Egyesületek támogatása

Zenta Külhoni

Zenta község számára az egyesületek közérdekű programjai és projektumai finanszírozásáról és társfinanszírozásáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 29/2016. sz.) 6. szakaszának 1. bekezdése alapján Zenta község polgármestere 2019. június 7-én   kiírja  és  közzéteszi  az alábbi

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT

AZ EGYESÜLETEK ÉVES  PROGRAMJAI EGY RÉSZÉNEK A   FINANSZÍTOZÁSÁRA ÉS  TÁRSFINANSZÍTOZÁSÁRA,      AMELYEK  A  PROGRAMJAIKAT  ÉS  PROJEKTUMAIKAT ZENTA  KÖZSÉG KÖZÉRDEKÉBEN VALÓSÍTJÁK MEG,   A BÉRLETI DÍJ  ÉS  EGYÉB ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK LEFEDÉSÉRE  A  2019-ES ÉVBEN

 

  1. A pályázat tárgya

 

Kiírjuk a nyilvános pályázatot Zenta község számára az egyesületek éves  programjai egy részének a  finanszírozására és társfinanszírozására, amelyek a programjaikat és projektumaikat  Zenta község   közérdekében valósítják meg, a bérleti díj  és  egyéb állandó költségek lefedésére  a  2019-es évben.

 

  1. A projektumok finanszírozására és társfinanszírozására az eszközök

 

Zenta község számára az egyesületek éves  programjai egy részének a  finanszírozására és társfinanszírozására, amelyek a programjaikat és projektumaikat  Zenta község   közérdekében valósítják meg, a bérleti díj  és  egyéb állandó költségek lefedésére Zenta község számára az egyesületek közérdekű programjai és projektumai  finanszírozásáról és társfinanszírozásáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 29/2016. sz.) alapján kell eszközölni, és a pénzeszközök   a finanszírozásra  vagy társfinanszírozásra   Zenta  község  2019. évi költségvetéséről szóló rendelettel (Zenta  Község Hivatalos Lapja,  14/2018. sz.) előirányozottak a 0602-es  program kereteiben A HELYI ÖNKORMÁNYZAT  ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI   nevű program  alatt,  az 0001-es számú aktivitás keretében,  A helyi  önkormányzatok és  a  városi községek  működése néven, 133-as számú funkcionális osztályozáson az Egyéb általános  szolgáltatások néven,  a 81/0-s pozíción, 481000-ás  közgazdasági  osztályozásként KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA.

Az egyesületek  éves  programjai egy részének a finanszírozását vagy társfinanszírozását, amelyek  a  programjaikat  és  projektumaikat  Zenta község  közérdekében  valósítják meg,  a  bérleti díj  és   más állandó költségek   lefedésére,   összesen 1.000.000,00 dináros összegben fogjuk finanszírozni.

  

  • A pályázaton való részvételi jogosultság

 

A pályázaton  az önkéntes  és  nonprofit kormányon kívüli szervezetek   vehetnek részt, amelyek  kumulatívan eleget tesznek  az  alábbi feltételeknek:

 1) amelyek    egy bizonyos  közös  vagy általános   cél  és  érdek   megvalósítása  és   előmozdítása alapján  alapultak, amelyek nem tiltottak  az alkotmánnyal vagy   a törvénnyel,

2) a  jogszabályokkal  összhangban alapultak, amely   rendezi az egyesületek alapítását, és  be  van jegyezve   a  megfelelő regiszterbe,

3) a székhelyük  Zenta község területén van

4) pályáznak  vagy pályáztak  a  2019-es évben   programmal vagy projektummal, amely közérdekű Zenta község számára,  értve azon,   a  programokat  és  projektumokat  a kultúra terén is,

 5) az  üzletviteli helyiség bérlői, amely  Zenta  község köztulajdonában van, 

 6) olyan üzletviteli helyiség bérlői Zenta község területén, amely korábban  köztulajdonban volt. 

 

IV Kritériumok a  program kiválasztására

 

Az egyesületek éves programjai kiválasztásakor, amelyek  a  programjaikat  és  projektumaikat  Zenta  község közérdekében valósítják  meg,  éspedig   a  bérleti díjra  és  más  állandó költségek   lefedésére,   Zenta község számára  a  közérdekű  programok és  projektumok  finanszírozásáról és társfinanszírozásáról  szóló   rendelet  szerinti kritériumokat  alkalmazzuk.

 

  1. A pályázatra a jelentkezések benyújtásának a  módja

 

A pályázatra való jelentkezést (a továbbiakban: jelentkezés) Zenta község számára az egyesületek közérdekű programjai és projektumai finanszírozására és társfinanszírozására az eszközök odaítélésében illetékes bizottságnak kell benyújtani az 1. sz. űrlapon, amely  csatolmánya  a  jelen pályázatnak.

A jelentkezés mellett   a  kérelem benyújtója köteles  csatolni a bérleti  szerződés fénymásolatát. 

 

A jelentkezés mellett a jelentkezés benyújtója, kivéve  azokat  az egyesületeket, amelyek a  2019-es év folyamán benyújtották a teljes  jelentkezésüket   Zenta község által  a  programjuk vagy projektumuk  finanszírozására vagy társfinanszírozására,  köteles csatolni az alábbiakat:

  1. kivonat a jegyzékből, amelybe az egyesület bejegyzésre került, valamint az alapszabályt,
  2. a jelentkezés benyújtója alapvető adatainak  az áttekintése (történelem, a tevékenység leírása, eddigi programok stb.),
  3. a program vagy projektum részletes leírása, amelynek a finanszírozására vagy társfinanszírozására benyújtották  a  jelentkezést
  4. Zenta község által az előző két évben kiírt   pályázatokról a  jelentést.

