Bibliai Témájú Fotó verseny

Hazai
Országos Bibliai Témájú Fotó- és Videókészítő verseny

(Teremtés könyve) 

Részvételi feltételek 
I. Általános rendelkezések 
1. A Nemzeti Keresztény Ifjúsági Kulturális Központ Alapítvány (székhelye: 1033 Budapest, Tanuló utca 3.; továbbiakban: Szervező) 2019. január 1. napjától országos Fotó- és Videókészítő versenyt (továbbiakban: Verseny) hirdet 14-23 éves személyek (továbbiakban: Pályázó) számára. A pályázatnak nem feltétele sem a magyar állampolgárság, sem a magyarországi lakcím. Pályázni minden Pályázónak kategóriánkként csak egy Pályaművel lehet. 
2. A Versenyen indulni bármilyen technikával készített Fotó- és/vagy Videóművészeti alkotással (továbbiakban: Pályamű) lehet. A feltételek között szerepel, hogy 16 éves korig az adatkezeléshez a szülő (törvényes képviselő) előzetes hozzájárulása szükséges, melyről szóló nyilatkozat mintát INNEN lehet letölteni. 
3. Az adatkezelési hozzájárulás hiánya (amennyiben ezt később a Pályázó nem pótolja) a pályázat érvénytelenségét és az adatok azonnali megsemmisítését, a pályamű visszaküldését (rendszerünkből történő törlését) vonja maga után! A Versenyen történő részvétel előtt, a részvétel érdekében a Pályázó, illetve 16 éves korig a Pályázó szülője (vagy törvényes képviselője) az Adatkezelő által összeállított Adatkezelési tájékoztatót köteles elolvasni és az abban rögzített adatkezeléshez hozzájárulást adni. 

II. A Verseny szervezése, a Pályaművek beküldése 
4. A Szervező az országos versenyt az ország összes középiskolájában és egyetemén, illetve az Interneten meghirdeti. A Pályaműveknek (részben vagy egészében) a Pályázó által kitaláltnak és teljes egészében a Pályázó által elkészítettnek kell lenniük, és valamilyen logikai kapcsolatban kell lenniük a Bibliában, konkrétan a Teremtés könyvében leírtakkal. A zsűrinek jogában áll a logikai kapcsolatot vizsgálni és amennyiben a kapcsolat közvetetten sem állapítható meg a pályázatot érvénytelennek nyilvánítani. 
5. A Verseny 2019. január 01-én 00 óra 00 perckor indul, a Pályaművek beküldési határideje 2019. augusztus 20-án 23 óra 59 perc. A beadási határidő megtartottnak, a pályázat érvényesek számít, amennyiben a postai bizonylattal igazolt postára adás időpontja vagy az e-mail elektronikusan igazolható elküldése 2019. augusztus 20-án 23 óra 59 perce előtt megtörténik. 
6. A Pályázat akkor érvényes amennyiben a Pályaművel együtt a Pályázó az alábbi adatokat is elküldi: Pályázó neve, születési ideje, anyja neve, lakcíme vagy értesítési címe és / vagy email címe és / vagy telefonszáma, 16 éves korig a szülő (törvényes képviselő) neve és elérhetősége (értesítési cím, email cím, telefonszám). A hibás vagy valótlan címekből, illetve elérhetőségekből eredő eredménytelen értesítésért a Szervező nem vállal felelősséget. 
7. A Pályázat érvényességét nem befolyásolja, de a Szervező kéri, hogy lehetőség szerint a Pályamű címet és a Pályázó oktatási intézményének nevét is tüntessék fel. 
8. Szervező a Rajzverseny során korosztályokat nem különít el, minden korosztály együttesen, egyszerre vesz részt. Az érvényes Pályaműveket a Szervező által felkért zsűri minden tagja értékeli, egyenként pontszámmal látja el, és a közös értékelés után a legtöbb pontszámot kapott 5 Pályázó nyer. Pontszám egyenlőség esetén a zsűri minden tagja nyilatkozik az adott helyezés nyertese személyéről, további döntetlen esetén a zsűri elnöke dönt. A zsűri tagjai az értékelés során csak anonim módon ismerik meg az alkotásokat. 
9. A Szervező kettő különböző kategóriában különdíjat is kioszt, ezek egyrészt a “legkülönlegesebb művészi megoldás”, másrészt a “legmarkánsabb vallási tartalom” jellemzők alapján minősülnek. 

III. Az Eredményhirdetés és az azt követő internetes megjelenés 
10. Az ünnepélyes eredményhirdetésre konkrét időpontjáról és helyszínéről a Szervező minden nyertes és különdíjban részesülő Pályázót közvetlenül / Pályázó szülője (törvényes képviselője) útján előzetesen értesíteni fog. Amennyiben egy adott nyertes Pályázóval semmilyen általa megadott elérhetőségen nem a Szervező kapcsolatba lépni, tartalék nyertes kiválasztására kerül sor. Ezt követően a későbbiekben jelentkező eredetileg nyertesnek minősített Pályázó semmilyen igénnyel nem léphet fel. 
11. A Versenyen résztvevők (Pályázók, szülők és törvényes képviselők) tudomásul veszik, hogy a Szervező jogosult a Pályaműveket internetes oldalára feltölteni, azokat nyilvánosságra hozni, a Pályaművekből kiállítást rendezni, azokat médiában, internetes oldalain megjeleníteni. A Pályázók, szülők és törvényes képviselők bármikor jogosultak a Pályaművek jelen pont szerinti felhasználását korlátozni vagy teljesen kizárni, mely szándékukat írásban kell jelezniük a Szervező felé. 
12. A Szervező jogosult a Verseny befejezése után, az Eredményhirdetést követően az első 5 helyezett és a 2 különdíjas Pályázó és oktatási intézményének nevét a Szervező internetes oldalán feltüntetni. 

IV. Záró rendelkezések 
13. A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a Rajzverseny során vagy azzal összefüggésben felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Verseny során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz, illetve a Versenyhez, a Pályázók általi részvételhez kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. 
14. A Pályázó azáltal, hogy részt vesz a Rajzversenyen, automatikusan elfogadja az ezen Szabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy e feltételeket vagy magát a Rajzversenyt kiegészítse, vagy módosítsa, vagy indokolt esetben visszavonja. 
15. A Részvételi feltételekben a változtatás jogát a Szervező fenntartja. 
16. A Rajzverseny során felmerülő, jelen Részvételi feltételek által nem szabályozott helyzetek kezelési és megoldási módjáról a Szervező egyedileg hoz végleges döntést, amely ellen fellebbezésnek nincs helye. 
17. A Szervező az érvénytelen Pályaműveket visszaküldi, amennyiben ez lehetetlen megsemmisíti, az érvényes Pályaműveket pedig megőrzi, ameddig a Pályázó azokat előzetes egyeztetés után személyesen át nem veszi, vagy megfelelő értékű bélyeggel ellátott borítékot nem küld a visszaküldés érdekében. 

Amennyiben a Versennyel kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, az email címen kérhető tájékoztatás. 
http://www.nekikk.hu