A települési hulladékgyűjtés fejlesztésére

Hazai
FELHÍVÁS
Az elkülönített hulladékgyűjtés és települési hulladékkezelő rendszerek fejlesztését biztosító projektek megvalósítására

A Felhívás címe:
A települési hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerek fejlesztése
A Felhívás kódszáma: KEHOP-3.1.1
Magyarország Kormányának felhívása az önkormányzatok és társulásaik részére a hulladékgazdálkodási feladatok megvalósítása érdekében.
A felhívás vonatkozásában alkalmazni szükséges az Európai Uniós vagy más nemzetközi szervezetek felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és – tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet) rendelkezéseit, miszerint az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: NFP) bevonásával kell megvalósítani a fejlesztéseket.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki, hogy a hulladékgazdálkodás terén a szelektív gyűjtés és újrahasznosítás kerül a fejlesztések fókuszába. A 2008/98/EK Hulladék Keretirányelv előírásai szerint 2020-ig legalább a háztartási, valamint a háztartásihoz hasonló hulladék részét képező papír-, fém-, műanyag- és üveghulladék esetében az újrahasználatra való előkészítést és az újrafeldolgozást tömegében átlagosan minimum 50%-ra kell növelni. A cél elérését a Kormány az önkormányzatok és társulásaik és az NFP együttműködésével tervezi megvalósítani többek között jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
– a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 50 millió Ft-240 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
– a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít. A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
– projektjük megvalósításával hozzájárulnak a 2008/98/EK Hulladék Irányelv előírásai szerinti elkülönített gyűjtési rendszer kiterjesztéséhez, valamint a már elkülönített gyűjtési rendszerrel elért területeken a gyűjtés hatékonyságának fokozásához.
– a megítélt támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A 2008/98/EK Hulladék Keretirányelv előírásainak eléréshez, miszerint 2020-ig legalább a háztartási, valamint a háztartásihoz hasonló hulladék részét képező papír-, fém-, műanyag- és üveghulladék esetében az újrahasználatra való előkészítést és az újrafeldolgozást tömegében átlagosan minimum 50%-ra kell növelni, további fejlesztések szükségesek, amelyek fókuszában a szelektív gyűjtés és újrafeldolgozás áll.
Jelen felhívás célja, hogy olyan fejlesztéseket támogasson, amelyek hozzájárulnak fenti célok eléréséhez, valamint az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv fejlesztési irányainak megvalósításához, egyrészt a már meglévő elkülönített hulladékgyűjtési rendszerek fejlesztése, hatékonyságának növelése, másrészt az eddig elkülönített gyűjtéssel nem lefedett hazai területek elérése révén. További cél a települési hulladékkezelési rendszerek komplex és költséghatékony fejlesztése, a fenntartható és közel egységes színvonalú hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása.
A támogatási cél a KEHOP 3. prioritási tengely hulladékgazdálkodással kapcsolatos fejlesztéseihez, ezen belül ”Az elkülönített gyűjtési és szállítási rendszerek fejlesztése” című 1. intézkedéshez kapcsolódik.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek, valamint összhangban vannak az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben megfogalmazott fejlesztési irányokkal.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,06 milliárd Ft.
Jelen felhívás forrását Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 5-15 db.
1.3. A támogatás háttere
Az Európai Bizottság C(2015) 948. számú határozatával döntött a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) elfogadásáról. A KEHOP 3. prioritási tengelye a hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztéseket támogatja. A felhívás megjelentetéséről és keretének mértékéről a Kormány a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozatában döntött.
Jelen felhívást a KEHOP keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága hirdeti meg. A szakpolitikai felelős a Földművelésügyi Minisztérium Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért Felelős Államtitkársága.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!
3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
I. Megelőzés
o újrahasználati központok, mint például meglévő hulladékudvarok fejlesztése, vagy önállóan létesítésre kerülő újrahasználati központok, építési tevékenység nélkül;

II. A közszolgáltatás keretében végzett gyűjtéshez szükséges gyűjtő és szállító kapacitás fejlesztése
o A házhoz menő elkülönített és vegyes hulladékgyűjtés eszközeinek beszerzése (konténer, gyűjtőedényzet).
o A gyűjtőpontok, hulladékgyűjtő udvarok fejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzése (speciális gyűjtőedények beszerzése, egyedi gyűjtőjármű beszerzése).
A gyűjtőpontokhoz kapcsolódó fejlesztések a következő hulladékáramokra vonatkoznak:
– lakossági eredetű elektromos és elektronikus, valamint az elem és akkumulátor hulladékok;
– lakossági eredetű egyéb fém, üveg, papír, műanyag, kompozit hulladék;
– lakossági eredetű biohulladék (pl. zöldhulladék, használt sütőolaj);
– lakossági eredetű veszélyes hulladék.
o Meglévő és új szállítási rendszer fejlesztése (a hulladék gyűjtésére kialakított és rendszeresített szállító járművek beszerzése).
o Gyűjtőjárat optimalizálását szolgáló informatikai fejlesztés.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1. Támogatást igénylők köre
Támogatási kérelmet a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseit alkalmazva az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal közös konzorciumban lehet benyújtani alábbiak szerint:
– NFP, mint konzorciumvezető
– Konzorciumtagok:
o önkormányzat, önkormányzatok konzorciuma;
o önkormányzati társulás
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF “Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás a támogatást igénylő részére:

Közszolgáltatásért járó ellentételezés illetve Csekély összegű közszolgáltatási támogatási jogcím esetén nem nyújtható támogatás továbbá:
– nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére;
– olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi;

Közszolgáltatásért járó ellentételezés jogcím esetén nem nyújtható támogatás továbbá
azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
4.3.1. A támogatási kérelem benyújtásának határideje
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 15-től 2019. május 15-ig van lehetőség. Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.
4.3.2. A támogatási kérelem benyújtásának módja
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el – postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős
Helyettes Államtitkárság
1437 Budapest, Pf. 328
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 300 millió Ft lehet.
5.3. A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 240 millió Ft.
A támogatás maximális mértéke a teljes elszámolható költség 80%-a.
Közszolgáltatásért járó ellentételezés esetében:
Az ellentételezés összege évente és feladatonként nem haladhatja meg a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget. Amennyiben az ellentételezés összege a megbízás időszaka alatt változik, úgy az éves összeget a megbízási időtartamra tervezett ellentételezés éves összegeinek átlagaként kell kiszámítani.
Csekély összegű közszolgáltatási támogatás esetében:
Az ellentételezés összege összesen nem haladhatja meg az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
https://www.palyazat.gov.hu/kehop-311-a-teleplsi-hulladkgyjtsi-szlltsi-s-elkezel-rendszerek-fejlesztse-1
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag