Közhasznú minősítés törlése, eljárás

Magyarország Tudástár

Közhasznú szervezetek – II. Közhasznú minősítés törlése iránti eljárás

 

Az eljáró bíróság: A kérelmet azon a törvényszéken kell előterjeszteni, amely a szervezetet nyilvántartásba vette.

Kérelmező:

Alapítvány esetében a közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti kérelmet az alapítvány alapítója (ha több alapító van, az alapítók együttesen) vagy amennyiben az alapítói jogokat az alapítók testületben látják el az alapítók gyűlésének képviselője terjeszthet elő a bíróságon. Kérelmező lehet továbbá a kuratórium is abban az esetben, ha az alapító meghalt, jogutód nélkül megszűnt vagy az alapítói jogokat más okból véglegesen nem gyakorolja és az alapítói jogok gyakorlására más személyt vagy alapítványi szervet sem jelölt ki. A kérelem előterjesztése tekintetében alapítónak minősül az a személy vagy szerv akit/amelyet az alapító alapítói jogainak gyakorlására kijelölt, továbbá az alapítói jogok gyakorlására is jogosult csatlakozó, illetve az a személy, akire az alapító jogait és kötelezettségeit átruházta.

Egyesület esetében a közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti kérelmet az egyesület szervezeti képviselője terjesztheti elő.

Kérelem-formanyomtatvány: A kérelmet az adott szervezet típus vonatkozásában „Változásbejegyzés iránti kérelem” ÁNYK űrlapon kell benyújtani egy példányban papír alapon vagy – elektronikus útra kötelezett kérelmező esetében – elektronikus úton az Ügyfélkapun keresztül a bíróságra. A kérelem benyújtásáról részletes tájékoztatást olvashat itt.

A kérelemhez csatolandó iratok:

Kötelezően csatolandó iratok

  • Egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat, melyből valamennyi közhasznúságra való utalás törlésre került.
  • A kérelmező nyilatkozata a 2011. évi CLXXV. törvény 50.§-ában foglaltakról. (A törvény szövege a következő linken érhető el: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139791.262822 )
  • A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott igazolás, mely szerint a szervezetnek köztartozása nem áll fenn. (nullás igazolás)

Szükség szerint kötelezően csatolandó iratok

  • A kérelmező nevében eljáró képviselő képviseleti jogát igazoló teljes bizonyító erejű magánokirati formába foglalt meghatalmazása.

 

Forrás: birosag.hu