Egyesület – Nyilvántartásba vétel

Magyarország Tudástár

Fogalma: Az egyesület (és különös formái: a párt, a szövetség és a szakszervezet) az alapító(k) által elfogadott és megszövegezett létesítő okiraton (pl. alapszabály) alapuló bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. A nyilvántartásba vétel kezdeményezésére a kérelmező jogosult.

Az eljáró bíróság: A kérelmet a szervezet székhelye szerint illetékes törvényszéken kell benyújtani.

A szervezet székhelye, az az ingatlan, ami a szervezet központi ügyintézési helyéül szolgál, ahol az egyesület a részére küldött hivatalos küldeményeket átveszi. A bíróságok felsorolása, illetve az illetékesség kereső megtalálható a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

Kérelmező: Az egyesület nyilvántartásba vétel iránti kérelmet az egyesület szervezeti képviselője terjesztheti elő a bíróságon.

Kérelem-formanyomtatvány: A kérelmet az „Egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelem” ÁNYK űrlapon kell benyújtani egy példányban papír alapon vagy – elektronikus útra kötelezett kérelmező esetében – elektronikus úton az Ügyfélkapun keresztül a bíróságra. A kérelem benyújtásáról részletes tájékoztatást olvashat itt.itt.(http://www.birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-eljarasok…)

A kérelemhez csatolandó iratok:

Kötelezően csatolandó:

 • Az alapszabály,
 • Az ingatlan felett rendelkezni jogosult (tulajdonos, haszonélvező…stb.) által aláírt székhelyhasználat jogcímét (bérlet, szívességi használat…stb.) igazoló okirat másolata.
 • Alakuló ülés tartása esetén
  • az ülésről készült jegyzőkönyv,
  • az ülés jelenléti íve (a jelenlévő tagok neve, lakóhelye / székhelye, aláírása) és
  • az alapító tagok nevével, lakóhelyével (székhelyével) és aláírásával ellátott, az alapszabály mellékletét képező tagjegyzék,

ha alakuló ülés tartására nem került sor

 • a tagok alapszabályt elfogadó egybehangzó akaratnyilatkozatát tartalmazó okirat
 • az alapszabály mellékletét képező tagjegyzék,
 • Az ügyintéző és képviseleti szerv (ügyvezetés) tagjainak a tagság elfogadására és a jogszabályban meghatározott követelményekre vonatkozó nyilatkozata, melynek az alábbiakra kell kiterjednie:
  • a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 3:22. §-ában foglalt követelmények és kizáró okok, (A törvény szövege a következő linken érhető el: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096.239298 ),
  • a képviselő nyilatkozata arra, hogy közügyektől eltiltás hatálya alatt áll-e,
 • A felügyelő szerv tagjainak a tagság elfogadására és a jogszabályban meghatározott követelményekre vonatkozó nyilatkozata, melynek az alábbiakra kell kiterjednie:
  • a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 3:22. §-ában foglalt követelmények és kizáró okok. (A törvény szövege a következő linken érhető el: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096.239298 ),
  • nyilatkozat a szervezet vezető tisztségviselőihez fűződő hozzátartozói vagy egyéb érdekeltségi kapcsolatáról,
 • Párt esetében továbbá kötelezően csatolandó a vagyonmérleg.

Szükség szerint kötelezően csatolandó iratok:

 • A kérelmező nevében eljáró képviselő képviseleti jogát igazoló teljes bizonyító erejű magánokirati formába foglalt meghatalmazása.
 • A jogi személy alapító tag jogi személyiségét igazoló okirat és a szervezet nevében eljáró képviselő képviseleti jogát igazoló okirat.
 • A jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság alapító tag jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságként való működését igazoló okirat és a szervezet nevében eljáró képviselő képviseleti jogát igazoló okirat.
 • Névhasználathoz hozzájáruló nyilatkozat.
 • Ha a szervezet neve jogi személy, más szervezet vagy természetes személy nevét tartalmazza, a kérelemhez csatolni kell a jogosultnak, illetve örökösének vagy jogutódjának a névhasználathoz hozzájáruló nyilatkozatát. Ha a szervezet neve olyan elnevezést tartalmaz, melyhez másnak jogi érdeke fűződik, a kérelemhez csatolni kell a jogosult hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatot.
 • A Magyar Tudományos Akadémia névviseléshez adott engedélye.
 • Ha a szervezet neve a történelem kiemelkedő személyiségének nevét tartalmazza, a kérelemhez csatolni kell a Magyar Tudományos Akadémia névviseléshez adott engedélyét.
 • Névviseléshez adott – jogszabályban előírt – engedély.
 • Ha a szervezet neve vagy annak valamely része olyan elemet tartalmaz, amelynek névként való szerepeltetése külön jogszabályban meghatározottak szerint engedélyhez kötött, a kérelemhez csatolni kell az engedély megadását igazoló okiratot.
 • A magyar nyelvű elnevezés – a külön jogszabályban foglaltak szerint arra jogosult által készített,idegen nyelvű fordítása.
 • Ha a magyar nyelvű elnevezésnek megfelelő idegen nyelvű elnevezést is kéri nyilvántartásba venni, a magyar nyelvű elnevezés – arra jogosult által készített – idegen nyelvű fordításával kell igazolni, hogy az idegen nyelvű elnevezés a magyar nyelvű elnevezésnek megfelel. Ha a bíróságnak a fordítás megfelelőségével szemben kétség merül fel, a magyar nyelvű elnevezés idegen nyelvű hiteles fordítását kérheti.
 • Külön jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítését igazoló okirat.

Tájékoztatjuk a kérelmezőt, hogy valamennyi okiratot, így a kérelem-formanyomtatványt is teljes bizonyító erejű magánokirati formában kell előterjeszteni. Ez azt jelenti, hogy a kérelmen az egyes aláírások valódiságát két tanú aláírásával vagy ügyvédi ellenjegyzéssel kell igazolni!

Forrás: birosag.hu