Nyilvántartásba vételi – alapítványok

Magyarország Tudástár

Fogalma:

Az alapítvány az alapító(k) által elfogadott és megszövegezett létesítő okiraton (alapító okiraton) alapuló bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. A nyilvántartásba vétel kezdeményezésére a kérelmező jogosult.

Az eljáró bíróság: A kérelmet a szervezet székhelye szerint illetékes törvényszéken kell benyújtani. A szervezet székhelye, az az ingatlan, ami a szervezet központi ügyintézési helyéül szolgál, ahol az egyesület a részére küldött hivatalos küldeményeket átveszi. A bíróságok felsorolása, illetve az illetékesség kereső megtalálható ahttp://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

Kérelmező: Nyilvántartásba vétel iránti kérelmet az alapító (ha több alapító van, az alapítók együttesen) vagy amennyiben az alapítói jogokat az alapítók testületben látják el, az alapítók gyűlésének képviselője terjeszthet elő a bíróságon. Kérelmező lehet továbbá végintézkedéssel történő alapítvány létesítése esetén a a kuratórium tagjának kijelölt személy és meghagyással történő alapítvány létesítés esetén a meghagyás kötelezettje, illetve az alapítvány létrehozásának követelésére jogosult személy.

Kérelem-formanyomtatvány: A kérelmet az „Alapítvány nyilvántartásba vétele iránti kérelem” ÁNYK űrlapon kell benyújtani egy példányban papír alapon vagy – elektronikus útra kötelezett kérelmező esetében – elektronikus úton az Ügyfélkapun keresztül a bíróságra. A kérelem benyújtásáról részletes tájékoztatást olvashat itt.(http://www.birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-eljarasok…)

A kérelemhez csatolandó iratok:

Kötelezően csatolandó:

 • Az alapító okirat, (2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) III. könyv II. cím, és XXIV. cím. A törvény szövege a következő linken érhető el: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096.239298 ),
 • Az ingatlan felett rendelkezni jogosult (tulajdonos, haszonélvező…stb.) által aláírt székhelyhasználat jogcímét (bérlet, szívességi használat…stb.) igazoló okirat másolata,
 • Az alapítvány kurátorának, ill. a kuratórium tagjainak a tagság elfogadására és a jogszabályban meghatározott követelményekre, összeférhetetlenségi és kizáró okokra vonatkozó nyilatkozata, melynek a következőkre kell kiterjednie:
  • a Ptk.3:22.§-ában foglalt követelmények és kizáró okok, (A törvény szövege a következő linken érhető el: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096.239298 ),
  • az alapítóval/alapítókkal fennálló hozzátartozói vagy egyéb érdekeltségi kapcsolat,
  • kedvezményezett jelölése esetén, a kedvezményezettel fennálló hozzátartozói vagy egyéb érdekeltségi kapcsolat,
  • a kurátor nyilatkozata arra, hogy közügyektől eltiltás hatálya alatt áll-e.
 • Felügyelő bizottság létrehozása esetén a felügyelő bizottsági tag tagság elfogadására és a jogszabályban meghatározott követelményekre, összeférhetetlenségi és kizáró okokra vonatkozónyilatkozata, melynek a következőkre kell kiterjednie:
  • a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 3:22. §-ában foglalt követelmények és kizáró okok, (A törvény szövege a következő linken érhető el: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096.239298 ),
  • az alapítóval/alapítókkal fennálló hozzátartozói vagy egyéb érdekeltségi kapcsolat,
  • kedvezményezett esetén, a kedvezményezettel fennálló hozzátartozói vagy egyéb érdekeltségi kapcsolat,
  • nyilatkozat a szervezet vezető tisztségviselőihez fűződő hozzátartozói vagy egyéb érdekeltségi kapcsolatról.
 • Igazolás az alapítvány céljára rendelt vagyon rendelkezésre bocsátásáról, mely lehet a pénzforgalmi szolgáltató (bank) igazolása az adott összeg fizetési vagy pénzforgalmi számlán való elhelyezéséről, ügyvédi, ill. bíróság letétről szóló igazolás, vagy közjegyző által kiállított igazolás a vagyon bizalmi őrzésbe adásáról.
  Fontos, hogy az igazolásból ki kell tűnnie annak is, hogy az alapító a fizetési, vagy pénzforgalmi számlán elhelyezett, a letétbe helyezett, illetve a bizalmi őrzésbe adott összeg felett a nyilvántartásba vételi eljárás befejezéséig nem rendelkezhet, és annak, hogy azt az alapítvány nyilvántartásba vétele esetén az alapítványnak kell átadni.

