Egyesülés bejegyzése iránti eljárás

Magyarország Tudástár

Fogalom:

Az egyesületek egyesületekkel, alapítványok alapítványokkal egyesülhetnek. Az egyesülésnek két esetét különböztetjük meg, az összeolvadást és beolvadást.

Összeolvadás esetén az összeolvadó szervezetek megszűnnek és egy új jogi személy (jogutód) jön létre. Ekkor az új szervezet nyilvántartásba vétele iránt kérelmet kell benyújtani a bíróságon, emellett pedig az összeolvadó szervezetek törlését is kell kérni a benyújtott Civil szervezetek (egyesületek, alapítványok) egyesülésének bejegyzése iránti ÁNYK űrlap „K” lapján.

Beolvadás esetében a beolvadó szervezet szűnik meg és általános jogutódja az egyesülésben részt vevő másik szervezet lesz, amelybe beolvad. Ekkor a beolvadó szervezet vonatkozásában törlés iránti kérelmet kell előterjeszteni a benyújtott Civil szervezetek (egyesületek, alapítványok) egyesülésének bejegyzése iránti ÁNYK űrlap „K” lapján és emellett változásbejegyzési kérelem űrlapot kell benyújtani a bíróságon azon szervezet vonatkozásában amelybe a beolvadás történik.

Az eljáró bíróság: Az eljárásra összeolvadás esetén az újonnan létrejövő szervezet székhelye szerinti törvényszék illetékes. Beolvadás esetén az eljárásra az a bíróság illetékes, mely azt a szervezetet tartja nyilván, amelybe a beolvadás történik (átvevő szervezet). A bíróságok felsorolását megtalálja a www.birosag.hu internetes oldalon.

Kérelmező:

A kérelem valamennyi szervezet vonatkozásában együttesen terjeszthető elő.

Alapítvány esetében az alapító (az alapítói jogok gyakorolásra kijelölt személy vagy szerv, illetve az akire az alapító alapítói jogait és kötelezettségeit átruházta) vagy az alapítók gyűlésének képviselője lehet.

Egyesület esetében az érintett egyesületek képviseletére jogosult személyek.

Kérelem-formanyomtatvány: A kérelmet a „Civil szervezetek (Egyesületek, Alapítványok) egyesülésének bejegyzése iránti” ÁNYK űrlapon kell benyújtani egy példányban papír alapon vagy – elektronikus útra kötelezett kérelmező esetében – elektronikus úton az Ügyfélkapun keresztül a bíróságra. A kérelem benyújtásáról részletes tájékoztatást olvashat itt. (http://www.birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-eljarasok…)

A kérelemhez csatolandó iratok:

Kötelezően csatolandó iratok

 • az egyesülő civil szervezetek határozatait az átalakulásról,
 • az egyesületek esetén a képviselő, alapítvány esetén az kuratórium vagy kurátor nyilatkozatát arról, hogy a döntéshozó szerv a munkavállalói érdekképviseletet az átalakulás elhatározásáról tájékoztatta,
 • az egyesüléssel érintett szervezetek vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltár-tervezetét,
 • összeolvadás esetén a létrejövő egyesület vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltár-tervezetét,
 • a vagyonmérleg-tervezetekre és a vagyonleltár-tervezetekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést tartalmazó okiratot,
 • az egyesülési szerződést,
 • ha a szervezetnél felügyelőbizottság működik, a felügyelőbizottságnak az átalakulással kapcsolatos nyilatkozatát,
 • az átalakulási tervet,
 • összeolvadás esetén az összeolvadással létrejövő szervezet adatait tartalmazó nyilvántartásba-vételi űrlapot,
 • beolvadás esetén a befogadó szervezet adatait tartalmazó változásbejegyzési űrlapot.

Szükség szerint kötelezően csatolandó iratok

 • képviseleti jog igazolása (meghatalmazás)

Tájékoztatjuk, hogy összeolvadás esetén a létrejövő szervezet nyilvántartásba vétele iránti, ill. beolvadás esetén az átvevő szervezet változásbejegyzése iránti űrlapokat az általános szabályok szerint pdf. formátumban mellékletként kell a Civil szervezetek (egyesületek, alapítványok) egyesülésének bejegyzése iránti ÁNYK űrlaphoz csatolni.

Tehát akár elektronikus úton, akár papír alapon terjeszti elő a kérelmét, a mellékletként benyújtandó űrlapokat töltse ki, nyomtassa ki, írja alá és szkennelje vissza, hogy mellékletként azokat a Civil szervezetek (egyesületek, alapítványok) szétválásának bejegyzése iránti űrlaphoz lehessen csatolni.

Forrás: birosag.hu