Egyházi és civil szervezeteknek

Hazai
FELHÍVÁS
a szociális ágazat korszerűsítésének, valamint a hatékony közfeladat-ellátás
és a közszolgáltatások jobb hozzáférhetőségének megvalósítására

A Felhívás címe:
Egyházi és civil szervezetek szociális közfeladat ellátásának támogatása
A Felhívás kódszáma: EFOP-1.9.8-17
Magyarország Kormányának felhívása az egyházi és civil fenntartású szociális és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények fenntartói részére, a szociális ágazat korszerűsítésének, valamint a hatékony közfeladat-ellátás és a közszolgáltatások jobb hozzáférhetőségének megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a közszolgáltatások hatékonyságának növelését. A cél elérését a Kormány az egyházi és civil fenntartású szociális és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények fenntartóinak együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
– a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 70 000 000 Ft és 450 000 000 Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
– a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
– projektjük megvalósításával hozzájárulnak a szociális ágazat egyházi és civil fenntartású intézményeinek korszerűsítéséhez, a közszolgáltatások minőségének javításához
– a fejlesztés eredményeképp javul a szervezeti működés hatékonysága és így az általuk nyújtott nyújtott szolgáltatások minősége
– a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja

Helyzetelemzés:
A szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer az elmúlt években jelentős változásokon ment keresztül. Azonban a változások, melyek elsődleges célja az ágazat felé érkező felhasználói igények és szakmapolitikai elvárások minél teljesebb mértékű, és magasabb színvonalú kielégítése, még most is folyamatban vannak.
Jelen konstrukció szempontjából kiemelendő, hogy a szociális és gyermekvédelmi szakellátás területén dinamikusan növekszik az egyházi fenntartású intézmények aránya, így ennek megfelelően erősödik a nem állami szervezetek szerepvállalása. A rugalmas, kihívásokra gyorsan reagálni képes egyházi és civil szervezetek fontos szerepet töltenek be a szociális és gyermekvédelmi gondoskodás területén.
A szociális gondoskodásra, gyermekvédelmi ellátásra szorulók ellátásába az államon kívül is sok szereplő, így non-profit civil szervezetek, egyházak és gazdasági vállalkozások is bekapcsolódnak. A felmerülő összetett társadalmi problémák hatékony kezelésében, különösen a jóléti ellátás fontos szegmensét alkotó szociális ellátás, szolgáltatás területén kiemelkedő a szerepe a fontos közösségi igényeket, szükségleteket megjelenítő és kielégítő egyházi, illetve civil szervezeteknek.
Az ellátórendszer folyamatos differenciálódása, új módszerek, szolgáltatások bevezetése kihívások elé állítja az intézményeket és a fenntartókat.
Az egyházak társadalmi szerepvállalásának tere széleskörű és komplex, mivel a hátrányos helyzetű, vagy periférikus, veszélyeztetett élethelyzetben lévő emberek felé fordulnak, és támogató tevékenységeiken keresztül ösztönzik a társadalomba való sikeres beilleszkedésüket és megtartásukat. Azon kívül, hogy jelentős intézményfenntartók, az intézményi struktúra “réseiben” is jelen vannak, így komplex szolgáltatásokat nyújtanak a társadalom tagjai számára. Országos lefedettségük, intézményrendszerük, illetve egységes szemléletrendszerük, folyamatos jelenlétük képessé teszi őket a feladatok minőségi és kiemelkedő ellátására.
A területen működő civil szervezetek képesek arra, hogy a szociális és gyermekvédelmi szakellátás területén jelentkező hiányosságokat pótolják, felismerjék a speciális szükségleteket, és személyre szabott, rugalmas ellátást nyújtsanak. Ez a rugalmasság nyilvánul meg akkor is, amikor a felmerülő társadalmi igényekre, szükségletekre gyorsan reagálva új szolgáltatást vezetnek be, vagy egy nem megfelelően ellátott feladatot vállalnak fel. Meghatározó szerepük van abban is, hogy önkéntesek bevonásával aktivizálják a környezetükben élő embereket, ezzel hozzájárulnak a közösségi kötődésük erősítéséhez.
A szakmai munka színvonalát is nagy mértében javíthatja az intézményirányítás megerősítése és az eredményorientált intézményi teljesítménymenedzsment kialakítása is, a szervezetfejlesztés különböző módszereinek alkalmazása, a hatékonyság fokozása.
A hatékony működés érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani arra is, hogy a területspecifikus módszerek, innovációk az ellátórendszer teljes spektrumához eljussanak. Ennek érdekében szükséges az információátadás, képzés, a komplex szolgáltatások nyújtását elősegítő eszközök beszerzése, infrastrukturális fejlesztések kivitelezése.

Illeszkedés a stratégiai környezethez:
A Duna Régió Stratégia (DRS): jelen felhívás keretében megvalósuló fejlesztések támogatják és szolgálják a DRS-ben a makro-régió egyes területei közötti nagyfokú regionális fejlettségbeli különbségek felszámolására, lényeges mérséklésére meghatározott célok megvalósulását.
A Duna Régió Stratégia 9. prioritásának (Az emberi erőforrásba és képességekbe való befektetés) beavatkozási területei kapcsán célul tűzi ki az elmaradott régiók, térségek versenyképes tudáshoz való hozzájárulását. A felhívás ezen cél megvalósítását a közszolgáltatások hatékonyságának növelésén keresztül támogatja.
Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II.: A Stratégia célul tűzi ki a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer szolgáltatásainak fejlesztését, a területi egyenlőtlenségek leküzdését. Az egyházi és civil szervezetek országos lefedettségüknek hála alkalmasak a gyermekvédelmi rendszer országos fejlesztésére.

Illeszkedés az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programhoz:
A felhívás a szervezeti működés oldaláról javítja a közszolgáltatások minőségét, ezért az EFOP-ban szereplő 1.9 pont alá tartozó “A minőségi feladatellátást támogató eszközök és alkalmazások fejlesztése, illetve a korai intervenció megerősítése” beruházási prioritáshoz járul hozzá a tervezett fejlesztés.
EFOP-1.9.2-VEKOP-16 “A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című kiemelt projekt a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. részére, a fogyatékos emberek számára elérhető intézményrendszer hatékonyságának javítása, valamint a terület szakmai tevékenységeinek nyomon követési, értékelési és visszacsatolási rendszerének kialakítása érdekében hajt végre fejlesztéseket. Ezzel összhangban zajlik a feladatellátási- és intézményi fejlesztés az egyházi fenntartású szociális intézményrendszerben.
EFOP-1.2.7-16 “Gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézetekben elhelyezettek önálló életkezdési feltételeinek javítása” című standard pályázati felhívás a gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekek, fiatal felnőttek önálló életvitel elérését, az érett személyiség kialakulását és a sikeres társadalmi beilleszkedést elősegítő komplex, egyénre szabott képzési, fejlesztési lehetőségek megteremtését biztosítja terápiás célú programok, kompetenciafejlesztő programok, rendezvények, táboroztatás, stb. és a megvalósításukhoz szükséges eszközök beszerzésének támogatásával. Az EFOP-2.2.14 a “Nevelőszülői ellátás infrastrukturális és szakmai feltételeinek javítása” c. standard pályázati konstrukció a nevelőszülői hálózatok infrastrukturális és szakmai feltételeinek javítását célozza. A standard pályázati kiírás előkészítés alatt áll, megjelenése 2017. januárjában várható. E pályázati konstrukció céljai:
a) a nevelőszülőnél történő elhelyezés támogatása a nevelőszülői hálózat infrastrukturális feltételeinek javításával, és az általa működtetett nevelőszülők számára, a működtetőn keresztül a gyermekek ellátását, gondozását, fejlesztését szolgáló eszközök használatra történő rendelkezésre bocsátásával, különös figyelemmel a 0-12 éves gyermekek és a fogyatékos gyermekek nevelőszülői családban történő elhelyezésének támogatására.
b) a nevelőszülői hálózat működtetéséhez és a nevelőszülőknél elhelyezett gyermekeknek, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtteknek, továbbá a nevelőszülőknek nyújtott szolgáltatáshoz használt helyiségek infrastrukturális feltételeinek javítása.
Az EFOP-1.2.7-16 és az EFOP-2.2.14 pályázati felhívások keretében megvalósuló fejlesztésekkel összhangban történik a feladatellátási-és intézményi fejlesztés az egyházi fenntartású szociális intézményrendszerben.
Az egyházi intézmények szociális feladatellátásának fejlesztése korábbi projektben is megjelent. A TÁMOP-5.4.12/14/1 “Az egyházi fenntartásban lévő szociális szolgáltatók és intézmények alap-és szakellátási feladatainak fejlesztése” című pályázat lehetőséget adott olyan szolgáltatás-fejlesztési, szolgáltatás-koordináció kialakítására, amely a lakossági igényekre rövid reakcióidejű szolgáltatások kialakítását bővítését tette lehetővé. Jelen konstrukció az azóta eltelt időben történő változásokra, így pl. az intézményközpontú szolgáltatási modellről a feladatalapú szolgáltatási modellre történő átállásra kíván új szervezetfejlesztési-, módszertani és infrastrukturális fejlesztési hátteret teremteni. A TÁMOP-5.4.12/14/1 felhívás tapasztalatai alapján jelen felhívás pályázói köre bővítésre került a civil szervezetekkel.
A felhívás keretében megvalósul az egyházi és civil fenntartású szociális és gyermekvédelmi intézmények hatékonyságának és a nyújtott szolgáltatások minőségének javítása, módszertani fejlesztése, az ellátórendszer informatikai fejlesztése, intézményirányítás megerősítése.
A prioritási tengely által lefedett intézmények esetében cél a közszolgáltatások nyújtásánál és szervezésénél alkalmazott eszközök korszerűsítése, mely szintén megvalósul a felhívás keretében.
Az EFOP-1.9.4-VEKOP-16 “A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása” című felhívás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézet, Oktatási Hivatal konzorciuma részére biztosít fejlesztést a szociális ágazat korszerűsítése, valamint a hatékony közfeladat-ellátás, és a közszolgáltatások jobb hozzáférhetőségének megvalósítása érdekében. Az EFOP 1.9.4. konstrukció megvalósítása során a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság nem intézményfenntartói, hanem a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 5.§-ában meghatározott ágazati módszertani feladatkörében jár el.
Jelen konstrukció fejlesztési fókuszát a kiemelt eljárásrendű konstrukció szakmai elvárásainak, megvalósulásának figyelembevételével, az ott átfogó ágazati fejlesztésben meg nem valósítható fejlesztési célok eredményes megvalósulásában azonosítja, szociális feladatokat ellátó civil és egyházi intézmények, szervezetek támogatásnak segítségével.
Az EFOP-3.8.2. Szociális humán erőforrás fejlesztése című felhívás alapvető célja a társadalmi-demográfiai változásokra reagáló, innovatív elemeket tartalmazó képzések kialakítása és biztosítása, a területen dolgozó szakemberek továbbképzése, vezetőképzés kialakítása, a szolgáltatásnyújtás folyamatainak eredményesebbé tétele, a dolgozók megtartása, a pályaelhagyás csökkentése és a területen dolgozók elismertségének növelése. További cél a szociális és kapcsolódó szakmák közötti együttműködésének kialakítása, erősítése, fejlesztése a képzések biztosítása és lebonyolítása által.
A felhívás keretében megvalósul az egyházi és civil fenntartású szociális és gyermekvédelmi intézmények szakembereinek képzése.
A felhívás célja olyan, hosszabb távon fenntartható, egyedi szervezetműködtetési eszközök bevezetése, fejlesztése, melyek elősegítik a fenntartó intézményeiben a szervezet hatékonyabb működését az információáramláson, új szakmai módszerek kidolgozásán, eljárások bevezetésén, azok optimális hátterének kialakításán keresztül. Ezzel az intézmények szolgáltatásainak színvonalát emeli, így megvalósul az egyházi és civil szervezetek által ellátott szociális és gyermekvédelmi közszolgáltatások minőségének javítása.
A felhívás által elérendő részcélok:
– az ellátórendszer egyes szervezeteinek intézményi működést érintő hatékonyság-fejlesztése, az ahhoz szükséges intézményi feltételrendszer korszerűsítése
– az egyházi és civil szervezetek működésének összehangolása a szakmatámogató rendszerek modernizációs fejlesztéseivel
– az egyházi és civil szervezetek közötti érték- és érdekközösség felismerésének, elmélyülésének támogatása
– közszolgáltatások nyújtásánál és szervezésénél alkalmazott egyedi intézményi eljárások, illetve eszközök korszerűsítése,
– eltérő gazdasági és társadalmi fejlettséghez igazodó szolgáltatási metódusok kidolgozása, bevezetése, alkalmazása,
– az operatív intézményi működést támogató informatikai fejlesztések által a közszolgáltatások minőségének javítása

