Állatmenhelyet működtetőknek

Hazai

Az Agrárminisztérium
2019. évi pályázati kiírása

ÁLLATMENHELYET MŰKÖDTETŐ CIVIL SZERVEZETEK SZÁMÁRA EBEK IVARTALANÍTÁSÁRA

Az Agrárminisztérium, mint támogató (a továbbiakban: AM) a civil szervezetek állatvédelem területén végzett hasznos tevékenységét elismerve, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. számú melléklet XII. Agrárminisztérium fejezetének 20/03/35/00 szám alatti jogcímcsoportban lévő “Állatvédelem támogatása” előirányzat terhére, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján, továbbá összhangban az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénnyel, az engedélyezett, illetve nyilvántartásba vett állatmenhelyeket működtető civil szervezetek részére támogatást nyújt ebek ivartalanítására.
Az AM a támogatásokkal kapcsolatos előkészítői valamint a támogatások felhasználásáról szóló beszámolók ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátásával az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft.-t (a továbbiakban: ÉLBC) bízta meg.
A pályázati felhívás a következő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök alapján készült, amelyek a pályázati eljárás, valamint a támogatott tevékenység megvalósítása során kötelezően betartandók:
– az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény,
– az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.),
– az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.),
– az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.),
– Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.),
– az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),
– az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet,
– a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet,
– a XII. Agrárminisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodásról szóló 6/2018. (XII. 17.) AM utasítás (a továbbiakban: 6/2018. (XII. 17.) AM utasítás)
– a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataiból pályázati úton vagy egyedi döntés alapján pénzeszköz- vagy előirányzat-átadással biztosított támogatások kapcsán elszámolható költségekről, a támogatások felhasználása ellenőrzésének és a beszámolók összeállításának szabályairól szóló 2/2019. (III. 20.) AM utasítás (a továbbiakban 2/2019 (III. 20.) AM utasítás).

1. A támogatás célja
Engedélyezett vagy nyilvántartásba vett, kiemelten Hajdú-Bihar megyében, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében működő állatmenhelyek gondozásában lévő ebek ivartalaníttatása, ezzel egyidejűleg az állatok veszettség elleni védőoltása, valamint transzponderrel (chippel) történő megjelölése. A támogatás kiterjedhet a menhely által javasolt kóborló (gazdával rendelkező) illetve szociális alapon gazdás ebekre, a helyi önkormányzat jegyzőjének a pályázattal egy időben benyújtott javaslatával.
A pályázati forrás kimerülésének mértékéig más megyék pályázata is befogadható.

2. A támogatás a fenti céllal egyezően az alábbi kiadásokra igényelhető
A támogatás az ebek állatorvos által elvégzett ivartalanításának, valamint veszettség elleni védőoltásának és transzponderrel történő megjelölésének együttes költségére igényelhető.
A pályázat keretében e tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható.

3. A pályázók köre
Pályázatot azon Civil tv. 2. § 6. pontja szerinti civil szervezet (kizárólag egyesület és alapítvány) nyújthat be, amely az alábbi feltételeknek eleget tesz:
a) civil szervezetként 2018. január 1. előtt Magyarországon nyilvántartásba vették,
b) létesítő okiratában az állatvédelem, mint cél és tevékenység nevesített,
c) állatmenhelyet működtet, amely legalább 2018. január 1. óta engedélyezett vagy nyilvántartásba vett,
d) ebek ivartalanítására állategészségügyi szolgáltató tevékenység végzésére jogosult állatorvossal, állategészségügyi szolgáltató intézménnyel (állatorvosi rendelő, állatorvosi szakrendelő, állatkórház, állatklinika) kötendő szerződésről az állatorvossal, vagy az állategészségügyi szolgáltató intézménnyel közösen aláírt szándéknyilatkozatot a pályázati dokumentációhoz csatolja,
e) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontja alapján,
f) átlátható szervezetnek minősül, az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontja alapján,
g) nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása – ide nem értve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat -, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban együtt: köztartozás).
h) az Éltv. 38/A. §-a szerinti FELIR regisztrációval rendelkezik

4. Nem pályázhatnak:
a) természetes személyek,
b) baráti társaságok,
c) közalapítványok,
d) köztestületek,
e) non-profit gazdasági társaságok,
f) egyházi jogi személyek, illetve ezek jogi személyiséggel rendelkező szervezetei,
g) pártok,
h) gazdasági társaságok.

5. A támogatás formája és a finanszírozás módja
A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő, mértéke legfeljebb az összes elszámolható költség 100%-a. A támogatási összeg a jelen pályázati felhívás 11. pontjában írtak szerint egyösszegű előlegfinanszírozás formájában kerül átutalásra a pályázó bankszámlájára, amelynek jogszerű felhasználásáról utólag kell beszámolni. Saját forrás biztosítása nem feltétel.
A támogatás mértéke az egyes ebek ivartalanítása, veszettség elleni védőoltása és transzponderrel történő megjelölése költségének 100%-a, de legfeljebb ebenként bruttó 35 000 Ft.

6. A támogatás forrása, az elnyerhető támogatás mértéke
A jelen pályázattal meghirdetett támogatásra a Kvtv. XII. Agrárminisztérium fejezetének a 20/03/35/00 szám alatti jogcímcsoport szerinti “Állatvédelem támogatása” előirányzaton 96 millió forint áll rendelkezésre az állatmenhelyet működtető civil szervezetek számára. Az AM fenntartja magának a jogot, hogy a Kvtv. alapján a támogatási keretösszeget – a felhívás külön módosítása nélkül – megváltoztassa.
A támogatási keretösszeg legalább 2700 eb ivartalanítására nyújt fedezetet.
Egy állatmenhelyet működtető civil szervezet által igényelhető támogatás összege 1 millió forinttól 10 millió forintig terjedhet, azon ebek ivartalanítására, melyeknek minimum 70%-a nőivarú egyed.

7. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje
Minden pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. A pályázat benyújtása díjmentes. A pályázó által megadott e-mail címmel kapcsolatos kockázatokat (pl. hibásan megadott cím, olvasatlan vagy átirányított e-mailek) minden esetben a pályázó viseli!
A pályázatot postai úton, zárt borítékban, – a borítékon feltüntetve: “Állatmenhelyek korszerűsítése pályázat” – tértivevényes postai küldeményként az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft-hez (levelezési cím: 1751 Budapest, Pf. 12) 2019. október 18-ig (postabélyegző kelte) lehet az alábbiak szerint benyújtani:
a) az Adatlapot 2 eredeti példányban, a többi kötelezően csatolandó mellékletet egy példányban, minden oldalt cégszerűen aláírva kell benyújtani,
b) a pályázatot a fentieken túl az a) pont szerinti dokumentumok szkennelt változataként, az címre elektronikusan is meg kell küldeni úgy, hogy az adatlap, az alapító okirat, vagy alapszabály, illetve a többi melléklet külön fájlként kerüljön csatolásra.

