Nemzeti tanácsok megítélése Szerbiában

Tudástár
 Abból a laikusok számára is könnyen érzékelhető, de már ko-
rántsem magától értődő módon értelmezhető jelenségegyüt-
tesből szeretnék kiindulni, amely a szerbiai nemzeti tanácsok
rövid történetét körbeöleli. Aki egy kicsit is érdeklődik a ki-
sebbségi intézményrendszerek iránt, az a sajtóból azt tapasz
talhatja, hogy a nemzeti tanácsok, a személyi elvű autonómia
e sajátos, szerbiai intézményei egészen más politikai és politi
katudományi megítélés alá esnek a nemzetközi, mint a hazai
diskurzusokban. Ez az ellentmondásoktól terhelt, párhuzamos
megítélési ív nem csak a szerb, de a vajdasági magyar média
közvetítette értelmezések követésével is jól kivehető. Ugyan-
akkor az anyaország és a Kárpát-medence autonómia-diskur-
zusaiban a nemzeti tanácsok megítélése pozitív. (Bár azok
önmagukban való elégtelensége itt is sokszor szóba kerül.) A
nemzetközi szaksajtóban is pozitív a megítélésük. Itt azt kell
kiemelni, hogy a kisebbségi intézményrendszer tárgyalása nem
tartozik sem a politikatudomány, sem a társadalomelmélet főá-
ramába (a kérdést a demokratizálódással a „szakma” amolyan
önmegoldó folyamatnak véli). Ezzel a trenddel a Szerbiában
sokkal több negatív felhanggal övezett köz- és szakmai véleke-
dés semmiképpen sincs összhangban. A jelen szöveg e kettős-
ség hátterét, okait és céljait, próbálja meg felmutatni.
1
A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti
Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást
biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című ki-
emelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
A szöveg első változata és a tanulmány lezárása közöt-
ti fél év során is intenzíven zajlottak a szerb társadalomban a
nemzeti tanácsokkal kapcsolatos szakmai és médiadiskurzu
sok. Azok még a kézirat leadásakor sem jutottak nyugvópont-
ra. Így a politikaelméleti értelmezés mellett felhasználni kívánt,
a vizsgálat alá vont diskurzusban érvkészletül szolgáló politi
kai elméletek szerepe sem ítélhető meg teljes bizonyossággal.
Nagy biztonsággal lehet azonban következtetni azok esetleges,
az intézmény kritikájának instrumentalizáló funkciót betöltő,
rövid távú ’feladataira’. A nemzeti tanács-vita arra is ráirányítja
a figyelmet, hogy a szerbiai politikai kultúra (melynek szerves,
bár a többségi trenddel nem teljesen analóg, részét képezik a ki
sebbségi közösségek politikai „viselkedését”, megnyilatkozá
sait befolyásoló minták és elképzelések is) sem kedvez az inno-
vatív intézmények működés során történő kiteljesedésnek. Az
is nyilvánvalóvá vált (különösen a nemzeti tanács-törvényről
folyó közvita ismeretében és a rá vonatkozó alkotmánybírósági
döntést követően), hogy a politikai intézményekkel kapcsolatos
felemás tranzíciós szocializáció is „intézményesült” az elmúlt
szűk másfél évtized során. (E jelenség mögött vélhetőleg az a
helyzetértékelés lelhető fel, amely a rendszerváltozás nyomán
demokratikus elvárásként kialakítandó intézmények szüksé
gességét külső kényszerként éli meg a társadalom, s a politi-
kai elit, minek következtében a mindennapi használat során
többnyire ösztönösen, de nem egyszer tudatosan is, igyekszik a
politikai aréna formális kellékeivé redukálni azokat. Ilyen [ön]
védelmi mechanizmusok épültek be pl. az alkotmányba, illetve
több, már érvénybe lépett szabályozáshoz kapcsolódó intézke-
dés elodázása is e folyamat részeként ’nyer értelmet’.)
1. A nemzeti tanácsok politikaelméleti szerepe
Ahhoz, hogy a nemzeti tanácsokkal kapcsolatos vitákat ér
telmezni tudjuk, nem árt előzetesen tisztázni, hogy mi teszi
szükségessé az ilyen jellegű politikai intézményeket. Szüksé-
gesek-e egyáltalán? – hangozhatna a szkeptikus, de nem min-
den előzménytől mentes felvetés. A politikatudományban a
szakosodást és a részterületek összetartozását, kölcsönhatását
egyszerre megjeleníteni hivatott háromszögének
2
az intézmé
nyeket vizsgáló része, az ún. polity-kutatás csak nagyon ritkán,
a kisebbségi jogok és jogintézményekkel is foglalkozó peremte
rületen találja magát szembe a kisebbségi intézmények kérdés
körével. Ez a jobbára interdiszciplináris terület is sokkal inkább
leíró, semmint elméleti, ne adj isten normatív (előíró) jellegű.
3
Azaz a politológia reputációját nem igazán növeli a kisebbségi
közösségek szemében azon mulasztás, ami e téren felróható a
tudományterületnek.
A politikaelmélet általában beéri azzal, hogy demokratikus
deficitkén kezelje a politikai rendszerben észlelhető kisebb-
ség-specifikus anomáliákat. Álláspontom szerint ezek a jelen-
ségek korántsem tudhatóak le ennyivel. Azok ugyanis nem
puszta demokratikus deficitek. (A demokratikus intézmények
működtetése során fellépő, a működtetőknek felróható elég-
telenségek. A rossz gyakorlatok megjelenései.) Hanem a de-
mokrácia deficitjei: a többségi elvű döntéshozatal belső ellent-
mondásai során fellépő anomáliák, amelyek elsősorban nem
az intézményeket működtető (jó esetben gondatlan, rosszabb
esetben elnyomó) többségi társadalom számlájára írandóak,
hanem a demokrácia lényegi (immanens, endogén) sajátossá-
gai. Ezeket a többségi elvre alapuló demokráciák önmagukban
2
A háromszög az angolszász nyelvterületen külön szakszavakkal jelölt
részterületekben csúcsosodik ki: polity (a politikai intézményekkel foglal
kozó politológia), politics (a politikai küzdelemmel, a pártpolitikával fog-
lalkozó politológia) és (public) policy (a köz-/szakpolitikai folyamatokkal
foglalkozó politológia). A kontinentális nyelvekben ezekre nincs elkülönült,
egyszavas, a részterület jellegét annak teljességében megragadni képes
megnevezés, ezért a szakma az angol háromszögelési pontokat használja
(vö.: Gajduschek-Hajnal, 2010, 17–19).
3
Ez annak tükrében válik igazán szimptomatikussá, ha arra gondolunk,
hogy a politikai és a közgondolkodás mekkora terjedelmet szentel a demok
ratikus intézmények vizsgálatának, nem ritkán – s ez a posztszocialista tér
ségben mutatkozik csak meg ’igazán’ – a számonkérésének.
nem képesek „kezelni”. A belőlük eredő társadalmi feszültsé-
gek kiküszöbölésére, csökkentésére, a politika alaptermészetét
megjelenítő, mindenkire kötelező döntések hatékony megho-
zatalára külön kiegészítő intézményeket tanácsos kialakítani
(erről bővebben lásd: Pap, 2013).
Autonómia és integráció a címe Joseph Marko professzor
majd két évtizede megjelent könyvének, amelyben a kisebb
ségek helyzetének rendezését célzó jogi intézmények össze
hasonlítására vállalkozik (Marko, 1994). A bő félezer oldalas
kötet fő erénye, hogy a létező és tervezhető politikai eszköztár
vizsgálata mellett a kisebbségi lét és annak politikai kontextu-
sául szolgáló nemzetállam fogalmi kereteinek az áttekintését is
végig tudja vezetni. Máig sem készült alaposabb monográfia a
kisebbségi problémák jog- és politikaelméleti megragadása cél-
jából.
4
Marko azóta számos kötet összeállításában vett részt. A
kisebbségi kérdések kutatása terén meghatározó európai szin
tű kutatóbázis, a bolzánói/bozeni Európa Akadémia (EURAC)
Kisebbségjogi Intézete (Institute for Minority Rights) adta en-
nek a munkának a keretet. Az itt született tanulmányokat „Et-
nischen Minderheiten und regionale Autonomien” (Etnikai ki
sebbségek és regionális autonómiák) sorozatcím alatt a Nomos
kiadó jelentette meg.
5
Joseph Marko professzornak az EURAC
sorozatot megelőző, de annak irányultságát meghatározó, ám a
kelet-közép-európai hivatkozásokban csak ritkán felbukkanó,
máig kevésbé ismert Autonómia és integráció c. kötetét különö-
sen fontosnak tartom kiemelni a vonatkozó szakirodalomból.
Az ő elméleti alapvetéseiből kiindulva lehet a nemzetállamok
végét hirdető nyugatias normatív elméleti keretet empirikus
alapokon vitatva a kisebbségek helyzetét korrigálni igyekvő in-
tézményeket újraértelmezni. Ezen intézmények sorában, mint
4
A kisebbségi témákat feldolgozó munkák – így pl. Győri Szabó Róbert
könyve Kisebbség, autonómia, regionalizmus – leíró jellegűek, kisebbségel-
méleti kérdéseket csak ritkán érintenek (vö.: Győri Szabó, 2006).
5
A sorozat köteteiből néhány, a Nyugat-Balkán kisebbségi problémáit fog-
lalkoztató kötet megtalálható a tanulmány végén, az irodalomjegyzékben.
egy új, ízig-vérig XXI. századi megoldás illeszkedik a nemze-
ti tanácsok szerbiai rendszere. Egy szükséges, bár önmagában
messze nem elégséges megoldási módja a többségi elvű dön-
téshozatal (demokratikus politika) által strukturálisan létreho-
zott hátrányos helyzetnek, ami a kisebbségi közösségeket auto-
matikusan sújtja.