Célcsoport bemutatása:
A projekt célcsoportja:
– Az egyházi és civil fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokat biztosító szolgáltatók, intézmények és azok alkalmazottai, vezetői, dolgozói, munkatársai, önkéntesei.
– Az egyházi és civil fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokat biztosító szolgáltatók, intézmények ellátásaiban részesülő személyek.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 milliárd Ft.
Jelen felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 11-71 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg a 1037/2016. (II.9.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
A felhívás keretében a támogatást igénylőnek kötelezően el kell készíteni a fejlesztés céljaival összhangban az adott szervezetre vonatkozó szervezetfejlesztési és szakmai fejlesztési stratégiát, amely a 3.1.2.1. pont alapján készített szakmai tervben ismertetett szükségleteken alapul.
Emellett az 1. tevékenységcsoportból 3 tevékenység, a 2. tevékenységcsoportból minden tevékenység, a 3. és 4. tevékenységcsoportból 1-1 tevékenység megvalósítása kötelező. Az 1. tevékenységcsoport 3 kötelező tevékenysége alatt 3 megvalósított, bevezetett fejlesztési intézkedés értendő. Ezeken kívül mindegyik tevékenységcsoportból további elemek választhatóak, viszont amennyiben a pályázatban a szervezet vállal még plusz tevékenységet, akkor annak a megvalósítása is kötelező.

1. tevékenységcsoport: A térségekben tapasztalható eltérő gazdasági és társadalmi fejlettséghez igazodó szolgáltatási eszközök bevezetését, az egyedi, belső működési hatékonyságot támogató, az intézményfenntartó több feladatellátási helyét érintő szervezetfejlesztési intézkedések:
a) az intézményirányítás megerősítését támogató intézkedések, a fenntartás- és az irányítás új integrált rendszerének kialakítása, az intézményirányítási feladatok felülvizsgálata, racionalizálása, szükség esetén új, integrált irányítási rendszer kidolgozása,
b) az intézményfenntartói folyamatok felülvizsgálata, folyamatfejlesztés, folyamatmenedzsment,
c) eredményorientált intézményi teljesítménymenedzsment kialakítása, működtetése,
d) korszerű menedzsment módszertanok alkalmazása: pl. stratégiai menedzsment, változásmenedzsment, humánmenedzsment rendszerének kialakítása és fejlesztése,
e) minőségirányítási rendszer bevezetése, fejlesztése,
f) intézményesített együttműködések javítása, a fenntartói feladatellátás korszerűsítése,
g) a bővülő feladatellátáshoz kapcsolódó fenntartói erőforrások szakmai támogatása, fejlesztése,szervezetfejlesztést támogató tréningek
h) a tudásbázis fejlesztése, a”tanuló szervezet” kialakítását támogató tevékenységek (belső szakmai események, megbeszélések, indirekt tanulási lehetőségek, stb.)
i) szervezeten belüli és kívüli együttműködések javítása
j) a szervezetfejlesztési intézkedések átvezetése belső szabályozókban (pl. SZMSZ-ben, belső utasításokban stb.)