8. A pályázat formai és tartalmi követelményei
A pályázat az adatlapból (pályázati felhívás 1. számú melléklete) és a mellékletekből áll.
A pályázati adatlap szerkezete és tartalma nem változtatható!
Külön költségtervben kell a pályázó szervezet mellett az állatmenhelyen gondozásba vett ebek számának alakulását bemutatni, továbbá megjelölni az ivartalanítani vállalt állatok számát és nemét, valamint az ehhez igényelt támogatás összegét.
A pályázathoz az alábbi mellékleteket kell csatolni:
Másolatban, a pályázó képviselője által hitelesített (“az eredetivel egyező másolat” szöveg rájegyzésével) példányban:
a) a pályázó által működtetett állatmenhely létesítési vagy működési engedélyét vagy a tevékenység nyilvántartásba vételét igazoló dokumentumot,
b) az állatmenhelyre beérkező állatokról vezetett nyilvántartás kivonatát a 2017. és 2018. évekre vonatkozóan,
c) az állatorvossal, állategészségügyi szolgáltató intézménnyel kötött szerződés másolatát,
d) pályázó szervezet létesítő okiratát
e) a pályázó számlavezető pénzintézete 30 napnál nem régebbi igazolását eredetben, a pontos számlaszám megjelölésével a pályázó bankszámlájának vezetéséről, vagy a pénzintézet által hitelesített bankszámlaszerződést
Eredetiben:
f) a pályázó szervezet nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját vagy az aláírás minta közjegyző által hitesített másolatát,
g) a fennállást igazoló okiratban meghatározott képviselőtől eltérő képviselet esetén a pályázó képviselőjének aláírási jogosultságát igazoló -közokiratnak vagy teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülő- okiratot, mely nem lehet régebbi, mint a pályázat benyújtását megelőző 30 nap,
h) köztartozásmentes adatbázisban való részvételre vonatkozó nyilatkozat, vagy az állami adóhatóság által kiállított igazolás a köztartozás mentességről,
i) az átláthatósági nyilatkozatot (pályázati felhívás 2. számú melléklete).
A pályázatot a fenti sorrend figyelembevételével, a jelen pályázati felhívás mellékleteinek igénybevételével kérjük benyújtani, csatolva hozzá az egyéb fent felsorolt mellékleteket.

9. A pályázat elbírálásának rendje és értékelési szempontok
A pályázattal kapcsolatban sem formai, sem tartalmi szempontú hiánypótlásra nincs lehetőség.
A pályázati felhívásban rögzítetteknek, a vonatkozó jogszabályoknak, valamint a formai szempontoknak nem megfelelő pályázatok nem bocsáthatóak szakmai értékelésre.
9.1. Befogadás
A pályázat befogadásáról az AM legfeljebb a pályázat beérkezését követő 7. napig nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére, vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot.
9.2. A pályázat elbírálása során kizáró okok
a) a pályázó nem felel meg a 3. pont szerinti feltételeknek,
b) hibásan, hiányosan, nem előírt formátumban, vagy formanyomtatványon, továbbá a határidő után benyújtott pályázat,
c) az igényelt költségvetési támogatás összege meghaladja a maximálisan igényelhető 10 millió forintot,
d) ha a pályázat a jelen pályázati felhívásban jelzett célokkal nincs összhangban,
e) a pályázó a jelen pályázat kiírását megelőző években az államháztartás bármely alrendszeréből folyósított támogatást a támogatási céltól részben vagy egészben eltérő célra használta fel, azzal nem, vagy nem megfelelően számolt el,
f) a pályázó nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés szerinti feltételeknek (rendezett munkaügyi kapcsolatok és átláthatóság),
g) a pályázónak állami, adóhatóság felé jogerősen megállapított, lejárt köztartozása van,
h) jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll,
i) bármely tekintetben valótlan adatszolgáltatást tartalmaz,
j) a pályázóval szemben az Áht. 48/B. § szerinti kizáró okok állnak fenn
A pályázatok formai-tartalmi ellenőrzését a pályázatokat fogadó ÉLBC, a döntésre vonatkozó javaslat összeállítását a szakértőkből álló Bíráló Bizottság (a továbbiakban: BB) végzi. Támogatás a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig adható.
9.3. Tartalmi értékelés
Az értékelés szempontjait képezik különösen: az állatmenhely engedélyezésének vagy nyilvántartásba vételének időpontja, a telepen tartott, illetve az örökbeadott állatok száma, a tervezett, ellátandó ebek száma, azok aránya, különös tekintettel a nőivarú egyedek minimális 70%-os arányának meghaladottságára, reális költségek, árak, a telep földrajzi elhelyezkedése.
A pályázatokkal kapcsolatos döntést a benyújtási határidő leteltétől számított legkésőbb 75 naptári napon belül az Agrárminiszter (a továbbiakban: Miniszter) írásban hozza meg. A Minisztert döntésében a BB javaslata segíti, ami egyesíti magában az AM és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szakmai véleményét, valamint a civil szervezetek delegáltjainak egységes javaslatát.
A megszülető döntés lehet: támogatás vagy elutasítás.
A miniszteri döntés eredménye a 6/2018. (XII. 17.) AM utasításnak megfelelően a döntéstől számított 5 napon belül az AM hivatalos honlapján közzétételre kerül (http://www.kormany.hu/hu/dok), valamint minden pályázó elektronikus levélben értesítést kap a pályázatáról hozott döntésről, a megítélt támogatás összegével és a támogatói okirat kiadásának feltételeiről, elutasítás esetén az elutasítás indokának megjelölésével.
A pályázó – a rá vonatkozó adatok tekintetében – jogosult betekinteni a pályázat elbírálásával összefüggésben keletkezett bírálati jegyzőkönyvbe.

