Campus Mundi – rövid tanulmányút

Ösztöndíj
CAMPUS MUNDI ÖSZTÖNDÍJ RÖVID KÜLFÖLDI TANULMÁNYÚTHOZ
Módosított pályázati felhívás felsőoktatási hallgatók számára
külföldi rövid tanulmányút megvalósítására


A Tempus Közalapítvány a Campus Mundi – felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program (EFOP-3.4.2-VEKOP-15-2015-00001) projekt keretében ösztöndíjpályázatot hirdet 2017. szeptember 1. és 2018. szeptember 30. között megvalósítható rövid tanulmányutak támogatására felsőoktatási hallgatók számára.
A 2017. őszi pályázati fordulóban 2018. március 1. és 2018. szeptember 30. között megvalósuló rövid tanulmányútra lehet pályázni.

A pályázat célja
A pályázat célja, hogy kiemelkedő képességű és tanulmányi teljesítményű hallgatók az itthoni tanulmányaikhoz szorosan kötődő rövid külföldi tanulmányúton vegyenek részt, mely biztosítja a nemzetközi tudományos vagy művészeti életbe történő bekapcsolódásukat, megjelenésüket, szakmai és interkulturális tapasztalatszerzésüket. A nyertes hallgatók kutatási vagy művészeti tevékenységet folytathatnak külföldön, nemzetközi szakmai versenyen vehetnek részt, illetve külföldi nemzetközi tudományos konferencián tarthatnak előadást vagy poszter-prezentációt. A rövid tanulmányút időtartama legalább 2 nap, legfeljebb pedig 30 nap lehet az utazási napokon kívül.

A fogadó intézmény/rendezvény kiválasztása
Bármely olyan külföldi intézménybe (akkreditált felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, múzeum, levéltár stb.) vagy nemzetközi tudományos konferenciára, szakmai versenyre lehetséges a kiutazás, melyet a hallgató szaktanára (szakvezetője/tanszékvezetője/intézetvezetője) vagy témavezetője jóváhagyott.
Nem nyújtható be pályázat a Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségekbe: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek

A pályázat benyújtására jogosultak köre
Bármely Erasmus+ programban részt vevő (Erasmus+ charterrel rendelkező) magyarországi felsőoktatási intézmény magyarországi képzési helyén tanuló hallgatója nyújthat be pályázatot, aki:
– mesterképzésen folytat tanulmányokat, és a képzés keretében legalább 1 lezárt aktív félévvel rendelkezik;
– osztatlan képzésen folytat tanulmányokat, és a képzés keretében legalább 7 lezárt aktív félévvel rendelkezik;
– doktori képzésen folytat tanulmányokat, és 
– a doktori képzés keretében legalább 1 lezárt aktív félévvel rendelkezik; vagy
– doktori képzésen abszolvált, még nem jelentkezett be fokozatszerzési eljárásra, de a megpályázott tevékenység idején doktorjelölti jogviszonya lesz; vagy
– doktori fokozatszerzési eljárásra történő jelentkezését elfogadták;
továbbá:
– a pályázott tevékenység megvalósításakor aktív hallgatói vagy doktorjelölti jogviszonnyal rendelkezik a pályázáskor megadott képzésen;
– a munkanyelvből legalább B2 szintű, komplex nyelvtudással rendelkezik;
– vállalja, hogy a támogatás lejártát követő 5 évig részt vesz a program alumni rendszerében, illetve biztosítja elérhetőségét.
Nem pályázhatnak olyan külföldi állampolgárságú (ideértve a kettős állampolgárságú) hallgatók, akik magyar állami ösztöndíjjal folytatnak magyarországi tanulmányokat.

Az elnyerhető támogatás összege
A rövid tanulmányútra elnyerhető ösztöndíj összege a fogadó ország megélhetési rátáitól és az ösztöndíjas időszak napjainak számától függően sávosan kerül megállapításra
Az ösztöndíjas időszak időtartamához további 1+1 napot számítunk az utazási napokra, melyet a pályázónak nem kell hozzáadnia a tervezett időtartamhoz. (Az ösztöndíj utalása két részletben történik, a támogatási szerződés aláírását követően az ösztöndíj 90%-át utaljuk, a fennmaradó 10%-ot pedig a hazaérkezést és a mobilitás lezárását követően.)

Kiegészítő pályázati lehetőség
Útiköltség-támogatás: a legalább 1000 km távolságra utazó hallgatók útiköltség-támogatásra pályázhatnak a pályázati felületen. Az útiköltség-támogatás összege a küldő felsőoktatási intézmény székhelye és a rövid tanulmányút helyszínének távolsága alapján, a Distance calculator adatai szerint kerül meghatározásra. Az útiköltség-támogatás összegével tételesen elszámolni nem kell.