Szükség szerint csatolandó:

 • A kérelmező nevében eljáró képviselő képviseleti jogát igazoló teljes bizonyító erejű magánokirati formába foglalt meghatalmazása.
 • Ha a kérelmező nem személyesen, hanem képviselő útján jár el, csatolnia kell az erről szóló meghatalmazást.,
 • A jogi személy alapító jogi személyiségét igazoló okirat és a szervezet nevében eljáró képviselő képviseleti jogát igazoló okirat.
 • A jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság alapító jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságként való működését igazoló okirat és a szervezet nevében eljáró képviselő képviseleti jogát igazoló okirat.
 • Névhasználathoz hozzájáruló nyilatkozat.
 • Ha a szervezet neve jogi személy, más szervezet vagy természetes személy nevét tartalmazza, a kérelemhez csatolni kell a jogosultnak, illetve örökösének vagy jogutódjának a névhasználathoz hozzájáruló nyilatkozatát. Ha a szervezet neve olyan elnevezést tartalmaz, melyhez másnak jogi érdeke fűződik, a kérelemhez csatolni kell a jogosult hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatot.
 • A Magyar Tudományos Akadémia névviseléshez adott engedélye.
 • Ha a szervezet neve a történelem kiemelkedő személyiségének nevét tartalmazza, a kérelemhez csatolni kell a Magyar Tudományos Akadémia névviseléshez adott engedélyét.
 • Névviseléshez adott – jogszabályban előírt – engedély.
 • Ha a szervezet neve vagy annak valamely része olyan elemet tartalmaz, amelynek névként való szerepeltetése külön jogszabályban meghatározottak szerint engedélyhez kötött, a kérelemhez csatolni kell az engedély megadását igazoló okiratot.
 • A magyar nyelvű elnevezés – a külön jogszabályban foglaltak szerint arra jogosult által készítettidegen nyelvű fordítása.
 • Ha a magyar nyelvű elnevezésnek megfelelő idegen nyelvű elnevezést is kéri nyilvántartásba venni, a magyar nyelvű elnevezés – arra jogosult által készített – idegen nyelvű fordításával kell igazolni, hogy az idegen nyelvű elnevezés a magyar nyelvű elnevezésnek megfelel. Ha a bíróságnak a fordítás megfelelőségével szemben kétség merül fel, a magyar nyelvű elnevezés idegen nyelvű hiteles fordítását kérheti.
 • Szervezeti egység jogi személlyé nyilvánítása esetén igazolás az alapítvány céljára rendelt vagyonból elkülönített vagyon rendelkezésre bocsátásáról.
 • Az alapítói jogok gyakorlására kijelölt személynek a kijelölés elfogadására vonatkozó nyilatkozata, mely kitér a kurátorokkal fennálló hozzátartozói vagy egyéb érdekeltségi kapcsolatra is.
 • Külön jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítését igazoló okirat.
 • Külön törvényben meghatározott iratok.

Az iratokat egy példányban kell benyújtani teljes bizonyító erejű magánokirati formában. Ez azt jelenti, hogy a kérelmen és az egyes okiratokon az aláírások valódiságát két tanú aláírásával (a tanúk lakcímének feltüntetése mellett) vagy ügyvédi ellenjegyzéssel kell igazolni!

Forrás: birosag.hu