 

A jelentkezés elválaszthatatlan részét képezi a jelentkezés benyújtójának  kötelezettségvállalásáról tett nyilatkozata, amely szerint a  jelentkezés  benyújtójának  a  felelős személye   anyagi és  büntetőjogi   felelősségének teljes tudatában  kijelenti:

– hogy a  jelentkezésében feltüntetett valamennyi  adat  igaz és helytálló.

– hogy az  odaítélt eszközök rendeltetésszerűen  kerülnek  felhasználásra,

– hogy a törvényes határidőben az előírt nyomtatványon a pénzügyi dokumentációval együtt  megküldésre  kerül a  program vagy projektum megvalósításáról szóló jelentés,

A jelentkezés benyújtója az 1-es számú űrlapja, Az egyesület programjának  vagy  projektumának  a  bejelentője,  Zenta  község  közérdekében az  egyesületek  éves programjai   egy részének  a  finanszírozására  és  társfinanszírozására,  amelyek  a  programjaikat  és   projektumaikat  Zenta  község közérdekében   valósítják meg,  a  bérleti díj és  más  állandó költségek    lefedése céljából,  elérhető  a  község hivatalos honlapján.

 

A jelentkezést a pályázat közzétételétől számított 30 napon belül kell  benyújtani.

 

A pályázatra való jelentkezés utolsó napja  2019. július 7-én telik le.

 

A jelentkezést nyomtatott formában kell benyújtani, lezárt borítékban  NEM FELBONTANDÓ megjelöléssel  a  Zentai  Községi Közigazgatási Hivatal szolgáltatói  központjában  történő átadással  vagy postai úton.

 

A pályázati dokumentáció felvehető minden munkanapon 7,00 órától  15,00 óráig  Zenta község Községi Közigazgatási  Hivatala 30-as számú irodájában Zentán, a Fő tér 1. sz. alattl

illetve letölthető  Zenta község hivatalos honlapjáról a  www.zenta-senta.co.rs címen.

 

A pályázati jelentkezések átadhatóak minden munkanapon 7,00 órától 15,00 óráig  a  Zentai  Községi Közigazgatási Hivatal, Zenta, Fő tér 1. sz. alatti szolgáltatói  központjában  vagy postai  úton.

  1. Kapcsolattartó személy

 

Kiegészítő információk a pályázattal kapcsolatban Kecskés Dezsőtől, a  társadalmi tevékenységi alosztály vezetőjétől kaphatóak Zenta község Községi Közigazgatási Hivatala üzletviteli épületének a 30-as számú irodájában, Zenta, Fő tér 1, vagy

telefonon: 024/655-427

mobil: 064/872-5317

mail cím:

 

VIII. Az eszközök odaítélésének eljárásra

 A pályázati eljárást Zenta község számára közérdekű programok és projektumok  finanszírozására és  társfinanszírozására  az eszközök  odaítélésében illetékes bizottság folytatja le Zenta község számára  a  közérdekű  programok és  projektumok  finanszírozásáról és társfinanszírozásáról  szóló   rendelet  szerint.

A pénzeszközök  kifizetését az eszközhasználó  számlájára való  kifizetéssel   eszközöljük, amelyet  a  Kincstári Igazgatóságnál vezet.

 

  1. A jóváhagyott eszközök rendeltetésszerű karaktere

 

Az eszközöket, amelyeket jóváhagyunk az  éves  programok egy részének  finanszírozására és  társfinanszírozására  céleszközök.

Az eszközhasználó köteles a község polgármesterének vagy a személynek, akit ő meghatalmaz, minden pillanatban lehetővé tenni a program vagy projektum megvalósításának ellenőrzését és betekintést nyújtani  minden szükséges dokumentációba.

Ha az ellenőrzéskor  megállapítást nyer, hogy az eszközöket nem rendeltetésszerűen használják  fel, a  község polgármestere köteles  felbontani  a  szerződést  és  kérni az átutalt eszközök visszaszármaztatását,  illetve  aktivizálja a  biztosíték eszközét,  és  az egyesület  köteles  az eszközöket  a  törvényes  kamattal  visszafizetni.

Az eszközhasználó jelentkezése, aki nem rendeltetésszerűen használta fel az eszközöket,  az új pályázaton nem kerül megvitatásra.

Az eszközhasználó köteles legkésőbb a folyó év december 31-éig Zenta községnek benyújtani a jóváhagyott eszközök használatáról a jelentést, a hozzá tartozó pénzügyi dokumentációval,  és  a felhasználatlan eszközöket visszatéríteni  a  községi költségvetésbe,  befizetéssel a számlára, amelyről az eszközöket kifizették.

 

XI A pályázat közzététele

 

A pályázat 2019. június 7-én jelent meg Zenta község hivatalos honlapján.

 

Szerb Köztársaság                                                       Ceglédi Rudolf  s.k.

Vajdaság Autonóm Tartomány                                   Zenta község polgármester

Zenta község

ZENTA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

Szám: 45-1/2019-II

Kelt: 2019. június  7-én