A pályázat benyújtása
Pályázatot a http://www.scholarship.hu oldalon elérhető online pályázati űrlap kitöltésével és a szükséges mellékletek csatolásával lehet beadni.
Csatolandó mellékletek:
– Kinyomtatott, eredeti aláírással ellátott, keltezett és beszkennelt pályázati adatlap a pályázati rendszerből generált adatokkal;
– Kitöltött motivációs levél és munkaterv (minta használata kötelező);
– Kitöltött, kinyomtatott, eredeti aláírással ellátott, keltezett és beszkennelt szaktanári (szakvezetői/tanszékvezetői/intézetvezetői) vagy témavezetői ajánlás (minta használata kötelező);
– Kutatási, művészeti tevékenység vagy nemzetközi szakmai versenyen történő részvétel esetén a fogadó intézmény által kitöltött, kinyomtatott, hivatalos (eredeti aláírással, pecséttel és/vagy fejléccel ellátott), keltezett és beszkennelt fogadólevél (minta használata kötelező) – ha a pályázat beadásának határidejéig nem áll rendelkezésre, akkor később pótolható, de pótlásáig nem kötjük meg a nyertes hallgatóval a támogatási szerződést (feltételesen támogatott státuszba kerül);
– Konferencia-előadás és poszter-prezentáció esetén az absztrakt és igazolás az absztrakt elfogadásáról – ha a pályázat beadásának határidejéig az absztrakt elfogadásáról szóló visszaigazolás nem áll rendelkezésre, akkor később pótolható, de pótlásáig nem kötjük meg a nyertes hallgatóval a támogatási szerződést (feltételesen támogatott státuszba kerül). Az absztrakt utólag nem pótolható;
– A tanulmányi osztály által hitelesített (kinyomtatott, eredeti aláírással és pecséttel ellátott, beszkennelt) igazolás(ok) (pl. törzslapkivonat, teljesítésigazolás, Neptun/ETR kivonat, leckekönyvmásolat, Igazolás tanulmányi adatokról mintadokumentum) a hallgató jelenlegi képzésének tanulmányi adatairól, amely(ek)en szerepel a hallgató neve, tanulmányi azonosítója, oktatási azonosítója, a felsőoktatási intézmény neve, a képzés megnevezése, szintje, a képzés keretében teljesített aktív félévek száma, valamint mester- és osztatlan képzés esetén az oktatás nyelve, munkarendje és a hallgató összesített korrigált kreditindexének értéke (minta használata opcionális);
– A munkanyelv megfelelő ismeretét igazoló dokumentum(ok): legalább B2 szintű (középfokú), komplex nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) (amennyiben a fogadó intézmény ennél magasabb szintű nyelvi követelményeket támaszt a kiutazó hallgatókkal szemben, akkor az az irányadó);
– OTDK 1-3. helyezés vagy különdíj igazolása; nemzetközi, idegen nyelvű szakmai publikáció elérhetősége (linkje); nemzetközi szintű szakmai versenyen elért 1-3. helyezés vagy különdíj igazolása; nemzetközi szakmai konferencián tartott idegen nyelvű előadásra vonatkozó oklevél vagy igazolás; a szakos tanulmányokhoz kapcsolódó egyéb kiemelkedő tudományos, művészeti vagy sporttevékenység (TDK vagy OTDK részvétel, aktív szakkollégiumi tevékenység, hazai vagy magyar nyelvű tudományos, művészeti vagy sporttevékenység) igazolása;
– Egyéb szakmai és közéleti önkéntes tevékenység (pl. szakmai szervezetben betöltött tisztség, demonstrátori tevékenység, szakmai rendezvény szervezésében való aktív közreműködés, külföldi hallgatók mentorálása, mobilitási órán történő előadás, ESN-ben vagy egyéb nemzetközi hallgatói szervezetben folytatott tevékenység stb.) kitöltött, kinyomtatott, eredeti aláírással és pecséttel vagy eredeti aláírással és fejléccel ellátott, keltezett és beszkennelt igazolása (minta használata kötelező);
– Egyéb, a pályázat szempontjából fontosnak tartott dokumentumok (pl. konferencia, nemzetközi verseny programja).
Csak kinyomtatott, eredeti (nem elektronikus és nem elektronikusan a dokumentumra illesztett) aláírással és – ahol szükséges – pecséttel ellátott és beszkennelt dokumentumokat fogadunk el. Az aláírások és pecsétek képként történő beillesztése nem elfogadható.

Pályázat véglegesítésének határideje:
– őszi forduló: 2017. október 10. (kedd) 23:00 óra 
A pályázatok bírálata, döntés
Az értékelés menete:
– A benyújtott pályázatok formai és szakmai bírálatát a Tempus Közalapítvány végzi. A formai bírálat során csak a pályázati felhívás és az online pályázati felület útmutatásainak minden tekintetben megfelelő pályázat fogadható el. A formai hibás pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek.
– A szakmai bírálat az előre meghatározott bírálati szempontrendszer alapján történik (1. sz. melléklet). Kutatási tevékenység esetén a szakmai bírálatot független szakértők végzik. Az elért pontszámok alapján összesített rangsor készül.
– A Tempus Közalapítvány kuratóriuma a rendelkezésre álló keretösszeg figyelembevételével dönt az ösztöndíjasok létszámáról és az egyéni ösztöndíjak összegéről. A döntés várható időpontja a pályázat beadási határidejétől számított 4 hónap.
A Tempus Közalapítvány kuratóriumának döntése ellen fellebbezésre nincs lehetőség.
A pályázatot benyújtók pályázatuk benyújtásával tudomásul veszik, hogy a szerződéskötés elmaradása, a pályázati felhívás visszavonása, módosítása, új pályázati felhívás közzététele, valamint a meghirdetett pályázati tevékenység elmaradása miatt kártérítési vagy egyéb megtérítési igénnyel semmilyen jogcímen nem léphetnek fel sem a küldő felsőoktatási intézménnyel, sem a Tempus Közalapítvánnyal szemben.
A Campus Mundi ösztöndíj nem vehető igénybe az európai uniós alapok által fedezett költségek megtérítésére. Kettős finanszírozást kizáró szabály: a Campus Mundi ösztöndíj mellett ugyanarra a tevékenységre és időtartamra nem lehet egyéb ösztöndíjat igénybe venni. (Ez a rendelkezés nem vonatkozik egyéb, kiegészítő jellegű juttatásokra.) Amennyiben a pályázó rendelkezik vagy rendelkezni fog ilyen ösztöndíjjal, és a jelen kiírásra benyújtott pályázatáról pozitív támogatói döntés születik, a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy melyik ösztöndíjat veszi igénybe. Nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés aláírásával az ösztöndíjas vállalja a fentiek maradéktalan betartását.

Kiegészítő információk
– Nem magyar állampolgárok vagy kettős állampolgárságú hallgatók az állampolgárságot adó ország irányába abban az esetben nyújthatnak be pályázatot, ha életvitelszerűen Magyarországon élnek. Az állampolgárságot adó országba történő kiutazás a bírálat során a legalacsonyabb prioritást kapja.
– Nem nyújthat be pályázatot, illetve nem kaphat Campus Mundi ösztöndíjat:
– aki a Tempus Közalapítvány által nyújtott támogatás kapcsán nem tett eleget elszámolási és/vagy beszámolási kötelezettségének;
– akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor vagy ezt követően a pályázat elbírálása során bármikor;
– aki a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésében foglaltakat nem vagy csak részben teljesítette;
– aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó a 2007. évi CLXXXI.tv. 6.§ és 8.§-a értelmében;
– akinek a részvételből való kizártságának tényét a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 13. §-a alapján az erre vonatkozó hivatalos honlapon (http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu) közzétették.
– A pályázati határidő lejárta után hiánypótlásra nincs lehetőség, kivéve, ha erre technikai okokból kerülne sor (pl. feltöltött fájl megsérül, nem olvasható). Kutatási és művészeti tevékenység, valamint szakmai versenyen való részvétel esetén a fogadó intézmény által kitöltött és aláírt fogadólevél vagy konferencia előadás és poszter-prezentáció esetén az absztrakt elfogadásáról szóló igazolás pótolható, ha ez a pályázat beadásának időpontjában még nem állt rendelkezésre.
– Egy pályázati fordulóban a hallgató ösztöndíj-típusonként egy-egy pályázatot nyújthat be. Amennyiben egyszerre több ösztöndíjtípusra pályázik, a pályázott tevékenységek és a megvalósítás időszakai nem eshetnek egybe.
– Campus Mundi rövid tanulmányútra a program teljes futamideje alatt (2016-2021) egy hallgató legfeljebb ötször nyerhet támogatást.
A pályázat beadásával a pályázó egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat megvalósításával kapcsolatos valamennyi adatát küldő felsőoktatási intézménye és a Tempus Közalapítvány a pályázati program végrehajtása érdekében kezelje.
Bővebb információ, a kötelező és javasolt mintadokumentumok, az online pályázati útmutató és a pályázati folyamattal kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdésekre adott válaszok a http://www.campusmundi.hu honlapon megtalálhatók. További kérdések esetén a  e-mail-címen vagy munkanapokon 8.30 és 14.30 között a +36-1-237-1310 telefonszámon érdeklődhet.
http://tka.hu/palyazatok/4889/campus-mundi-osztondij-rovid-kulfoldi-tanulmanyuthoz