2. tevékenységcsoport: Eltérő gazdasági és társadalmi fejlettséghez igazodó szolgáltatási módszerek kidolgozása, bevezetése, alkalmazása:
a) az egyéni intézményi tudás kialakítása: saját jó gyakorlat-tár létrehozása, más intézmények jó gyakorlatainak megismerése, összegyűjtése, intézmények közti tapasztalatcsere megvalósítása
b) saját jó gyakorlatok adaptációra való felkészítése, széles körben történő megismertetése, elterjesztése
c) a kidolgozni és/vagy adaptálni tervezett szolgáltatási metódusok alkalmazására való felkészülés, a beválás-mérés, önértékelés eszközeinek, módszereinek kidolgozása
d) a kidolgozni és/vagy adaptálni tervezett szolgáltatási metódusok szervezetre vonatkozó intézményi feltételeinek megteremtése; az intézményi bevezetést támogató feltételek kialakítása és az alkalmazás során elérhetőségének biztosítása
e) a szolgáltatási metódusok alkalmazása során az eredményességet segítő szakmai támogatás biztosítása
f) az alkalmazott szolgáltatási metódus minőségbiztosítása
g) speciális szaktudást igénylő időszaki szükségletek biztosítása
h) a helyi és egyéni igények és körülmények azonosítása, szükségletek feltárása, az ezekhez jobban igazodó ellátás biztosításának kialakítása
i) egyházi és civil szervezetekkel közös szakmai tevékenységek kialakítása, kölcsönös segítségnyújtásra épülő szolgáltatások működtetése
j) megelőzésre, prevencióra, észlelésre irányuló feladatellátás szolgáltatásának erősítése

3. tevékenységcsoport: A közszolgáltatások minőségének javításával összefüggően a szervezeti működés hatékonyabbá tételéhez szükséges, az operatív működést lehetővé tevő informatikai fejlesztések:
a) az alkalmazottak bevonását elősegítő hálózatos együttműködést támogató módszerek kifejlesztése, adaptálása és az elterjesztés támogatása, belső kommunikációt, együttműködést tartalommegosztást segítő rendszerek kialakítása,
b) a szervezetfejlesztéshez kapcsolódóan, a menedzsmentet támogató informatikai fejlesztések.c) a mindennapi intézményi működést javító informatikai rendszerfejlesztés, rendszerépítés, a szervezeti és szakmai dokumentumokhoz való hozzáférés javítása, a fejlesztés eredményeként is létrejövő adatvagyon hosszú távú megőrzésének biztosítása,
c) honlap fejlesztés, a társadalom széles körének elérését támogató kommunikációs rendszerfejlesztés,
d) a szolgáltatások rendszeres ellenőrzését támogató monitoring rendszerek fejlesztése,

4. tevékenységcsoport: A komplex szolgáltatások nyújtását elősegítő eszközök beszerzése, infrastrukturális beruházás:
a) Az 1. és 2. pont alapján (szervezetfejlesztés és szakmai fejlesztés) létrehozott fejlesztések megvalósítását és működtetését segítő eszközök beszerzése,
b) a fejlesztés céljának megvalósításához kapcsolódó infrastrukturális beruházás, korszerűsítés,
c) a fejlesztés céljainak megvalósításához kapcsolódó informatikai eszköz beruházás, korszerűsítés, a már meglévő eszközök továbbfejlesztése.

A támogatás a szociális és gyermekvédelmi szakellátások fejlesztését célozza, azonban amennyiben egy fenntartó szakellátást, illetve szociális és/vagy gyermekjóléti alapellátást egyaránt működtet, és a szervezetfejlesztési, módszertani fejlesztés eredményessége, hatékonysága azt indokolttá teszi, a tevékenység kiterjedhet a fenntartó által működtetett alapellátásra, az alapellátásban dolgozókra is.
Az alapellátás fejlesztésben történő bevonásának indokoltságát, és módját a szakmai tervben be kell mutatni.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
– Bevett egyház (GFO kód: 551);
– Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO kód: 552);
– Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy (GFO kód: 555);
– Egyházi szervezet (GFO kód: 559);
– Vallási tevékenységet végző szervezet (GFO kód: 525);
– Egyéb egyesület (GFO kód: 529);
– Nemzetiségi egyesület (GFO kód: 528);
– Egyéb alapítvány (GFO kód: 569);
– Egyéb szövetség (GFO kód: 517);
– Egyéb alapítvány önálló intézménye (GFO kód: 563);
– Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO kód: 572)
Jelen felhívás keretében csak a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. III. tv. 57.§ (2) bekezdésében meghatározott személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-(3) bekezdésében meghatározott személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások tekintetében a szolgáltatói nyilvántartásban jogerősen bejegyzett fenntartó szervezet nyújthat be támogatási kérelmet, amennyiben a fejlesztés céljával érintett feladatellátási helyeken a szolgáltatói nyilvántartásban bejegyzett férőhelyek száma együttesen legalább 200 fő. Feladatellátási hely alatt az intézmény, szolgáltató szolgáltatást nyújtó székhelyét és telephelyét kell érteni.
Az egyházi jogi személyek esetében az elvárt (fő)tevékenységi kör egyházi szervezetek esetében nem releváns.
Jelen felhívás keretében egy fenntartó egy támogatási kérelmet nyújthat be, egy támogatási kérelmen belül a projekt több feladatellátási hely fejlesztésére irányulhat.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
Konzorciumi tagok maximális száma a konzorciumvezetővel együtt 2.
Konzorcium vezetője és tagja is csak olyan fenntartó lehet, amely megfelel a fenti, GFO-kódok szerinti szervezeti besorolás valamelyikének, illetve amely a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. III. tv. 57.§ (2) bekezdésében meghatározott személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (3) bekezdésében meghatározott személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások tekintetében a szolgáltatói nyilvántartásban jogerősen bejegyzett fenntartó.
A konzorcium tagjai által fenntartott, a fejlesztés céljával érintett feladatellátási helyeken a szolgáltatói nyilvántartásban bejegyzett férőhelyek száma együttesen legalább 250 fő.
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Lásd az ÁÚF 2. pontja “Kizáró okok listája” c. részben.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. június 26. naptól 2018. január 2. napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2017. június 26-2017. július 10.
2017. július 17-2017. július 31.
2017. augusztus 7-2017. szeptember 4.
2017. szeptember 11-2017. október 11.
2017. október 16-2017. november 16.
2017. november 22-2018. január 2.
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el – postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1397 Budapest, Pf. 504.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás esetében nem releváns.
5.3. A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege a szolgáltatói nyilvántartásban bejegyzett, szociális és/vagy gyermekvédelmi szakellátásra vonatkozó férőhelyenként 350 000 Ft azzal, hogy a támogatás teljes összege nem lehet kevesebb, mint 70 000 000 Ft, és nem haladhatja meg a 450 000 000 Ft-ot.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
https://www.palyazat.gov.hu/efop-198-17-egyhzi-s-civil-szervezetek-szocilis-kzfeladat-elltsnak-tmogatsa-1
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumentumok