Szétválásának bejegyzése iránti eljárás

Magyarország Tudástár

Fogalom:

Az egyesületek egyesületekre, alapítványok alapítványokra válhatnak szét. A szétválás négy esetét különböztetjük meg, a különválást, a kiválást, a beolvadásos különválást és a beolvadásos kiválást.

Különválás esetén a szervezet megszűnik és több új szervezet (jogutód) létesül. Ekkor a Civil szervezetek (egyesületek, alapítványok) szétválásának bejegyzése iránti ÁNYK űrlapot a különváló szervezet vonatkozásában kell előterjeszteni, egyidejűleg ezen ÁNYK űrlap „K” lapján kérni kell a különváló szervezet törlését a nyilvántartásból, az újonnan létrejövő szervezetek esetében pedig nyilvántartásba vételi kérelmet kell benyújtani.

Beolvadásos különválás esetén a létrejövő új szervezetek több már meglévő szervezethez (jogutód) csatlakoznak. Ekkor a Civil szervezetek (egyesületek, alapítványok) szétválásának bejegyzése iránti ÁNYK űrlapot a különváló szervezet vonatkozásában kell előterjeszteni, egyidejűleg ezen ÁNYK űrlap „K” lapján kérni kell a különváló szervezet törlését a nyilvántartásból és azon szervezetek vonatkozásában amely(ek)hez a különváló tagok csatlakoznak változásbejegyzési kérelmet kell előterjeszteni.

Kiválás esetén a szervezet fennmarad, egy részét (jogutód) illetően azonban új szervezet jön létre. Ekkor a Civil szervezetek (egyesületek, alapítványok) szétválásának bejegyzése iránti ÁNYK űrlapot azon szervezet vonatkozásában kell előterjeszteni amelyből kiválnak, továbbá ezen szervezet esetében változásbejegyzési kérelmet, az újonnan létrejövő szervezet tekintetében pedig nyilvántartásba vétel iránti kérelmet is elő kell terjeszteni.

Beolvadásos kiválás esetén a szervezet szintén fennmarad, egy része azonban egy már működő szervezethez (jogutód) csatlakozik. Ekkor a Civil szervezetek (egyesületek, alapítványok) szétválásának bejegyzése iránti ÁNYK űrlapot azon szervezet vonatkozásában kell előterjeszteni amelyből kiválnak, továbbá ezen szervezet esetében és azon szervezet esetében amelyhez a kiváló tag csatlakozik változásbejegyzési kérelmet kell benyújtani.

Az eljáró bíróság: Az eljárásra kiválás esetén a kiválással érintett szervezetet nyilvántartó bíróság, különválás esetén a különváló szervezetet nyilvántartó bíróság illetékes. A bíróságok felsorolását megtalálja a www.birosag.hu internetes címen.

Kérelmező:

A kérelmet a különváló, illetve a kiválással érintett szervezet vonatkozásában kell benyújtani.

Alapítvány esetében az alapító (az alapítói jogok gyakorolásra kijelölt személy vagy szerv, illetve az akire az alapító alapítói jogait és kötelezettségeit átruházta) vagy az alapítók gyűlésének képviselője lehet.

Egyesület esetében az érintett egyesület képviseletére jogosult személy.

Kérelem-formanyomtatvány: A kérelmet a „Civil szervezetek (Egyesületek, Alapítványok) szétválásának bejegyzése iránti” ÁNYK űrlapon kell benyújtani egy példányban papír alapon vagy – elektronikus útra kötelezett kérelmező esetében – elektronikus úton az Ügyfélkapun keresztül a bíróságra. A kérelem benyújtásáról részletes tájékoztatást olvashat itt. (http://www.birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-eljarasok…)

A kérelemhez csatolandó iratok:

Kötelezően csatolandó iratok

 • egyesület esetében a döntéshozó szerv, alapítvány esetében az alapító(k) ill. az alapítók gyűlésének határozatait az átalakulásról,
 • egyesületek esetén a képviselő, alapítvány esetén a kuratórium vagy kurátor nyilatkozatát arról, hogy a döntéshozó szerv a munkavállalói érdekképviseletet az átalakulás elhatározásáról tájékoztatta,
 • különválás esetén a létrejövő szervezetek vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltár-tervezetét,
 • a vagyonmérleg-tervezetekre és a vagyonleltár-tervezetekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést tartalmazó okiratot,
 • szétválási szerződést,
 • ha a szervezetnél felügyelőbizottság működik, a felügyelőbizottságnak az átalakulással kapcsolatos nyilatkozatát,
 • az átalakulási tervet,
 • különválás esetén – a beolvadásos különválás esetét kivéve – a különválással létrejövő szervezet adatait tartalmazó nyilvántartásba-vételi űrlapot,
 • beolvadásos különválás esetén azon szervezetek az adatait tartalmazó változásbejegyzési űrlapot, amelyekbe a beolvadásos különválás történik, valamint azon szervezetek hozzájárulását, amelyekbe a különváló tagok beolvadnak,
 • kiválás esetén – a beolvadásos kiválás esetét kivéve – a kiválással létrejövő szervezet adatait tartalmazó nyilvántartásba vételi űrlapot és annak a szervezetnek az adatait tartalmazó változásbejegyzési űrlapot, amelyből kiválnak,
 • beolvadásos kiválás esetén azon szervezet adatait tartalmazó változásbejegyzési űrlapot, amelybe a beolvadásos különválás történik és annak a szervezetnek az adatait tartalmazó változásbejegyzési űrlapot, amelyből kiválnak, továbbá azon szervezet hozzájárulását, amelybe a kiváló tag beolvad.

Szükség szerint kötelezően csatolandó iratok

 • képviseleti jog igazolása (meghatalmazás)

Tájékoztatjuk, hogy különválás esetén a létrejövő szervezetek nyilvántartásba vétele iránti, ill. beolvadásos kiválás esetén azon szervezetek vonatkozásában a változásbejegyzés iránti kérelmet, amelyekhez a különváló tagok csatlakoznak az általános szabályok szerint pdf. formátumban mellékletként kell a Civil szervezetek (egyesületek, alapítványok) szétválásának bejegyzése iránti ÁNYK űrlaphoz csatolni. Hasonlóképpen kiválás esetében a kiváló szervezet vonatkozásában a változásbejegyzés iránti és a kiváló tag tekintetében a nyilvántartásba vételi, ill. beolvadásos kiválás esetén a kiváló szervezet esetében és azon szervezet esetében amelyhez a kiváló tag csatlakozik a változásbejegyzés iránti kérelmet az általános szabályok szerint pdf. formátumban mellékletként kell a Civil szervezetek (egyesületek, alapítványok) szétválásának bejegyzése iránti ÁNYK űrlaphoz csatolni.

Tehát akár elektronikus úton, akár papír alapon terjeszti elő a kérelmét, a mellékletként benyújtandó űrlapokat töltse ki, nyomtassa ki, írja alá és szkennelje vissza, hogy mellékletként azokat a Civil szervezetek (egyesületek, alapítványok) szétválásának bejegyzése iránti űrlaphoz lehessen csatolni.

Forrás: birosag.hu