2018 – KREATÍV EURÓPA (2014-2020)

Hazai
KREATÍV EURÓPA (2014-2020)
Kultúra alprogram
Pályázati felhívás – EACEA 32/2017: Európai együttműködési projektek támogatása, 2018

FIGYELMEZTETÉS:
Ennek a pályázati felhívásnak a feltétele, hogy a szükséges finanszírozási források rendelkezésre álljanak azt követően, hogy a költségvetési hatóság a 2018. évi költségvetést elfogadta.

1. Bevezető
Ez a felhívás a Kreatív Európa program (2014-2020) létrehozásáról szóló, 2013. december 11-i 1295/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeleten és annak 2014. június 27-i helyesbítésén (a továbbiakban: a rendelet) alapul.
A Kreatív Európa program általános és egyedi célkitűzéseit, valamint a Kultúra alprogram prioritásait a rendelet 3., 4., 12. és 13. cikke sorolja fel.

2. Célkitűzések és prioritások
Az európai együttműködési projektek támogatásának legfontosabb célkitűzései az alábbiak:
– Az európai kulturális és kreatív ágazatok országokon átívelő és nemzetközi működőképességének támogatása és a kulturális és kreatív alkotások országokon átívelő forgalmának elősegítése.
– A közönségépítés támogatása a közönség megszólításának új, innovatív módszereivel és a kulturális és kreatív alkotásokhoz való hozzáférés megkönnyítése az Unión belül és kívül, különös hangsúlyt fektetve a gyermekekre, a fiatalokra, a fogyatékossággal élő személyekre és az alulreprezentált csoportokra.
– Az innováció és a kreativitás támogatása a kultúra területén, például új üzleti modellek kipróbálásával és a más ágazatokba begyűrűző hatás ösztönzésével.
– A fenti célkitűzéseken belül az európai együttműködési projektek támogatásának kiemelt területei az alábbiak:
– A művészek és szakemberek országhatárokon átívelő mobilitásának előmozdítása annak érdekében, hogy képesek legyenek a nemzetközi együttműködésre, és nemzetközi szintre emeljék a karrierjüket.
– A közönségépítés erősítése, az európai kulturális és kreatív alkotásokhoz és az európai anyagi és eszmei kulturális örökséghez való hozzáférés javításának eszközeként, és a kulturális alkotásokhoz való hozzáférés kiterjesztése az alulreprezentált csoportokra.
– A kapacitásépítés támogatása a kulturális ágazatok új, innovatív bevételszerzési, gazdálkodási és marketingmodelljeinek kidolgozásához és teszteléséhez való innovatív viszonyulás révén, különös tekintettel a digitális átállásra, valamint a kulturális szakemberek új készségeinek fejlesztése.
– A kultúrák közötti párbeszéd bővítése, a közös uniós értékek és a kölcsönös megértés támogatása és a más kultúrák tisztelete, ami hozzájárul a migránsok és menekültek társadalmi beilleszkedéséhez.

