SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Szerbia Tudástár
Az egyesület két kötelező szerve a közgyűlés és az egyesület képviselője.
1. A KÖZGYŰLÉS
Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amelyet az egyesület tagjai alkotnak,
azonban lehetőség van az alapszabályban e kérdést úgy is szabályozni, hogy
azon a tagok megválasztott képviselői vesznek csak részt.
A törvény alapján a közgyűlés kizárólagos illetékességi körébe tartozik az
alapszabály elfogadása (illetve módosítása), az egyesület képviselőinek megvá-
lasztása, szövetségbe való belépésének eldöntése, az évi pénzügyi jelentés elfo-
gadása, az egyesület státusbeli változásainak az elfogadása, s végül az egye-
sület megszűnésének kimondása. Az alapszabály azonban e kérdések mel-
lett további kérdéseket is utalhat a közgyűlés illetékességébe, illetve minden
olyan kérdésben, amely nem tartozik az egyesület más szervének a hatásköré-
be, szintén a közgyűlés dönt.
2. RENDES ÉS RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS
A közgyűlés ülése lehet rendes és rendkívüli. Rendes ülést legalább évente
egyszer kell tartani, de az alapszabály meghatározhatja ennél gyakoribb idő-
szakonként is. Rendkívüli ülést akkor kell összehívni, ha azt írásos formá-
ban legalább a tagok 1/3-a kéri (de az alapszabály e tekintetben is meghatá-
rozhat kisebb arányt), s kötelező azt összehívni a kérelem beadásától számí-
tott 30 napon belül.
3. HOGYAN DÖNT A KÖZGYŰLÉS?
A közgyűlésen való döntéshozatalt a törvény nem részletezi, azt teljes egészé-
ben az alapszabály illetékességi körébe utalja. Mivel a közgyűlésen hozzák az
egyesület életében a legfontosabb döntéseket, így nagyon fontos, hogy a dön-
téshozatal szabályai teljesen precízen, félre nem érthető módon legyenek meg-
határozva.
Az egyes döntések fontosságához mérten, különféle mértékű részvéte-
li arányt szabhatnak meg. Általában egy közgyűlés határozatképességéhez a
tagok felének, plusz egy tagnak a részvételét írják elő, s a jelenlévők egyszerű
többsége tud a kérdésekben dönteni. Fontosabb ügyekre előírhatják a jelen-
lévők 2/3-os szavazati szükségességét is, illetve kivételesen fontos esetekben
pedig az egyesület összes tagjának (s nem csak a jelenlévőknek) a felét vagy
2/3-adát is (ennek a kérdésnek a függvényében látható, hogy milyen fontos is
a naprakész tagnyilvántartás vezetése).
4. AZ EGYESÜLET KÉPVISELŐJE
Az egyesület képviselője végzi el az egyesület nevében a szükséges jogi aktu-
sokat (pl. szerződések kötése, számlák kifizetése). Képviselőnek csak szerbi-
ai tartózkodási hellyel vagy állandó lakcímmel rendelkező (vagyis Szerbiában
tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi személy is), cselekvőképes ter-
mészetes személy választható (vagyis 18 évnél idősebb, gondokság alatt nem
álló személy). Egy egyesületnek lehet egyszerre több képviselője is, s nincs
akadálya annak sem, hogy egyúttal az egyesület más szervében is tag legyen
(pl. igazgatóbizottság elnöke), azzal a különbséggel, hogy a képviselői tisztség
bejegyzésre kerül a Ügynökség nyilvántartásában, a más szervekben betöltött
szerep viszont nem.
A képviselőt a közgyűlés választja és nevezi ki, ha csak az alapszabály más-
ként nem rendelkezik (pl. gyakorlat, hogy amennyiben az egyesület igazga-
tóbizottsággal is rendelkezik, akkor annak tagjait választja meg a közgyűlés,
míg azok pedig tagjaik közül az egyesület képviselőjét).
5. AZ EGYESÜLET EGYÉB SZERVEI
A fenti kötelező szervek mellet az egyesületnek más szervei is lehetnek. Az
egyesületi törvényben hiába keressük, sem a formájukkal sem az elnevezésük-
kel kapcsolatban nem rendelkezik, ami teljesen összhangban van az egyesülés
szabadságának elvével. A szervezeti felépítés kialakításakor az egyesület ala-
pítói, illetve későbbi tagjainak egyrészt figyelembe kell venni, hogy a közgyű-
lés kötelező illetékességei más szervekre nem ruházhatók át, másrészt pedig
arra kell figyelni, hogy a szervezeti rendszer megfeleljen a tagság és az egye-
sületi élet igényeinek. A leggyakrabban előforduló „plusz” szervek az igaz-
gató-, az ellenőrző- és a fegyelmi bizottságok, amelyek rendszerint párat-
lan tagú szervek, s melyek tagjai mandátumuk lejárta után újraválaszthatók.
Ezekre a szervekre a nagyobb tagságot számláló egyesületeknél vagy szövet-
ségeknél van szükség. Míg az igazgatóbizottság a képviselőhöz hasonlókép-
pen ügyintéző szerv, amely az évi rendes közgyűlések megtartása közötti idő-
szakban dönt az alapszabály végrehajtására vonatkozó legfontosabb „operatív”
kérdésekben, addig az ellenőrző bizottság átlalában 3-5 tagot számláló testü-
let, mely az egyesület tevékenységének, pénzügyeinek törvényességét ellenőr-
zi. A fegyelmi bizottság rendszerint az egyesület tagja ellen indított eljárás-
ban vizsgálja meg, hogy az tevékenységével sértette-e az alapszabály rendel-
kezéseit. Az említettek mellett a pénztáros is gyakori szereplője az egyesület
szervezeteinek, de találkozunk titkárral és szakosztályi vezetőkkel is. Az ille-
tékesség pontos meghatározása mellett az alapszabály tartalmazza az egyes
szervek tagjainak számára, megválasztására és visszahívására vonatkozó pon-
tos szabályokat.
Az egyesület tagjai szabadon nevezhetik el ezeket a szerveket is, így az
igazgatóbizottság elnevezés helyett ugyanúgy használható például az elnök-
ség, fórum vagy kerekasztal elnevezés.
6. KI DÖNT, A KÖZGYŰLÉS VAGY AZ IGAZGATÓBIZOTTSÁG?
Ez a kérdés leginkább a nyilvántartott adatok változására irányuló kérelmek
esetében merül fel, ahol az Ügynökség kivétel nélkül az „illetékes szerv” dön-
tését is kéri. Azt, hogy az adott kérdésben való döntésben az egyesület mely
szerve illetékes minden esetben a szervezet alapszabálya dönti el. A válto-
zásokról szóló döntésekben kötelező azokra az alapszabályi rendelkezésekre
hivatkozni, amelyek az adott szerv döntési illetékességét írják elő.