2. A nemzeti tanácsok kialakulása Szerbiában
A nemzeti tanács elnevezés – ahogy azt Várady Tibor vonatko
zó előadása
6
alapján tudhatjuk – már a trianoni döntés előtt, az
első világháborút lezáró intézményi vákuumban felvetődött.
Egy alulról megfogalmazott – ma úgy mondanánk: bottom up
– kezdeményezés volt az első formája. Egy későbbi háborús
helyzetben, ismét alulról és az intézmények hiányaként, azok
jövőre vonatkozó követeléseként jelent meg újra, az ideiglenes
nemzeti tanács a NATO-bombázások korában (Mátyus, 2011,
235). A miloševići időkben körvonalazódott az első ilyen jel-
legű követelés, amely a szerbiai rendszerváltást követően az
új, immár demokratikus alapokon szerveződő politikai, s azon
belül a kisebbségi intézményrendszer sarokköve lett. Ennek
első, számon is kérhető, forrása a Törvény a nemzeti kisebb-
ségek jogainak és szabadságainak védelméről. A törvény IV.
részének 19. szakasza tartalmazza az első, külön jogszabályban
még nem rendezett, intézmény felállítására való jogosultságát
a szerbiai kisebbségi közösségeknek:
„A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsai
19. szakasz
Az önkormányzatra való joguk megvalósítsa érdekében a nyelvhasz-
nálat, az oktatás, a tájékoztatás és a kultúra terén, a nemzeti kisebbsé-
6
Várady Tibor 2014. február 13-án tartott előadást a Budapesten, a Ma-
gyar Külügyi Intézet Kávé és külpolitika rendezvénysorozatának keretében
„Nemzeti tanácsok Szerbiában, egy alkotmánybírósági ítéletsorozat tük
rében” címmel. Ott mutatta be a családi archívumukban fellelhető, az első
magyar nemzeti tanács megalakulását célzó kezdeményezésről tanúskodó,
1918-as dokumentumot.
gekhez tartozó személyek kisebbségi nemzeti tanácsot választhatnak (a
továbbiakban: tanács)
A nemzeti tanács jogi személy.
A nemzeti tanácsnak az adott nemzeti közösséghez tartozó személyek
összlétszámától függően legalább 15, legfeljebb 35 tagja van, akiket
négy éves időszakra választanak meg.
A tanács alapszabályát és költségvetését az alkotmánnyal és a törvény-
nyel összhangban hozza meg.
A tanács működését a költségvetésből és donációkból (adományokból)
pénzelik.
A megválasztott nemzeti tanácsok nyilvántartását az illetékes szövet-
ségi szerv vezeti.
A tanács képviseli a nemzeti kisebbséget a hivatalos nyelvhasználat,
az oktatás, a nemzeti kisebbségi nyelven való tájékoztatás és a kultúra
területén, részt vesz az e kérdésekről való döntés folyamatában vagy
maga dönt és e területeken működő intézményeket alapít.
Az állami szervek, a területi autonómia vagy a helyi önkormányzat
egységének szervei a 7. bekezdésben foglalt kérdésekről való döntésho-
zatal alkalmával kikérik a tanács véleményét.
A tanács az e szakasz 8. bekezdésben említett hatalmi szervekhez for-
dulhatnak mindazon kérdések kapcsán, amelyek kihatnak a nemzeti
kisebbség jogaira és helyzetére.
A 7. bekezdésben említett területekkel kapcsolatos meghatalmazások
egy része átruházható a tanácsokra, az államnak pedig biztosítania
kell az ezen illetékességek gyakorlásához szükséges pénzeszközöket.
Az e szakasz 10. bekezdésben említett meghatalmazások kerete és faj-
tája megállapításakor tekintetbe veszik a nemzeti tanács követelését.
A nemzeti tanácsok az önkéntesség, a választhatóság, az arányosság
és a demokratikusság elve alapján létesülnek.
A nemzeti tanácsok megválasztásának a szabályait törvény rendezi”
7
Ennek nyomán álltak fel az elektori (indirekt) úton megválasz-
tott első nemzeti tanácsok, így a Józsa László elnökölte (első)
7
Forrás: Szerbia és Montenegró Államszövetségének Hivatalos Közlönye,
11/2002. = http://www.vajma.info/docs/torveny-a-nemzeti-kisebbsegek-jo-
gainak-es-szabadsagjogainak-vedelmerol.doc
Magyar Nemzeti Tanács is. A nemzeti tanács-törvény
8
hatályba
lépéséig, 2009. szeptember 11-ig ez volt az irányadó jogforrás
a nemzeti tanácsok működtetésénél. Most nem célom az intéz-
mény kialakulásának jogi és politikai történetét
9
részletesen be
mutatni, így itt csak a máig (2014. február) érvényben lévő, de a
közvita és az Alkotmánybíróság vonatkozó döntése
10
nyomán
immár várhatóan nem sokáig egzisztáló törvény magyar és an
gol nyelvű elérhetőségeit teszem közzé,
11
ezt követően rátérek
az intézmény vitatott szerepköreire. (A 2010-es direkt választá-
sok
12
már az új – a jelenleg is zajló diskurzus során górcső alá
venni kívánt törvény alapján kerültek lebonyolításra.)
