajdoni lapot nyújt be.) 

4. AZ ÉPÜLETRE VONATKOZÓ MŰSZAKI ADATOK, IGAZOLÁSOK: 
4.1Tervdokumentáció az elvégezni kívánt felújításról 
Tervezési jogosultsággal rendelkező építész tervező és/vagy szakrestaurátor által készített: 
– legalább építési engedély szintű tervdokumentáció építészeti munkarésze, 
– műszaki leírás a hiteles helyreállításhoz szükséges eredeti állapotot ismertető dokumentumokkal (esetenként archív terv, archív kép, történeti leírás). 
Az eltérő nagyságú, típusú felújítási munkálatok különböző részletezettségű terveket igényelnek, így például a nyílászárókat, vagy a szakipari munkákat érintő felújításoknál elengedhetetlen a részletrajzok készítése. Egyes gazdagon díszített homlokzatoknál pedig az épületdíszek külön dokumentációjára is szükség lehet. A megfelelő részletezettség kiválasztásához a Városépítési Főosztály előzetes konzultációt biztosít
4.2. Szükséges hatósági engedélyek, igazolások 
A) Pályázó kötelezettsége a munka elvégzéséhez szükséges minden hatósági engedély és hozzájárulás beszerzése, melyekből másolatot szükséges benyújtani. Ezek többek között az alábbiak lehetnek: 
– jogerős építési engedélyezési határozat (másolat)
– a kerülettől kapott bejelentés tudomásul vételéről szóló igazolás (másolat), 
– az örökségvédelmi engedélyezési határozat (másolat), 
– az örökségvédelmi bejelentés tudomásul vételéről szóló igazolás (másolat). 
B) Amennyiben a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint nem engedélyköteles és településképi bejelentési eljáráshoz sem kötött a tervezett tevékenység: 
– az építész tervező vagy szakrestaurátor eredeti nyilatkozata arról, hogy a támogatással elvégezni kívánt munka nem építési engedély köteles és településképi bejelentési eljáráshoz sem kötött tevékenység, valamint örökségvédelmi engedély sem szükséges hozzá. 7. KITÖLTÖTT PÁLYÁZATI ADATLAP (1. melléklet) 
8. A KÖZPÉNZEKBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK ÁTLÁTHATÓSÁGÁRÓL SZÓLÓ 2007. ÉVI CLXXXI. TÖRVÉNY 14.§ SZERINTI NYILATKOZATOK (3. melléklet) 
4.3. Az Épületfelújítás Ütemezési terve (2. melléklet) 
Pályázó köteles a mellékelt adatlapon feltüntetni az épület jelenlegi állapotát, a tervezett felújítás ütemezését, és az eddig igénybe vett 
támogatásokat. 
5. FOTÓDOKUMENTÁCIÓ 
A felújítani kívánt épület, épületrész bemutatása 3-10 db színes fényképpel a beavatkozás előtti állapotról. 

6. TÉTELES KÖLTSÉGVETÉS 
A tervezett felújításról szóló részletezett, mennyiségeket feltüntető költségvetés. 
A Pályázatot 1 példányban kell benyújtani. 

A PÁLYÁZAT FOLYAMATA 
PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA 
A pályázatoknak 2019. január 31. napján 14:00 óráig kell beérkeznie a Főpolgármesteri Hivatalba. 
A pályázat postán küldhető be a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályának címezve (1052 Budapest, Városház utca 9-11.), vagy leadható személyesen a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Budapest V. kerület, Bárczy István utca 1-3.sz.), hétfőn és szerdán 800-1800-ig, kedden és csütörtökön 800-1630-ig, pénteken 800-1400 óráig. 
Határidőben benyújtott a pályázat, ha azt a határidő utolsó napján, az ügyfélfogadási idő végéig leadják a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, vagy amennyiben azt a benyújtási határidő utolsó napjáig kézbesítik a Főpolgármesteri Hivatalnak. 
Határidőn túl beérkezett a pályázat, amennyiben a pályázat a határidő végéig nem érkezik be a Főpolgármesteri Hivatalba, így különösen akkor, ha a pályázat csak a benyújtási határidő utolsó napján kerül postára adásra. 
A pályázatokat a verseny tisztaságának megőrzése céljából ZÁRT BORÍTÉKBAN kell benyújtani. 
A borítékra kérjük ráírni: 

“ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉGVÉDELMI TÁMOGATÁS 2018” 
A határidőn túl beérkező pályázatok elbírálására nem kerül sor, azok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek. A benyújtott pályázati anyag Támogatótól nem igényelhető vissza. 

