Arany János Tehetséggondozó Program

Hazai

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázati felhívása 
8. évfolyamos tanulók számára
az Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvételre


Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2018/2019. tanév rendjéről szóló 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján pályázatot hirdet a 2018/2019. tanévben 8. évfolyamon tanuló diákok számára az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre.
A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok továbbtanulását.

A Tehetséggondozó Programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki
a) tanulói jogviszonyban áll, és a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik abban a tanévben, amelyben a pályázat meghirdetésre kerül, és
b) az e pontban meghatározott valamelyik feltételnek megfelel:
ba) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) szerint hátrányos helyzetű vagy
bb) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül vagy
bc) a Gyvt. 53. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő átmeneti nevelésbe vett, vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal van elhelyezve, vagy
bd) a gyermekjóléti szolgálat Gyvt. 40. §-a szerinti – az általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített – javaslat alapján rászorult. A gyermekjóléti szolgálatnak a rászorultság kérdésében annak alapján kell döntenie, hogy kellett-e az Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezést megelőző három éven belül a Gyvt. 39. §-a alapján az érintett tanuló érdekében intézkednie.A programba bevont intézmények a hátrányos helyzetű tanulókat azonos felvételi pontszám esetén kötelesek előnyben részesíteni a felvétel során.

A program célja:
Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek olyan középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, nevelődjenek, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést.

Az általános iskola által benyújtott pályázatokat a programhoz tartozó középiskolák bírálják el. 
A tanulók 
– a tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott időpontban (2019. január 18-án, illetve pótló válogatási eljárás során 2019. január 25-én) – egy nem szaktárgyi jellegű – felvételi eljárást megelőző válogatáson vesznek részt: egy elbeszélgetést követően fogalmazást írnak és képességeket vizsgáló feladatlapokat töltenek ki.
– A tanulóknak e mellett részt kell venniük a kilencedik évfolyamra felvételiző tanulók számára szervezett központi írásbeli felvételi vizsgán abban az intézményben, amely intézménybe az Arany János Tehetséggondozó Program keretében első helyen kérik a felvételüket. A központi írásbeli felvételi vizsga egy magyar nyelvi és egy matematika feladatlap kitöltéséből áll. A vizsgák időpontját a tanév rendjéről szóló rendelet határozza meg: 2019. január 19. 10 óra (pótló központi írásbeli felvételi vizsga 2019. január 24. 14 óra).

A sikeresen teljesítő tanulók megyéjük Arany János Tehetséggondozó Programot működtető középiskolájába, illetve kollégiumába nyerhetnek felvételt, és speciális program alapján készülhetnek fel a felsőfokú továbbtanulásra. A tanulók egyéves előkészítő évfolyam, az iskola helyi tantervében foglaltak teljesítése és az érettségi vizsgaszabályzatban előírt feltételek esetén tehetnek érettségi vizsgát. Az előkészítő évfolyamon a diákok emelt szintű anyanyelvi és idegen nyelvi oktatásban, matematika- és informatikaoktatásban, önismereti, személyiség- és képességfejlesztő, kommunikációs és tanulás-módszertani programokban vesznek részt. A Programban tanuló diákok felkészülhetnek az emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgára (C típusú középfokú nyelvvizsgával egyenértékű nyelvtudást szerezhetnek) elsősorban angol nyelvből, a nemzetközi ECDL számítástechnikai vizsgával egyenértékű tudást szerezhetnek informatikából, mindemellett térítésmentesen szerezhetnek gépjármű-vezetői jogosítványt.
A program résztvevői valamennyien kollégisták lesznek. A programról további információk érhetők el a http://www.ajtp.hu honlapon.

Pályázni a pályázati felhívás hiánytalanul kitöltött űrlapjainak beküldésével lehet, amelyek a programban már részt vevő középiskolákban szerezhetők be, vagy letölthetők az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapjáról (http://www.kormany.gov.hu / Emberi Erőforrások Minisztériuma / Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság).

A pályázatnak tartalmaznia kell
a. a helyi önkormányzat vagy nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének – lehetőleg anyagi támogatásról is szóló – határozatát (1. sz. melléklet), 
b. a nevelőtestület támogató nyilatkozatát (2. sz. melléklet), 
c. a szülő nyilatkozatát arról, hogy elfogadja és támogatja az 5 éves nevelést, oktatást és a kollégiumi ellátást (3. sz. melléklet), 
d. a tanuló személyi adatlapját (4. sz. melléklet), 
e. az osztályfőnök tanulóról írt jellemzését – 2 példányban, 
f. a tanuló kézzel írott önéletrajzát – 2 példányban, 
g. azt, hogy a programban részt vevő intézmények közül melyekbe kéri a felvételét (5. sz. melléklet), 
h. a szociális helyzetet igazoló hivatalos dokumentum fénymásolatát (a jegyző igazolása a hátrányos helyzet megállapításáról vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról vagy az ideiglenes hatállyal történő elhelyezésről),
i. vagy az illetékes gyermekjóléti szolgálat – az általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített – javaslatát a tanuló rászorultságára vonatkozóan abban az esetben, ha a h. pontban foglalt igazolás kiállításának feltételei nem állnak fenn (6. számú melléklet).
(Kérjük a tanulót, önéletrajzában mutassa be életkörülményeit, családi hátterét; eddig elért iskolai, művészeti és sporteredményeit; hobbiját, érdeklődési körét; a jövőjével kapcsolatos elképzeléseit; valamint írja le, hogy miért akar az Arany János Tehetséggondozó Programban részt venni.)

A programban részt vevő intézmények/intézménypárok (középiskolák és kollégiumok) közül hármat lehet megjelölni, melyek közül a tanulók elsősorban a lakóhely szerinti megye intézményébe nyerhetnek felvételt.

A pályázónak külön jelentkezési lap benyújtásával egyénileg kell jelentkezniük a központi írásbeli vizsgára 2018. december 7-éig. A központi írásbeli felvételi vizsga jelentkezési lapja 2018. november 16-ától lesz elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (http://www.oktatas.hu). A jelentkezési lapot abba az intézménybe kell benyújtani, amely intézménybe a tanuló az Arany János Tehetséggondozó Program keretében első helyen kéri a felvételét.

A pályázatot legkésőbb 2018. december 11-éig (a postára adást igazoló bélyegző dátuma) postai úton kell eljuttatni az első helyen kiválasztott középiskola címére.

Kérjük, hogy a borítékra írják rá: ” Arany János Tehetséggondozó Program”.
A határidőn túl érkezett vagy formailag hibás pályázatokat az intézmény nem értékeli.

A pályázat eredményéről 2019. február 8-áig a középiskola tájékoztatja a jelentkezőket.

A pályázat eredményéről történt értesítés után 2019. február 18-áig a felvételi eljárás keretében a programba jelentkező valamennyi tanuló Tanulói adatlapját az azon feltüntetett címre, a Jelentkezési lapo(ka)t pedig a középiskolákba kell elküldeni! (A 2019. február 8-áig esetleg elutasító határozatot kapott tanulók is – más tanuló visszalépése esetén – bekerülhetnek az Arany János Tehetséggondozó Programba.)

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak a programban részt vevő intézmények programfelelőseitől vagy az EMMI Köznevelés-igazgatási Főosztályán Spohn Beáta referenstől (). 

A program keretében az alábbi köznevelési intézményekbe kérhetik a tanulók felvételüket:
Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium
OM azonosító: 032284
2660 Balassagyarmat, Deák F. u 17.
Tel.: 35/300-011
http://www.balassi-bgy.sulinet.hu 
Partnerintézmény: Madách Imre Kollégium
Programfelelős: Pénzes Attila

Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola
OM azonosító: 036378
7150 Bonyhád, Kossuth L. u. 4.
Tel.: 74/451-719
http://www.pseg.hu
Programfelelős: Gűth Tamás

Budapesti Műszaki SzC Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakgimnáziuma
OM azonosító: 203058
1097 Budapest, Gyáli út 22.
Tel.: 1/280-4500
http://www.puskas.hu/100 
Partnerintézmény: Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium 
Programfelelős: Gyarmati Krisztina

Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium
OM azonosító: 031598
3300 Eger, Ifjúság u. 2.
Tel.: 36/324-808 
http://szilagyi-eger.hu
Programfelelős: Antal Andrea

Eötvös József Gimnázium és Kollégium
OM azonosító: 201173
2890 Tata, Tanoda tér 5.
Tel.: 34/587-568
http://www.eotvos-tata.sulinet.hu 
Programfelelős: Szabó Andrea

Földes Ferenc Gimnázium
OM azonosító: 029379
3525 Miskolc, Hősök tere 7.
Tel.: 46/508-459
http://www.ffg.hu 
Partnerintézmény: Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium Teleki Tehetséggondozó Kollégium Tagintézménye 
Programfelelős: Kovács Attiláné

Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium
OM azonosító: 036725
9730 Kőszeg, Hunyadi u. 10.
Tel.: 94/360-131
http://www.jurisich-koszeg.sulinet.hu 
Programfelelős: Oroszné Kupi Teréz

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium
OM azonosító: 034141
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 17.
Tel.: 82/512-128
http://www.tancsics.hu 
Partnerintézmény: Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium
Programfelelős: Tóthné Berzsán Gabriella

Kecskeméti Katona József Gimnázium
OM azonosító: 027944
6000 Kecskemét, Dózsa György út 3.
Tel.: 76/481-583
http://www.kjg.hu 
Partnerintézmény: Kecskeméti Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium
Programfelelős: Buday Rezső

Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium
OM azonosító: 033648
4600 Kisvárda, Iskola tér 2.
Tel.: 45/410-045
http://www.besi.hu 
Programfelelős: Csörszné Tar Enikő

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
OM azonosító: 028375
5650 Mezőberény, Petőfi u. 13-15.
Tel.: 66/515-578 http://www.gimnazium.mezobereny.hu
Programfelelős: Egeresiné Vas Ildikó

Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium
OM azonosító: 031603
3300 Eger, Rákóczi út 48.
Tel.: 36/536-070, 36/325-311
http://www.nejanet.hu 
Programfelelős: Dr. Löveiné Hadnagy Katalin

Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium
OM azonosító: 033652
4400 Nyíregyháza,
Széchenyi u. 29-37.
Tel.: 42/315-911
http://www.zrinyinyh.hu 
Programfelelős: Nagy Andrea

Pécsi Leőwey Klára Gimnázium
OM azonosító: 027397
7621 Pécs, Szent István tér 8-10.
Tel.: 72/518-462
http://www.leoweypecs.hu
Partnerintézmény: Pécsi Kodály Zoltán Kollégium
Programfelelős: Béresné Tímár Andrea

Révai Miklós Gimnázium és Kollégium
OM azonosító: 030695
9021 Győr, Jókai Mór út 21.
Tel.: 96/526-044
http://www.revai.hu 
Programfelelős: Kovács Csaba

Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium
OM azonosító: 029280
3950 Sárospatak, Arany J. u. 3-7.
Tel.: 47/312-140
http://www.avgsp.hu 
Programfelelős: Dusicza Erika

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium
OM azonosító: 029743
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8.
Tel.:62/548-936
http://www.radnoti-szeged.sulinet.hu 
Partnerintézmény: Szegedi Városi Kollégium
Programfelelős: Dr. Nagy Anett

Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola
OM azonosító: 030192
8000 Székesfehérvár, Budai u. 7.
Tel.: 22/506-162
http://www.telekiblanka.hu 
Partnerintézmény: Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium 
Programfelelős: Gajda Péter

Tóth Árpád Gimnázium
OM azonosító: 031199
4024 Debrecen, Szombathi István u. 12.
Tel.: 52/411-225
http://www.tagdebr.sulinet.hu 
Partnerintézmény: Gulyás Pál Kollégium
Programfelelős: Barta Erzsébet

Türr István Gimnázium és Kollégium
OM azonosító: 037185
8500 Pápa, Fő u. 10.
Tel.: 89/324-394
http://www.turrgimnazium.hu 
Programfelelős: Grőber Attila

Varga Katalin Gimnázium
OM azonosító: 035990
5000 Szolnok, Szabadság tér 6.
Tel.: 56/512-240
http://www.varga-szolnok.sulinet.hu 
Partnerintézmény: Szolnok Városi Kollégium
Programfelelős: dr. Kissné Nagy Éva

Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium
OM azonosító: 037632
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 30.
Tel.: 92/313-490
http://www.zmgzeg.sulinet.hu 
Partnerintézmény: Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium
Programfelelős: Pethő Attila

Forrás: pafi.hu