10. Támogatói okirat
A nyertes pályázót a miniszteri döntést követő 15 naptári napon belül – a pályázati adatlapon megjelölt elektronikus címen – az ÉLBC értesíti a támogatói okirat kiadásának feltételeiről.
A támogatói okiratot – valamennyi feltétel teljesülése esetén – a Miniszter, illetve az általa írásban kijelölt személy adja ki.
A támogatói okirat az Áht. 48/A. § (2) bekezdése alapján a közléssel lép hatályba (pályázó általi igazolt átvétel napján).

11. A támogatás kifizetése
A támogatás kifizetésére a támogatói okiratban rögzített határidőn belül, egyösszegű előlegként kerül sor a pályázó által igazoltan megjelölt bankszámlára.

12. Támogatói okirat módosítása, visszavonása, adatváltozás
A támogatói okirat módosítása az indokok felsorolásával az eredeti támogatói okiratban a költségvetési támogatás felhasználására meghatározott véghatáridő letelte előtt legalább 15 nappal írásban (postai úton, vagy szkennelve e-mailen) az AM ÉlfF-nél kezdeményezhető. Jelen pályázati kiírásban meghatározott, a költségek elfogadásának kezdő időpontja korábbi időpontra nem módosítható. A módosítási kérelem nem irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására és a már megítélt támogatási összeg növelésére, kivéve, ha a többlet költségvetési támogatás biztosítása az Ávr. 95. § (2) bekezdése alapján indokolt.
A pályázónak a támogatói okiratban rögzített feltételekben, illetve a saját adataiban bekövetkezett változásokat a tudomására jutástól számított 8 napon belül írásban jeleznie kell az AM ÉlfF-nek. A közlés elmulasztása szerződésszegésnek minősül.
Az Ávr. 96. §-a szerinti esetekben az AM a támogatói okiratot visszavonhatja.
Az AM jogosult a támogatói okirat visszavonása, illetve módosítása nélkül is írásos felszólítással intézkedni a költségvetési támogatás részleges – a jogszabálysértéssel, illetve a nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes felhasználással arányos mértékű – visszafizettetéséről. A jogosulatlanul igénybevett támogatás összegét az Áht. 53/A. § (2) bekezdése szerinti kamattal növelt összegben kell visszafizetni az AM számlájára.

13. A támogatás felhasználásának feltételei, elszámolható, nem elszámolható költségek
a) az elnyert támogatás kizárólag az állatmenhelyen gondozásban tartott ebek ivartalanítására, transzponderrel való megjelölésére és veszettség elleni oltására együttesen használható fel,
b) a támogatás a támogatói okiratban rögzített időszakban, de legkorábban a pályázat benyújtási határidejének leteltét követő naptól, azaz 2019. október 19-től, 2020. november 19-ig felmerülő költségekre használható fel,
c) a támogatás terhére elszámolható számlákat és bizonylatokat a támogatott szervezet nevére és székhelyére kell kiállítani,
az államháztartás központi alrendszeréből kapott más támogatás esetén a jelen pályázati felhívás alapján elnyert támogatás nem tekinthető saját forrásnak (Ávr. 75. § (4a) bekezdés).

