Egy áttekintés

Erdély Tudástár

Ercsei Kálmán: Erdélyi magyar fiatalokkal kapcsolatos kutatások térben és időben: egy áttekintés

A jelen tanulmány alapját jelentő, a Magyar Szociológia Társaság 2014. évi konferenciájára Az erdélyi magyar ifjúsági paradigma. Az erdélyi magyar fiatalokat célzó kutatások összegző jellegű áttekintése címmel tervezett előadás előkészítésében, illetve az ehhez szükséges adatgyűjtésben közreműködtek: Kiss Zita, Plugor Réka, Szabó Júlia, Veres Valér.

Erdélyi Társadalom – 13. évfolyam 2. szám • Összpont: ifjúság Írásunkban egy több szakaszból álló kutatás első fázisaként a romániai magyar fiatalokkal kapcsolatos kutatások egyfajta kronológikus, tematikai áttekintésére vállalkozunk2. Kutatásunk során a szakirodalmi anyagok alapján tettünk kísérletet a megvalósult kutatások azonosítására, azaz a mezőny feltérképezésére. Tárgykörünket tág keretben igyekeztünk kezelni: ilyen módon megpróbáltuk minden olyan empirikus kutatásra, vizsgálatra, esettanulmányra figyelni, amely kérdéseket fogalmaz meg a fiatalokkal kapcsolatban és válaszokat keres, függetlenül a vizsgált társadalmi résztől vagy a vizsgált társadalmi kérdéstől, a probléma jellegétől. Az eképpen létrehozott, mintegy 12 fő témakörrel és 150 résztémával foglalkozó, hozzávetőleg 70 kutatást, vizsgálatot, önálló esettanulmányt tartalmzó adatbázisra3 alapozva kíséreljük meg felvázolni a kilencvenes évek elejétől létrejövő, kibontakozó romániai magyar ifjúságkutatási mezőnyt. Munkánk során nem volt célunk foglalkozni a kutatások finanszírozási forrásainak, illetve finanszírozóinak feltérképezésével, továbbá nem célunk a különböző szervezetek közötti kapcsolatok, network-ök feltérképezése, mint ahogy egy kritikai szempont érvényesítése sem. Célunk leginkább egy felülnézeti kép létrehozása a megvalósult empirikus kutatásokról. A következőkben először röviden vázoljuk a hazai társadalomtudományi-intézményi kontextust, amely keretet adott a megvalósult empirikus kutatásoknak. Ezt követően az áttekintett szakirodalmi anyagok alapján mutatjuk be a kutatások főbb jellemzőit, végül pedig időrendben haladva próbáljuk meg áttekinteni a különböző témaköröket, kutatásokat.
Kibontakozó ifjúságkutatás Romániában 1989-et követően
1989-es rendszerváltást követően a szociológia számára új környezet jött létre, újraindult a szociológusképzés, az intézeti kutatás. A megrendelésre dolgozó közvéleménykutató intézetek mellett, a civil társadalom fejlődésével megjelent egy sor nem kormányzati szervezet, amelyek keretén belül „hatékony, értelmes, célszerű” társadalomkutatói munka vált megvalósíthatóvá (Lőrincz 2002). Kiss és Sólyom szerint ez a szakasz tekinthető a román szociológia harmadik szakaszának (ld. Kiss–Sólyom 2002). A romániai ifjúságkutatásról szóló összegzések terén elsősorban Schifirneț (1999), illetve Mitulescu (2011), az erdélyi magyar ifjúságkutatásra vonatkozó eddigi szintéziseket illetően pedig Gergely (2009), valamint Kiss – Tóth-Batizán (2014) munkáit tartjuk számon kiindulópontként. Schifirneț a romániai ifjúságkutatás 30 évét tekinti át és megállapítja, hogy a 1990-ig a romániai ifjúságkutatás erőteljesen átpolitizált intézményekhez kötődött. Meglátása szerint, az intézményi függés többé-kevésbé a kilencvenes fordulatot követően eleinte megmaradt (az Ijfúságkutató Központ az Ifjúsági és Sportminisztérium hatáskörébe tartozott), s bár a kutatóknak idővel után sikerült megteremteni az ifjúságkutatás tematikai stabilitásának belső feltétele
2 A kutatás második fázisa a fiatalok különböző szegmensei körében érvényesülő trendek, tendenciák kutatási eredményekre alapozott körvonalazását célozza a társadalmi lét különböző területein (társadalmi helyzet és életmód, értékrend és identitás, társadalmi közérzet, jövőtervek), szemmel tartva a tágabb (kelet-európai, európai, globális) társadalmi kontextust. 3 Erdélyi magyar fiatalokkal kapcsolatos kutatások adatbázis 1990–2014
11
Erdélyi magyar fiatalokkal kapcsolatos kutatások térben és időben: egy áttekintés it, ez nem jelentett teljes függetlenséget, ami nem meglepő, hiszen a háttérintézmények mozgási tere rendszerint eléggé behatárolt. A romániai ifjúságkutatások első nagyobb empirikus eredményei 1996-ban jelentek meg. Ekkor készült el az első Ifjúsági Barométer, valamint az Életminőséget Kutató Intézet4 (ICCV) fiatalokkal kapcsolatos kutatásainak eredményei is ekkor jelentek meg (Mărginean 1996). Ezt követően a 2003-ban létrehozott ANSIT5 által végzett kutatások eredményeit összegző kötetek említhetők a 2004-es, illetve 2006-is vizsgálatok alapján. Az eddig említettek alapvetően a fővároshoz kapcsolódó intézményrendszert és kutatómunkát jelentettek, és 2007-ben került középpontba egy országos ifjúságkutató hálózat kialakítására vonatkozó kezdeményezés. A konferencia eredményeként jelent meg egy 2007-es tanulmánykötet, amely a különböző helyeken – Kolozsváron, Nagyváradon, Nagyszebenben, Iași-ban, Bukarestben – működő műhelyek munkáit foglalta magában (Mitulescu 2007). Az együttműködés eredményeként valósultak meg a 2008-as harmonizált adatfelvételek, amelyeket az ország fiataljaira vonatkozóan az ANSIT, a romániai magyar fiatalokra vonatkozóan pedig a Kolozsváron műküdő Nemzeti Kisebbségkutató Intézet6 készített el.
Az erdélyi magyar ifjúságkutatás műhelyei. A magyarországi ifjúságkutatási szféra
Jóllehet az előzőek során jeleztük: kutatásunk tárgyát nem a műhelyek irányából közelítve szándékszunk megközelíteni, illetve az intézmények közötti együttműködések és network-ök, valamint a finanszírozási szféra bemutatására sem vállalkozunk, mégis – a vizsgált kutatási szféra és kutatási terület (ki)alakulása, illetve a kutatások intézményi kötődése szempontjából – szükségesnek gondoljuk egyrészt az erdélyi műhelyek, másrészt az erdélyi ifjúságkutatási szférával kapcsolatban álló magyarországi műhelyek felsorolását.7 Amennyiben az erdélyi magyar ifjúságkutatást egy (vak)térképen szeretnénk ábrázolni, úgy három (Kolozsvár, Csíkszereda, Nagyvárad), illetve egy negyedik földrajzi pont (Budapest) körül sűrűsödnének a kutatásokat kivitelező intézmények. (Magyarországot tekintve továbbá megemlítendő a Szegeden és Debrecenen működő szervezetek, intézmények.) A három hazai földrajzi helyszínen hozzávetőlegesen 10–15 intézmény fontos. Kolozsváron megemlítendő a Babeş-Bolyai Tudományegyetem – Szociológia Tanszék, Magyar Tagozat, illetve ehhez kapcsolódóan a Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány, továbbá az Etnikumközi Viszonyokat Kutató Központ, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) – Néprajz és Antropológia Tanszék és a hozzá kapcsolódó Kriza János Néprajzi Társaság, valamint a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem.
4 Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii – ICCV 5 Agenţia Naţională pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor – Országos Hatóság az Ifjúsági Kezdeményezések Támogatásáért 6 Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale – ISPMN 7 Ez utóbbiak ugyanis a különböző szakmai és partnerségi együtműködéseknek köszönhetően lényeges szerepet játszanak a romániai magyar ifjúságkutatás vonatkozásában.
12
Erdélyi Társadalom – 13. évfolyam 2. szám • Összpont: ifjúság Csíkszeredában elsősorban a már nyolcvanas évektől tevékenykedő (a nyilvánosság elé eleinte elsősorban térségi antropológiai vizsgálatokkal lépő) KAM8 (jelenleg KAM – Intézet – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja) említendő, továbbá a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem Gazdaság- és Humántudományok Kar, Társadalomtudományi Tanszék. Nagyváradon két egyetemi intézmény: a Nagyváradi Egyetem – Társadalom- és Humántudományok Kar, illetve a Partium Keresztény Egyetem (PKE) – Társadalomtudományi Tanszék említendő. A kutatások számottevő része az említett intézményekhez kapcsolódóan, akár a fentiek együttműködésében valósult meg. Mindezek mellett, megemlíthető számos olyan anyaországi intézmény, amely vonatkozó kutatások kapcsán együttműködő partnerként / támogatóként, vagy megvalósítóként érintett. E vonatkozásban szeretnénk megemlíteni a BBTE és a Szegedi Tudományegyetem közötti korai együttműködést, majd később a BBTE –Szociológiai Tanszék Magyar Tagozat, illetve az Oktatáskutató Intézet (OKI) – Ifjúságkutató csoportjának, később a szegedi EIKKA9 munkáját is vezető Gábor Kálmán BBTE Szociológia Tanszék magyar tagozatán végzett vendégoktatói tevékenységét, amely során számos kutatást és együttműködést kezdeményezett. Ő volt például a Budapesten működő Mobilitás, illetve a később létrehozott Nemzeti Ifjúságkutatói Intézet (NKI) munkatársaként, Bauer Bélával és Nemeskéri Istvánnal az első nagymintás adatfelvétel kezdeményezője, a Félsziget-kutatássorozat külső szakértője. Bauer Béla nevéhez fűződik továbbá a MOZAIK2011 kutatás megvalósítása, amelynek a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCSSZI) adott otthont. Megemlíthető továbbá (a teljesség igénye nélkül) a Tusványos 2001 kutatást támogató Teleki László Intézet, illetve a tanulói és hallgatói kutatásokat Erdélyben (is) végző Határon Túli Oktatás Fejlesztéséért Programiroda (HTOF), illetve a Márton Áron Szakkollégium (MÁSZ) keretein belül működő Karrier Iroda, a székelyföldi szubkultúra kutatásokhoz kapcsoldóan a Pécsi Tudományegyetem, a Nagyváradi Egyetemmel, illetve PKE-vel partnerségben együttműködő Debreceni Egyetem, a KAM-Intézettel együttműködő Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, végül pedig a 2013-ban alapított Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI), amelynek feladatai között szerepel a Külhoni magyar ifjúságkutatás című vizsgálat. A kutatások számokban A következőkben először témakör és módszertan vonatkozásában tekintjük át a szakirodalom feldolgozása során fellelt kutatásokat, esettanulmányokat, majd néhány kutatás idővonalon történő elhelyezésével kísérletet teszünk az időbeliség bemutatására is. A legtöbb kutatás (a kutatások 85%-a) egy jól körülhatárolható témakörre fokuszál. A komplexebb, szerteágazó vizsgálatok tehát kisebbséget képeznek. A téma szerinti besorolásnál a több témakört is felölelő kutatások (pl. MOZAIK2001, Félsziget-kutatássorozat 2005–2013, Erdélyi fiatalok 2008, Erdélyi fiatalok 2013, stb.) esetén az adott kutatást adatbázisunkban több témakörön belül is szerepeltettük. Ugyanakkor, más esetekben, adott témakörök/kutatási területek között nem minden esetben lehet egyértelműen különbséget tenni: a kutatások/témakörök
8 Kommunikációs Antropológiai Munkacsoport 9 Európai Ifjúsági Kutató-, Szervezetfejlesztő és Kommunikációs Központ
13
Erdélyi magyar fiatalokkal kapcsolatos kutatások térben és időben: egy áttekintés kérdésfeltevései erőteljesen rokoníthatók vagy együttesen, egymást kiegészítve foglalkoznak egy adott társadalmi jelenséggel (pl. az ifjúsági korszakváltással). Ilyen esetekben arra törekedtünk, hogy az egymással rokonítható témákat vagy akár témaköröket azonos csoportba soroljuk be. Adatgyűjtésünk alapján, a témák mintegy 13%-a az ifjúsági kultúra és fogyasztás tárgykörébe tartozik (ld. 1. ábra). A politikai kultúra tárgykörébe tartozó, az oktatással és tanulással foglalkozó, a fiatalok jövőterveit, jövővel kapcsolatos elképzeléseit vizsgáló, továbbá az identitás, értékrend kérdésköreivel foglakozó kutatások egyenként mintegy 10%-os részarányt képviselnek. A részarányukat tekintve nem sokkal maradnak el ettől a munkaerőpiaci elhelyezkedés és érvényesülés, illetve a migráció kérdéseivel foglalkozó témakörök, amelyek mintegy 8–9%-os részarányt tudhatnak magukénak. A média, illetve információs és kommunikációs technológiák (IKT-k) használatával, illetve a digitális írástudással a kutatások mintegy 7%-a foglalkozik. Kifejezetten az ifjúsági életszakasszal, fiatalok önállósodásával foglalkozó vizsgálatok a kutatások mintegy 5%-át teszik ki. (Megjegyzendő, hogy ezek a kutatások erőteljesen kapcsolódnak az ifjúsági kultúra és fogyasztás témakörhöz. A két témakör kérdései számos pontos kapcsolódnak egymáshoz.)
1. ábra: A fiatalokkal foglalkozó kutatások témakörei Forrás: Erdélyi magyar fiatalokkal kapcsolatos kutatások – adatbázis 1990–2014
Az adatgyűjtési módszertant és technikákat tekintve, a kutatások közel fele (50%-a) kvantitatív módszertant, 37%-a kvalitatív módszertant, a fennmaradó 12% pedig ötvözött módszertant alkalmazott. Aszerint, hogy egy-egy témakörön belül milyen súllyal vannak jelen az egyik vagy másik módszertannal dolgozó kutatások, három csoportot különböztethetünk meg: elsősorban kvan
14
Erdélyi Társadalom – 13. évfolyam 2. szám • Összpont: ifjúság titatív módszertant, kvantitatív és kvalitatív módszertant közel azonos arányban, valamint elsősorban kvalitatív módszertant alkalmazó témaköröket. Túlnyomórészt kvantitatív módszertant alkalmaznak a fiatalok politikai kultúrájával és szocializációjával foglalkozó kutatások, továbbá az ifjúsági életszakaszt, a fiatalok önállósodását, a média- és IKT-használatot vizsgáló kutatások. (Az egyes, felsorolt témakörökben végzett kutatások legalább 75%-a kvantitatív módszertant alkalmaz. ld. 2. ábra – I.) A tanulás és oktatás, az identitás és értékrend, a jövőtervek és életstratégiák témájú kutatások 67–75%-a alkalmaz kvantitatív módszertant. A munkaerőpiaci vizsgálatok, a migrációs kutatások, illetve az ifjúsági kultúra esetén továbbra is a kvantitatív módszertant alkalmazó kutatások képezik a nagyobb arányt (55%), miközben a kvalitatív módszertannal dolgozó kutatások aránya is relatíve magas (36–45%). (ld. 2. ábra – II.) Kvalitatív módszertan alkalmazása elsősorban az ifjúsági és civil szférán belüli vizsgálatok esetén, továbbá a hátrányos helyzetű fiatalok vizsgálata esetén figyelhető meg. Az ide sorolható kutatások mintegy 50–67%-a alkalmaz kvalitatív módszertant (ld. 2. ábra – III.).
2. ábra: Az alkalmazott módszerek témakörök szerinti megoszlása Forrás: Erdélyi magyar fiatalokkal kapcsolatos kutatások – adatbázis 1990–2014
Amennyiben csak szigorúan a kutatások számával próbáljuk meg jellemezni a vizsgált időszakot (noha ennek a megközelítésnek nyilvánvalóak a korlátai), azt figyelhetjük meg, hogy a kilencvenes éveket követően, a 2001–2009-es időszak kifejezetten termékenynek mondható, 2009 után pedig ismét kisebb csökkenés figyelhető meg: míg az 1994–2014-es időszakban egy
15
Erdélyi magyar fiatalokkal kapcsolatos kutatások térben és időben: egy áttekintés évre átlagosan öt kutatás esik, addig a 1994–2000-es időszakra átlagban 2, a 2000–2009-es időszakra 7, a 2009 utáni időszakra pedig 3–4 (ld. 3. ábra).10
3. ábra: A kutatások számának évek szerinti megoszlása Forrás: Erdélyi magyar fiatalokkal kapcsolatos kutatások – adatbázis 1990–2014
A kutatások kronológiai áttekintése
Értelemszerűen, jelen írás keretei között nem áll módunkban szólni az összes általunk fellelt fiatalokkal kapcsolatos kutatásról (és az ehhez kapcsolódó publikációkról). A továbbiakban, írásunk címéhez híven, a kutatások körének szűkítésre révén, szintézis jelleggel próbáljuk meg kijelölni azt a „krétakört”, amelyen belül az erdélyi magyar fiatalokkal kapcsolatos kutatások mozognak (kérdésfeltevés, tematika, illetve módszer vonatkozásában). A könnyebb áttekinthetőség érdekében a nagyobb, átfogóbb, jobbára survey jellegű11 kutatásokat (amelyek az összes általunk áttekintett kutatás mintegy 40%-át jelentik) egy idővonalon helyeztük el (ld. Melléklet). Ezek mellett számos kisebb, ám hasonlóan értékes lokális vizsgálat,
10 Természetesen, ez nem jelenti azt, hogy a már elkészített adatfelvételeket követően ne születnének időközben további, a tárgyidőt követő munkák. Az adatok az empirikus kutatásokra vonatkoznak. 11 Az idősoron megjelenített kvantitatív kutatások között kivételt képeznek a romániai magyar ifjúságkutatás első tanulmányaiként számon tartható írások (Kántor 2014, Veres 1994b, Biró A. 1995, Biró–Gagyi–Túros 1995).
16
Erdélyi Társadalom – 13. évfolyam 2. szám • Összpont: ifjúság esettanulmány tartható számon. (Amennyiben egy kutatáson belül született összes publikációt figyelembe vesszük, úgy hozzávetőleg mintegy 150 cikkről, írásról, tanulmányról beszélhetünk.) A következőkben a vizsgált időszakot három szakaszra osztottuk. Először az 1990/(1994)2001 között végzett kutatásokat, majd a 2001–2008 közötti vizsgálatokat, végül pedig a 2008tól napjainkig megvalósult kutatásokat tekintjük át.12
a) A kezdetektől az első nagymintás vizsgálatig: erdélyi magyar ifjúságkutatás az 1990– 2001 közötti időszakban Az 1989-es rendszerváltást követően a romániai magyar fiatalokkal foglalkozó első kutatások és írások a fiatalok civil szerveződéseinek feltérképezésével foglalkoznak (ld. Kántor 1994, Veres 1994a, 1994b, 1995, 1996). A Kántor Zoltán által jegyzett esettanulmány publicisztika jellegű írás, amely a temesvári magyar diákságról és diákéletről ad életszerű képet, érintve a diákság moderniációhoz való viszonyát, a kivándorlás jelenségét, a hagyományőrzés és nemzeti gondolkodás kérdésköreit, az önszerveződést és a politikai szerepvállalást. Veres a romániai magyar civil szféra szerveződésével foglalkozik (mennyiben körülhatárolható a romániai magyar civil szféra, milyen funkciókat lát el). Írása továbbá hivatkozást tartalmaz több adatfelvételre: egyrészt egy 1992-es, a MISZSZ felkérésére a szegedi József Attila Tudományegyetem Szociológia Tanszéke és a temesvári magyar szociológus diákok egy csoportja által végzett kutatásra (ld. Gábor 1993), a szintén a MISZSZ által kezdeményezett ifjúsági szerveződések legfontosabb adatait összegyűjtő Ifjúsági adattár elkészítését célzó felmérésre, illetve egy 2185 fős, országos mintán végzett adatfelvételre, amely tematika szempontjából az első komplex ifjúsági adatfelvételként tartható számon. A kutatás vizsgálta a fiatalok szabadidős tevékenységeit, médiahasználatát, értékpreferenciáit, előítéletességét, politikai kutúráját, kivándorlási szándékát, illetve a szervezeti életben való részvételét (ld. Horváth 1994, Magyari 1994, Veres 1994a, 1994b, 1995). Veres említést tesz még egy 1995-ben kezdeményezett szintén ifjúsági szervezetekről információt gyűjtő felmérésről, az RMDSZ 1994-ben alakult Ifjúsági Főosztályának kezdeményezésére. Ugyanekkor, szintén az RMDSZ Ifjúsági Főosztálya felkérésére készül el a KAM helyzetelemző tanulmánya (ld. Biró A. – Gagyi – Túros 1995). A szakpolitikai javaslatokat is megfogalmazó, áttekintő, leíró elemzés az elsősorban rurális közegben élő fiatal korosztály rendszerváltást követő helyzetéről a Helyzet-könyvek sorozat első kötetében jelent meg. A szerzők az ifjúsági korosztályt társadalmi rétegként definiálják és e társdalmi réteg helyzetének elemzésére vállalkoznak (melyek a társdalami réteg állapotának jellemzői, az állapotot előidéző okok, milyen példák találhatók az önszerveződésre, a közéleti képviseletre, melyek a réteg migrációs jellemzői). A szerzők a történeti-társadalmi kontextust vázolva jutnak el a kilencvenes évek fiatal korosztályának jellemzéséhez, és az ifjúsági életszakasz átmeneti jellegére hívják fel a figyelmet.
12 Számításaink szerint, az első szakaszba a kutatások hozzávetőleg egyötöde (21%-a), a második szakaszba a kutatások valamivel több, mint fele (52%-a), a harmadik szakaszba pedig a fennmaradó 27%-a esik.
17
Erdélyi magyar fiatalokkal kapcsolatos kutatások térben és időben: egy áttekintés A fenti anyaggal egy évben jelenik meg továbbá Biró A. Zoltánnak az ifjúsági kultúrát a székelyföldi régióban a generációk közötti különbségek szemszögéből vizsgáló írása (ld. Biró A. 1995). A tanulmány arra a következtetésre jut, hogy a székelyföldi fiatalok jobbára befogadói a kívülről jövő behatásoknak, amelyek valamelyest változtathatnak a generációk között viszonyukon, de az erősnek mutatkozó hagyományok erejét viszonylag nehéz megtörni, és valószínűleg nehezen alakul ki körükben alternatív ifjúsági kultúra. Hasonló kérdésekkel, ám valamelyest szélesebb tárgykört felölelve foglalkoztak a kolozsvári műhelyhez kapcsolódó (BBTE Szociológia Tanszék, Max Weber TKA) tanulói/hallgatói vizsgálatok, amelyek nagymértékben összefügtek Gábor Kálmán BBTE-n kifejtett vendégoktatói munkásságával. Ennek eredményeként jött létre az 1997-es két helyszínen (Székelyudvarhelyen és Kolozsváron) végzett kutatás13 (ld. Veres 1998, Cseke 1998, Miklós 1998), amit a négy helyszínen14 végzett az 1999-es adatfelvétel követett (ld. Veres 2000, illetve ld. még Kiss 2001a15, 2001b, 2002a, Veres 2004). Míg az 1997-es kutatás a fiatalok társadalmi háttérét és értékorientációit, jövőtervezését, önállósodását, összességében az ifjúsági korszakváltás folyamatát vizsgálja, addig az 1998-as kutatás az értékrend, önállósodás és jövőstratégiák mellett, a nemzeti és állampolgári identitás, a politikai kultúra és előítéletesség kérdésköreit, a fiatalok politikai cselekvési mintáit és attitűdjeit, az etnikumközi viszonyok vonatkozásában megélt tapasztalatait is vizsgálta. Az előbbi kutatások egyfajta folytatásaként fogható fel az Sapientia EMTE KPI által finanszírozott ösztöndíjprogram keretében a középiskolások körében megvalósított adatfelvétel, amely szintén több helyszínen, 732 fős mintán vizsgálta a magyar középiskolás fiatalokat, ez többnyire az utóbbi kutatás témaköreit fedi le (ld. Sorbán 2002). Az 1999-től kezdődő időszakra erőteljesen jellemzőek a politikai kultúrával, szocializációval, attitűddel kapcsolatos vizsgálatok, kutatások. Az első témában végzett kutatás egy több részből álló sorozat első adatfelvétele volt, amelyre 1999 végén került sor Civil Kurázsi elnevezéssel.16 A vizsgálat a magyar egyetemi hallgatók körében vizsgálta a politikai kultúrát, a politikai cselekvésmintákat (választói magatartás, szervezeti tagság, aktivitás, elvárás-rendszerek), a médiahasználatot. Később a román hallgatók körében is készült adatfelvétel. A kutatássorazat úttörőnek számított a politikai szocializáció, illetve a politikai kultúra állapota vizsgálatának vonatkozásában, amit további három adatfelvétel követett.17 A kutatás eredményeként számos
13 Minta-elemszámok Kolozsváron: 158 magyar, 210 román 8. évfolyamos tanuló; 211 magyar és 359 román középiskolás tanuló; 255 magyar és 239 román egyetei hallgató. Minta-elemszámok Székelyudvarhelyen: 139 általános iskolás tanuló és 406 középiskolás tanuló. 14 Az adatfelvétel a Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Nagyváradon, Szatmárnémetiben tanuló magyar és román középiskolás diákokra terjedt ki. (N = 836; N-HU=432; N-RO = 404 fő). 15 A szerző továbbá felhasználja egy 2000-ben végzett, három helyszínre (Kolozsvár, Marosvásárhely, Szatmárnémeti) kiterjedő 309 fős szakiskolai tanulói mintán végzett viszgálat és egy interjús kutatás adatait is. 16 A kutatássorozat a BBTE Szociológia Tanszék Magyar Tagozatán A közvélemény szociológiája című egyetemi előadássorozat részeként készült Péter László kezdeményezésére/koordinálásával. 17 A megvalósult kutatások: Civil Kurázsi I. Egyetemisták és a civil társadalom Kolozsváron 1999. december (magyar minta), 2000. március (román minta) / Civil Kurázsi II. Egyetemisták és választások
18
Erdélyi Társadalom – 13. évfolyam 2. szám • Összpont: ifjúság tanulmány született (ld. Kiss et al. 2000, Péter 2002b, továbbá Péter 2000, 2002a, Gál-Borus 2002, Sólyom 2002a, 2002b, Péter–Pásztor 2003, Pásztor 2003).18 Végül, ezen a ponton említendő a magyarországi finanszírozással megvalósított, a nagymintás MOZAIK2001 – Az erdélyi magyar fiatalok társadalmi helyzete címet viselő vizsgálat, amely meglátásunk szerint (első) mérföldkőnek számít a romániai magyar survey jellegű ifjúságkutatás vonatkozásában, ugyanis az egész Kárpát-medencében élő magyar fiatalokra vonatkozó nagymintás kutatás az Erdélyben (Partiumban, Belső Erdélyben, Székelyföldön) élő 15–29 éves fiatalokat reprezentatív mintán vizsgálta. A kutatás tárgyideje 2001-től 2004-ig terjedt, és tematikailag széles spektrumon vizsgálta a romániai magyar fiatalokat (oktatás és képzés, életkörülmények: gazdasági aktivitás, lakáskörülmények, anyagi helyzet, életmód: dohányzás, alkoholfogyasztás, drogfogyasztás, sportolási szokások, kulturális fogyasztás és médiafogyasztási szokások, vallásosság, társadalmi közérzet és jövőkép, migrációs szándék, értékrend, identitás), illetve, néhány esetben kontroll mintán vizsgálta az egyes országokon belüli, többségi nemzethez tartozó fiatalok jellemzőit (ld. Szabó et al. 2002, illetve Csata–Magyari–Veres 2002, Bálint–Demeter 2002, továbbá Veres–Magyari–Csata 2002). A kutatásra alapozva számos elemzés és másodelemzés született (ld. Gábor 2004, 2005, Ercsei- Geambaşu 2004, Bálint D. 2004, Veres 2005, Gábor–Veres 2005, Ercsei 2006).
b) A MOZAIK2001 kutatástól a 2008-as összehasonlító adatfelvételig 2001 utáni időszakban szintén a politikai kultúra és szocializáció témájában került sor több további, alapvetően a Sólyom Andrea nevéhez fűződő kutatásra, egyrészt a 2002-es Egyetemi hallgatók „Demokrácia?!” vizsgálata19 című felmérésre), másrészt az udvarhelyi középiskolások körében végzett 2004-es lokális kutatására, mely kérdésfelvetését tekintve az előbbi egyetemi hallgatókat vizsgáló kutatással rokonítható 20 Mindkét vizsgálat a fiatalok politikához való viszonyát vizsgálta. A kutatások tárgyát a diákok társadalmi és politikai szférához való viszonyának feltérképezése, ezen belül a szervezeti élethez való viszony, a fiatalok nemzedéki és civil szerveződése, a társadalmi makro-intézményekhez való viszony, a politikai és állampolgári kul
2000. november / Civil Kurázsi III. Egyetemisták és politikai értékek 2001. november. (A negyedik adatfelvétel, a Civil Kurázsi IV. a kolozsvári lakosságot célozta meg.) A vizsgált fő tematikák: civil társadalommal szembeni attitűdök (szervezeti tagság, aktivitás, elvárás-rendszerek); politikai kultúra (politikummal szembeni attitűdök, aktivitási szintek, politikai ismeretszintek, ideológiai irányultság); választói magatartások; médiafogyasztási minták; a mássággal szembeni attitűdök (kisebbségi csoportokkal, társadalmi nemekkel); a státustörvénnyel szembeni magatartások (vélemények, elvárások, jövőkép). 18 A témához kapcsolódóan ld. még Geambașu és Pásztor (2002) kolozsvári középiskolai hallgatók körében végzett kutatását. 19 Az adatfelvétel 802 fős hallgatói mintán készült, amelyből 446 magyar tagozatra járó és 356 román tagozatra járó diákkal készült kérdőíves interjú. A vizsgálat a Civil Kurázsi I. kutatás tapasztalataira is épített: megismételték az előző adatfelvétel egyes kérdéseit. 20 Az adatfelvételt 2004 május–júniusában a székelyudvarhelyi nappali tagozatos végzős középiskolások körében végezték a város hét középiskolájában, 373 fős mintán.
19
Erdélyi magyar fiatalokkal kapcsolatos kutatások térben és időben: egy áttekintés túra vizsgálata képezte. (ld. Kiss 2002b, Sólyom 2007a, 2009a, 2009b, 2010a, 2011a, 2011b, 2013)21. Végül, szintén a politikai kultúra vizsgálatához kapcsolódik a 2001-es Tusványos 2001 adatfelvétel, amely a tusnádfürdői szabadegyetem résztvevőinek politikai kultúráját, értékrendjét, attitűdjét vizsgálta egy 300 fős mintán (ld. Ercsei–Kriza–Papp Z. 2002, Ercsei–Geambaşu 2004, Balla 2006). 2001–2007 viszonylatában egy két szakaszból álló szubkultúra-kutatásról tehetünk említést. 2001–2002-ben az OTKA elődintézménye, az OKTK programja keretében végezték a Szapu Magda által koordinált kvalitatív interjús kutatást, amelyben a két magyarországi helyszín (Pápa és Tatabánya) mellett két erdélyi városban (Udvarhelyen és Csíkszeredában) is történt adatgyűjtés (ld. Szapu 2004, illetve Sólyom 2003, 2004, 2005 és Ferencz 2004). E tekintetben nagyon értékes, egyedi kutatásról van szó, amelynek esettanulmányai egyedülálló részletességgel és mélységgel vizsgálják és tárják fel (leíró módon és igencsak szemléletesen) a helyszínek zene mentén szerveződő csoportkultúráit. A két szerző kutatása második szakaszának eredményeit (Sólyom 2007b22, Ferencz 2007) 2007-ben a BBTE Néprajz és Antropológia Tanszék, illetve a Kriza János Néprajzi Társaság gondozásában megjelent kötet adta közre (Jakab–Keszeg 2007), amely további, a (nem feltétlenül csak magyar) kolozsvári ifjúsági-szubkulturális színtérrel kapcsolatos esettanulmányokat is publikált (ld. Patakfalvi Czirják 2007, Jakab 2007).23 Itt említenénk meg Gergely Orsolyának kolozsvári egyetemi hallgatók körében végzett egyéni kutatásait is, amelyek a hallgatók életmódját, lakáskultúráját vizsgálták (Gergely 2004, 2005a, 2005b, illetve 2009). 2004–2005-ben három, migrációval kapcsolatos anyaggal is találkozhatunk, egyrészt a kolozsvári, másrészt a csíkszeredai műhely kapcsán. Horváth (2004) az erdélyi magyar fiatalok Magyarországra irányuló egyetemi szintű tanulási migrációját vizsgálja 1990–2000 viszonylatában, hangsúlyt helyezve a migráció történeti kontextusára (statisztikai adatokat is használva) és dinamikájára24. Mohácsek (2005) interjús kutatásban vizsgálja a képzett fiatalok magyaroszági munkavállalását, a migráció mögött meghúzódó motivációkat, a fiatalok (munkaerőpiaci és hétköznapi életben való) érvényesülését, valamint jövőterveiket. Bálint (2004) a MOZAIK2001 adatai alapján vizsgálja a székelyföldi fiatalok körében a migrációs folyamatokat és aspirációkat. Ugyancsak 2004–2005-höz kapcsolódik három, az oktatáskutatás-ifjúságkutatás mezsgyéjén elhelyezhető kutatás. Az egyik a KAM által végzett 2004-es, amely a Hargita megyei nyolcadikos tanulók jövőterveit vizsgálja a továbbtanulás és pályaválasztás terén (ld. Biró A. 2005, Bálint–Miklós 2005, Miklós 2005). A másik kettő pedig a kétezres évek derekán működő Határon Túli Oktatás Fejlesztéséért Programiroda (HTOF) égisze alatt kivitelezett, erdélyi vonat
21 A témához kapcsolódóan ld. még: Sólyom 2012-es írását (Sólyom 2012). 22 vö. Sólyom 2009c 23 A témához kapcsolódóan megemlíthető továbbá a Patakfalvi Czirják által végzett kutatás második fázisának tapasztalatait összegző 2011-es vizsgálat, amely a kolozsvári elektronikus zenei színtér időbeni változását vizsgálja: a szubkulturális jellegtől a piaci elvek mentén szerveződő szcénává való átalakulás folyamatát (Patakfalvi Czirják 2011). 24 Ehhez kapcsolódóan ld. még Szentannai (2011) írását, illetve a Szarka–Kötél (2008) által szerkesztett kiadványt.
20
Erdélyi Társadalom – 13. évfolyam 2. szám • Összpont: ifjúság kozással bíró két kutatás. Az első az OTKA által támogatott, Minőségkoncepciók a romániai magyar középfokú oktatásban – 2005 címet viselő kutatás, amely az érettségi előtt álló erdélyi magyar tanulók szabadidő-felhasználását és ifjúsági kultúráját vizsgálta közel 2000 fős reprezentatív mintán (ld. Papp Z. 2005). A második a Határon túli hallgatók magyarországi tanulmányai címet viseli és HTOF-MÁSZ (Márton Áron Szakkollégium) együttműködésben valósult meg 2004-ben. Ennek célja a magyarországi felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók motivációinak, értékrendjének, kapcsolatrendszerének, társadalmi beágyazottságának és hazatérési szándékainak megismerése volt (ld. Erdei 2005). 2005 továbbá egy többéves kutatássorozat kezdőéve, a Max Weber TKA és a BBTE együttműködésében szervezett Félsziget Fesztivál kutatásoké. Ez részben a Sziget-kutatások adaptációjaként, a 2005-ös első adatfelvételt követően, kilenc alkalommal vizsgálta a marosvásárhelyi Félsziget fesztivál résztvevőinek jellemzőit, elsősorban a résztvevők társadalmi hátterét, szabadidős és kulturális fogyasztását, értékrendjét, jövőterveit, politikai attitűdjeit (ld. Ercsei–Veres 2005, Ercsei 2006, Kiss–Plugor–Szabó 2006, Veres 2006, Balla 2006, Ercsei 2007, Veres 2007, Ercsei 2009, Bartis 2009, Ercsei-Kiss-Szabó 2010, 2011, Ercsei et al. 2013)25. 2006/2007-re tehető a KAM-Intézet égisze alatt végzett migrációs kutatás (ld. Bodó 2008a, Bodó 2008b), amely kifejezetten a (székelyföldi) fiatalok Magyarországra történő munkamigrációjával foglalkozott, interjúk, esettanulmányok keretében, illetve további kisebb lokális vizsgálatok adatgyűjtésére is támaszkodott (ld. Sárosi 2005, Ferencz 2007, Vén 2007, Vass 2008). Végül, újabb mérföldkőnek számít az időközben létrejött kolozsvári Kisebbségkutató Intézet, a Max Weber TK-val, a BBTE Szociológia Tanszék együttműködésében megvalósított Erdélyi Magyar Fiatalok 2008 (Ifi2008) kutatás. Ennek célja a különböző etnikumú fiatalok társadalmi pozíciójának azonosítása, az értékek, gyakorlatok és attitűdök révén megnyilvánuló etnicitás mint kulturális habitus leírása, a különböző etnikumú egyének strukturális pozíciója közötti viszonyok, illetve a kulturális habitus vonatkozásában a kisebbség és többség közötti hasonlóságok és különbözőségek dokumentálása.26 (ld. Kiss–Barna–Sólyom 2008, illetve Kiss–Barna 2011). A korábban már említett, 2007-től kiépülő országos kutatói hálózaton belüli együttműködés eredményeként, harmonizálták az ANSIT által végzett adatfelvételkor alkalmazott kérdőívet, így a kutatás összehasonlítási lehetőséget biztosított a romániai fiatalok és az erdélyi magyar fiatalok mintái között.
c) A 2008 utáni időszak Továbblépve egy másik témához, itt tennénk említést a kolozsvári Sapientia EMTE-n folyó (erdélyi magyar és román) fiatalok médiahasználatával foglalkozó kutatásokról. Egyik első ku
25 A kutatássorozatban rendszerint két kérdőívet alkalmaztak: egy rövidebb, a kérdezettek demográfiai adataira rákérdezőt (kontaktálási lap), amely a kérdezettek demográfiai eloszlását volt hivatott ellenőrizni, illetve egy hosszabb, omnibusz jellegű tematikus kérdőívet. A kontaktálási lap minta-elemszámai hozzávetőleg 1000–3000 fő közötti volt, a tematikus kérdőív minta-elemszáma pedig hozzávetőleg 650–950 fős intervallumon belül mozgott. 26 Az adatfelvétel és a kiadványszerkesztés a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézetben történt, a feldolgozás a BBTE – Max Weber TKA és bukaresti ifjúságkutató műhelyekkel együttműködésben történt, más erdélyi ifjúságkutatók bevonásával.
