TÖRVÉNY A REHABILITÁCIÓRÓL

Szerbia Tudástár

(A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 92/2011. szám)

 

A törvény tárgya

  1. szakasz

A jelen törvény azon személyek rehabilitálását és rehabilitálásuk jogi következményeit szabályozza, akiket politikai, vallási, nemzeti vagy ideológiai okokból életüktől, szabadságuktól vagy más jogaiktól a jelen törvény hatálybalépésének napjáig megfosztottak:

1) a Szerb Köztársaság területén bírósági vagy közigazgatási határozat nélkül;

2) a Szerb Köztársaság területén kívül a katonai és más jugoszláv hatóságok bírósági vagy közigazgatási határozata nélkül, ha a lakóhelyük a Szerb Köztársaság területén volt vagy van, vagy a Szerb Köztársaság állampolgárai vagy azok voltak;

3) a Szerb Köztársaság hatóságainak bírósági vagy közigazgatási határozatával;

4) a katonai és más jugoszláv hatóságok bírósági vagy közigazgatási határozatával, ha a lakóhelyük a Szerb Köztársaság területén volt vagy van, vagy a Szerb Köztársaság állampolgárai vagy azok voltak.

Rehabilitációra jogosult a jelen szakasz 1. bekezdésének 3) és 4) pontja szerinti személy, ha a bírósági vagy közigazgatási határozatot a jogállamiság elveivel és az emberi és szabadságjogok általánosan elfogadott és egyetemes szabványaival ellentétben hozták.

Rehabilitációra jogosultak a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti azon személyek is, akik a törvénnyel és más jogszabályokkal összhangban a népfelszabadító háború harcosainak tekinthetők.

Nem jogosultak rehabilitációra azok a személyek, akik a II. világháború idején a Szerb Köztársaság területén fegyveres összecsapásokban a megszálló fegyveres erők és quisling alakulatok tagjaként vesztették életüket.

A Szerb Köztársaság a jelen törvény szerint nem felelős a megszálló erőknek a II. világháború idején a Szerb Köztársaság területén elkövetett cselekményeiért és tetteiért.

 

Rehabilitáció és az elkobzott vagyon visszaszármaztatásához és a kártalanításhoz való jog korlátozása

  1. szakasz

Az elkobzott vagyon visszaszármaztatásáról és a kártalanításáról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/11. szám) 2. szakasza szerint nem rehabilitálhatók és nincs joguk az elkobzott vagyon visszaszármaztatásához a II. világháború alatt a Szerb Köztársaság területének részeit megszálló erők tagjainak, továbbá a quisling alakulatok tagjainak, ha háborús bűnöket követtek el, illetve részt vettek azok végrehajtásában.

A jelen szakasz 1. bekezdése, illetve Az elkobzott vagyon visszaszármaztatásáról és a kártalanításról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/11. szám) 5. szakasza 3. bekezdésének 3) pontja szerinti személyek:

1) minden olyan személy, akit a katonai bíróság vagy a Jugoszláv Népfelszabadító Bizottság ellenőrzése alatt levő más szerv határozatával a meghatározott település felszabadításának napjától számítva háborús bűnösnek, illetve háborús bűncselekmény résztvevőjének nyilvánítottak;

2) minden olyan személy, akit a Demokratikus Föderatív Jugoszlávia és a Jugoszláv Föderatív Népköztársaság bíróságai vagy más szervei, valamint a II. világháború idején a megszállók és segítőik bűncselekményeit megállapító állami bizottság háborús bűnösnek, illetve a háborús bűnök elkövetésében részt vevőnek nyilvánított.

A jelen szakasz 1. bekezdésében leírtak nem vonatkoztathatók olyan személyekre, akiket a jelen törvény életbelépésének napjáig rehabilitáltak, akiket a törvény erejénél fogva a jelen törvénnyel összhangban rehabilitálnak, valamint azokra a személyekre, akikről a rehabilitációs eljárásban megállapítják, hogy nem követtek el háborús bűnöket, illetve nem vettek részt háborús bűnök elkövetésében.

A felszabadulás napjának a jelen szakasz 2. bekezdésének 1. pontja szerint az a nap tekintendő, amikor a Népfelszabadító Mozgalom tagjai a meghatározott településen a gyakorlatban is megkezdték a hatalomgyakorlást, és az a későbbiek során sem szakadt meg.

 

Rehabilitáció és a rehabilitáció jogi következményei

  1. szakasz

A rehabilitáció azon okmányok és cselekmények semmissé nyilvánítását, illetve hatályon kívül helyezését jelenti, amelyekkel a jelen törvény 1. szakasza 1. bekezdése szerinti személyeket politikai, vallási, nemzeti vagy ideológia okokból az életüktől, szabadságuktól vagy más jogaiktól megfosztották.

A rehabilitált személyre és a jelen törvényben meghatározott más személyre nézve a jelen törvényből eredő jogi következményeken a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti semmissé nyilvánított, illetve hatályon kívül helyezett okmányok és cselekmények végrehajtása következményei elhárítására és enyhítésére tett intézkedések értendők, és a következőkhöz való jogokat ölelik fel: külön nyugdíjra jogosító időhöz; havi pénzbeli térítéshez (külön pótlék); egészségvédelemhez és a betegbiztosításból eredő egyéb jogokat; jogot a jelen törvény 2. szakaszának 1. bekezdése alapján elkobzott vagy elvett vagyon visszaszármaztatásához, illetve az ezzel a vagyonnal kapcsolatos kártalanításhoz; jogot az anyagi és nem anyagi természetű kártalanításhoz (rehabilitációs kártalanításhoz).

 

A törvény teljes szövege a következő címen olvasható: www.mnt.org.rs