Elmélet a gyakorlatban

Hazai
“Elmélet a gyakorlatban”

Pályázat A teoretika c. műben foglaltak feldolgozására

1. Általános leírás
Fontanus Központ és a Fontanus Alapítvány (elnök: Dr. Kovács A. Tamás)
Általános leírás:
Török-Szabó Balázs: A teoretika című műve mindenkit foglalkoztató, fontos kérdésekről szól. Mi az információ? Hogyan áramlik? Mi az egyén? Hogyan működik a gondolkodás? Mi az érzés? Hogy működik az értelem? Mi a tudat? Hogyan kapcsolódnak mindezek össze?
A teoretika bizonyos értelemben tekinthető a tudat anatómiájának, vagyis mindazon dolgok tudományos leírásának, ami emberi mivoltunkhoz hozzátartozik. A fizikai szintünkön túl leírja a mentális működésünket, az érzések mibenlétét, a tudattal való kapcsolatunkat, az egyén és a valóság kapcsolatát.
A tudományos mű a filozófia eszközével tárja fel és rendszerezi mindezen fogalmakat, közérthető nyelven. Egyedülálló rendszert alkot, eddig még soha le nem írt összefüggéseket mutat meg. Ezek megértése az egyes tudományterületek számára is izgalmas perspektívákat nyithat és újításokkal szolgálhat, ugyanakkor mindenki számára egyénileg is fontos, hiszen a saját működésünket írja le.
Az “Elmélet a gyakorlatban” pályázat azért jött létre, hogy támogassa ezen ismeret elterjedését és A teoretika tudásanyagának megértését, gyakorlatban való alkalmazását, mind tudományos, mind pedig egyéni szinten.

2. A pályázat általános feltételei
Pályázó lehet minden 18. életévét betöltő természetes személy.
A pályázathoz csatolni kell:
– a jelen felhívás mellékletét képező kitöltött “Pályázati Adatlapot”,
– a pályázó géppel írt, fényképes szakmai önéletrajzát, valamint
– a pályamunkát.
Csak saját, eredeti szerzői alkotással lehet pályázni; tilos bármilyen más személy által készített mű (vagy annak részlete) sajátként való benyújtása. A pályázó a Pályázati Adatlap hiánytalan kitöltésével kijelenti, hogy a pályamunka saját szerzői műve, továbbá felelősséget vállal azért, hogy az általa benyújtott pályamunka nem sérti más szerzői jogát.
A kiíró fenntartja annak a lehetőségét, hogy az írásbeli forduló eredményeként kiválasztásra kerülő pályamunkák szerzőivel szóbeli fordulóra kerüljön sor.

3. Tudományos publikáció kategória
3.1 A kategória leírása
Várunk A teoretika egészét vagy annak részleteit feldolgozó írásokat, illetve a műben foglalt szemszög, a tudatfejlődés szempontjából vizsgált témákról készített publikációkat.
A publikáció konkrét témája ezen belül bármi lehet, tudomány- és szakterülettől függetlenül bárki pályázhat tudományos cikkel.
Továbbá kérünk egy max. 15 soros, a cikk témáját bemutató rövid összefoglalót.

3.2. A leadás követelményei
Formai követelmények:
– terjedelem: a tartalmi rész minimum 5, legfeljebb 25 A4-es gépelt oldal
– Times New Roman vagy Arial 11-es betűmérettel, 1,5-ös sorközzel, sorkizárással
– a címlap, irodalom- és ábrajegyzék, hivatkozások külön oldalon
– a címoldalon nem szerepel oldalszám
– követelmény a magyar nyelvtan és helyesírás betartása
Tartalmi követelmények:
– az írás kötődjön A teoretikában foglaltakhoz
– a vizsgálat során A teoretikában foglalt ismeretek, információk és összefüggések felhasználásra kerüljenek
– a pályázati anyag logikusan felépített, átláthatóan tagolt legyen
– következetes fogalomhasználat
– rendszerszemlélet

3.3. Az elbírálásnál kiemelt szempontok
– az elbírálásnál a legfőbb szempont, hogy a pályázat írója mennyiben képes a saját szakterületére, illetve kutatási területére vonatkoztatni a könyv tartalmát vagy annak egyes részeit, szemléletmódját
– a pályamű érthetősége, következetessége
– a pályaműben foglalt gondolatok, összefüggések eredetisége, egyedi látásmód
– a pályamű megírásába fektetett önálló kutató- és szellemi munka
A Fontanus Központ a beküldött pályaművek vonatkozásában – amennyiben az díjazásra kerül – felhasználási jogot szerez a mű megjelenítésére (kiadására, nyilvánossághoz közvetítésre online illetve offline formában), korlátlan időtartamban.
Felek rögzítik, hogy a Fontanus Központ által megszerzett jogosultság nem kizárólagos, azaz nem akadályozza a szerzőt, hogy a pályaművét más szaklapban vagy alternatív módon publikálja.

3.4. Díjazás
A pályázat első helyezettjének díja 100 000 Ft,
A pályázat második helyezettjének díja 50 000 Ft,
A pályázat harmadik helyezettje 25 000 Ft pénzdíjazásban részesül.
Noha a szándékunk az, hogy minél több nívós pályázati anyag érkezzen, a Fontanus Központ fenntartja a jogot, hogy a díjakat megossza vagy egyes helyezéseket ne osszon ki.

3.5. A pályázat elbírálói
– Török-Szabó Balázs, filozófus, a Magyar Filozófiai Társaság tagja, A teoretika c. könyv szerzője – az elbíráló bizottság elnöke
– Deák Ferenc, kultúrantropológus
– Dr. Bajzik Éva, manuálterapeuta, rehabilitációs szakorvos, kutató
– László Szandra, pszichológus
– Csépány Gergely, fizikus

3.6. A pályázat menetrendje:
Leadási határidő: 2018. június 30. 12:00 óra
Elbírálási időszak vége: 2018. augusztus 30.
Eredményhirdetés: várhatóan 2018. szeptemberében, a Fontanus Alapítvány által rendezett nyilvános konferencián, ahol díjátadást követően a Fontanus lehetőséget ad a pályázat első hat helyezettjének a kutatási anyagának prezentálására.

3.7. A leadás módja
A pályázatot elektronikusan kell benyújtani a  email-címre.
Az e-mail küldését követő 24 órán belül visszaigazoló e-mailt küldünk. Amennyiben erre nem kerül sor, kérjük, hogy a beküldést ismételje meg.
A Fontanus Tudományos Módszertani Kutató- és Oktatási Központ képzései jelentős részben A teoretika tudásanyagára épülnek. A művel kapcsolatos konzultációra igény szerint van lehetőség a különböző képzési formákon, ezzel kapcsolatban további információ a Fontanus honlapján található (http://www.fontanus.hu), illetve bővebb tájékoztató kérhető a e-mail címen.