3. Részvételi feltételek
3.1. Támogatható résztvevők és országok
A támogatható pályázóknak a rendelet 2. cikkében meghatározott kulturális és kreatív ágazatokban tevékenykedő európai kulturális szereplőknek kell lenniük, és hivatalos székhellyel kell rendelkezniük a Kultúra alprogramban részt vevő országok valamelyikében.
A projektvezetőnek a pályázatok benyújtási határideje időpontjában legalább 2 éve jogi személyiséggel kell rendelkeznie, és bizonyítani kell tudnia a jogi személyként való fennállását.
Természetes személyek nem pályázhatnak támogatásra.
A pályázók nem lehetnek olyan helyzetben, amely az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi rendeletben és annak alkalmazási szabályaiban meghatározottak szerint kizárja őket a részvételből és/vagy az odaítélésből.
A következő országcsoportok valamelyikében székhellyel rendelkező jogi személyek nyújthatnak be pályázatot, amennyiben az 1295/2013/EU rendelet 8. cikkében foglalt valamennyi feltétel teljesül, és a Bizottság tárgyalásokat kezdett az adott országgal:
– a 2001/822/EK tanácsi határozat 58. cikke szerint a programban való részvételre jogosult 28 uniós tagállam és a tengerentúli országok és területek;
– az előcsatlakozási stratégiák keretében kedvezményezett csatlakozó országok, tagjelölt országok és potenciális tagjelölt országok a szóban forgó országok uniós programokban való részvételére irányadó, a vonatkozó keretmegállapodásokban, társulási tanácsi határozatokban vagy hasonló megállapodásokban meghatározott általános elvekkel és szerződési feltételekkel összhangban;
– az EGT-megállapodásban részt vevő EFTA-országok az EGT-megállapodás rendelkezéseivel összhangban;
– az európai szomszédságpolitikában részt vevő országok, az ezen országokkal együtt, az uniós programokban való részvételükre vonatkozó keretmegállapodások alapján meghatározott eljárásokkal összhangban.
A Kreatív Európa programban való részvételre jogosult országok (az 1295/2013/EU rendelet 8. cikkében említett feltételeket teljesítő országok) és azon országok friss listája, amelyek a közeljövőben jogosulttá válhatnak (amelyekkel a Bizottság tárgyalásokat kezdett), a következő weboldalon található:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en
3.2. Támogatható projektek
A Kultúra alprogram nem támogat pornográf, rasszista vagy erőszakot pártoló projekteket. A Kultúra alprogram elsősorban nonprofit projekteket támogat.
A projektvezető egy évben csak egyetlen kategóriában pályázhat, vagy az 1., vagy a 2. kategóriában. A projektvezető ezenkívül nem pályázhat az EACEA 32/2017 és a 35/2017 számú felhívásokra egyidejűleg.
Ha egy projekttel a jelen EACEA 32/2017 felhívás keretében pályáznak, ugyanezt a projektet nem lehet az EACEA 35/2017 felhívás keretében is benyújtani.
A támogatható projektek emellett:
– legfeljebb 48 hónap időtartamúak lehetnek (támogathatóság időtartama);
– a kisléptékű együttműködési projektek (1. kategória) esetében a kért uniós támogatás nem lehet több 200 000 eurónál, ami a teljes támogatható költségek legfeljebb 60%-át teheti ki; az 1. kategóriába tartozó projekteknek ezenkívül egy projektvezetőt és legalább további két partnert kell tartalmazniuk, akiknek a bejegyzett székhelye legalább három különböző, a Kreatív Európa – Kultúra alprogramban részt vevő országban van. Vagy a projektvezető, vagy az egyik partner bejegyzett székhelyének az itt említett támogatható országok egyikében kell lennie;
– a nagyszabású együttműködési projektek (2. kategória) esetében a kért uniós támogatás nem lehet több 2 000 000 eurónál, ami a teljes támogatható költségek legfeljebb 50%-át teheti ki; a 2. kategóriába tartozó projekteknek ezenkívül egy projektvezetőt és legalább további öt partnert kell tartalmazniuk, akiknek a bejegyzett székhelye legalább hat különböző, a Kreatív Európa – Kultúra alprogramban részt vevő országban van. Vagy a projektvezető, vagy az egyik partner bejegyzett székhelyének az itt említett támogatható országok egyikében kell lennie.
3.3. Támogatható tevékenységek
Azok a tevékenységek minősülnek támogatható tevékenységnek, amelyek az útmutató 2. szakaszában meghatározott célkitűzések és prioritások elérésére irányulnak.
A tevékenységeknek a Kreatív Európa program létrehozásáról szóló 1295/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkében meghatározott kulturális és kreatív ágazatokra kell vonatkozniuk. A kizárólag audiovizuális ágazatokkal kapcsolatos tevékenységek a Kultúra alprogram keretében nem támogathatóak. Az audiovizuális tevékenységek azonban támogatást kaphatnak akkor, ha nem audiovizuális kulturális és kreatív ágazatokkal kapcsolatos tevékenységek kiegészítő tevékenységeit képezik.
A tevékenységeket:
· Az 1. kategória – kisebb léptékű együttműködési projektek esetében 2018. május és december között kell elkezdeni.
· A 2. kategória – nagyobb szabású együttműködési projektek esetében 2018. június és december között kell elkezdeni.
Egy szervezet csak EGY folyamatban lévő, támogatott, 2. kategóriába tartozó projektben lehet projektvezető. Ez azt jelenti, hogy amennyiben kiválasztják, a folyamatban lévő, 2. kategóriába tartozó projekt projektvezetőjének gondoskodnia kell arról, hogy a folyamatban lévő támogatott projekt és a megpályázott projekt támogathatósági időszaka között ne legyen átfedés.

4. Odaítélési feltételek
A támogatható pályázók értékelése a következő szempontok alapján történik:
1. Relevancia (30)
Ez a kritérium azt értékeli, hogy a projekt egy megalapozott stratégiára támaszkodva hogyan valósítja meg a kiválasztott szakpolitikai prioritás(oka)t.
2. A tartalom és a tevékenységek minősége (30)
Ez a kritérium azt értékeli, hogy a projektet a gyakorlatban hogyan fogják végrehajtani (a tevékenységek és a teljesítménycélok minősége, a munkafeltételek).
3. Kommunikáció és az eredmények terjesztése (20)
Ez a kritérium azt értékeli, hogy a projekt hogyan viszonyul a tevékenységeinek és eredményeinek kommunikálásához és az ismeretek és tapasztalatok ágazaton belüli és határokon átnyúló megosztásához. A cél a projekteredmények hatásának helyi, regionális, országos és európai szintű maximalizálása, hogy a hatásuk a projekt időtartamánál hosszabb legyen.
4. A partnerség minősége (20)
Ez a kritérium azt értékeli, hogy a projekt általános szervezése és koordinálása milyen mértékben fogja biztosítani a tevékenységek hatékony végrehajtását, és mennyiben járul hozzá a fenntarthatóságukhoz.

5. Költségvetés
A pályázati felhíváshoz előirányzott teljes költségvetés becsült összege 40 millió euró.
A kisléptékű együttműködési projektek (1. kategória) megfelelő képviseletének biztosítása érdekében 15,2 millió euró indikatív keretösszeget (a teljes költségvetés 38%-a) erre a célra kell elkülöníteni.
Az Ügynökség fenntartja a jogot arra, hogy ne ossza ki a rendelkezésre álló teljes támogatási keretet.

6. A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázatokat a Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA) kell benyújtani az online pályázati űrlap (e-űrlap) segítségével, és ezeknek legkésőbb 2018. január 18-án, közép-európai idő szerint déli 12.00 óráig (brüsszeli idő szerint) be kell érkezniük.
Más módon benyújtott pályázatok nem fogadhatók el.
A pályázóknak gondoskodniuk kell róla, hogy az e-nyomtatványokban kért, illetve említett összes dokumentumot mellékeljék a pályázathoz.

7. Részletes információk
Az útmutató teljes szövege és a pályázati nyomtatványok elérhetők az alábbi internetes oldalon:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en
A pályázatoknak meg kell felelniük az útmutató valamennyi feltételének, és azokat az erre a célra biztosított nyomtatványokon kell benyújtani.
Bővebb tájékoztatásért forduljon a Kreatív Európa programért felelős hazai kapcsolattartóhoz:
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/contact_en
Kapcsolat az Ügynökségnél: