Törvény a személyes adatok védelméről

Szerbia területe Tudástár

(Az SZK Hivatalos Közlönye, 97/2008. szám és 104/2009. – másik törvény és 68/2012. – AB határozat és 107/2012. szám)

 

I ALAPRENDELKEZÉSEK

A törvény tárgya

  1. szakasz

A jelen törvény szabályozza a személyes adatok begyűjtésének és feldolgozásának feltételeit, az adatbegyűjtéssel és feldolgozással érintett személy jogait és jogainak védelmét, a személyes adatok védelmének korlátozását, az illetékes személyes adatvédelmi szervek előtti eljárást, az adatok biztosítását és nyilvántartását, az adatoknak a Szerb Köztársaságból való továbbítását, valamint a jelen törvény végrehajtása feletti felügyeletet.

A személyes adatok védelmét minden természetes személy számára biztosítani kell, tekintet nélkül állampolgárságára, lakhelyére, fajára, életkorára, nemére, anyanyelvére, vallására, politikai és egyéb meggyőződésére, nemzeti hovatartozására, szociális származására és státusára, vagyoni állapotára, születésére, képzettségére, társadalmi helyzetére vagy egyéb személyes tulajdonságára.

A személyes adatok védelmével kapcsolatos teendőket a közérdekű információk és a személyes adatok védelmének biztosa (a továbbiakban: adatvédelmi biztos) önálló állami szervként, független jogkörben látja el.

A törvény célja

  1. szakasz

A jelen törvény célja, hogy a személyes adatfeldolgozással kapcsolatban minden természetes személy számára biztosítsa a magánéletéhez való jog és egyéb jogok és szabadságok érvényesítését és védelmét.

A jelen törvénybe foglalt kifejezések jelentése

  1. szakasz

A jelen törvényben előforduló egyes kifejezések jelentése:

1) Személyes adat a természetes személyre vonatkozó valamennyi információ, tekintet nélkül kifejezési formájára és az információ hordozójára (papír, szalag, filmszalag, elektronikus médium stb.), kinek a meghagyása szerint és kinek a nevében, illetve számlájára tárolják, az információ keletkezésének dátumára, az információ őrzésének helyére, az információhoz jutás módjára (közvetlen, hallomásból, látásból stb., illetve közvetve, az információt tartalmazó dokumentumba való betekintéssel stb.), vagy az információ (a továbbiakban: adat) egyéb sajátosságára.

2) Természetes személy az az ember (a továbbiakban: érintett személy), akire az adat vonatkozik, akinek azonosságát személyneve, a polgárok egységes nyilvántartási száma, címjele vagy egyéb testi, pszichológiai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy társadalmi azonosságának jellemzője alapján állapítják meg vagy állapítható meg.

3) Az adatfeldolgozás az adatokkal kapcsolatos valamennyi művelet, mint a gyűjtés, feljegyzés, átírás, sokszorosítás, másolás, átvitel, keresés, osztályozás, tárolás, elkülönítés, összemérés, egyesítés, összehasonlítás, változtatás, biztosítás, használat, betekintés lehetővé tétele, felfedés, közzététel, terjesztés, rögzítés, szervezés, őrzés, alkalmassá tétel, átvitellel történő felfedés vagy a hozzáférés más módon történő biztosítása, elrejtés, kihelyezés és a hozzáférés más módon történő megakadályozása, valamint az említett adatokkal kapcsolatos egyéb műveletek, tekintet nélkül arra, hogy automatizáltan, részben automatizáltan vagy más módon végzik (a továbbiakban: adatfeldolgozás).

4) A hatalmi szerv az állami szerv, a területi autonómia és a helyi önkormányzati egység szerve, illetve más közmegbízatással felruházott szerv vagy szervezet.

5) Az adatkezelő az adatokat feldolgozó természetes vagy jogi személy, illetve hatalmi szerv (a továbbiakban: adatkezelő).

6) Az adatgyűjtemény automatizáltan vagy nem automatizáltan vezetett, a tárolásának és őrzésének helyétől függetlenül személyi, tárgyi vagy más alapon hozzáférhető adathalmaz.

7) Az adatfelhasználó az adatok felhasználására törvénnyel vagy az érintett személy hozzájárulásával felhatalmazott természetes vagy jogi személy, illetve hatalmi szerv (a továbbiakban: adatfelhasználó).

8) Az adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, illetve hatalmi szerv, akire, illetve amelyre az adatkezelő a törvény vagy szerződés alapján az adatfeldolgozással kapcsolatos egyes teendőket rábízza (a továbbiakban: adatfeldolgozó).

9) Írásos formán értendő az elektronikus forma az elektronikus aláírást szabályozó törvényben megállapított feltételekkel.

10) Az adatgyűjtemény központi regisztere (a továbbiakban: Központi Regiszter) az adatgyűjtemény regiszteréből és az adatgyűjtemény katalógusából álló, az adatvédelmi biztos által vezetett nyilvántartás.

A törvény alkalmazása

  1. szakasz

A jelen törvény rendelkezései minden automatizált adatfeldolgozásra, valamint az adatgyűjtemény tartalmazta adatok nem automatizáltan folytatott feldolgozására alkalmazandók.

 

A törvény teljes szövege a következő címen olvasható:

www.mnt.org.rs