21
Erdélyi magyar fiatalokkal kapcsolatos kutatások térben és időben: egy áttekintés tatás keretében – 2007-ben – került sor a Maros megyei 15–18 éves középiskolai diákok körében végzett empirikus felmérésre (N=1042), amely az internethez való hozzáférés mértékét, illetve a használat sajátosságait vizsgálta (ld. Tőkés 2010a, 2010b, 2010c, továbbá uő. 2013). Egy másik, 2009-es kutatás (Adatok erdélyi magyar fiatalok digitális műveltségéről – 2009), Erdély három megyéjének (Brassó, Kolozs, Maros) tíz iskolájában, a 10–19 éves tanulók körében vizsgálta a digitális írástudást, digitális műveltséget27. A kutatás célzottan a számítógépes és online tevékenység gyakoriságát és helyszínét, a hozzáértés szubjektív szintjének megítélését mérte. (ld. Tőkés 2011). Mindemellett, 2011 óta folyamatban van egy nagyobb lélegzetvételű, összetett, Gyerekek és fiatalok médiahasználata címet viselő kutatás a KAM-Intézet, illetve a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat együttműködésében, amelynek keretében négy tanulmánykötetnyi anyag született. A kutatás alapvetően a médiahasználati szokásokat tárja fel, rávilágít a média (elsősorban az internet) különböző funkcióira, mérlegelve azt, hogy mennyire jelent veszélyt a fiatalokra. (ld. Bodó 2012, Gergely 2012, Biró A. – Gergely 2013, Biró A. – Bodó 2013, AUS 2014). 2011-ben kísérlet történt a MOZAIK2001 kutatás megismétlésére (ezúttal a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet – NCSSZI szervezésében). A MOZAIK2011 – Magyar fiatalok a Kárpát-medencében kutatás a tervek szerint két fázisban valósult volna meg. Az első szakaszt egy kvalitatív fókuszcsoport-sorozat jelentette, a második szakaszt pedig a 2001-es kutatáshoz hasonló adatfelvétel. Különböző, főként finanszírozási okoknál fogva, csak az első valósult meg: fókuszcsoportos interjúk készültek a Kárpát-medencében élő magyar fiatalok körében, ezen belül pedig a romániai magyar fiatalok körében is (Csíkszeredában, Sepsiszentgyörgyön, Marosvásárhelyen, Kolozsváron, Máramarosszigeten, Nagyváradon és Csángóföldön). A kutatás a nemzeti identitás, állampolgári indentitás, család (házasság, gyermekvállalás, vegyes házasságok), oktatás, kultúra, nyelvhasználat, munkavégzés, munakerőpiaci esélyek kérdéskörökkel foglalkozott (ld. Szabó–Bauer–Pillók 2013, illetve Székely 2013, Dániel 2013). Bár a MOZAIK2011 adatfelvételre nem kerülhetett sor, megvalósulni látszik egy másik, az NSKI által koordinált 2014-es Külhoni magyar ifjúságkutatás című vizsgálat. A kutatás célja deklaráltan a stratégiaalkotás: az empirikus anyag a stratégiai javaslatcsomag elkészítéséhez hivatott alapul szolgálni, ezt a külhoni fiatalokkal is foglalkozó intézmények az elkészítendő Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2014–2015 cselekvési tervéhez fel tudják használni. A kutatás kvalitatív (civil szervezeti vezetők körében végzett fókuszcsoportos és interjús), valamint kvantitatív (a különböző szervezetek vezetői és tagsága körében alkalmazott online survey) technikával dolgozott. A kutatás három tematikára fókuszált: az ifjúsági önszerveződésekre, a nemzetiségi intézményi és intézményen kívüli oktatásra, valamint a munkaerőpiaci lehetőségekre. A korábbiak során még nem említett nagyváradi műhely eredményének az ottani két felsőoktatási intézmény Románia EU-csatlakozását követően létrejött határ menti regionális együttműködés28 keretében (a Debreceni Egyetemmel partnerségben) végzett 2010 utáni kutatásokat
27 N = 852 fős minta, a 10–19 éves tanulók körében (a 3–4., a 7–8., a 11–12. éfvolyamos tanulók bevonásával). 28 Magyarország–Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program (HU-RO) / Hungary-Romania Cross-Border Co-operation Programme (HU-RO)
22
Erdélyi Társadalom – 13. évfolyam 2. szám • Összpont: ifjúság tekinthetjük. Az együttműködés eredményeként négy tanulmánykötet látott napvilágot, amelyek közül három a felsőoktatás szerepével, missziójával, régión belüli-régiók közötti kohéziós erejével foglalkozik (ld. Pusztai–Hatos 2012; Kozma–Bernáth 2012; Pusztai–Hatos–Ceglédi 2012), egy pedig a hallgatók körében végzett kutatások eredményeinek ad teret (Györgyi–Nagy 2013). A vizsgálatok azonban jobbára az oktatáskutatás területén mozognak, és nem minden alkalommal tesznek különbséget a különböző etnikumok szerint, így az amúgy nyilvánvalóan értékes eredményeket felvonultató kutatást a magyar fiatalok szempontjából kevéssé tartjuk relevánsnak. Itt tennénk említést az Ifi2008 újabb, Ifi2013 név alatt (is) futó 2013-ban végzett második hullámáról, amely ezúttal a Kós Károly Akadémia Alapítvány és a brüsszeli székhelyű Európai Tanulmányok Központja29 felkérésére készült. Mivel a kutatás az összehasonlítás igényével lép fel, ennek témái egybevágnak a 2008-as kutatás témáival (ld. Kiss–Barna 2013).
További kutatások, kutatási területek
Végül meg szeretnénk említeni további két területet, amely a romániai magyar ifjúságkutatást tekintve szintén releváns: egyrészt a fiatalok önszerveződését, másrészt pedig a lokális térségi kérdéseket vizsgáló kutatásokat, beleértve a különböző szubkultúrákkal foglalkozó kutatásokat.
a) Az ifjúsági civil szférával kapcsolatos vizsgálatok és elemzések Ezen a területen egyrészt képet kapunk magukról a civil szervezetekről és a civil szféra szerveződéséről (Magyari 2000, Barna 2004, Toró–Székely 2012), másrészt a fiatalok civil szerveződésekhez való viszonyáról (Péter 2000), a szervezetekben ellátott tevékenységéről (Kósa 2004). Magyari (2000) a civil szervezetek és a szakértők között fennálló kapcsolatok típusait vizsgálja. Fő kérdése, hogy az ifjúsági civil szervezetek, illetve a szakértők között milyen kapcsolatok áll(hat)nak fenn. Péter, a már említett I. Civil Kurázsi vizsgálat adatai alapján, a hallgatók civil szférához való viszonyulását és magatartását, a szervezettel szemben megfogalmazott elvárásokat vizsgálja a Kolozsvári Magyar Diákszövetség példáján (Péter 2000). Kósa (2004, vö. Kósa 1999) a romániai magyar ifjúsági szféra történetét tekinti át a szervezetek elitképző funkciójának vizsgálata céljából: rámutat arra, hogy az 1989-et követően ifjúsági mozgalomként, illetve tömegszervezetként létrejövő, később professzionalizálódó ifjúsági szervezetekben a vezetői pozíciót vállalók – a szervezeti tevékenységük révén – hogyan szocializálódnak a politika színterén és miként válnak közéleti-politikai szerepvállalókká. A bemutatott ifjúsági civil szféra tehát a társadalmi és politikai szocializációs folyamat részeként fogható fel, amely egyszerre kínálja fel a lehetőséget és a felelősséget a fiataloknak a társadalmi részvételre, lehetővé téve érdekeik felismerését és érvényesítését. Barna (2004) az Erdélyben működő magyar ifjúsági szféra szervezetszociológiai elemzésére vállalkozott, az ifjúsági szervezetek körében 2003 decembere – 2004 januárja között végzett adatgyűjtés, illetve a felmérés eredményeként létrehozott Erdélyi Ifjúsági Szféra (EISZF) elneve
29 Center for European Studies – CES
23
Erdélyi magyar fiatalokkal kapcsolatos kutatások térben és időben: egy áttekintés zésű adatbázis alapján. A szerző vizsgálta a szervezetek területi-földrajzi eloszlását, továbbá típusait, jövedelmeit, szervezeti kapcsolathálóját, valamint a szféra dinamikáját. Végül, 2012-ben készült el az Erdélyi Ifjúsági Jelentés (ld. Toró–Székely 2012), amely az erdélyi magyar civil szervezetekről 2011 szeptembere és 2012 februárja között készült online kérdőíves adatfelvétel eredményeit foglalja össze. A kutatás célja az erdélyi ifjúsági szféra működésének feltárása, legfontosabb problémáinak és igényeinek bemutatása volt. A jelentés foglalkozott a szervezetek jellemzőivel, a támogató szervezetekkel fennálló kapcsolataikkal, a pénzügyi gazdálkodásával, a célcsoport mobilizációjával és az önkéntesség kérdésköreivel.
b) Lokális, térségi vizsgálatok Lokális vizsgálatok közé tartoznak a Sapientia EMTE Csíkszeredában működő Társadalomtudományi Tanszékén tanuló hallgatók által végzett helyi-térségi kutatások, esettanulmányok, vizsgálatok számos témakörben: migráció, munkavállalás, pályaválasztás, értékrend, jövőtervek, család és párválasztás, stb., amelyekről Gergely Orsolya készített összegzést (ld. Gergely 2009, 2011a, valamint ld. a publikált írásokat tartalmazó köteteket Biró A. 2006, Bodó 2007, 2008c, Gergely 2011b). Szintén a lokális vizsgálatok sorát gazdagítja egy 2010-ben székelyudvarhelyi középiskolások körében végzett kérdőíves felmérés, értékorientációk, továbbtanulás és társadalmi távolság-percepciók témakörökben. Az adatfelvétel részét képezi egy nagyobb, több moldvai városban lebonyolított kutatásnak. A mintába 334 diák került három székelyudvarhelyi iskolából (ld. Sólyom 2010, illetve 2013b). Másik kutatás egy sepsiszentgyörgyi iskola 5–12. osztályos tanulóinak környezettudatosságát, médiahasználatát, értékorientációit, illetve a társadalmi távolság-percepcióit vizsgálja 761 fős mintán (ld. Bakó et al. 2012).
Összegzés
Írásunkban a romániai magyar fiatalokkal foglalkozó empirikus vizsgálatok áttekintésére vállalkoztunk, egy 70 kutatást összegyűjtő adatbázis alapján. A romániai ifjúságkutatási szféra rövid áttekintését, illetve a romániai, erdélyi magyar fiatalokkal kapcsolatos kutatásokat végző műhelyek és intézményeinek rövid ismertetését követően, megvizsgáltuk a kutatások tematikai és módszertani megoszlását, majd idővonal szerint sorra vettük az egyes empirikus kutatásokat, illetve a kutatások alapján készült anyagok által vizsgált témákat, kérdésköröket. Rámutattunk a romániai ifjúságkutatás, illetve a romániai magyar fiatalokat vizsgáló mezőny közötti együttműködés alacsony szintjére, szemben az erdélyi magyar ifjúságkutató műhelyek és a magyarországi intézmények közötti együttműködések volumenével. Az erdélyi ifjúságkutatási színtéren 3–4 központ hozzávetőleg 15 intézménye körül szerveződnek a kutatások. Ezek esetében sem beszélhetünk kifejezetten hálózatokról: nagyobb gyakorisággal egy központon, esetleg régión belüli együttműködések fordulnak elő. A kutatások tematikáját tekintve, az erdélyi magyar ifjúságkutatás palettája meglehetősen sokszínű, változatos. Erre utal a feltárt 12 fő tematika és a mintegy 150 altéma. Az alkalmazott módszertan szempontjából, a kutatások összességét tekintve inkább kvantitatív vizsgálatokról
24
Erdélyi Társadalom – 13. évfolyam 2. szám • Összpont: ifjúság beszélhetünk: a 12 témakörből három olyan témakört figyeltünk meg, amelyek esetén nem a kvantitatív módszertan alkalmazása képviseli a nagyobb arányt. Az idővonal mentén három szakaszba soroltuk a látókörünkbe került empirikus kutatásokat. Láthattuk, hogy a kezdeti kutatások 1994–1995-re tehetők, és az erdélyi magyar fiatalok önszerveződésével foglalkoztak. Ekkor került sor az első nagyobb adatfelvételre is. Ezt követően, a kilencvenes években viszonylag kevés kutatásról tehettünk említést: ekkor került sor az első hallgatói/tanulói adatfelvételekre. A vizsgált periódus leggazdagabb, legintenzívebb időszaka a 2001–2009 közötti volt. Ekkor végezték az első nagymintás MOZAIK2001 kutatást, továbbá a Civil Kurázsi adatfelvételeket, ekkor vette kezdetét a Félsziget-kutatássorozat és készült el az Ifi2008 kutatás. Mindezek mellett, számos egyéb kutatás, esettanulmány készült, pl. munkaerőpiaci érvényesüléssel, fiatalok migrációjával, politikai kultúrájával kapcsolatban. A kutatások sajátos szegmensét jelntik a szubkultúra-kutatások, amelyekre kevés példa mutatható fel. 2009-et követően kevesebb empirikus kutatás lelhető fel, kiemelendő azonban egyes kutatások folytatása (pl. MOZAIK2011, Ifi2013). Fontos területnek mutatkozik továbbá a digitális írástudás és IKT-használat módja, annak előnyei és kockázatai (főként a tizenéves tanulók körében). Végül a kutatások sorában fontos szerephez jutnak az ifjúsági szerveződések, az ifjúsági civil szféra kapcsán végzett felmérések és elemzések, amelyek a szféra egy sajátos dimenzióját vizsgálják. Ugyanígy értékes vizsgálatok az elsősoban Székelyföldön, főleg Hargita megyében végzett lokális-térségi kutatások, amelyek mozaikdarabokként járulnak hozzá az összkép kialakításához. Kétségtelen, hogy a felsoroltakon kívül léteznek további kutatások is, amelyekre ezúttal nem sikerült rálátást nyernünk. Úgy gondoljuk azonban, hogy a szakirodalmi anyagok alapján fellelt kutatások meglehetősen jó megközelítését adják az erdélyi magyar ifjúságkutatás közel 25 évének, amely megfelelő alapot jelent a kutatás következő szakaszának megvalósításához, éspedig a fiatalokkal kapcsolatos fő jellemzők, trendek, kutatási eredmények alapján történő körvonalazásához.
Felhasznált irodalom
2014 Acta Universitatis Sapientia – Comunicatio – No. 1. BAKÓ Rozália Klára – NISTOR Laura –SÓLYOM Andrea – TELEGDY Balázs 2012 Környezettudatosság, médiahasználat, jövőstratégiák. Gyorsjelentés. Reconect Working Papers 1. [online: https://reconect2009.files.wordpress.com/2013/01/mikes-gyorsjelentes2012junius15.pdf, letöltés időpontja: 2014. 11. 01.] BALI János 2014 Külhoni Magyar Ifjúságkutatás – 2014 (Alapvetés) In: BALI János et al. Külhoni Magyar Ifjúságkutatás – 2014. Metszetek. Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Budapest, 9–13. BALLA Réka 2006 Politikai attitűdök a Félsziget fesztivál résztvevői körében. WEB 14–15. sz. 73–78. BARNA Gergely 2004 Erdélyi magyar ifjúsági szervezetek szervezetszociológiai elemzése. Erdélyi Társadalom 2. évf. 2. sz. 85–112.
25
Erdélyi magyar fiatalokkal kapcsolatos kutatások térben és időben: egy áttekintés
BARNA Gergely – KISS Tamás 2013 Erdélyi magyar fiatalok 2013. (Kutatásjelentés) / Hungarian Youth in Transylvania 2013. (Research Report). Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár. BARTIS Katalin 2009 Értékpreferenciák a fesztiválozó fiatalok körében. In JANCSÁK Csaba (szerk.): Pillanatfelvételek a kárpát-medencei ifjúságról. Belvedere Kiadó, Szeged, 196–234. BÁLINT Blanka – DEMETER Gyöngyvér 2002 MOZAIK2001© Gyorsjelentés – Székelyföld. In: SZABÓ Andrea – BAUER Béla – LAKI László – NEMESKÉRI István (szerk.): MOZAIK2001 Gyorsjelentés – Magyar fiatalok a Kárpát-medencében. Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, Budapest, 189–238. BÁLINT Blanka – MIKLÓS István 2005 Továbbtanulás – család – térségi társadalom. Kérdőíves vizsgálat Hargita megye nyolcadik osztályos tanulói körében. In: TÚROS Endre (szerk.): Igény a tanulásra? TÉRSÉG Könyvek. KAM-Regionális és Antropológiai Kutatások Központja – Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 29–60. BÁLINT D. Gyöngyvér 2004 Migrációs folyamatok és aspirációk a székelyföldi fiatalok körében. In: BODÓ Julianna (szerk.): Székelyföldi mozaik. Térségi szociológiai tanulmányok. Csíkszereda: KAMRegionális és Antropológiai Kutatások Központja – Pro Print Könyvkiadó, 77–96. BIRÓ A. Zoltán 1995 Generációs kapcsolatok székelyföldi közösségekben. Educatio 2. sz. 235–245. 2005 Meddig tanulunk? A tanulási életpálya alultervezése Hargita megyei nyolcadik osztályosok körében. In: TÚROS Endre (szerk.): Igény a tanulásra? TÉRSÉG Könyvek. KAMRegionális és Antropológiai Kutatások Központja – Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 11–28. BIRÓ A. Zoltán (szerk.) 2006 Állapotok és változások. Szociológiai elemzések. TÉT Könyvek (Térség – Érték – Társadalom) I. Alutus Kiadó, Csíkszereda. BIRÓ A. Zoltán – BODÓ Julianna 2013 Internethasználat vidéki térségben. A média hatása a gyermekekre és fiatalokra. Státus Kiadó, Csíkszereda. BIRÓ A. Zoltán – GAGYI József – TÚROS Endre 1995 „Átmeneti” ifjúsági társadalom. In: TÚROS Endre (szerk.): Változásban? Elemzések a romániai magyar társadalomról. KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja – Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 135–152. BIRÓ A. Zoltán – GERGELY Orsolya (szerk.) 2013 Ártalmas vagy hasznos internet? A média hatása a gyermekekre és fiatalokra. Státus Kiadó, Csíkszereda. BODÓ Julianna (szerk.) 2007 Vidék és fejlesztés. Szociológiai és antropológiai elemzések. Térség – érték – társadalom II. Alutus Kiadó, Csíkszereda. BODÓ Julianna 2008a A székelyföldi fiatal korosztály munkamigrációja. Térség 2. sz. 32–54.