14. Elszámolás, beszámolási kötelezettség, a teljesítés ellenőrzése
A pályázó a támogatott ivartalanítási program megvalósításáról, az elnyert támogatási összeg felhasználási feltételeinek, illetve vonatkozó jogszabályoknak megfelelő felhasználásáról a felhasználási határidőt követő 30 naptári napon belül, de legkésőbb 2020. december 18-ig köteles a támogatói okiratban meghatározott szempontok szerint, részletes, szöveges, szakmai beszámolót, valamint a 2. sz. mellékletet képező beszámoló formanyomtatvány szerinti összesítőt (a továbbiakban együtt beszámoló) köteles az ÉLBC-hez egy eredeti, aláírt példányban megküldeni.
A beszámolót a 2/2019. (III. 20.) AM utasítás 1. mellékletének 1. függelékében szereplő általános tájékoztatóban foglaltak figyelembevételével kell összeállítani, azzal, hogy:
a) a beszámolóból egyértelműen ki kell tűnnie, hogy a támogatás a pályázatban meghirdetett, valamint a támogatói okiratban rögzített és vállalt célokra, feladatokra került felhasználásra,
b) a kötelezettségek teljesítését, a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának szakmai ellenőrzését az ÉLBC végzi,
c) a beszámolóval kapcsolatban egyszeri, 15 napos hiánypótlásra van lehetőség.
A támogatás felhasználásának ellenőrzése a 2/2019. (III. 20.) AM utasításban foglaltak szerint történik.
Amennyiben a beszámoló csak részben fogadható el, a jogosulatlanul felhasznált támogatás összegét az Áht. 53/A. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell visszafizetni.
Ha a pályázó önhibájából, felszólítás ellenére sem tett eleget a jogszabályban vagy a támogatói okiratban meghatározott valamely kötelezettségének, a Miniszter a pályázót legfeljebb 5 évre kizárja a Kvtv. 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet 20/03/35/00 szám alatti jogcímcsoportba sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok támogatási rendszeréből.
A beszámoló elfogadásáról és a felhatalmazó levél/levelek visszavonásáról a támogató levélben értesíti a pályázót.

15. A támogatás jogosulatlan igénybevételének, jogszabálysértő vagy rendeltetéstől eltérő felhasználásának következményei
15.1. A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása az AM a költségvetési támogatást visszavonhatja vagy módosíthatja. Az AM az Ávr. 96. §-ában foglalt rendelkezések bármelyikének teljesülése esetén jogosult a támogatást visszavonni.
15.2. Az AM a támogatói okirat módosítása, felmondása, vagy az attól történő elállás nélkül is elrendelheti a költségvetési támogatás részleges – a jogszabálysértéssel, illetve a nem rendeltetésszerű, vagy szerződésellenes felhasználással arányos mértékű – visszafizetését. Ebben az esetben a pályázó a jogosulatlanul igénybevett támogatás összegét az Áht. 53/A. § (2) bekezdése szerint köteles 30 napon belül visszafizetni.
15. 3. A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy rendeltetéstől eltérő felhasználása, továbbá a költségvetési támogatás visszavonása esetén a pályázó a jogosulatlanul igénybevett költségvetési támogatás összegét az Ávr. 98. § (1) bekezdésben meghatározott ügyleti kamattal, késedelem esetén az Ávr. 98. § (2) bekezdésben meghatározott késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.

