Communitas Alapítvány drámapályázata

Erdély Külhoni

Az RMDSZ pályáza­tot hir­det a Ki­sebbségi Tanács 2018. évi alapjából, a román-ma­gyar együttélésről szóló drámák megírásának támo­gatására. A Szövetség a pályáza­tok le­bo­nyolításával a Com­mu­nit­as Alapítványt bízta meg.

Az elmúlt száz évet na­gyon különbözőképpen élte meg a román, il­let­ve a ma­gyar közösség Romániában. Gya­kor­ta ugyan­azt a történel­mi hely­ze­tet is eltérően értel­mezzük, és ezek a na­gyon különböző nézőpon­tok hétköznap­ja­ink­ra is rányomják a bélyegük. Kár vol­na mind­ezt ki nem mon­da­ni egy felnőtt társa­da­lom­ban, amely­ben a román és ma­gyar közösségnek további együttélésre kell felkészülnie, amit a kölcsönös gya­nakvás és az előítéle­tek le­bontásával te­het meg.

Hogy látják ezt az elmúlt eseménydús száza­dot azok, akik színházban gon­dol­kod­nak? – A Com­mu­nit­as Alapítvány minden­nek a színházi nyel­ven való meg­fo­gal­mazására drámapályáza­tot hir­det, amely­ben sem kor­határ, sem műfaji megkötés nincs.

A pályázat elküldésének határide­je 2018. június 30., 16:00 óra.

További információk: http://www.eirodalom.ro/palyazatok/item/3893-a-communitas-dr%C3%A1map%C3%A1ly%C3%A1zata.html