26
Erdélyi Társadalom – 13. évfolyam 2. szám • Összpont: ifjúság
BODÓ Julianna 2008b Itthon vagy külföldön. A székelyföldi fiatal korosztály munkamigrációja. Diskurzusok és életutak a migráció tükrében. Scientia Humana, Budapest, 85–160. BODÓ Julianna (szerk.) 2008c Változó térség. Szociológiai és antropológiai elemzések. Alutus Kiadó, Csíkszereda. 2012 Esély vagy veszély? A média hatása a gyermekekre és fiatalokra. Státus Kiadó, Csíkszereda. CSATA Zsombor – MAGYARI Tivadar – VERES Valér 2002 MOZAIK2001© Gyorsjelentés – Belső-Erdély. In: SZABÓ Andrea – BAUER Béla – LAKI László – NEMESKÉRI István (szerk.): MOZAIK2001. Gyorsjelentés. Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, Budapest, 137–188. ifj. CSEKE Péter 1998 Székelyudvarhelyi fiatalok – korszakváltás küszöbén. Korunk 9. évf. 6. sz. 37–45. DÁNIEL Botond 2013 Erdélyi magyar fiatalok jövőterveinek, munkaerőpiaci helyzetének, etnikai fogyasztásának vizsgálata. In: SZABÓ András – BAUER Béla – PILLÓK Péter (szerk.): MOZAIK2011. Magyar fiatalok a Kárpát-medencében. NCSSZI – Belvedere Kiadó, Budapest – Szeged, 169–198. ERCSEI Kálmán 2006 Félsziget fesztivál ifjúsága: fesztiválok ifjúsága? Az iskolázottság és továbbtanulás összhasonlító vizsgálata az ifjúsági korszakváltás kontextusában. WEB 14/15. sz. 47–62. 2007 Schimbări legate de autonomia tinerilor: de la tinereţea de tranziţie la tinereţea de educaţie şi loisir. In: MITULESCU, Sorin (coord.): Studii în domeniul tineretului. Ed. Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, 8–31. 2009 Az ifjúsági korszakváltás szabadidős szcenáriója Romániában. Megállapítások és tézisek a Félsziget-fesztivál fiataljai kapcsán. In: JANCSÁK Csaba (szerk.): Fiatalok a Kárpátmedencében. Mozaikok az ifjúság világáról. Belvedere Kiadó, Szeged, 206–214. ERCSEI Kálmán – KISS Zita – SZABÓ Júlia 2010 Consum în timpul liber, autonomie și planuri de viitor. Revista Română de Pedagogie. nr .58 (4) 73–92. ERCSEI Kálmán – GEAMBAŞU Réka 2004 A „tusványosi táborlakók” ifjúsági státuszának és politikai beállítottságának vizsgálata. Erdélyi Társadalom 2. évf. 2. sz 113–133. ERCSEI Kálmán – KISS Zita – SZABÓ Júlia 2011 Fiatalok szabadidős fogyasztása, önállósodása és jövőképe a marosvásárhelyi Félszigetvizsgálatok alapján. In: KISS Tamás – BARNA Gergely (szerk.): Erdélyi magyar fiatalok. Összehasonlító elemzés. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet – Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 233–260. ERCSEI Kálmán – KISS Zita – PLUGOR Réka – SZABÓ Júlia – VERES Valér 2013 Obiceiuri de petrecere ale timplului liber ale tinerilor participanți la Festivalul „Peninsula” din Târgu Mureș. In: LUCA, Sabina (coord.): Tânăr în România. Noi valori, noi identități. Institutul European, Iași, 195–248.
27
Erdélyi magyar fiatalokkal kapcsolatos kutatások térben és időben: egy áttekintés
ERCSEI Kálmán – KRIZA Borbála – PAPP Z. Attila 2002 Számokba fojtva: „Tusványos”. In: BODÓ Barna [szerk]: Erdélyi Magyar Évkönyv 2002. Polis Könyvkiadó, Temesvár – Kolozsvár, 88–96. ERCSEI Kálmán – VERES Valér 2005 Félsziget fesztivál – Marosvásárhely – 2005. Korunk 11 sz. 103–109. ERDEI Itala 2005 Hallgatói mobilitás a Kárpát-medencében. In: GÁBOR Kálmán – VERES Valér (szerk.): A perifériáról a centrumba. Az erdélyi fiatalok helyzetképe az ezredfordulón. Belvedere Kiadó –Max Weber Tk Alapítvány, Szeged–Kolozsvár, 108–132. FERENCZ Angéla 2004 Csíkszeredai fiatalok életmódja és kultúrája. In: SZAPU Magda (szerk.): Ifjúsági „szubkultúrák” Magyarországon és Erdélyben. MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest, 155–187. 2007 A város és a fiatalok. Csíkszeredai fiatalok térhasználata. In: JAKAB Albert Zsolt – KESZEG Vilmos (szerk.): Csoportok és kultúrák. Tanulmányok szubkultúrákról (Kriza Könyvek, 29). BBTE-Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék – Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 133–160. FERENCZ Éva 2007 Pályaválasztási aspirációk a székelyudvarhelyi fiatalok körében. In: BODÓ Julianna (szerk.): Vidék és fejlesztés – Szociológiai és antropológiai elemzések – Térség – érték – társadalom II. Alutus Kiadó, Csíkszereda. GÁBOR Kálmán 1993 Az ifjúsági kultúra és a fiatalok társadalmi orientációs mintái. In: GÁBOR Kálmán (szerk.): Civilizációs korszakváltás és ifjúság. Miniszterelnöki Hivatal – Ifjúsági Koordinációs Titkárság, Szeged, 173–203. GÁBOR Kálmán 2004 MOZAIK 2001 – A perifériáról a centrumba. Tézisek a határon túli magyar fiatalok helyzetének értelmezéséhez. Erdélyi Társadalom 2. évf. 2. sz. 9–24. 2005 A perifériáról a centrumba. Hipotézisek a határon túli magyar fiatalok helyzetének értelmezéséhez. Korunk XVI. évf. 11. sz. 20–31. GÁBOR Kálmán – VERES Valér (szerk.) 2005 A perifériáról a centrumba. Az erdélyi fiatalok helyzetképe az ezredfordulón. Belvedere Kiadó –Max Weber TK Alapítvány, Szeged – Kolozsvár. GÁL-BORUS László 2002 Kire szavaz(na) a kolozsvári magyar diák? WEB 10. sz. 35–38. GEAMBAȘU Réka – PÁSZTOR Gyöngyi 2002 A kolozsvári Báthory Líceum diákjainak politikai beállítottsága. WEB 10. sz., 27–34. 2003 A Babeș–Bolyai Tudományegyetem magyar hallgatóinak politikai beállítottsága és értékorientációja. In: BÁRDI Nándor – FEDINEC Csilla (szerk.): Etnopolitika – a közösségi-, magán-, és a nemzetközi érdekek viszonyrendszere Közép-Európában. Teleki László Alapítvány, Budapest, 237–250. GERGELY Orsolya 2004 Négy év, négy lakás. Korunk 10. sz. 111–116.
28
Erdélyi Társadalom – 13. évfolyam 2. szám • Összpont: ifjúság
GERGELY Orsolya 2005a „Lakásból otthont”. Kolozsvári diákok lakásmintái. WEB 13 (2) 179–191. 2005b „Diák-Lak” – Kolozsvári egyetemisták lakásmintái. In: CSOMÁN Gábor (szerk.): A XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekciójának díjazott dolgozatai. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest. [online: http://web.uni-corvinus. hu/otdk2005/download/21_1_gergely.pdf, letöltés ideje: 2014. 11. 10.] 2009 Fókuszban a fiatalok. Életmód, fogasztás, jövőstratégiák. Státus Kiadó, Csíkszereda. 2011a Ifjúságkutatás térségi léptékben. In: GERGELY Orsolya (szerk.): Fiatalok a térségben. Alutus Kiadó, Csíkszereda, 8–16. GERGELY Orsolya (szerk.) 2011b Fiatalok a térségben. Alutus Kiadó, Csíkszereda. 2013 A média hatása a gyerekekre és a fiatalokra. Státus Kiadó, Csíkszereda. GYÖRGYI Zoltán – NAGY Zoltán (eds.) 2013 Students in a Cross-Border Region: Higher Education for Regional Social Cohesion. University of Oradea Press, Oradea. HORVÁTH István 1994 A kapcsolat- és viszonyrendszer szempontjai a döntéshozatalban. Hitel. Erdélyi Szemle 5–6 sz. 82–95. 2004 Az erdélyi magyar fiatalok Magyarország irányú tanulási migrációja, 1990–2000. Erdélyi Társadalom 2. évf. 2. sz., 59–84. JAKAB Albert Zsolt 2007 Kolozsvár. A firkás város. A firkálás és terei Kolozsváron. In: JAKAB Albert Zsolt – KESZEG Vilmos (szerk.): Csoportok és kultúrák. Tanulmányok szubkultúrákról (Kriza Könyvek, 29). BBTE-Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék – Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 161–194. JAKAB Albert Zsolt – KESZEG Vilmos (szerk.) 2007 Csoportok és kultúrák. Tanulmányok szubkultúrákról (Kriza Könyvek, 29). BBTEMagyar Néprajz és Antropológia Tanszék – Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár. KÁNTOR Zoltán 1994 Új generáció? Vázlat a temesvári magyar diákság és diákélet önszerveződési kísérleteiről. Korunk 2. sz. 35–45. KISS Dénes – KISS Tamás – SÓLYOM Andrea– HERÉDI Zsolt – CSATA Zsombor – PLAINER Zsuzsa – PÉTER László 2000 Civil Kurázsi. A Babeş-Bolyain tanuló diákok politikai és állampolgári kultúrája. Max Weber Kollégium, Kolozsvár. KISS Tamás 2000 Az ifjúsági életszakasz jellemzői, ifjúsági értékek és orientációk négy erdélyi nagyváros középiskolásainál. In SOMAI József (szerk.): II. Civil Fórum. Alapítvány az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért, Kolozsvár, 99–107. 2001a Értékek és habitusok az erdélyi középiskolások jövőstratégiáiban. Educatio 4. sz. 730–738. 2001b Erdélyi középiskolások politikai prediszpozíciói, Köz-Politika 3 sz., 5.
29
Erdélyi magyar fiatalokkal kapcsolatos kutatások térben és időben: egy áttekintés 2002a A politikai szocializáció strukturális szempontjai az erdélyi középiskolások vizsgálatában. In: VERES Valér (szerk.): RODOSZ-tanulmányok. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 75–89. KISS Tamás 2002b Demokrácia?! A kolozsvári diákok politikai kultúrájának elemei. REGIO 13. évf. 4. sz. 264–295. KISS Tamás – BARNA Gergely (szerk.) 2011 Erdélyi magyar fiatalok. Összehasonlító elemzés. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet – Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár. KISS Tamás – BARNA Gergely – Sólyom Zsuzsa 2008 Erdélyi magyar fiatalok 2008. Közvélemény-kutatás az erdélyi magyar fiatalok társadalmi helyzetéről és elvárásairól. Összehasonlító elemzés. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár. KISS Tamás – SÓLYOM Andrea 2002 Regionális ellentétek és a központ hangjai. A romániai szociológia helyzete a kilencvenes években. In: KOVÁCS Éva (szerk.): Mi újság a kelet-közép-európai szociológiában? A lengyelországi, a magyarországi, a romániai, a szerbiai és a szlovákiai szociológia a kilencvenes években. Teleki László Alapítvány, Budapest, 118–159. KISS Zita – PLUGOR Réka – SZABÓ Júlia 2006 Értékrend és ifjúsági szabadidő-kultúra a Félszigeten. WEB 14/15. sz. 63–72. KISS Zita – TÓTH-BATIZÁN Emese 2014 Mozaikok az erdélyi ifjúságszociológiai kutatások eredményeiből (2000–2014). In: BALI János et al. Külhoni Magyar Ifjúságkutatás – 2014. Metszetek. Nemzeti Stratégiai Kutatóintézet, Budapest, 36–48. KOZMA Tamás – BERNÁTH Krisztina (eds.) 2012 Higher Education in the Romania-Hungary Cross-border Cooperation Area. Partium University Press & CHERD-Hungary, Oradea–Debrecen. KÓSA András László 1999 A Maros megyei ifjúság politikai szocializációja. A Maros megyei ifjúsági közélet alternatívái. Magyar Kisebbség V. évf. 2–3. (16–17.) sz. 432–447. 2004 „Timurok és Pál utcai fiúk”. A romániai magyar ifjúsági elit természetrajzának vázlatához. WEB 12. sz, 17–24. LŐRINCZ D. József 2002 A társadalomtudományok helyzete Romániában 1989 után. In: KOVÁCS Éva (szerk.): Mi újság a kelet-közép-európai szociológiában? A lengyelországi, a magyarországi, a romániai, a szerbiai és a szlovákiai szociológia a kilencvenes években. Teleki László Alapítvány, Budapest, 109–114. MAGYARI Tivadar 1994 Romániai Magyar fiatalok médiafogyasztási szokásai. Hitel. Erdélyi Szemle 5–6. sz. 73–81. 2000 Az ifjúsági szervezetek szakértőkkel való kapcsolata. In: SOMLAI József (szerk.): A civil szféra szerepe a közösségfejlesztésben. Alapítvány az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért, Kolozsvár, 107–109.
30
Erdélyi Társadalom – 13. évfolyam 2. szám • Összpont: ifjúság
MĂRGINEAN, Ioan (coord.) 1996 Tineretul deceniului unu. Provocările anilor 90. Editura Expert, Bucureşti. MIKLÓS István 2005 Kérdőíves vizsgálat Hargitai megyei nyolcadikos diákok körében. In: BODÓ Julianna et al.: ALMa. Acces to the Labour Market. Pro Print Könyvkiadó, Csíkszereda. MIKLÓS Katalin 1998 Tizennégy éves diákok jövőképe. Korunk 9. évf. 6. sz. 46–51. MITULESCU, Sorin (coord.) 2007 Studii în domeniul tineretului. Ed. Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti. MITULESCU, Sorin 2011 Az utóbbi évtizedek romániai ifjúságkutatásának vázlata. In: KISS Tamás – BARNA Gergő (szerk.): Erdélyi magyar fiatalok. Összehasonlító elemzés. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet – Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 29–36. MOHÁCSEK Magdolna 2005 A magasan képzett erdélyi fiatalok magyarországi munkavállalása. In: HORVÁTH István (szerk.) Erdély és Magyarország között migrációs folyamatok. Kolozsvár: Scientia Kiadó, 133–172. PATAKFALVI CZIRJÁK Ágnes 2007 Going Under: A kolozsvári drum and bass színtér bemutatása. In: JAKAB Albert Zsolt – KESZEG Vilmos (szerk.) Csoportok és kultúrák. Tanulmányok szubkultúrákról (Kriza Könyvek, 29). BBTE-Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék – Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 75–100. 2011 Sounds of Cluj. A kolozsvári elektronikus zenei szcéna tíz éve. In: KISS Tamás – BARNA Gergely (szerk.): Erdélyi magyar fiatalok. Összehasonlító elemzés. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet – Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 293–304. PAPP Z. Attila 2005 Időhasználat és iskolai teljesítmény a romániai magyar középiskolai kultúrában. In: Csata I. et al.: A perifériáról a centrumba. Az erdélyi fiatalok helyzetképe az ezredfordulón. Belvedere Kiadó –Max Weber TK Alapítvány, Szeged–Kolozsvár, 54–74. PÁSZTOR Gyöngyi 2002 A kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem diákjainak politikai kultúrája és adaptált politikai cselekvési mintái. In: SORBÁN Angella (szerk.): Szociológiai tanulmányok erdélyi fiatalokról. Akadémiai Kiadó – Scientia Kiadó, Budapest – Kolozsvár, 73–96. PÉTER László 2000 Civil kurázsi – Egyetemisták és civil társadalom Kolozsváron. In: SOMAI József (szerk.): A civil szféra szerepe a közösségfejlesztésben. Alapítvány az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért, Kolozsvár, 109–115. 2002a „Az aranykorszak örökösei?” A politikai szellem fenomenológiája. Tanulmány a romániai átmenetről a kolozsvári BBTE diákjainak politikai kultúrája példáján. WEB 10. sz. 13–26. 2002b Civil kurázsi – Politikai kultúra kutatása a kolozsvári egyetemen, WEB 10. sz. 45– 47.
31
Erdélyi magyar fiatalokkal kapcsolatos kutatások térben és időben: egy áttekintés
PÉTER László – PÁSZTOR Gyöngyi 2003 Kolozsvári diákok: jelen és jövő. Korunk 4 sz. 102–106. PUSZTAI Gabriella – HATOS Adrian (eds.) 2012 Higher Education for Regional Social Cohesion. Hungarian Educational Research Association, Budapest. PUSZTAI Gabriella – HATOS Adrian – CZEGLÉDI Tímea (eds.) 2012 Third Mission of Higher Education in a Cross-Border Region. University of Debrecen – CHERD, Debrecen. SÁROSI Z. 2005 Munkaerőpiaci preferenciák csíkszentdomokosi fiatalok körében. (kézirat) SCHIFIRNEȚ, Constantin 1999 Treizeci de ani de cercetare stiintifica a tineretului, Sociologie românească nr.1 137– 143. SORBÁN Angella (szerk.) 2002 Szociológiai tanulmányok erdélyi fiatalokról. Akadémiai Kiadó – Scientia Kiadó, Budapest – Kolozsvár. SÓLYOM Andrea 2001 A kommunikáció, mint társadalmi integrációs modell erdélyi középiskolás fiatalok körében. In: VERES Valér (szerk.): RODOSZ–tanulmányok. III. Társadalom és humántudományok, Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 61–75. 2002a A BBTE-n tanuló diákok politikai értékorientációi, In: VERES Valér (szerk.): RODOSZ–tanulmányok. III. Társadalom és humántudományok, Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 89–97. 2002b BBTE-n tanuló diákok politikai értékorientációi, In: SZABÓ Ödön (szerk.): Szélrózsa – Tudományos és kulturális évkönyv. RODOSZ – Bihar Megyei Szervezet, Nagyvárad, 183–190. 2003 Esettanulmány ifjúsági csoportkultúrákhoz tartozó székelyudvarhelyi fiatalokról. In: VERES Valér (szerk.): RODOSZ–tanulmányok. III. Társadalom és humántudományok. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 113–145. 2004 Esettanulmány az ifjúsági csoportkultúrákhoz tartozó székelyudvarhelyi fiatalokról. In: SZAPU Magda (szerk.): Ifjúsági „szubkultúrák” Magyarországon és Erdélyben. MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest, 188–237. 2005 Ifjúsági szubkultúrák Székelyudvarhelyen, Új Ifjúsági Szemle 1. sz. 35–51. 2007a Dilemmák a középiskolások és egyetemisták politikához való viszonyának kutatása közben. In: PLUGOR Réka (szerk.): RODOSZ–Konferenciakötet. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 147–150. 2007b Ifjúsági szubkultúrák és csoportfolyamatok Székelyudvarhelyen. In: JAKAB Albert Zsolt – KESZEG Vilmos (szerk).: Csoportok és kultúrák. Tanulmányok szubkultúrákról. (Kriza Könyvek, 29). BBTE-Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék – Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 101–132. 2009a Erdélyi fiatalok politikához való viszonyának kutatása közben felmerülő problémákról. Educatio 4. sz. 519–524.