8
L.: Törvény a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól. A Szerb Köztársa-
ság Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.
9
Erről, a részletekbe is belemerülve több tanulmányt is írtunk Sarnyai Csa
ba Mátéval. A fontosabbak: The formation and transformation of the mino-
rity- and regional institutional system in Serbia of the new millennium (Sar-
nyai-Pap, 2010), Personal autonomy and/or National Councils in Vojvodina
(Sarnyai-Pap, 2011), Regionalizáció/-izmus és/vagy kisebbségi intézmény-
rendszer a területi és a társadalmi egyenlőtlenségekből fakadó kihívások
kezelésére (Pap, 2010).
10
L.: http://www.ustavni.sud.rs/page/view/sr-Latn-CS/88-101942/poje-
dine-odredbe-zakona-o-nacionalnim-savetima-nacionalnih-manjina-ni-
su-u-saglasnosti-sa-ustavom
11
http://www.vajma.info/docs/torveny_nemzeti_kisebbsegek_n_t.pdf,
http://www.mnt.org.rs/175-Torvenyek-es-egyeb-jogi-dokumentumok-ma-
gyar-nyelven, http://www.seio.gov.rs/upload/documents/ekspertske%20
misije/protection_of_minorities/law_on_national_councils.pdf
12
A törvény alapján, a névjegyzéket felállító kisebbségi közösségek direkt
módon választhatták meg nemzeti tanácsaikat. Azok a kisebbségek, ame-
lyeknek a tagjai nem iratkoztak fel a kellő arányban, továbbra is elektori
úton választhatott maguknak nemzeti tanácsot: „A nemzeti tanács megvá-
lasztása közvetlenül, vagy elektori gyűlés útján történik. A nemzeti kisebb-
ségek önállóan döntenek arról, hogy a két módszer közül melyiket részesítik
előnyben. A nemzeti tanácsot közvetlenül választják, ha a választás kiírásá-
nak napjáig a nemzeti kisebbség választói külön névjegyzékébe a nemzeti
kisebbséghez tartozók legutóbbi népszámlálás szerinti 20%-kal csökkentett
összlétszámának több mint az 50%-át felvették.” (Törvény a nemzeti kisebb-
ségek nemzeti tanácsairól. IV. rész, 29. szakasz).
3. A többségi társadalomnak a nemzeti tanácsokkal kapcsolatos
kifogásai
Az alkotmánybíróságokat manapság egyrészt mindenekfelett
álló, megkérdőjelezhetetlen autoritásként kezelik, másrészt vi-
szont a posztszocialista országoknak a hatalom formális meg
osztására létrehozott intézményeinek függetlenségét is szokás-
ba jött kétségbe vonni. Ez a kettősség a leginkább szembetűnő
módon Szerbiában jelentkezik. Minden ember által létrehozott
intézmény, így a politika és a jogrendszer adott orgánuma is,
konkrét társadalomtörténeti összefüggésben alakul ki, s parti
kuláris viszonyok között működik. Egyik se lehet sokkal jobb
eredmények ’leadására’ alkalmas, mint amilyen eredményekre
az őt működtető közeg (intézmények) és az azokat alkotó egyé-
nek (választók) képesek.
Az alkotmánybíróság eredeti funkciója szerint a jogura
lom és azon belül a demokrácia őre. Ilyetén csak olyasmi fe-
lett tud őrködni, amit a minősített többség (az alkotmányozó
’népakarat’) kihoz magából. A minősített többséget ízlésünk és
vérmérsékletünk szerint mi is minősíthetjük. Kétségbe vonhat-
juk a minőségét. De attól még az – a szűken vett demokratikus
kritériumok betartásával – legitim, s így a nekünk nem tetsző
döntései is azok. Szokás megkérdőjelezni a szerbiai jogrendszer
prominenseinek pártatlanságát. Bizonyára nem teljesen alapta-
lan az a bírálat, mely szerint a pártokhoz való kötödés megha
tározó egy-egy poszt elnyerésénél. Ez azonban még nem teszi a
rendszer egészét illegitimmé. Ez a szelekciós gyakorlat 2000 óta
folyamatosan jelen van, s így mindkét oldal pillanatnyi domi
nanciája mellett érvényesült. Olyanról is tudunk pl. a magyar
politikai közelmúltból, hogy egy-egy korábban párthoz/ideoló-
giához kötődő jogtudor alkotmánybíróvá való megválasztását
követően az előéletéből levezett elvárásokkal ellentétes állás-
pontra helyezkedett. A szakmaiság nincs eleve vesztésre ítélve,
s ezt Szerbia esetében sem lenne illendő eleve kétségbe vonni.
A jogbiztonságtól csak a megszületett/érvényben lévő sza-
 szük. Azt azonban magam sem vitatom, hogy más a szereple-
hetősége egy, a médiából és egy, a médiáért élő ‚közgondolko-
dónak’. Ám ezt a két, markánsan elkülönülő pozíciót nem csak
az ellentábor tekintetében lenne illő szem előtt tartani vitáink
folytatása során…
Nem szabadna megfeledkezni arról, hogy a nemzeti taná
csok intézménye Szerbiában azért jött létre, hogy a többségi
elvű döntéshozatal strukturális hiányosságait — a kultúra, az
oktatás, a média- és a nyelvhasználat terén — enyhítse. A kiala-
kított rendszer egyik sarkalatos pontja a kisebbségi névjegy-
zék. Ennek szerepéről törvény rendelkezik (s a tervezett mó-
dosítások is – jelenlegi ismereteink szerint – tovább pontosítják
a névjegyzék kialakításának és felhasználásnak körülményeit).
Felvetésem a névjegyzék demokratikus részvételt kiteljesítő
potenciálját emeli ki. Azt, hogy az előírt, eredetileg csak köz-
vetlen választás lehetőségét biztosítani hivatott adminisztratív
feltétel, miként válhatna a demokratikus döntéshozatal inno
vatív médiumává. A kisebbségi közösségek mind létszámuk-
ban, mind a többség által átengedett döntéshozatali részterüle-
tek tekintetében alkalmasaknak látszanak a közvetlen politikai
részvételt célzó innovációk meggyökereztetésére. A német
tervezési sejtek (Planungszellen) eljárásainak és a közpolitikai
kör digitális platformon történő elmélyítésnek esetén e kisebb-
ségi közösségek nemzeti tanácsai hatékonyabbá és megalapo
zottabbá lennének képesek tenni döntéshozatalaikat, amelyek
a többségi elv alapján működők számára is átvehető demokrá-
ciaelméleti és döntéstechnikai tapasztalttal szolgálhatnak. Egy
ilyen program nem ’inkubátorterületen’ szimulálódna, hanem
empirikusan létező, teljes életvilágot képező társadalmi cso-
portokat tudna a demokráciaelmélet által már elég részletesen
körülírt gyakorlati fejlesztésbe bevonni. A digitális platformo-
kon szerveződő médiatartalmak speciális kisebbségi viszony-
latban tényleg „irányadóak” lehetnének. Nagy esély van arra,
hogy ezek a relatíve kicsiny létszámú, média által (is) összetar-
tott életvilágok legyenek a ”terepasztalai” egy, a többségi elvű
döntéshozatalon túlra tekintő politikának: A politika a min-
denkire kötelező döntések meghozatala. Se több, se kevesebb.
Innovatív akkor lesz, ha a többségi elv – számunkra egyértel
mű és naponta megtapasztalt – strukturális ellentmondásain
felül próbál emelkedni. Ennek azonban az az egyik előfelté-
tele, hogy nem próbál meg erőszakosan lenyomni döntéseket
az érintettek torkán. Egy másik, hogy az éppen „ellenzékben”
lévő álláspontok képviselői is érvényesnek tekintik a megho-
zott döntéseket. Ezeket nem lesz könnyű elérni.
Amiben biztos vagyok: egy szabad, független és aktív
részvételre sarkalló média közreműködése nélkül garantáltan
nem fog sikerülni.
6. Javaslat a kisebbségi intézmények megalapozottabb használatának
elősegítésére
A kisebbségi intézményrendszer, s azon belül a perszonális
autonómia (nemzeti tanácsok), mint új intézményi forma lét-
rejöttének, struktúrájának és működési logikájának a média
munkatársai számára történő bemutatása alapvető fontosságú.
Állandó (heti off-line, és napi on-line) fórum teremtése lenne
szükséges a közösséget érintő szak- és közpolitikai témák nyil-
vános megvitatására; a felmerült közszolgálati igényeknek és
elvárásoknak közvetítése; közérthető médiafelület működteté-
se a témában eddig elért kutatási eredményeknek és a további,
még csak körvonalazódó lehetőségeknek az érintettekhez való
eljuttatása céljából.
