2022. évi Nemzeti Újrakezdés Program I.

Vajdaság Külhoni

1. A pályázat célja

Jelen pályázati kiírás célja
Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás, a kultúra, az egyház, a sport, a közösségek és a diaszpóra támogatása által.

Jelen
pályázati kiírás a magyarság összetartozása és szülőföldön való boldogulása szempontjából meghatározó tevékenységet folytató szervezetek működésének,
fejlesztéseinek és eszközbeszerzés
einek megvalósítását szeretné ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával az alábbi hat alprogram keretében:
I.
Oktatási alprogram
II.
Kulturális alprogram
III.
Egyházi alprogram
IV.
Sport alprogram
V.
Ifjúsági, cserkész és közösségi alprogram
VI.
Diaszpóra alprogram

Az alprogramba történő besorolás alapja a
pályázó szervezet alaptevékenysége, amely a létesítő okiratában, alapító okiratában, alapszabályában meghatározott, kivéve a VI. Diaszpóra alprogram esetében.

Igényelhető támogatás összege és a támogatás formája

6.1.
A teljes támogatási keretösszeg 1.500.000.000, Ft
6.2.
Az igényelhető támogatás mértéke: 300.000, Ft 5.000.000, Ft
6.3.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
6.4.
A támogatás rendelkezésre bocsátása: 100%os támogatási előlegként, egy összegben,
utólagos beszámolási kötelezettséggel történik.

6.5.
A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az összes elszámolható költség 100%a.
6.6.
A pályázat kiírója nem tesz kötelezővé önrész bemutatását.
6.7.
Amennyiben a pályázót a pályázati cél megvalósítása során, jogszabály alapján
közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége terheli, a szükséges közbes
zerzési
eljárásokat lefolytatja. A közbeszerzési eljárás szabályos lefolytatásáért a pályázó felel.


 A pályázatra vonatkozó határidők

7.1.
Megvalósítási időszak: 2022. január 1. és december 31. között
7.2.
A pályázat benyújtásának kezdő napja: 2021. november 25.
7.3.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 30. 14:00 óra (középeurópai idő
szerint).

7.4.
Beszámoló benyújtására előírt határidő: a támogatottnak a pályázati cél megvalósítását
követő 30 napon belül, de legkésőbb
2023. január 30ig szükséges a szakmai és pénzügyi
beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR) segítségével.


 Pályázat benyújtása és a pályázat formai követelményei


A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a NIR online felületén, mely elérhető:
a https://
nir.bgazrt.hu oldalon vagy az Alapkezelő honlapjáról (http://www.bgazrt.hu).

További részletek a BGA honlapján olvashatók.