32
Erdélyi Társadalom – 13. évfolyam 2. szám • Összpont: ifjúság 2009b High school and university student’s political action patterns. Political Studies Forum Vol. 1. No. 1. 41–80. SÓLYOM Andrea 2009c Subculturi ale tinerilor și procese subculturale în Odorheiu Secuiesc. Studiu de caz. Reconect nr. 3, 177–198. 2010a Egyetemisták és középiskolások politikai kultúrája. In: Doktorandus Fórum 2010. Cermi, Iaşi, 71–82. 2010b Székelyudvarhelyi XI-XII. osztályos diákok értékpreferenciái. Reconect, 3 (1): 61–79. 2011a High school and university students’ opinions about politics, Compaso, Vol. 2. No. 1, 173–206. 2011b Politikai kultúra és társadalmi értékek. In: KISS Tamás – BARNA Gergely (szerk.): Erdélyi magyar fiatalok. Összehasonlító elemzés. Nemzeti Kisebbségkutató – Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 261–292. 2012 A diákok politikához való viszonyának életkori sajátosságai. Reconect 4(1): 15–41. 2013a Politikai cselekvési minták középiskolások és egyetemisták körében. Pro Minoritate, 2. sz. 97–128. 2013b Social Distance Perceived by High School Students. In: RUNCAN, Patricia-Luciana – RAŢĂ, Georgeta – IOVU, Mihai-Bogdan (eds.): Applied Social Sciences: Sociology. Cambdridge Scholar Publishing, Newcastle, 301–308. SZABÓ András – BAUER Béla – PILLÓK Péter (szerk.): 2013 MOZAIK2011. Magyar fiatalok a Kárpát-medencében. NCSSZI-Belvedere Kiadó, Budapest – Szeged. SZAPU Magda 2004 Ifjúsági „szubkultúrák” Magyarországon és Erdélyben. MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest. SZARKA László – KÖTÉL Emőke 2008 Határhelyzetek. Külhoni magyar egyetemisták peregrinus stratégiái a 21. sz. elején. Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, Budapest. SZENTANNAI Ágota 2001 A Magyarországon tanult fiatalok karrierkövetése. REGIO 4sz. 113–131. SZÉKELY Tünde 2013 Erdély, Románia (Esettanulmány). In: SZABÓ András – BAUER Béla – PILLÓK Péter (szerk.): MOZAIK2011. Magyar fiatalok a Kárpát-medencében. NCSSZI-Belvedere Kiadó, Budapest – Szeged, 115–126. TORÓ Tibor – SZÉKELY Tünde 2012 Erdélyi ifjúsági jelentés. Integratio Alapítvány, Temesvár. TŐKÉS Gyöngyvér 2010a Digitális egyenlőtlenségek a Maros megyei középiskolások körébe. Reconect 2(2) 96–110. 2010b Internethasználati szokások a Maros megyei középiskolás diákok körében. In: ÁRMEÁN Otília – GAGYI József (szerk.): Új média és kommunikatív magatartás. Scientia Kiadó, Kolozsvár, 201–214. 2010c Digitális egyenlőtlenségek a romániai fiatalok körében. Korunk 11 sz., 50–62.
33
Erdélyi magyar fiatalokkal kapcsolatos kutatások térben és időben: egy áttekintés
TŐKÉS Gyöngyvér 2011 Az erdélyi középiskolások digitális műveltsége és részvétele az új médiakommunikációban. Tőkés Gyöngyvér, Sapientia – EMTE, Médianevelés, Kolozsvár, 2011. (előadás – ld. http:// slideplayer.hu/slide/1991061/#) 2013 Digitális egyenlőtlenségek a romániai fiatalok körében. In: TŐKÉS Gyöngyvér – SÁNTHA Ágota (szerk.): Új média, médiakonvergencia, kulturális változások. 2009. március 27–28. Marosvásárhely. Scientia Kiadó, Kolozsvár, 69–81. VASS Melinda 2008 Itthon vagy külföldön? A külföldi munkavállalás mai gyakorlatának elemzése az oroszhegyi fiatalok körében. In: BODÓ Julianna (szerk.): Változó térség. Szociológiai és antropológiai elemzések. Alutus Kiadó, Csíkszereda. VERES Valér 1994a Egy kutatás előzményei és története. Hitel. Erdélyi Szemle, 5–6 sz. 62. 1994b A romániai magyar ifjúság civil szerveződéseinek, mozgalmi életének fejlettségi szintje. Hitel. Erdélyi Szemle, 5–6 sz., 63–71. 1995 Viata organizaţională a tineretului maghiar din România. WEB 1 40. 1996 A romániai magyar ifjúsági szervezeti szféra. Korunk 5 sz. 102–106. 1998 Pénz vagy tudás? Korunk 9 évf. 6. sz. 26–36. VERES Valér (szerk.) 2000 Nemzeti vagy nemzedéki integráció? Erdélyi középiskolások átalakulásban. Budapest – Kolozsvár, Új mandátum – Limes. VERES Valér 2004 Jövőtervek az erdélyi magyar és román középiskolások körében a társadalmi háttér kontextusában. In: BALÁZS Imre József (szerk.): Ablak a jelenre: Erdélyi középiskolások társadalomképe. Komp-Press – Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 176–196. 2005 Kisebbségi magyar fiatalok jövőtervezése. Korunk XVI. évf. 11. sz. 32–49. 2006 Középosztályosodási tendenciák vizsgálata a marosvásárhelyi Félsziget fesztivál résztvevői körében. WEB 14/15. sz. 35–46. 2007 Tendințe de întărire a clasei de mijloc în rândul tinerilor. In: MITULESCU, Sorin (coord.): Studii în domeniul tineretului. Ed. Didactică şi Pedagogică, R. A., Bucureşti, 32– 46. VERES Valér – MAGYARI Tivadar – CSATA Zsombor 2002 Magyar fiatalok a Partiumban és Belső-Erdélyben az ezredfordulón. MOZAIK2011. Regionális gyorsjelentés a kisebbségben és szórványban élő erdélyi magyar fiatalok helyzetéről és lehetőségeiről. Max Weber TK Alapítvány, Kolozsvár. VERES Valér – SÓLYOM Aandrea 2001: Társadalmi-kulturális integráció szintjei az erdélyi magyar fiatalok körében. In: BODÓ Barna (szerk.): Romániai Magyar Évkönyv, Szórvány Alapítvány – Polis Kiadó, Temesvár, 90–107. VÉN Enikő 2007 A külföldi munkavállalás típusú migráció jelensége a csíkszeredai Sapientia Egyetem diákjai körében. (kézirat)
34
Erdélyi Társadalom – 13. évfolyam 2. szám • Összpont: ifjúság Melléklet – Fiatalokkal kapcsolatos kutatások idővonala (szemelvények 1994–2004)
Forrás: Erdélyi magyar fiatalokkal kapcsolatos kutatások – adatbázis 1990–20149
Erdélyi magyar fiatalokkal kapcsolatos kutatások térben és időben: egy áttekintés Ercsei Kálmán Erdélyi magyar fiatalokkal kapcsolatos kutatások térben és időben: egy áttekintés1
Kivonat. Kutatásunkban a romániai magyar fiatalokkal kapcsolatos kutatások összegyűjtésére vállalkoztunk azzal a céllal, hogy megvalósult vizsgálatok egyfajta kronológikus, tematikai áttekintését készítsük el. Tárgykörünket tágan értelmezve, a szakirodalmi anyagok alapján igyekeztünk figyelni minden erdélyi magyar fiatalokkal kapcsolatos empirikus kutatásra, vizsgálatra, esettanulmányra. Írásunkban a kutatás során elkészült, mintegy 70 kutatást magába foglaló adatbázis alapján tekintjük át a romániai/erdélyi magyar ifjúságkutatás közel 25 évét. Tanulmányunkban először a romániai ifjúságkutatási szférát, majd pedig az erdélyi magyar ifjúságkutatásban érintett műhelyeket mutatjuk be röviden. Ezt követően bemutatjuk az empirikus kutatások eloszlását témakörök, illetve az alkalmazott módszertan szerint. Végül pedig időrendben haladva, a vizsgált időszakot három időintervallumra bontva tekintjük át a különböző témaköröket, kutatásokat. Kulcsszavak: romániai magyar ifjúságkutatás; empirikus kutatások; erdélyi magyar fiatalok; kronológia
Abstract. Researches in Time and Space: Chronological Overview of Hungarian Youth Research in Transylvania 1990–2014 The present paper focuses on the empirical researches related to the ethnical Hungarian Youth population from Transylvania, Romania with the aim of giving an overview based on the literature of the domain. As a result of our desktop research we build a database which collects the main characteristics of a number of 70 empirical researches. The study first sketches the context of the formation and evolution of the field of the youth researches in Romania, then shortly presents the institutes in the field of ethnical Hungarian youth research from Romania. The next step analyses the distribution of research topics and methods. Finally, a timeline shows the most of the previously presented researches giving an overview of the researches and their topics. Keywords: youth research in Romania; Hungarian youth in Romania; chronology; empirical research
1 A jelen tanulmány alapját jelentő, a Magyar Szociológia Társaság 2014. évi konferenciájára Az erdélyi magyar ifjúsági paradigma. Az erdélyi magyar fiatalokat célzó kutatások összegző jellegű áttekintése címmel tervezett előadás előkészítésében, illetve az ehhez szükséges adatgyűjtésben közreműködtek: Kiss Zita, Plugor Réka, Szabó Júlia, Veres Valér.
10
Erdélyi Társadalom – 13. évfolyam 2. szám • Összpont: ifjúság Írásunkban egy több szakaszból álló kutatás első fázisaként a romániai magyar fiatalokkal kapcsolatos kutatások egyfajta kronológikus, tematikai áttekintésére vállalkozunk2. Kutatásunk során a szakirodalmi anyagok alapján tettünk kísérletet a megvalósult kutatások azonosítására, azaz a mezőny feltérképezésére. Tárgykörünket tág keretben igyekeztünk kezelni: ilyen módon megpróbáltuk minden olyan empirikus kutatásra, vizsgálatra, esettanulmányra figyelni, amely kérdéseket fogalmaz meg a fiatalokkal kapcsolatban és válaszokat keres, függetlenül a vizsgált társadalmi résztől vagy a vizsgált társadalmi kérdéstől, a probléma jellegétől. Az eképpen létrehozott, mintegy 12 fő témakörrel és 150 résztémával foglalkozó, hozzávetőleg 70 kutatást, vizsgálatot, önálló esettanulmányt tartalmzó adatbázisra3 alapozva kíséreljük meg felvázolni a kilencvenes évek elejétől létrejövő, kibontakozó romániai magyar ifjúságkutatási mezőnyt. Munkánk során nem volt célunk foglalkozni a kutatások finanszírozási forrásainak, illetve finanszírozóinak feltérképezésével, továbbá nem célunk a különböző szervezetek közötti kapcsolatok, network-ök feltérképezése, mint ahogy egy kritikai szempont érvényesítése sem. Célunk leginkább egy felülnézeti kép létrehozása a megvalósult empirikus kutatásokról. A következőkben először röviden vázoljuk a hazai társadalomtudományi-intézményi kontextust, amely keretet adott a megvalósult empirikus kutatásoknak. Ezt követően az áttekintett szakirodalmi anyagok alapján mutatjuk be a kutatások főbb jellemzőit, végül pedig időrendben haladva próbáljuk meg áttekinteni a különböző témaköröket, kutatásokat.
Kibontakozó ifjúságkutatás Romániában 1989-et követően
1989-es rendszerváltást követően a szociológia számára új környezet jött létre, újraindult a szociológusképzés, az intézeti kutatás. A megrendelésre dolgozó közvéleménykutató intézetek mellett, a civil társadalom fejlődésével megjelent egy sor nem kormányzati szervezet, amelyek keretén belül „hatékony, értelmes, célszerű” társadalomkutatói munka vált megvalósíthatóvá (Lőrincz 2002). Kiss és Sólyom szerint ez a szakasz tekinthető a román szociológia harmadik szakaszának (ld. Kiss–Sólyom 2002). A romániai ifjúságkutatásról szóló összegzések terén elsősorban Schifirneț (1999), illetve Mitulescu (2011), az erdélyi magyar ifjúságkutatásra vonatkozó eddigi szintéziseket illetően pedig Gergely (2009), valamint Kiss – Tóth-Batizán (2014) munkáit tartjuk számon kiindulópontként. Schifirneț a romániai ifjúságkutatás 30 évét tekinti át és megállapítja, hogy a 1990-ig a romániai ifjúságkutatás erőteljesen átpolitizált intézményekhez kötődött. Meglátása szerint, az intézményi függés többé-kevésbé a kilencvenes fordulatot követően eleinte megmaradt (az Ijfúságkutató Központ az Ifjúsági és Sportminisztérium hatáskörébe tartozott), s bár a kutatóknak idővel után sikerült megteremteni az ifjúságkutatás tematikai stabilitásának belső feltétele
2 A kutatás második fázisa a fiatalok különböző szegmensei körében érvényesülő trendek, tendenciák kutatási eredményekre alapozott körvonalazását célozza a társadalmi lét különböző területein (társadalmi helyzet és életmód, értékrend és identitás, társadalmi közérzet, jövőtervek), szemmel tartva a tágabb (kelet-európai, európai, globális) társadalmi kontextust. 3 Erdélyi magyar fiatalokkal kapcsolatos kutatások adatbázis 1990–2014
11
Erdélyi magyar fiatalokkal kapcsolatos kutatások térben és időben: egy áttekintés it, ez nem jelentett teljes függetlenséget, ami nem meglepő, hiszen a háttérintézmények mozgási tere rendszerint eléggé behatárolt. A romániai ifjúságkutatások első nagyobb empirikus eredményei 1996-ban jelentek meg. Ekkor készült el az első Ifjúsági Barométer, valamint az Életminőséget Kutató Intézet4 (ICCV) fiatalokkal kapcsolatos kutatásainak eredményei is ekkor jelentek meg (Mărginean 1996). Ezt követően a 2003-ban létrehozott ANSIT5 által végzett kutatások eredményeit összegző kötetek említhetők a 2004-es, illetve 2006-is vizsgálatok alapján. Az eddig említettek alapvetően a fővároshoz kapcsolódó intézményrendszert és kutatómunkát jelentettek, és 2007-ben került középpontba egy országos ifjúságkutató hálózat kialakítására vonatkozó kezdeményezés. A konferencia eredményeként jelent meg egy 2007-es tanulmánykötet, amely a különböző helyeken – Kolozsváron, Nagyváradon, Nagyszebenben, Iași-ban, Bukarestben – működő műhelyek munkáit foglalta magában (Mitulescu 2007). Az együttműködés eredményeként valósultak meg a 2008-as harmonizált adatfelvételek, amelyeket az ország fiataljaira vonatkozóan az ANSIT, a romániai magyar fiatalokra vonatkozóan pedig a Kolozsváron műküdő Nemzeti Kisebbségkutató Intézet6 készített el.
Az erdélyi magyar ifjúságkutatás műhelyei. A magyarországi ifjúságkutatási szféra
Jóllehet az előzőek során jeleztük: kutatásunk tárgyát nem a műhelyek irányából közelítve szándékszunk megközelíteni, illetve az intézmények közötti együttműködések és network-ök, valamint a finanszírozási szféra bemutatására sem vállalkozunk, mégis – a vizsgált kutatási szféra és kutatási terület (ki)alakulása, illetve a kutatások intézményi kötődése szempontjából – szükségesnek gondoljuk egyrészt az erdélyi műhelyek, másrészt az erdélyi ifjúságkutatási szférával kapcsolatban álló magyarországi műhelyek felsorolását.7 Amennyiben az erdélyi magyar ifjúságkutatást egy (vak)térképen szeretnénk ábrázolni, úgy három (Kolozsvár, Csíkszereda, Nagyvárad), illetve egy negyedik földrajzi pont (Budapest) körül sűrűsödnének a kutatásokat kivitelező intézmények. (Magyarországot tekintve továbbá megemlítendő a Szegeden és Debrecenen működő szervezetek, intézmények.) A három hazai földrajzi helyszínen hozzávetőlegesen 10–15 intézmény fontos. Kolozsváron megemlítendő a Babeş-Bolyai Tudományegyetem – Szociológia Tanszék, Magyar Tagozat, illetve ehhez kapcsolódóan a Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány, továbbá az Etnikumközi Viszonyokat Kutató Központ, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) – Néprajz és Antropológia Tanszék és a hozzá kapcsolódó Kriza János Néprajzi Társaság, valamint a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem.
4 Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii – ICCV 5 Agenţia Naţională pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor – Országos Hatóság az Ifjúsági Kezdeményezések Támogatásáért 6 Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale – ISPMN 7 Ez utóbbiak ugyanis a különböző szakmai és partnerségi együtműködéseknek köszönhetően lényeges szerepet játszanak a romániai magyar ifjúságkutatás vonatkozásában.