Egy ilyen projekt sikeres működéséhez külső, szakpoliti-
kai és médiamenedzseri tanácsadók munkájának a bevonása
lenne szükséges. Ennek érdekében négy célzott, a szerbiai ki-
sebbségi intézmények rendszerváltás (2000) utáni kialakulását
és működését bemutató, tudományos alapú tanulmányterület
lenne elengedhetetlen. Ezek a fentebb tárgyalt politikatudomá-
nyi háromszög (polity, politics, policy) és a média, mint „ne-
gyedik hatalmi ág” közpolitikai szerepe. Ezeknek a kisebbségi
intézményrendszer megértése és működtetése szempontjából
kulcsfontosságú politikatudományi szakterületeknek az ered
ményeit köznyelvi, leegyszerűsített formában és az eredeti,
forrásverzióban is az érintett (a vajdasági magyar) és a tágabb
médiafogyasztó közönség rendelkezésre kellene bocsájtani (a
tanulmányok szerb, angol és német nyelven való hozzáférhe
tőségét is meg lehetne oldani, ami a közösség törekvéseinek
megalapozását nagyban elősegíthetné).
A részletes tanulmányozásra érdemes politikatudományi területek
vázolása:
1.
A 2000 utáni kisebbségi intézmények kialakulása: a
választási rendszer kisebbségi vonatkozásai, a kisebb
ségekről szóló 2002-es törvény, a 2006-os alkotmány
kisebbségi vonatkozásai, a választási rendszer (a kisebb
ség-specifikus elemek bevezetése, funkciója és haszná-
lata), a nemzeti tanácsok intézményének kialakulása, az
első NT-k, s az 2009-es NT-törvény, valamint a 2013-as
közvita illetve a vonatkozó alkotmánybírósági döntés
kisebbségpolitikai vonzatai.
2.
A magyar kisebbség mobilizációja a szerbiai választáso
kon: A 2000 óta lezajlott szerbiai választásokon a magyar
közösség részvétele, eredménye mindhárom választási
szinten, külön kitérve az köztársasági elnökválasztások
legitimációs szerepére is valamint az NT-választásokra is.
3. A nemzeti tanácsok szerepe a kisebbség-specifikus köz-
politikák terén: a közpolitika (szakpolitikák) fogalma,
a perszonális autonómia közpolitika-alkotási lehetősé-
ge, az első és a második MNT közpolitikai eszköztára,
eredményei, a működés mérlege.
4.
A média szerepe a szerbiai magyar kisebbségi közösség
politikai akaratképzésében: a média politikai kulcssze
repe, a közmédia lehetőségei kisebbségi körülmények
között, a magán alapítású kiadványok/felületek közmé-
diai szerepe, lehetőségei. A tájékoztatás és a vélemény
formálás kihívása.
A tudatos, a közügyekben tevékenyen résztvevő polgári
közösségek ethosza máig nem alakult ki Szerbiában, az itte-
ni magyarság köreiben is csak nyomokban lelhető fel. A többi
szerbiai kisebbségi közösség sincs túl jó helyzetben e tekintet
ben. A közérdekű témák teljesen a margóra szorulnak. A polgá-
rok döntő többsége nem bízik sem a politikai érdekhordozók-
ban (pártokban, lobbi-szervezetekben), sem a nyilvánosságot
alkotó médiumok érdekmentességében. A témák nem az ún.
bottom up módon, alulról felfelé áramolva, kerülnek terítékre.
Még az olyan, világszinten is irányadó, máshol joggal a köve
tendő megoldások (best parcticis) listájára felkerülő intézmé-
nyek, mint pl. a nemzeti tanácsok és az etnikai közösségek szá-
mára elérhető perszonális autonómia is csak a pártharcok és a
pártérdekek tükrében kerülnek “megítélésre”. Így a bennünk
rejlő lehetőségek nem jutnak el az egyes, érintett közösségek
ingerküszöbéig. Az elért eredmények sem a maguk tényle-
ges valóságában, hanem az interpretálók partikurális érdekei
mentén, kerülnek be a média körforgásába. Az előremutató
megoldások alul-, a negatív vonzatok felülreprezentálódnak.
Miközben ‘a másik oldal’ médiafelületein az “eredmény”-ként
beállított dolgok válnak túldimenzionálttá. A megoldatlan
problémák és a téves szakpolitikai helyzetértékelésre alapozott
programok pedig szőnyeg alá kerülnek. Történik mindez anél-
kül, hogy a fentebb vázoltakból levonható tanulságok ismertté
válhatnának.
A demokratikus értékek, a részvételbe vetett személyes hit
és bizalom – mely szerint minden polgár a maga szükséglete
inek a legjobb tudója és az érdekeinek a leghatékonyabb érvé
nyesítője – elhal, mielőtt igazából, közpolitikai méretekben is
hatékony módon kibontakozhatott volna. Miközben számos,
az itteni viszonyokból és hagyományokból kialakult, de kellő
mértékben nem tudatosult, speciális intézményes megoldását
a demokratikus döntéshozatalnak hagyja elsorvadni. Ezen ki-
használatlan és kellően nem tudatosított szakpolitikai lehető-
ségek értő megragadásával a saját szűkebb közösségének és az
ország egészének jólétét is pozitív irányba lehetne elmozdítani.