16. Biztosítékok köre
Jelen pályázati kiírás keretében a nyertes pályázó biztosítékul visszavonásig érvényes felhatalmazó levele(ke)t (a Pályázó valamennyi, jogszabály által beszedési megbízással terhelhető bankszámlájára) nyújt be. Ezen felhatalmazó level(ek) a támogatói okirat elválaszthatatlan részét képzi(k), és kizárólag az AM írásbeli hozzájárulásával vonható(k) vissza.
A banki felhatalmazó levele(ke)t a döntési értesítésről szóló tájékoztató levél mellékleteként az ÉLBC kéri be kizárólag a nyertes pályázóktól. A felhatalmazó nyilatkozatnak a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnéséig rendelkezésre kell állnia.

17. Tájékoztatás, kapcsolattartás
A pályázati felhívással kapcsolatban az ÉLBC, illetve annak kijelölt munkatársai látnak el ügyfélszolgálati tevékenységet, amelynek keretében tájékoztatást adnak és segítséget nyújtanak a pályázatok benyújtásával, a támogatói okirat kiadásának feltételeivel, illetve az elszámolással kapcsolatosan.
Elérhetőségek:
Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft.
Telefonszám: +36-30/167-6065
E-mail cím:

18. Kifogás
A miniszteri döntéssel szemben jogorvoslatnak nincs helye.
Amennyiben a pályázó úgy ítéli meg, hogy a pályázati eljárás, a támogatási döntés meghozatala, a támogatói okirat kiadása, a költségvetési támogatás folyósítása, illetve annak esetleges visszakövetelése jogszabálysértő, vagy a pályázati kiírásba, illetőleg a támogatói okiratba ütközik, akkor az Ávr. 102/D. §-a alapján az ÉLBC-nél, Agrárminisztériumnak címezve, kifogást nyújthat be.
A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül, ennek hiányában az arról való tudomásszerzéstől számított 10 napon belül, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől számított 30 napon belül, írásban van lehetőség. A kifogás benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának helye nincs.
Nem nyújtható be kifogás az olyan döntés, intézkedés ellen, amely a támogatás igénylőjére, illetve a kedvezményezettre vonatkozó jogot, kötelezettséget közvetlenül nem állapít meg.
A kifogásnak tartalmaznia kell:
a) a kifogást tevő nevét, székhelyét vagy lakcímét, a nem természetes személy kifogást tevő képviselője nevét,
b) a kifogással érintett pályázat vagy támogatói okirat azonosításához szükséges adatokat,
c) a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását,
d) a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését,
e) nem elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén a kifogást tevő aláírását.
A kifogás elbírálása az Ávr. 102/D. § (5) – (7) bekezdései, valamint a 6/2018. (XII. 17.) AM utasítás 50. §-ban foglaltak alapján történik.
A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének vagy más jogorvoslat igénybevételének nincs helye.

19. Nyilvánosság, adatszolgáltatás, ellenőrzés-tűrés
Az Áht. 56/B. §-a alapján a Magyar Államkincstár a költségvetési támogatásokról monitoringrendszert működtet. A pályázó tudomásul veszi, hogy az AM az Áht. 56/C. § szerinti adatokat a monitoringrendszerbe történő kezelésre átadja. Az így kezelt adatok a támogatási döntés naptári évének utolsó napjától számított 5 év elteltével törölhetők. A támogató a pályázók adatait az Áht. 55. §-a alapján kezeli.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján pályázó a pályázat beadásával hozzájárul ahhoz, hogy az adatai az ÉLBC, valamint az AM adatbázisába bekerüljenek.
A pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése érdekében a pályázó köteles az ÉLBC, az AM, valamint a jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek ellenőrzését tűrni és azokkal együttműködni, az ellenőrzést segíteni, a támogatással kapcsolatos eredeti dokumentációt elkülönítetten kezelni, a költségeket elkülönítetten nyilvántartani.

20. Felhívás mellékletei
1. számú melléklet: Adatlap
2. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat formanyomtatvány
3. számú melléklet: Költségterv formanyomtatvány
http://www.elbc.hu/palyazatok