12
Erdélyi Társadalom – 13. évfolyam 2. szám • Összpont: ifjúság Csíkszeredában elsősorban a már nyolcvanas évektől tevékenykedő (a nyilvánosság elé eleinte elsősorban térségi antropológiai vizsgálatokkal lépő) KAM8 (jelenleg KAM – Intézet – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja) említendő, továbbá a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem Gazdaság- és Humántudományok Kar, Társadalomtudományi Tanszék. Nagyváradon két egyetemi intézmény: a Nagyváradi Egyetem – Társadalom- és Humántudományok Kar, illetve a Partium Keresztény Egyetem (PKE) – Társadalomtudományi Tanszék említendő. A kutatások számottevő része az említett intézményekhez kapcsolódóan, akár a fentiek együttműködésében valósult meg. Mindezek mellett, megemlíthető számos olyan anyaországi intézmény, amely vonatkozó kutatások kapcsán együttműködő partnerként / támogatóként, vagy megvalósítóként érintett. E vonatkozásban szeretnénk megemlíteni a BBTE és a Szegedi Tudományegyetem közötti korai együttműködést, majd később a BBTE –Szociológiai Tanszék Magyar Tagozat, illetve az Oktatáskutató Intézet (OKI) – Ifjúságkutató csoportjának, később a szegedi EIKKA9 munkáját is vezető Gábor Kálmán BBTE Szociológia Tanszék magyar tagozatán végzett vendégoktatói tevékenységét, amely során számos kutatást és együttműködést kezdeményezett. Ő volt például a Budapesten működő Mobilitás, illetve a később létrehozott Nemzeti Ifjúságkutatói Intézet (NKI) munkatársaként, Bauer Bélával és Nemeskéri Istvánnal az első nagymintás adatfelvétel kezdeményezője, a Félsziget-kutatássorozat külső szakértője. Bauer Béla nevéhez fűződik továbbá a MOZAIK2011 kutatás megvalósítása, amelynek a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCSSZI) adott otthont. Megemlíthető továbbá (a teljesség igénye nélkül) a Tusványos 2001 kutatást támogató Teleki László Intézet, illetve a tanulói és hallgatói kutatásokat Erdélyben (is) végző Határon Túli Oktatás Fejlesztéséért Programiroda (HTOF), illetve a Márton Áron Szakkollégium (MÁSZ) keretein belül működő Karrier Iroda, a székelyföldi szubkultúra kutatásokhoz kapcsoldóan a Pécsi Tudományegyetem, a Nagyváradi Egyetemmel, illetve PKE-vel partnerségben együttműködő Debreceni Egyetem, a KAM-Intézettel együttműködő Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, végül pedig a 2013-ban alapított Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI), amelynek feladatai között szerepel a Külhoni magyar ifjúságkutatás című vizsgálat. A kutatások számokban A következőkben először témakör és módszertan vonatkozásában tekintjük át a szakirodalom feldolgozása során fellelt kutatásokat, esettanulmányokat, majd néhány kutatás idővonalon történő elhelyezésével kísérletet teszünk az időbeliség bemutatására is. A legtöbb kutatás (a kutatások 85%-a) egy jól körülhatárolható témakörre fokuszál. A komplexebb, szerteágazó vizsgálatok tehát kisebbséget képeznek. A téma szerinti besorolásnál a több témakört is felölelő kutatások (pl. MOZAIK2001, Félsziget-kutatássorozat 2005–2013, Erdélyi fiatalok 2008, Erdélyi fiatalok 2013, stb.) esetén az adott kutatást adatbázisunkban több témakörön belül is szerepeltettük. Ugyanakkor, más esetekben, adott témakörök/kutatási területek között nem minden esetben lehet egyértelműen különbséget tenni: a kutatások/témakörök
8 Kommunikációs Antropológiai Munkacsoport 9 Európai Ifjúsági Kutató-, Szervezetfejlesztő és Kommunikációs Központ
13
Erdélyi magyar fiatalokkal kapcsolatos kutatások térben és időben: egy áttekintés kérdésfeltevései erőteljesen rokoníthatók vagy együttesen, egymást kiegészítve foglalkoznak egy adott társadalmi jelenséggel (pl. az ifjúsági korszakváltással). Ilyen esetekben arra törekedtünk, hogy az egymással rokonítható témákat vagy akár témaköröket azonos csoportba soroljuk be. Adatgyűjtésünk alapján, a témák mintegy 13%-a az ifjúsági kultúra és fogyasztás tárgykörébe tartozik (ld. 1. ábra). A politikai kultúra tárgykörébe tartozó, az oktatással és tanulással foglalkozó, a fiatalok jövőterveit, jövővel kapcsolatos elképzeléseit vizsgáló, továbbá az identitás, értékrend kérdésköreivel foglakozó kutatások egyenként mintegy 10%-os részarányt képviselnek. A részarányukat tekintve nem sokkal maradnak el ettől a munkaerőpiaci elhelyezkedés és érvényesülés, illetve a migráció kérdéseivel foglalkozó témakörök, amelyek mintegy 8–9%-os részarányt tudhatnak magukénak. A média, illetve információs és kommunikációs technológiák (IKT-k) használatával, illetve a digitális írástudással a kutatások mintegy 7%-a foglalkozik. Kifejezetten az ifjúsági életszakasszal, fiatalok önállósodásával foglalkozó vizsgálatok a kutatások mintegy 5%-át teszik ki. (Megjegyzendő, hogy ezek a kutatások erőteljesen kapcsolódnak az ifjúsági kultúra és fogyasztás témakörhöz. A két témakör kérdései számos pontos kapcsolódnak egymáshoz.)
1. ábra: A fiatalokkal foglalkozó kutatások témakörei Forrás: Erdélyi magyar fiatalokkal kapcsolatos kutatások – adatbázis 1990–2014
Az adatgyűjtési módszertant és technikákat tekintve, a kutatások közel fele (50%-a) kvantitatív módszertant, 37%-a kvalitatív módszertant, a fennmaradó 12% pedig ötvözött módszertant alkalmazott. Aszerint, hogy egy-egy témakörön belül milyen súllyal vannak jelen az egyik vagy másik módszertannal dolgozó kutatások, három csoportot különböztethetünk meg: elsősorban kvan
14
Erdélyi Társadalom – 13. évfolyam 2. szám • Összpont: ifjúság titatív módszertant, kvantitatív és kvalitatív módszertant közel azonos arányban, valamint elsősorban kvalitatív módszertant alkalmazó témaköröket. Túlnyomórészt kvantitatív módszertant alkalmaznak a fiatalok politikai kultúrájával és szocializációjával foglalkozó kutatások, továbbá az ifjúsági életszakaszt, a fiatalok önállósodását, a média- és IKT-használatot vizsgáló kutatások. (Az egyes, felsorolt témakörökben végzett kutatások legalább 75%-a kvantitatív módszertant alkalmaz. ld. 2. ábra – I.) A tanulás és oktatás, az identitás és értékrend, a jövőtervek és életstratégiák témájú kutatások 67–75%-a alkalmaz kvantitatív módszertant. A munkaerőpiaci vizsgálatok, a migrációs kutatások, illetve az ifjúsági kultúra esetén továbbra is a kvantitatív módszertant alkalmazó kutatások képezik a nagyobb arányt (55%), miközben a kvalitatív módszertannal dolgozó kutatások aránya is relatíve magas (36–45%). (ld. 2. ábra – II.) Kvalitatív módszertan alkalmazása elsősorban az ifjúsági és civil szférán belüli vizsgálatok esetén, továbbá a hátrányos helyzetű fiatalok vizsgálata esetén figyelhető meg. Az ide sorolható kutatások mintegy 50–67%-a alkalmaz kvalitatív módszertant (ld. 2. ábra – III.).
2. ábra: Az alkalmazott módszerek témakörök szerinti megoszlása Forrás: Erdélyi magyar fiatalokkal kapcsolatos kutatások – adatbázis 1990–2014
Amennyiben csak szigorúan a kutatások számával próbáljuk meg jellemezni a vizsgált időszakot (noha ennek a megközelítésnek nyilvánvalóak a korlátai), azt figyelhetjük meg, hogy a kilencvenes éveket követően, a 2001–2009-es időszak kifejezetten termékenynek mondható, 2009 után pedig ismét kisebb csökkenés figyelhető meg: míg az 1994–2014-es időszakban egy
15
Erdélyi magyar fiatalokkal kapcsolatos kutatások térben és időben: egy áttekintés évre átlagosan öt kutatás esik, addig a 1994–2000-es időszakra átlagban 2, a 2000–2009-es időszakra 7, a 2009 utáni időszakra pedig 3–4 (ld. 3. ábra).10
3. ábra: A kutatások számának évek szerinti megoszlása Forrás: Erdélyi magyar fiatalokkal kapcsolatos kutatások – adatbázis 1990–2014
A kutatások kronológiai áttekintése
Értelemszerűen, jelen írás keretei között nem áll módunkban szólni az összes általunk fellelt fiatalokkal kapcsolatos kutatásról (és az ehhez kapcsolódó publikációkról). A továbbiakban, írásunk címéhez híven, a kutatások körének szűkítésre révén, szintézis jelleggel próbáljuk meg kijelölni azt a „krétakört”, amelyen belül az erdélyi magyar fiatalokkal kapcsolatos kutatások mozognak (kérdésfeltevés, tematika, illetve módszer vonatkozásában). A könnyebb áttekinthetőség érdekében a nagyobb, átfogóbb, jobbára survey jellegű11 kutatásokat (amelyek az összes általunk áttekintett kutatás mintegy 40%-át jelentik) egy idővonalon helyeztük el (ld. Melléklet). Ezek mellett számos kisebb, ám hasonlóan értékes lokális vizsgálat,
10 Természetesen, ez nem jelenti azt, hogy a már elkészített adatfelvételeket követően ne születnének időközben további, a tárgyidőt követő munkák. Az adatok az empirikus kutatásokra vonatkoznak. 11 Az idősoron megjelenített kvantitatív kutatások között kivételt képeznek a romániai magyar ifjúságkutatás első tanulmányaiként számon tartható írások (Kántor 2014, Veres 1994b, Biró A. 1995, Biró–Gagyi–Túros 1995).
16
Erdélyi Társadalom – 13. évfolyam 2. szám • Összpont: ifjúság esettanulmány tartható számon. (Amennyiben egy kutatáson belül született összes publikációt figyelembe vesszük, úgy hozzávetőleg mintegy 150 cikkről, írásról, tanulmányról beszélhetünk.) A következőkben a vizsgált időszakot három szakaszra osztottuk. Először az 1990/(1994)2001 között végzett kutatásokat, majd a 2001–2008 közötti vizsgálatokat, végül pedig a 2008tól napjainkig megvalósult kutatásokat tekintjük át.12
a) A kezdetektől az első nagymintás vizsgálatig: erdélyi magyar ifjúságkutatás az 1990– 2001 közötti időszakban Az 1989-es rendszerváltást követően a romániai magyar fiatalokkal foglalkozó első kutatások és írások a fiatalok civil szerveződéseinek feltérképezésével foglalkoznak (ld. Kántor 1994, Veres 1994a, 1994b, 1995, 1996). A Kántor Zoltán által jegyzett esettanulmány publicisztika jellegű írás, amely a temesvári magyar diákságról és diákéletről ad életszerű képet, érintve a diákság moderniációhoz való viszonyát, a kivándorlás jelenségét, a hagyományőrzés és nemzeti gondolkodás kérdésköreit, az önszerveződést és a politikai szerepvállalást. Veres a romániai magyar civil szféra szerveződésével foglalkozik (mennyiben körülhatárolható a romániai magyar civil szféra, milyen funkciókat lát el). Írása továbbá hivatkozást tartalmaz több adatfelvételre: egyrészt egy 1992-es, a MISZSZ felkérésére a szegedi József Attila Tudományegyetem Szociológia Tanszéke és a temesvári magyar szociológus diákok egy csoportja által végzett kutatásra (ld. Gábor 1993), a szintén a MISZSZ által kezdeményezett ifjúsági szerveződések legfontosabb adatait összegyűjtő Ifjúsági adattár elkészítését célzó felmérésre, illetve egy 2185 fős, országos mintán végzett adatfelvételre, amely tematika szempontjából az első komplex ifjúsági adatfelvételként tartható számon. A kutatás vizsgálta a fiatalok szabadidős tevékenységeit, médiahasználatát, értékpreferenciáit, előítéletességét, politikai kutúráját, kivándorlási szándékát, illetve a szervezeti életben való részvételét (ld. Horváth 1994, Magyari 1994, Veres 1994a, 1994b, 1995). Veres említést tesz még egy 1995-ben kezdeményezett szintén ifjúsági szervezetekről információt gyűjtő felmérésről, az RMDSZ 1994-ben alakult Ifjúsági Főosztályának kezdeményezésére. Ugyanekkor, szintén az RMDSZ Ifjúsági Főosztálya felkérésére készül el a KAM helyzetelemző tanulmánya (ld. Biró A. – Gagyi – Túros 1995). A szakpolitikai javaslatokat is megfogalmazó, áttekintő, leíró elemzés az elsősorban rurális közegben élő fiatal korosztály rendszerváltást követő helyzetéről a Helyzet-könyvek sorozat első kötetében jelent meg. A szerzők az ifjúsági korosztályt társadalmi rétegként definiálják és e társdalmi réteg helyzetének elemzésére vállalkoznak (melyek a társdalami réteg állapotának jellemzői, az állapotot előidéző okok, milyen példák találhatók az önszerveződésre, a közéleti képviseletre, melyek a réteg migrációs jellemzői). A szerzők a történeti-társadalmi kontextust vázolva jutnak el a kilencvenes évek fiatal korosztályának jellemzéséhez, és az ifjúsági életszakasz átmeneti jellegére hívják fel a figyelmet.
12 Számításaink szerint, az első szakaszba a kutatások hozzávetőleg egyötöde (21%-a), a második szakaszba a kutatások valamivel több, mint fele (52%-a), a harmadik szakaszba pedig a fennmaradó 27%-a esik.
17
Erdélyi magyar fiatalokkal kapcsolatos kutatások térben és időben: egy áttekintés A fenti anyaggal egy évben jelenik meg továbbá Biró A. Zoltánnak az ifjúsági kultúrát a székelyföldi régióban a generációk közötti különbségek szemszögéből vizsgáló írása (ld. Biró A. 1995). A tanulmány arra a következtetésre jut, hogy a székelyföldi fiatalok jobbára befogadói a kívülről jövő behatásoknak, amelyek valamelyest változtathatnak a generációk között viszonyukon, de az erősnek mutatkozó hagyományok erejét viszonylag nehéz megtörni, és valószínűleg nehezen alakul ki körükben alternatív ifjúsági kultúra. Hasonló kérdésekkel, ám valamelyest szélesebb tárgykört felölelve foglalkoztak a kolozsvári műhelyhez kapcsolódó (BBTE Szociológia Tanszék, Max Weber TKA) tanulói/hallgatói vizsgálatok, amelyek nagymértékben összefügtek Gábor Kálmán BBTE-n kifejtett vendégoktatói munkásságával. Ennek eredményeként jött létre az 1997-es két helyszínen (Székelyudvarhelyen és Kolozsváron) végzett kutatás13 (ld. Veres 1998, Cseke 1998, Miklós 1998), amit a négy helyszínen14 végzett az 1999-es adatfelvétel követett (ld. Veres 2000, illetve ld. még Kiss 2001a15, 2001b, 2002a, Veres 2004). Míg az 1997-es kutatás a fiatalok társadalmi háttérét és értékorientációit, jövőtervezését, önállósodását, összességében az ifjúsági korszakváltás folyamatát vizsgálja, addig az 1998-as kutatás az értékrend, önállósodás és jövőstratégiák mellett, a nemzeti és állampolgári identitás, a politikai kultúra és előítéletesség kérdésköreit, a fiatalok politikai cselekvési mintáit és attitűdjeit, az etnikumközi viszonyok vonatkozásában megélt tapasztalatait is vizsgálta. Az előbbi kutatások egyfajta folytatásaként fogható fel az Sapientia EMTE KPI által finanszírozott ösztöndíjprogram keretében a középiskolások körében megvalósított adatfelvétel, amely szintén több helyszínen, 732 fős mintán vizsgálta a magyar középiskolás fiatalokat, ez többnyire az utóbbi kutatás témaköreit fedi le (ld. Sorbán 2002). Az 1999-től kezdődő időszakra erőteljesen jellemzőek a politikai kultúrával, szocializációval, attitűddel kapcsolatos vizsgálatok, kutatások. Az első témában végzett kutatás egy több részből álló sorozat első adatfelvétele volt, amelyre 1999 végén került sor Civil Kurázsi elnevezéssel.16 A vizsgálat a magyar egyetemi hallgatók körében vizsgálta a politikai kultúrát, a politikai cselekvésmintákat (választói magatartás, szervezeti tagság, aktivitás, elvárás-rendszerek), a médiahasználatot. Később a román hallgatók körében is készült adatfelvétel. A kutatássorazat úttörőnek számított a politikai szocializáció, illetve a politikai kultúra állapota vizsgálatának vonatkozásában, amit további három adatfelvétel követett.17 A kutatás eredményeként számos
13 Minta-elemszámok Kolozsváron: 158 magyar, 210 román 8. évfolyamos tanuló; 211 magyar és 359 román középiskolás tanuló; 255 magyar és 239 román egyetei hallgató. Minta-elemszámok Székelyudvarhelyen: 139 általános iskolás tanuló és 406 középiskolás tanuló. 14 Az adatfelvétel a Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Nagyváradon, Szatmárnémetiben tanuló magyar és román középiskolás diákokra terjedt ki. (N = 836; N-HU=432; N-RO = 404 fő). 15 A szerző továbbá felhasználja egy 2000-ben végzett, három helyszínre (Kolozsvár, Marosvásárhely, Szatmárnémeti) kiterjedő 309 fős szakiskolai tanulói mintán végzett viszgálat és egy interjús kutatás adatait is. 16 A kutatássorozat a BBTE Szociológia Tanszék Magyar Tagozatán A közvélemény szociológiája című egyetemi előadássorozat részeként készült Péter László kezdeményezésére/koordinálásával. 17 A megvalósult kutatások: Civil Kurázsi I. Egyetemisták és a civil társadalom Kolozsváron 1999. december (magyar minta), 2000. március (román minta) / Civil Kurázsi II. Egyetemisták és választások
18
Erdélyi Társadalom – 13. évfolyam 2. szám • Összpont: ifjúság tanulmány született (ld. Kiss et al. 2000, Péter 2002b, továbbá Péter 2000, 2002a, Gál-Borus 2002, Sólyom 2002a, 2002b, Péter–Pásztor 2003, Pásztor 2003).18 Végül, ezen a ponton említendő a magyarországi finanszírozással megvalósított, a nagymintás MOZAIK2001 – Az erdélyi magyar fiatalok társadalmi helyzete címet viselő vizsgálat, amely meglátásunk szerint (első) mérföldkőnek számít a romániai magyar survey jellegű ifjúságkutatás vonatkozásában, ugyanis az egész Kárpát-medencében élő magyar fiatalokra vonatkozó nagymintás kutatás az Erdélyben (Partiumban, Belső Erdélyben, Székelyföldön) élő 15–29 éves fiatalokat reprezentatív mintán vizsgálta. A kutatás tárgyideje 2001-től 2004-ig terjedt, és tematikailag széles spektrumon vizsgálta a romániai magyar fiatalokat (oktatás és képzés, életkörülmények: gazdasági aktivitás, lakáskörülmények, anyagi helyzet, életmód: dohányzás, alkoholfogyasztás, drogfogyasztás, sportolási szokások, kulturális fogyasztás és médiafogyasztási szokások, vallásosság, társadalmi közérzet és jövőkép, migrációs szándék, értékrend, identitás), illetve, néhány esetben kontroll mintán vizsgálta az egyes országokon belüli, többségi nemzethez tartozó fiatalok jellemzőit (ld. Szabó et al. 2002, illetve Csata–Magyari–Veres 2002, Bálint–Demeter 2002, továbbá Veres–Magyari–Csata 2002). A kutatásra alapozva számos elemzés és másodelemzés született (ld. Gábor 2004, 2005, Ercsei- Geambaşu 2004, Bálint D. 2004, Veres 2005, Gábor–Veres 2005, Ercsei 2006).
b) A MOZAIK2001 kutatástól a 2008-as összehasonlító adatfelvételig 2001 utáni időszakban szintén a politikai kultúra és szocializáció témájában került sor több további, alapvetően a Sólyom Andrea nevéhez fűződő kutatásra, egyrészt a 2002-es Egyetemi hallgatók „Demokrácia?!” vizsgálata19 című felmérésre), másrészt az udvarhelyi középiskolások körében végzett 2004-es lokális kutatására, mely kérdésfelvetését tekintve az előbbi egyetemi hallgatókat vizsgáló kutatással rokonítható 20 Mindkét vizsgálat a fiatalok politikához való viszonyát vizsgálta. A kutatások tárgyát a diákok társadalmi és politikai szférához való viszonyának feltérképezése, ezen belül a szervezeti élethez való viszony, a fiatalok nemzedéki és civil szerveződése, a társadalmi makro-intézményekhez való viszony, a politikai és állampolgári kul
2000. november / Civil Kurázsi III. Egyetemisták és politikai értékek 2001. november. (A negyedik adatfelvétel, a Civil Kurázsi IV. a kolozsvári lakosságot célozta meg.) A vizsgált fő tematikák: civil társadalommal szembeni attitűdök (szervezeti tagság, aktivitás, elvárás-rendszerek); politikai kultúra (politikummal szembeni attitűdök, aktivitási szintek, politikai ismeretszintek, ideológiai irányultság); választói magatartások; médiafogyasztási minták; a mássággal szembeni attitűdök (kisebbségi csoportokkal, társadalmi nemekkel); a státustörvénnyel szembeni magatartások (vélemények, elvárások, jövőkép). 18 A témához kapcsolódóan ld. még Geambașu és Pásztor (2002) kolozsvári középiskolai hallgatók körében végzett kutatását. 19 Az adatfelvétel 802 fős hallgatói mintán készült, amelyből 446 magyar tagozatra járó és 356 román tagozatra járó diákkal készült kérdőíves interjú. A vizsgálat a Civil Kurázsi I. kutatás tapasztalataira is épített: megismételték az előző adatfelvétel egyes kérdéseit. 20 Az adatfelvételt 2004 május–júniusában a székelyudvarhelyi nappali tagozatos végzős középiskolások körében végezték a város hét középiskolájában, 373 fős mintán.