Az alulról szerveződő közösségek nagyobb szerepvállalásával,
meglátásaik/igényeik hatékony médiabeli megjelenítésével a
közösségi érdekek érvényesítését is sokkal magasabb eredmé
nyességi szintre lehet emelni.
A javasolt projekt kiemelt, a kisebbségi intézmények szerepét megér-
teni segítő céljai:
1. A közpolitika-alkotás módszereinek és folyamatának
a széleskörű megismertetése a média munkatársaival
háttérkutatások eredményeinek közérthető publikálása
és képzés révén.
2. A lehetőségek megvitatására alkalmas nyilvános on-li-
ne fórum megteremtése.
3.
A kisebbségi közösségek rendelkezésre álló sajátos in
tézmények és szakpolitikai eszközök bemutatása.
4. A más etnikai közösségek sajtója és NT-ik által alkalma-
zott ‘jó megoldások’ bemutatása.
5. Közpolitikai szocializáció: a fiatalok minél nagyobb
arányú bevonása az új médiumok révén.
Aktivitások, amelyek segítenek elérni a kitűzött célokat:
Szakpolitikai témákat feldolgozó írások on-line, workshopok
az azokra jelentkező újságírók szakértők bevonásával történő
felkészítése a szakpolitikai témák sokrétű taglalására.
Tartós elköteleződések kialakítása: ‘követéses’ (visszatérő
beszámolókkal, képriportokkal) életszakasz-bemutatások.
Összegző rendezvények megszervezése, tematikus kiad-
vány (PDF-könyv) megjelentetése.
Érintettek:
A szakpolitikák közvetítésére szakosodni kívánó újságírók,
médiamunkások. A “politikum”, a különböző szintű politi-
ka-alkotó intézmények (MNT, tartományi végrehajtó hatalom,
központi szakapparátusok) egyes témák feldolgozása során
megkeresendő munkatársai.
Társadalmi kommunikáció:
A projekt maga a média közpolitika-alkotó szerepére épülhet-
ne. A jóléti közgazdaságtan azon két tételén alapulna, melyek
szerint a közigazgatás és az információ közjószág (Stiglitz). A fő
cél e két közjószág hozzáférhetővé, alakíthatóvá tétele a széles
értelemben vet közösség számára. Az on-line (blog, weboldal,
facebook) elérési módokra épülő projekt a vajdasági magyar
médiamunkások napi tevékenységét hivatott megkönnyíteni, a
képzés (workshopok) pedig az ismereteik elmélyítését és kész-
ségeik továbbfejlesztését szolgálják.
További cél: A tudomány és a média közötti kapcsolat erősítése
Elsődlegesen egy ilyen projekt révén azokat az új, világszinten
is innovatív kisebbségpolitikai megoldásoknak a megismerte
tését és elemzését lenne kívánatos elérni, amelyek segítik a ki
sebbségi közösségek közügyekben való részvételét (involváci
óját). A döntéshozók felé a projekt részét képező, működtetni
kívánt információ-visszacsatolási mechanizmusok (olvasói le-
velek, cikk-kommentárok, heti vélemény-barométerek, on-line
és postán visszaküldhető kérdőívek) révén, a projektben rész-
tevő társadalomtudományi szakértők segítenek feldolgozni a
döntéshozatal és a szakpolitikák körfolyamatához kapcsolatos
információkat. A kisebbségi és tartományi végrehajtó intézmé-
nyek (MNT, titkárságok) mellett a belgrádi központi kormány-
zat felé is meg kívánjuk fogalmazni az egyes időszakok tanul-
ságait a felmerülő új problémákat és a már folyamatban lévő
ügyek kapcsán körvonalazódó állampolgári és szakmai javasla
tokat. A cél a döntéshozók és a szakpolitikák érintettjei közötti
kommunikáció könnyítése, az információk áramlásának elő-
segítése, erre alkalmas médiaszereplők felkészítése. A projekt-
nek a Vajdaságban élő, magyarság lehetne a célcsoportja. A ‘jó
megoldások’ közkinccsé tétele által vezérelve szeretne eleinte a
felkért szakértői (társadalomtudósok) majd a projekt során erre
felkészített munkatársai (újságírók) révén élő kapcsolatokat ki-
építeni a Szerbiában és a Nyugat-Balkánon hasonló helyzetben
lévő közösségekkel (albánok, bosnyákok, romák, szlovákok,
vlachok, külhoni szerbek). Ezzel az egész térség stabilitásának
elmélyítéséhez is hozzá tud járulni a maga sajátos eszközeivel.
Várható eredmények:
A kitűzött célok teljesülésén túl, azt várom, hogy egy ilyen
projekt során a célcsoportot képező médiaszereplők, a közéle-
tileg aktív magyar közösség javára fognak fejlődni. A kutatók
és a vajdasági magyar média munkatársai a projektet követően
egyre inkább alkalmassá válnának arra, hogy a még inkább fel
tudják mérni az egyes szakpolitikai témák fontosságát, rele
váns kérdéseket fogalmazzanak meg a politikumot képvise
lő intézményi szereplők felé, s egyre magasabb színvonalon
legyenek alkalmasak a közösség ügyeinek a média általi elő-
mozdítására.