HIÁNYPÓTLÁS 
Amennyiben Pályázó hiányosan nyújtja be pályázatát, Támogató a pályázat benyújtási határidejét követő 15 munkanapon belül Pályázót – a pályázati adatlapon feltüntetett e-mail címre elküldött elektronikus levélben – egyszeri alkalommal, kézbesítési visszaigazolást kérve értesíti, és a teljes körű hiánypótlás lehetőségét megadja. 
A hiányzó dokumentum(ok) benyújtására postai úton, vagy személyesen van lehetőség a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Budapest V. kerület, Bárczy István utca 1-3.) hétfőn és szerdán 8:00-18:00-ig, kedden és csütörtökön 8:00-16:30-ig, pénteken 8:00-14:00 óráig. A hiánypótlásnak a felszólítást követő 10 munkanapon belül kell beérkeznie a Főpolgármesteri Hivatalba. Határidőben benyújtott a hiánypótlás, ha azt a határidő utolsó napján, az ügyfélfogadási idő végéig leadják a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, vagy amennyiben azt a benyújtási határidő utolsó napjáig kézbesítik a Főpolgármesteri Hivatalnak. 

PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA 
A beérkezett pályázatokat a Fővárosi Közgyűlés bírálja el, várhatóan 2019. május végéig. A pályázat eredményéről a döntést követően, 40 munkanapon belül minden Pályázó értesítést kap. A nyertes Pályázók az értesítéssel egyidejűleg az aláírásra előkészített Megállapodást is megkapják. 

MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSE 
A támogatást elnyert Pályázókkal Támogató Megállapodást ír alá. A Megállapodás tartalmazza a megítélt pénzösszeg felhasználásának módját, határidejét, feltételeit, az ellenőrzés szabályait, és az elszámolás módját. A nyertes Pályázókkal kötendő Megállapodás tervezetét a pályázati felhívás 4. melléklete tartalmazza. 
Támogatott Munka elvégzésének határideje a Megállapodás hatályba lépésétől számított 18 hónap, amely időszak tartalmazza a Támogatott Munka elvégzését, a Támogató erről szóló igazolásának kiadását és a Támogatott elszámolásának benyújtását. A Megállapodást hatálya a Támogatott Munka teljesítésének határidején túl további 30 nap, amely az utófinanszírozású támogatás Támogató általi kifizetésének időszaka. 
Támogató a pályázat alapján elnyert támogatás felhasználását a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály közreműködésével ellenőrzi. 
A Megállapodás megkötésének meghiúsulása esetén, a pályázaton elnyert összegre Pályázó a továbbiakban nem tarthat igényt. 

ELSZÁMOLÁS 
Az elszámolás a pályázati felhívás 4. mellékletében szereplő Megállapodás minta 6. pontjában meghatározottak szerint történik. 

AZ ELNYERT TÁMOGATÁS KIFIZETÉSE 
A támogatás utófinanszírozott, ezért az elnyert vissza nem térítendő támogatás kifizetése a munkák elvégzését és elszámolását követően egy összegben történik. 

INFORMÁCIÓ 
A pályázati felhívással kapcsolatban, a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztálya konzultációs lehetőséget biztosít telefonon, emailen vagy előzetesen egyeztetett időpontban személyesen. 
Telefonszám: +36 1 327 1728, +36 1 999 8061, +36 1 999 9417 
Email cím:  
Cím: 1052 Budapest, Városház utca 9-11. III. emelet 372. és 374. szoba 
Műemléki egyedi vagy területi védelem alatt álló épületekről információ kérhető helyrajziszám alapján: 
https://www.e-epites.hu/https://oroksegvedelem.e-epites.hu/ vagy +36 1 896 7778 
Fővárosi helyi védelem alatt álló épületek listája megtalálható: 
http://www.budapest.hu (a településkép védelméről szóló 30/2017. (IX. 29.) Főv. Kgy. rendelet 4. melléklet) 
https://geoportal.budapest.hu/home/alkalmazasok/epiteszeti-ertekvedelem/fovarosi-helyi-vedelem/ 
Kerületi helyi védelem alatt álló épületekről információ a kerületek Főépítészi Irodáin kérhető. 
Nagykörút Portálprogram: http://nagykorut.budapest.hu 
Historikus városi szövet megújítása c. kézikönyv (Kiemelt fejlesztési célok, kézikönyvek): http://budapest.hu/Lapok/Hivatal/Varosfejlesztes.aspx 
Ablakfelújítási Kalauz: http://www.budapest.hu 
A pályázatokhoz beadásra kerülő tervdokumentációk készítése során – a magasabb szintű jogszabályokon túl – a kerületi szabályokat is figyelembe kell venni, amelyek a kerületi önkormányzatok hivatalos honlapjain elérhetők. 
A Pályázók az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 102/D. §-ában foglaltak alapján a támogatási döntés ellen kifogást nyújthatnak be.