19
Erdélyi magyar fiatalokkal kapcsolatos kutatások térben és időben: egy áttekintés túra vizsgálata képezte. (ld. Kiss 2002b, Sólyom 2007a, 2009a, 2009b, 2010a, 2011a, 2011b, 2013)21. Végül, szintén a politikai kultúra vizsgálatához kapcsolódik a 2001-es Tusványos 2001 adatfelvétel, amely a tusnádfürdői szabadegyetem résztvevőinek politikai kultúráját, értékrendjét, attitűdjét vizsgálta egy 300 fős mintán (ld. Ercsei–Kriza–Papp Z. 2002, Ercsei–Geambaşu 2004, Balla 2006). 2001–2007 viszonylatában egy két szakaszból álló szubkultúra-kutatásról tehetünk említést. 2001–2002-ben az OTKA elődintézménye, az OKTK programja keretében végezték a Szapu Magda által koordinált kvalitatív interjús kutatást, amelyben a két magyarországi helyszín (Pápa és Tatabánya) mellett két erdélyi városban (Udvarhelyen és Csíkszeredában) is történt adatgyűjtés (ld. Szapu 2004, illetve Sólyom 2003, 2004, 2005 és Ferencz 2004). E tekintetben nagyon értékes, egyedi kutatásról van szó, amelynek esettanulmányai egyedülálló részletességgel és mélységgel vizsgálják és tárják fel (leíró módon és igencsak szemléletesen) a helyszínek zene mentén szerveződő csoportkultúráit. A két szerző kutatása második szakaszának eredményeit (Sólyom 2007b22, Ferencz 2007) 2007-ben a BBTE Néprajz és Antropológia Tanszék, illetve a Kriza János Néprajzi Társaság gondozásában megjelent kötet adta közre (Jakab–Keszeg 2007), amely további, a (nem feltétlenül csak magyar) kolozsvári ifjúsági-szubkulturális színtérrel kapcsolatos esettanulmányokat is publikált (ld. Patakfalvi Czirják 2007, Jakab 2007).23 Itt említenénk meg Gergely Orsolyának kolozsvári egyetemi hallgatók körében végzett egyéni kutatásait is, amelyek a hallgatók életmódját, lakáskultúráját vizsgálták (Gergely 2004, 2005a, 2005b, illetve 2009). 2004–2005-ben három, migrációval kapcsolatos anyaggal is találkozhatunk, egyrészt a kolozsvári, másrészt a csíkszeredai műhely kapcsán. Horváth (2004) az erdélyi magyar fiatalok Magyarországra irányuló egyetemi szintű tanulási migrációját vizsgálja 1990–2000 viszonylatában, hangsúlyt helyezve a migráció történeti kontextusára (statisztikai adatokat is használva) és dinamikájára24. Mohácsek (2005) interjús kutatásban vizsgálja a képzett fiatalok magyaroszági munkavállalását, a migráció mögött meghúzódó motivációkat, a fiatalok (munkaerőpiaci és hétköznapi életben való) érvényesülését, valamint jövőterveiket. Bálint (2004) a MOZAIK2001 adatai alapján vizsgálja a székelyföldi fiatalok körében a migrációs folyamatokat és aspirációkat. Ugyancsak 2004–2005-höz kapcsolódik három, az oktatáskutatás-ifjúságkutatás mezsgyéjén elhelyezhető kutatás. Az egyik a KAM által végzett 2004-es, amely a Hargita megyei nyolcadikos tanulók jövőterveit vizsgálja a továbbtanulás és pályaválasztás terén (ld. Biró A. 2005, Bálint–Miklós 2005, Miklós 2005). A másik kettő pedig a kétezres évek derekán működő Határon Túli Oktatás Fejlesztéséért Programiroda (HTOF) égisze alatt kivitelezett, erdélyi vonat
21 A témához kapcsolódóan ld. még: Sólyom 2012-es írását (Sólyom 2012). 22 vö. Sólyom 2009c 23 A témához kapcsolódóan megemlíthető továbbá a Patakfalvi Czirják által végzett kutatás második fázisának tapasztalatait összegző 2011-es vizsgálat, amely a kolozsvári elektronikus zenei színtér időbeni változását vizsgálja: a szubkulturális jellegtől a piaci elvek mentén szerveződő szcénává való átalakulás folyamatát (Patakfalvi Czirják 2011). 24 Ehhez kapcsolódóan ld. még Szentannai (2011) írását, illetve a Szarka–Kötél (2008) által szerkesztett kiadványt.
20
Erdélyi Társadalom – 13. évfolyam 2. szám • Összpont: ifjúság kozással bíró két kutatás. Az első az OTKA által támogatott, Minőségkoncepciók a romániai magyar középfokú oktatásban – 2005 címet viselő kutatás, amely az érettségi előtt álló erdélyi magyar tanulók szabadidő-felhasználását és ifjúsági kultúráját vizsgálta közel 2000 fős reprezentatív mintán (ld. Papp Z. 2005). A második a Határon túli hallgatók magyarországi tanulmányai címet viseli és HTOF-MÁSZ (Márton Áron Szakkollégium) együttműködésben valósult meg 2004-ben. Ennek célja a magyarországi felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók motivációinak, értékrendjének, kapcsolatrendszerének, társadalmi beágyazottságának és hazatérési szándékainak megismerése volt (ld. Erdei 2005). 2005 továbbá egy többéves kutatássorozat kezdőéve, a Max Weber TKA és a BBTE együttműködésében szervezett Félsziget Fesztivál kutatásoké. Ez részben a Sziget-kutatások adaptációjaként, a 2005-ös első adatfelvételt követően, kilenc alkalommal vizsgálta a marosvásárhelyi Félsziget fesztivál résztvevőinek jellemzőit, elsősorban a résztvevők társadalmi hátterét, szabadidős és kulturális fogyasztását, értékrendjét, jövőterveit, politikai attitűdjeit (ld. Ercsei–Veres 2005, Ercsei 2006, Kiss–Plugor–Szabó 2006, Veres 2006, Balla 2006, Ercsei 2007, Veres 2007, Ercsei 2009, Bartis 2009, Ercsei-Kiss-Szabó 2010, 2011, Ercsei et al. 2013)25. 2006/2007-re tehető a KAM-Intézet égisze alatt végzett migrációs kutatás (ld. Bodó 2008a, Bodó 2008b), amely kifejezetten a (székelyföldi) fiatalok Magyarországra történő munkamigrációjával foglalkozott, interjúk, esettanulmányok keretében, illetve további kisebb lokális vizsgálatok adatgyűjtésére is támaszkodott (ld. Sárosi 2005, Ferencz 2007, Vén 2007, Vass 2008). Végül, újabb mérföldkőnek számít az időközben létrejött kolozsvári Kisebbségkutató Intézet, a Max Weber TK-val, a BBTE Szociológia Tanszék együttműködésében megvalósított Erdélyi Magyar Fiatalok 2008 (Ifi2008) kutatás. Ennek célja a különböző etnikumú fiatalok társadalmi pozíciójának azonosítása, az értékek, gyakorlatok és attitűdök révén megnyilvánuló etnicitás mint kulturális habitus leírása, a különböző etnikumú egyének strukturális pozíciója közötti viszonyok, illetve a kulturális habitus vonatkozásában a kisebbség és többség közötti hasonlóságok és különbözőségek dokumentálása.26 (ld. Kiss–Barna–Sólyom 2008, illetve Kiss–Barna 2011). A korábban már említett, 2007-től kiépülő országos kutatói hálózaton belüli együttműködés eredményeként, harmonizálták az ANSIT által végzett adatfelvételkor alkalmazott kérdőívet, így a kutatás összehasonlítási lehetőséget biztosított a romániai fiatalok és az erdélyi magyar fiatalok mintái között.
c) A 2008 utáni időszak Továbblépve egy másik témához, itt tennénk említést a kolozsvári Sapientia EMTE-n folyó (erdélyi magyar és román) fiatalok médiahasználatával foglalkozó kutatásokról. Egyik első ku
25 A kutatássorozatban rendszerint két kérdőívet alkalmaztak: egy rövidebb, a kérdezettek demográfiai adataira rákérdezőt (kontaktálási lap), amely a kérdezettek demográfiai eloszlását volt hivatott ellenőrizni, illetve egy hosszabb, omnibusz jellegű tematikus kérdőívet. A kontaktálási lap minta-elemszámai hozzávetőleg 1000–3000 fő közötti volt, a tematikus kérdőív minta-elemszáma pedig hozzávetőleg 650–950 fős intervallumon belül mozgott. 26 Az adatfelvétel és a kiadványszerkesztés a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézetben történt, a feldolgozás a BBTE – Max Weber TKA és bukaresti ifjúságkutató műhelyekkel együttműködésben történt, más erdélyi ifjúságkutatók bevonásával.
21
Erdélyi magyar fiatalokkal kapcsolatos kutatások térben és időben: egy áttekintés tatás keretében – 2007-ben – került sor a Maros megyei 15–18 éves középiskolai diákok körében végzett empirikus felmérésre (N=1042), amely az internethez való hozzáférés mértékét, illetve a használat sajátosságait vizsgálta (ld. Tőkés 2010a, 2010b, 2010c, továbbá uő. 2013). Egy másik, 2009-es kutatás (Adatok erdélyi magyar fiatalok digitális műveltségéről – 2009), Erdély három megyéjének (Brassó, Kolozs, Maros) tíz iskolájában, a 10–19 éves tanulók körében vizsgálta a digitális írástudást, digitális műveltséget27. A kutatás célzottan a számítógépes és online tevékenység gyakoriságát és helyszínét, a hozzáértés szubjektív szintjének megítélését mérte. (ld. Tőkés 2011). Mindemellett, 2011 óta folyamatban van egy nagyobb lélegzetvételű, összetett, Gyerekek és fiatalok médiahasználata címet viselő kutatás a KAM-Intézet, illetve a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat együttműködésében, amelynek keretében négy tanulmánykötetnyi anyag született. A kutatás alapvetően a médiahasználati szokásokat tárja fel, rávilágít a média (elsősorban az internet) különböző funkcióira, mérlegelve azt, hogy mennyire jelent veszélyt a fiatalokra. (ld. Bodó 2012, Gergely 2012, Biró A. – Gergely 2013, Biró A. – Bodó 2013, AUS 2014). 2011-ben kísérlet történt a MOZAIK2001 kutatás megismétlésére (ezúttal a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet – NCSSZI szervezésében). A MOZAIK2011 – Magyar fiatalok a Kárpát-medencében kutatás a tervek szerint két fázisban valósult volna meg. Az első szakaszt egy kvalitatív fókuszcsoport-sorozat jelentette, a második szakaszt pedig a 2001-es kutatáshoz hasonló adatfelvétel. Különböző, főként finanszírozási okoknál fogva, csak az első valósult meg: fókuszcsoportos interjúk készültek a Kárpát-medencében élő magyar fiatalok körében, ezen belül pedig a romániai magyar fiatalok körében is (Csíkszeredában, Sepsiszentgyörgyön, Marosvásárhelyen, Kolozsváron, Máramarosszigeten, Nagyváradon és Csángóföldön). A kutatás a nemzeti identitás, állampolgári indentitás, család (házasság, gyermekvállalás, vegyes házasságok), oktatás, kultúra, nyelvhasználat, munkavégzés, munakerőpiaci esélyek kérdéskörökkel foglalkozott (ld. Szabó–Bauer–Pillók 2013, illetve Székely 2013, Dániel 2013). Bár a MOZAIK2011 adatfelvételre nem kerülhetett sor, megvalósulni látszik egy másik, az NSKI által koordinált 2014-es Külhoni magyar ifjúságkutatás című vizsgálat. A kutatás célja deklaráltan a stratégiaalkotás: az empirikus anyag a stratégiai javaslatcsomag elkészítéséhez hivatott alapul szolgálni, ezt a külhoni fiatalokkal is foglalkozó intézmények az elkészítendő Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2014–2015 cselekvési tervéhez fel tudják használni. A kutatás kvalitatív (civil szervezeti vezetők körében végzett fókuszcsoportos és interjús), valamint kvantitatív (a különböző szervezetek vezetői és tagsága körében alkalmazott online survey) technikával dolgozott. A kutatás három tematikára fókuszált: az ifjúsági önszerveződésekre, a nemzetiségi intézményi és intézményen kívüli oktatásra, valamint a munkaerőpiaci lehetőségekre. A korábbiak során még nem említett nagyváradi műhely eredményének az ottani két felsőoktatási intézmény Románia EU-csatlakozását követően létrejött határ menti regionális együttműködés28 keretében (a Debreceni Egyetemmel partnerségben) végzett 2010 utáni kutatásokat
27 N = 852 fős minta, a 10–19 éves tanulók körében (a 3–4., a 7–8., a 11–12. éfvolyamos tanulók bevonásával). 28 Magyarország–Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program (HU-RO) / Hungary-Romania Cross-Border Co-operation Programme (HU-RO)
22
Erdélyi Társadalom – 13. évfolyam 2. szám • Összpont: ifjúság tekinthetjük. Az együttműködés eredményeként négy tanulmánykötet látott napvilágot, amelyek közül három a felsőoktatás szerepével, missziójával, régión belüli-régiók közötti kohéziós erejével foglalkozik (ld. Pusztai–Hatos 2012; Kozma–Bernáth 2012; Pusztai–Hatos–Ceglédi 2012), egy pedig a hallgatók körében végzett kutatások eredményeinek ad teret (Györgyi–Nagy 2013). A vizsgálatok azonban jobbára az oktatáskutatás területén mozognak, és nem minden alkalommal tesznek különbséget a különböző etnikumok szerint, így az amúgy nyilvánvalóan értékes eredményeket felvonultató kutatást a magyar fiatalok szempontjából kevéssé tartjuk relevánsnak. Itt tennénk említést az Ifi2008 újabb, Ifi2013 név alatt (is) futó 2013-ban végzett második hullámáról, amely ezúttal a Kós Károly Akadémia Alapítvány és a brüsszeli székhelyű Európai Tanulmányok Központja29 felkérésére készült. Mivel a kutatás az összehasonlítás igényével lép fel, ennek témái egybevágnak a 2008-as kutatás témáival (ld. Kiss–Barna 2013).
További kutatások, kutatási területek
Végül meg szeretnénk említeni további két területet, amely a romániai magyar ifjúságkutatást tekintve szintén releváns: egyrészt a fiatalok önszerveződését, másrészt pedig a lokális térségi kérdéseket vizsgáló kutatásokat, beleértve a különböző szubkultúrákkal foglalkozó kutatásokat.
a) Az ifjúsági civil szférával kapcsolatos vizsgálatok és elemzések Ezen a területen egyrészt képet kapunk magukról a civil szervezetekről és a civil szféra szerveződéséről (Magyari 2000, Barna 2004, Toró–Székely 2012), másrészt a fiatalok civil szerveződésekhez való viszonyáról (Péter 2000), a szervezetekben ellátott tevékenységéről (Kósa 2004). Magyari (2000) a civil szervezetek és a szakértők között fennálló kapcsolatok típusait vizsgálja. Fő kérdése, hogy az ifjúsági civil szervezetek, illetve a szakértők között milyen kapcsolatok áll(hat)nak fenn. Péter, a már említett I. Civil Kurázsi vizsgálat adatai alapján, a hallgatók civil szférához való viszonyulását és magatartását, a szervezettel szemben megfogalmazott elvárásokat vizsgálja a Kolozsvári Magyar Diákszövetség példáján (Péter 2000). Kósa (2004, vö. Kósa 1999) a romániai magyar ifjúsági szféra történetét tekinti át a szervezetek elitképző funkciójának vizsgálata céljából: rámutat arra, hogy az 1989-et követően ifjúsági mozgalomként, illetve tömegszervezetként létrejövő, később professzionalizálódó ifjúsági szervezetekben a vezetői pozíciót vállalók – a szervezeti tevékenységük révén – hogyan szocializálódnak a politika színterén és miként válnak közéleti-politikai szerepvállalókká. A bemutatott ifjúsági civil szféra tehát a társadalmi és politikai szocializációs folyamat részeként fogható fel, amely egyszerre kínálja fel a lehetőséget és a felelősséget a fiataloknak a társadalmi részvételre, lehetővé téve érdekeik felismerését és érvényesítését. Barna (2004) az Erdélyben működő magyar ifjúsági szféra szervezetszociológiai elemzésére vállalkozott, az ifjúsági szervezetek körében 2003 decembere – 2004 januárja között végzett adatgyűjtés, illetve a felmérés eredményeként létrehozott Erdélyi Ifjúsági Szféra (EISZF) elneve
29 Center for European Studies – CES
23
Erdélyi magyar fiatalokkal kapcsolatos kutatások térben és időben: egy áttekintés zésű adatbázis alapján. A szerző vizsgálta a szervezetek területi-földrajzi eloszlását, továbbá típusait, jövedelmeit, szervezeti kapcsolathálóját, valamint a szféra dinamikáját. Végül, 2012-ben készült el az Erdélyi Ifjúsági Jelentés (ld. Toró–Székely 2012), amely az erdélyi magyar civil szervezetekről 2011 szeptembere és 2012 februárja között készült online kérdőíves adatfelvétel eredményeit foglalja össze. A kutatás célja az erdélyi ifjúsági szféra működésének feltárása, legfontosabb problémáinak és igényeinek bemutatása volt. A jelentés foglalkozott a szervezetek jellemzőivel, a támogató szervezetekkel fennálló kapcsolataikkal, a pénzügyi gazdálkodásával, a célcsoport mobilizációjával és az önkéntesség kérdésköreivel.
b) Lokális, térségi vizsgálatok Lokális vizsgálatok közé tartoznak a Sapientia EMTE Csíkszeredában működő Társadalomtudományi Tanszékén tanuló hallgatók által végzett helyi-térségi kutatások, esettanulmányok, vizsgálatok számos témakörben: migráció, munkavállalás, pályaválasztás, értékrend, jövőtervek, család és párválasztás, stb., amelyekről Gergely Orsolya készített összegzést (ld. Gergely 2009, 2011a, valamint ld. a publikált írásokat tartalmazó köteteket Biró A. 2006, Bodó 2007, 2008c, Gergely 2011b). Szintén a lokális vizsgálatok sorát gazdagítja egy 2010-ben székelyudvarhelyi középiskolások körében végzett kérdőíves felmérés, értékorientációk, továbbtanulás és társadalmi távolság-percepciók témakörökben. Az adatfelvétel részét képezi egy nagyobb, több moldvai városban lebonyolított kutatásnak. A mintába 334 diák került három székelyudvarhelyi iskolából (ld. Sólyom 2010, illetve 2013b). Másik kutatás egy sepsiszentgyörgyi iskola 5–12. osztályos tanulóinak környezettudatosságát, médiahasználatát, értékorientációit, illetve a társadalmi távolság-percepcióit vizsgálja 761 fős mintán (ld. Bakó et al. 2012).