Az érintettek, reményeim szerint, gyorsan rájönnének,
hogy az on-line felületünk naprakész visszacsatolásra ad le-
hetőséget a közügyek aktuálisállását illetően. Könnyen meg-
tanulhatják azokat a lehetőségeket használni, amelyek révén
valóságossá válik az a demokratikus cél, mely szerint nem mé
dia van a pártok és az intézmények fennmaradásáért, hanem
azok jöttek létre az állampolgárok érdekeinek képviselete és a
közügyek megszervezésének megkönnyítése céljából, amit az
értő média mindenki számára közvetít. Mindehhez azonban
egyelőre hiányzik egy független és működőképes kutatói in-
tézményrendszer. Pedig a személyi állomány, mint a munka
előfeltételeként szükséges humánerőforrás, már a Vajdaság-
ban is rendelkezésre áll.
Hivatkozások
Gajduschek György—Hajnal György (2010) Közpolitika – A gyakorlat el-
mélete, az elmélet gyakorlta. HVG-Orac, Budapest, 410.
Győri Szabó Róbert (2006) Kisebbség, autonómia, regionalizmus. Osiris,
Budapest, 586.
Mátyus Ákos (2011): Vajdasági magyar pártok 1990 után. = Középeurópai
Közlemények 2011/3-4., No 14-15, 231–239.
Négypárti állásfoglalás: Módosítani a nemzeti tanácsokról szóló törvényt
= Magyar Szó, 2011. november 21. http://www.vajma.info/cikk/kozleme
nyek/1203/Negyparti-allasfoglalas-Modositani-a-nemzeti-tanacsokrol-szo-
lo-torvenyt.html
Pap Tibor (2010) Regionalizáció/-izmus és/vagy kisebbségi intézményrend-
szer a területi és a társadalmi egyenlőtlenségekből fakadó kihívások keze-
lésére. = VIKE (Annual volume 2010) 82-88.
Pap Tibor (2011a) Forma és tartalom kölcsönhatásai – Vita a Vajdaság au-
tonómiájáról = Középeurópai Közlemények 2011/3-4., No 14-15, 131–144.
Pap Tibor—Sarnyai Csaba Máté (2011) Szakértőt vagy politikust választa-
nak a vajdasági magyarok? = Középeurópai Közlemények 2011/3-4., No 14-
15, 240–251.
Sarnyai Csaba Máté–Pap Tibor (2010) The formation and transformation of
the minority- and regional institutional system in Serbia of the new millen-
nium = Geografica Timisiensis, vol. XIX., No: 1/21010. 77–87.
Sarnyai Csaba Máté–Pap Tibor (2011) Personal autonomy and/or National
Councils in Vojvodina, = Tonk Márton (ed.): Minority politics within the
Europe of regions, Scientia, Cluj, 251-276.
Soós Edit (2011): A Vajdaság útja az európai integrációba a Vajdaság AT
statútumának tükrében.= Középeurópai Közlemények 2011/3-4., No 14-15,
145–155.
Pap Tibor (2013) A kisebbségpolitika helye a politikatudományban. In.:
Bakó Béla (szerk.): ÚJ PARADIGMÁK II. – Kultúra és kritika a humántu-
dományokban, Szombathely-Sopron, 151–158.
Marko, Joseph (1994) Autonomie und Integration. Rechtsinstitute des Na-
tionalitätenrechts im funktionalen Vergleich. Böhlau, Bécs – Köln – Grác,
550.
Marko, Joseph (ed.) (1999) Gordischer Knoten Kosovo/a: Durchshlagen
oder entwirren?Völkerrechtliche, rechtvergleichende und politikwies
senschaftliche Analysen und Perspektive zum jüngsten Balkankonflikt.
Nomos, Berlin, 281 p.
Marko, Joseph – Burkert-Dottolo, Günther R. (eds) (2000): Multikulturelle
Gesellschaft und Demokratie. Nomos, Berlin, 95 p.
Lantschner, Emma – Marko, Joseph – Petricusic, Antonija (eds.)(2008)
European Integration and its Effects on Minority Protection in South Eas-
tern Europe. Nomos, Berlin, 382 p.
Lantschner, Emma – Constantin, Sergiu – Marko, Joseph (eds.)(2011) Prac-
tice of minority protection in Central Europe. Nomos, Berlin, 289 p.
Pap Tibor–Sarnyai Csaba Máté (2012) A vajdasági magyar pártok és az au-
tonómia kérdésköre a rendszerváltás utáni Szerbiában. In: De imispruden-
tia et ime publico (DIEP) 6, 3, pp. 99–117.