Egyesület – Végelszámolás megindítása

Magyarország Tudástár

Fogalma: Amennyiben az egyesület elhatározza a jogutód nélküli megszűnését – és a szervezet nem fizetésképtelen – végelszámolási eljárásnak van helye. Ekkor az egyesület döntéshozó szervének a jogutód nélküli megszűnés elhatározása mellett döntenie kell a végelszámolás elrendeléséről, meg kell állapítania a végelszámolás kezdő időpontját, meg kell választania a végelszámolót, illetve rendelkeznie kell a civil szervezet vagyoni részesedésével működő jogalanyok, valamint a részvételével működő alapítvány vagy egyesület sorsáról is.

Az eljáró bíróság: A kérelmet azon a törvényszéken kell előterjeszteni amely a szervezetet nyilvántartásba vette.

Kérelmező: A végelszámolás megindítása iránti kérelmet a végelszámoló terjesztheti elő a bíróságon.

Kérelem-formanyomtatvány: A kérelmet az „Egyesület végelszámolás megindításának nyilvántartásba vétele iránti kérelem” ÁNYK űrlapon kell benyújtani egy példányban papír alapon vagy – elektronikus útra kötelezett kérelmező esetében – elektronikus úton az Ügyfélkapun keresztül a bíróságra. A kérelem benyújtásáról részletes tájékoztatást olvashat itt. (http://www.birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-eljarasok-anyk-urlapjai-tajekoztato)

A kérelemhez csatolandó iratok:

Kötelezően csatolandó:

  • A döntéshozó szerv megszűnést elhatározó, a végelszámolás megindítására, ill. a végelszámoló kijelölésére vonatkozó határozatát is tartalmazó jegyzőkönyve és jelenléti íve (név, lakóhely / székhely, aláírás),
  • A végelszámoló megbízatás elfogadását tartalmazó, a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:22. §-ában foglalt követelmények és kizáró okokra is kiterjedő nyilatkozata. (A törvény szövege a következő linken érhető el: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096.239298 ),
  • Nyilatkozat arról, hogy a munkavállalói érdekképviseletet a végelszámolás megindításáról a szervezet tájékoztatta,

Szükség szerint kötelezően csatolandó:

  • A kérelmező nevében eljáró képviselő képviseleti jogát igazoló teljes bizonyító erejű magánokirati formába foglalt meghatalmazása.

Fentiekkel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

Az egyesület jogutód nélkül történő megszűnése esetén – ha az egyesület nem fizetésképtelen – végelszámolás lefolytatásának van helye. Ekkor az egyesület döntéshozó szerve határoz az egyesület jogutód nélküli megszűnéséről vagy határozatban megállapítja, hogy az egyesület megszűnt, egyúttal határoz a végelszámolás elrendeléséről, megállapítja a végelszámolás kezdő időpontját és megválasztja a végelszámolót, illetve rendelkezik a civil szervezet vagyoni részesedésével működő jogalanyok, valamint a részvételével működő alapítvány vagy egyesület sorsáról is.

A végelszámolás nem határozható el a civil szervezet fizetésképtelenségét megállapító végzés kézhezvételét követően, a felszámolás elrendelésével pedig a folyamatban lévő végelszámolás megszűnik.

A végelszámolás bejelentése a végelszámoló feladata, melyet – köteles bejelenteni a bíróságának.

Valamennyi iratot egy példányban kell benyújtani teljes bizonyító erejű magánokirati formában. Ez azt jelenti, hogy a kérelmen és az egyes okiratokon az aláírások valódiságát két tanú aláírásával vagy ügyvédi ellenjegyzéssel kell igazolni!

Forrás: birosag.hu