Összegzés
Írásunkban a romániai magyar fiatalokkal foglalkozó empirikus vizsgálatok áttekintésére vállalkoztunk, egy 70 kutatást összegyűjtő adatbázis alapján. A romániai ifjúságkutatási szféra rövid áttekintését, illetve a romániai, erdélyi magyar fiatalokkal kapcsolatos kutatásokat végző műhelyek és intézményeinek rövid ismertetését követően, megvizsgáltuk a kutatások tematikai és módszertani megoszlását, majd idővonal szerint sorra vettük az egyes empirikus kutatásokat, illetve a kutatások alapján készült anyagok által vizsgált témákat, kérdésköröket. Rámutattunk a romániai ifjúságkutatás, illetve a romániai magyar fiatalokat vizsgáló mezőny közötti együttműködés alacsony szintjére, szemben az erdélyi magyar ifjúságkutató műhelyek és a magyarországi intézmények közötti együttműködések volumenével. Az erdélyi ifjúságkutatási színtéren 3–4 központ hozzávetőleg 15 intézménye körül szerveződnek a kutatások. Ezek esetében sem beszélhetünk kifejezetten hálózatokról: nagyobb gyakorisággal egy központon, esetleg régión belüli együttműködések fordulnak elő. A kutatások tematikáját tekintve, az erdélyi magyar ifjúságkutatás palettája meglehetősen sokszínű, változatos. Erre utal a feltárt 12 fő tematika és a mintegy 150 altéma. Az alkalmazott módszertan szempontjából, a kutatások összességét tekintve inkább kvantitatív vizsgálatokról
24
Erdélyi Társadalom – 13. évfolyam 2. szám • Összpont: ifjúság beszélhetünk: a 12 témakörből három olyan témakört figyeltünk meg, amelyek esetén nem a kvantitatív módszertan alkalmazása képviseli a nagyobb arányt. Az idővonal mentén három szakaszba soroltuk a látókörünkbe került empirikus kutatásokat. Láthattuk, hogy a kezdeti kutatások 1994–1995-re tehetők, és az erdélyi magyar fiatalok önszerveződésével foglalkoztak. Ekkor került sor az első nagyobb adatfelvételre is. Ezt követően, a kilencvenes években viszonylag kevés kutatásról tehettünk említést: ekkor került sor az első hallgatói/tanulói adatfelvételekre. A vizsgált periódus leggazdagabb, legintenzívebb időszaka a 2001–2009 közötti volt. Ekkor végezték az első nagymintás MOZAIK2001 kutatást, továbbá a Civil Kurázsi adatfelvételeket, ekkor vette kezdetét a Félsziget-kutatássorozat és készült el az Ifi2008 kutatás. Mindezek mellett, számos egyéb kutatás, esettanulmány készült, pl. munkaerőpiaci érvényesüléssel, fiatalok migrációjával, politikai kultúrájával kapcsolatban. A kutatások sajátos szegmensét jelntik a szubkultúra-kutatások, amelyekre kevés példa mutatható fel. 2009-et követően kevesebb empirikus kutatás lelhető fel, kiemelendő azonban egyes kutatások folytatása (pl. MOZAIK2011, Ifi2013). Fontos területnek mutatkozik továbbá a digitális írástudás és IKT-használat módja, annak előnyei és kockázatai (főként a tizenéves tanulók körében). Végül a kutatások sorában fontos szerephez jutnak az ifjúsági szerveződések, az ifjúsági civil szféra kapcsán végzett felmérések és elemzések, amelyek a szféra egy sajátos dimenzióját vizsgálják. Ugyanígy értékes vizsgálatok az elsősoban Székelyföldön, főleg Hargita megyében végzett lokális-térségi kutatások, amelyek mozaikdarabokként járulnak hozzá az összkép kialakításához. Kétségtelen, hogy a felsoroltakon kívül léteznek további kutatások is, amelyekre ezúttal nem sikerült rálátást nyernünk. Úgy gondoljuk azonban, hogy a szakirodalmi anyagok alapján fellelt kutatások meglehetősen jó megközelítését adják az erdélyi magyar ifjúságkutatás közel 25 évének, amely megfelelő alapot jelent a kutatás következő szakaszának megvalósításához, éspedig a fiatalokkal kapcsolatos fő jellemzők, trendek, kutatási eredmények alapján történő körvonalazásához.
Felhasznált irodalom
2014 Acta Universitatis Sapientia – Comunicatio – No. 1. BAKÓ Rozália Klára – NISTOR Laura –SÓLYOM Andrea – TELEGDY Balázs 2012 Környezettudatosság, médiahasználat, jövőstratégiák. Gyorsjelentés. Reconect Working Papers 1. [online: https://reconect2009.files.wordpress.com/2013/01/mikes-gyorsjelentes2012junius15.pdf, letöltés időpontja: 2014. 11. 01.] BALI János 2014 Külhoni Magyar Ifjúságkutatás – 2014 (Alapvetés) In: BALI János et al. Külhoni Magyar Ifjúságkutatás – 2014. Metszetek. Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Budapest, 9–13. BALLA Réka 2006 Politikai attitűdök a Félsziget fesztivál résztvevői körében. WEB 14–15. sz. 73–78. BARNA Gergely 2004 Erdélyi magyar ifjúsági szervezetek szervezetszociológiai elemzése. Erdélyi Társadalom 2. évf. 2. sz. 85–112.
25
Erdélyi magyar fiatalokkal kapcsolatos kutatások térben és időben: egy áttekintés
BARNA Gergely – KISS Tamás 2013 Erdélyi magyar fiatalok 2013. (Kutatásjelentés) / Hungarian Youth in Transylvania 2013. (Research Report). Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár. BARTIS Katalin 2009 Értékpreferenciák a fesztiválozó fiatalok körében. In JANCSÁK Csaba (szerk.): Pillanatfelvételek a kárpát-medencei ifjúságról. Belvedere Kiadó, Szeged, 196–234. BÁLINT Blanka – DEMETER Gyöngyvér 2002 MOZAIK2001© Gyorsjelentés – Székelyföld. In: SZABÓ Andrea – BAUER Béla – LAKI László – NEMESKÉRI István (szerk.): MOZAIK2001 Gyorsjelentés – Magyar fiatalok a Kárpát-medencében. Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, Budapest, 189–238. BÁLINT Blanka – MIKLÓS István 2005 Továbbtanulás – család – térségi társadalom. Kérdőíves vizsgálat Hargita megye nyolcadik osztályos tanulói körében. In: TÚROS Endre (szerk.): Igény a tanulásra? TÉRSÉG Könyvek. KAM-Regionális és Antropológiai Kutatások Központja – Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 29–60. BÁLINT D. Gyöngyvér 2004 Migrációs folyamatok és aspirációk a székelyföldi fiatalok körében. In: BODÓ Julianna (szerk.): Székelyföldi mozaik. Térségi szociológiai tanulmányok. Csíkszereda: KAMRegionális és Antropológiai Kutatások Központja – Pro Print Könyvkiadó, 77–96. BIRÓ A. Zoltán 1995 Generációs kapcsolatok székelyföldi közösségekben. Educatio 2. sz. 235–245. 2005 Meddig tanulunk? A tanulási életpálya alultervezése Hargita megyei nyolcadik osztályosok körében. In: TÚROS Endre (szerk.): Igény a tanulásra? TÉRSÉG Könyvek. KAMRegionális és Antropológiai Kutatások Központja – Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 11–28. BIRÓ A. Zoltán (szerk.) 2006 Állapotok és változások. Szociológiai elemzések. TÉT Könyvek (Térség – Érték – Társadalom) I. Alutus Kiadó, Csíkszereda. BIRÓ A. Zoltán – BODÓ Julianna 2013 Internethasználat vidéki térségben. A média hatása a gyermekekre és fiatalokra. Státus Kiadó, Csíkszereda. BIRÓ A. Zoltán – GAGYI József – TÚROS Endre 1995 „Átmeneti” ifjúsági társadalom. In: TÚROS Endre (szerk.): Változásban? Elemzések a romániai magyar társadalomról. KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja – Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 135–152. BIRÓ A. Zoltán – GERGELY Orsolya (szerk.) 2013 Ártalmas vagy hasznos internet? A média hatása a gyermekekre és fiatalokra. Státus Kiadó, Csíkszereda. BODÓ Julianna (szerk.) 2007 Vidék és fejlesztés. Szociológiai és antropológiai elemzések. Térség – érték – társadalom II. Alutus Kiadó, Csíkszereda. BODÓ Julianna 2008a A székelyföldi fiatal korosztály munkamigrációja. Térség 2. sz. 32–54.
26
Erdélyi Társadalom – 13. évfolyam 2. szám • Összpont: ifjúság
BODÓ Julianna 2008b Itthon vagy külföldön. A székelyföldi fiatal korosztály munkamigrációja. Diskurzusok és életutak a migráció tükrében. Scientia Humana, Budapest, 85–160. BODÓ Julianna (szerk.) 2008c Változó térség. Szociológiai és antropológiai elemzések. Alutus Kiadó, Csíkszereda. 2012 Esély vagy veszély? A média hatása a gyermekekre és fiatalokra. Státus Kiadó, Csíkszereda. CSATA Zsombor – MAGYARI Tivadar – VERES Valér 2002 MOZAIK2001© Gyorsjelentés – Belső-Erdély. In: SZABÓ Andrea – BAUER Béla – LAKI László – NEMESKÉRI István (szerk.): MOZAIK2001. Gyorsjelentés. Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, Budapest, 137–188. ifj. CSEKE Péter 1998 Székelyudvarhelyi fiatalok – korszakváltás küszöbén. Korunk 9. évf. 6. sz. 37–45. DÁNIEL Botond 2013 Erdélyi magyar fiatalok jövőterveinek, munkaerőpiaci helyzetének, etnikai fogyasztásának vizsgálata. In: SZABÓ András – BAUER Béla – PILLÓK Péter (szerk.): MOZAIK2011. Magyar fiatalok a Kárpát-medencében. NCSSZI – Belvedere Kiadó, Budapest – Szeged, 169–198. ERCSEI Kálmán 2006 Félsziget fesztivál ifjúsága: fesztiválok ifjúsága? Az iskolázottság és továbbtanulás összhasonlító vizsgálata az ifjúsági korszakváltás kontextusában. WEB 14/15. sz. 47–62. 2007 Schimbări legate de autonomia tinerilor: de la tinereţea de tranziţie la tinereţea de educaţie şi loisir. In: MITULESCU, Sorin (coord.): Studii în domeniul tineretului. Ed. Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, 8–31. 2009 Az ifjúsági korszakváltás szabadidős szcenáriója Romániában. Megállapítások és tézisek a Félsziget-fesztivál fiataljai kapcsán. In: JANCSÁK Csaba (szerk.): Fiatalok a Kárpátmedencében. Mozaikok az ifjúság világáról. Belvedere Kiadó, Szeged, 206–214. ERCSEI Kálmán – KISS Zita – SZABÓ Júlia 2010 Consum în timpul liber, autonomie și planuri de viitor. Revista Română de Pedagogie. nr .58 (4) 73–92. ERCSEI Kálmán – GEAMBAŞU Réka 2004 A „tusványosi táborlakók” ifjúsági státuszának és politikai beállítottságának vizsgálata. Erdélyi Társadalom 2. évf. 2. sz 113–133. ERCSEI Kálmán – KISS Zita – SZABÓ Júlia 2011 Fiatalok szabadidős fogyasztása, önállósodása és jövőképe a marosvásárhelyi Félszigetvizsgálatok alapján. In: KISS Tamás – BARNA Gergely (szerk.): Erdélyi magyar fiatalok. Összehasonlító elemzés. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet – Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 233–260. ERCSEI Kálmán – KISS Zita – PLUGOR Réka – SZABÓ Júlia – VERES Valér 2013 Obiceiuri de petrecere ale timplului liber ale tinerilor participanți la Festivalul „Peninsula” din Târgu Mureș. In: LUCA, Sabina (coord.): Tânăr în România. Noi valori, noi identități. Institutul European, Iași, 195–248.
27
Erdélyi magyar fiatalokkal kapcsolatos kutatások térben és időben: egy áttekintés
ERCSEI Kálmán – KRIZA Borbála – PAPP Z. Attila 2002 Számokba fojtva: „Tusványos”. In: BODÓ Barna [szerk]: Erdélyi Magyar Évkönyv 2002. Polis Könyvkiadó, Temesvár – Kolozsvár, 88–96. ERCSEI Kálmán – VERES Valér 2005 Félsziget fesztivál – Marosvásárhely – 2005. Korunk 11 sz. 103–109. ERDEI Itala 2005 Hallgatói mobilitás a Kárpát-medencében. In: GÁBOR Kálmán – VERES Valér (szerk.): A perifériáról a centrumba. Az erdélyi fiatalok helyzetképe az ezredfordulón. Belvedere Kiadó –Max Weber Tk Alapítvány, Szeged–Kolozsvár, 108–132. FERENCZ Angéla 2004 Csíkszeredai fiatalok életmódja és kultúrája. In: SZAPU Magda (szerk.): Ifjúsági „szubkultúrák” Magyarországon és Erdélyben. MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest, 155–187. 2007 A város és a fiatalok. Csíkszeredai fiatalok térhasználata. In: JAKAB Albert Zsolt – KESZEG Vilmos (szerk.): Csoportok és kultúrák. Tanulmányok szubkultúrákról (Kriza Könyvek, 29). BBTE-Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék – Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 133–160. FERENCZ Éva 2007 Pályaválasztási aspirációk a székelyudvarhelyi fiatalok körében. In: BODÓ Julianna (szerk.): Vidék és fejlesztés – Szociológiai és antropológiai elemzések – Térség – érték – társadalom II. Alutus Kiadó, Csíkszereda. GÁBOR Kálmán 1993 Az ifjúsági kultúra és a fiatalok társadalmi orientációs mintái. In: GÁBOR Kálmán (szerk.): Civilizációs korszakváltás és ifjúság. Miniszterelnöki Hivatal – Ifjúsági Koordinációs Titkárság, Szeged, 173–203. GÁBOR Kálmán 2004 MOZAIK 2001 – A perifériáról a centrumba. Tézisek a határon túli magyar fiatalok helyzetének értelmezéséhez. Erdélyi Társadalom 2. évf. 2. sz. 9–24. 2005 A perifériáról a centrumba. Hipotézisek a határon túli magyar fiatalok helyzetének értelmezéséhez. Korunk XVI. évf. 11. sz. 20–31. GÁBOR Kálmán – VERES Valér (szerk.) 2005 A perifériáról a centrumba. Az erdélyi fiatalok helyzetképe az ezredfordulón. Belvedere Kiadó –Max Weber TK Alapítvány, Szeged – Kolozsvár. GÁL-BORUS László 2002 Kire szavaz(na) a kolozsvári magyar diák? WEB 10. sz. 35–38. GEAMBAȘU Réka – PÁSZTOR Gyöngyi 2002 A kolozsvári Báthory Líceum diákjainak politikai beállítottsága. WEB 10. sz., 27–34. 2003 A Babeș–Bolyai Tudományegyetem magyar hallgatóinak politikai beállítottsága és értékorientációja. In: BÁRDI Nándor – FEDINEC Csilla (szerk.): Etnopolitika – a közösségi-, magán-, és a nemzetközi érdekek viszonyrendszere Közép-Európában. Teleki László Alapítvány, Budapest, 237–250. GERGELY Orsolya 2004 Négy év, négy lakás. Korunk 10. sz. 111–116.
28
Erdélyi Társadalom – 13. évfolyam 2. szám • Összpont: ifjúság
GERGELY Orsolya 2005a „Lakásból otthont”. Kolozsvári diákok lakásmintái. WEB 13 (2) 179–191. 2005b „Diák-Lak” – Kolozsvári egyetemisták lakásmintái. In: CSOMÁN Gábor (szerk.): A XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekciójának díjazott dolgozatai. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest. [online: http://web.uni-corvinus. hu/otdk2005/download/21_1_gergely.pdf, letöltés ideje: 2014. 11. 10.] 2009 Fókuszban a fiatalok. Életmód, fogasztás, jövőstratégiák. Státus Kiadó, Csíkszereda. 2011a Ifjúságkutatás térségi léptékben. In: GERGELY Orsolya (szerk.): Fiatalok a térségben. Alutus Kiadó, Csíkszereda, 8–16. GERGELY Orsolya (szerk.) 2011b Fiatalok a térségben. Alutus Kiadó, Csíkszereda. 2013 A média hatása a gyerekekre és a fiatalokra. Státus Kiadó, Csíkszereda. GYÖRGYI Zoltán – NAGY Zoltán (eds.) 2013 Students in a Cross-Border Region: Higher Education for Regional Social Cohesion. University of Oradea Press, Oradea. HORVÁTH István 1994 A kapcsolat- és viszonyrendszer szempontjai a döntéshozatalban. Hitel. Erdélyi Szemle 5–6 sz. 82–95. 2004 Az erdélyi magyar fiatalok Magyarország irányú tanulási migrációja, 1990–2000. Erdélyi Társadalom 2. évf. 2. sz., 59–84. JAKAB Albert Zsolt 2007 Kolozsvár. A firkás város. A firkálás és terei Kolozsváron. In: JAKAB Albert Zsolt – KESZEG Vilmos (szerk.): Csoportok és kultúrák. Tanulmányok szubkultúrákról (Kriza Könyvek, 29). BBTE-Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék – Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 161–194. JAKAB Albert Zsolt – KESZEG Vilmos (szerk.) 2007 Csoportok és kultúrák. Tanulmányok szubkultúrákról (Kriza Könyvek, 29). BBTEMagyar Néprajz és Antropológia Tanszék – Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár. KÁNTOR Zoltán 1994 Új generáció? Vázlat a temesvári magyar diákság és diákélet önszerveződési kísérleteiről. Korunk 2. sz. 35–45. KISS Dénes – KISS Tamás – SÓLYOM Andrea– HERÉDI Zsolt – CSATA Zsombor – PLAINER Zsuzsa – PÉTER László 2000 Civil Kurázsi. A Babeş-Bolyain tanuló diákok politikai és állampolgári kultúrája. Max Weber Kollégium, Kolozsvár. KISS Tamás 2000 Az ifjúsági életszakasz jellemzői, ifjúsági értékek és orientációk négy erdélyi nagyváros középiskolásainál. In SOMAI József (szerk.): II. Civil Fórum. Alapítvány az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért, Kolozsvár, 99–107. 2001a Értékek és habitusok az erdélyi középiskolások jövőstratégiáiban. Educatio 4. sz. 730–738. 2001b Erdélyi középiskolások politikai prediszpozíciói, Köz-Politika 3 sz., 5.
29
Erdélyi magyar fiatalokkal kapcsolatos kutatások térben és időben: egy áttekintés 2002a A politikai szocializáció strukturális szempontjai az erdélyi középiskolások vizsgálatában. In: VERES Valér (szerk.): RODOSZ-tanulmányok. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 75–89. KISS Tamás 2002b Demokrácia?! A kolozsvári diákok politikai kultúrájának elemei. REGIO 13. évf. 4. sz. 264–295. KISS Tamás – BARNA Gergely (szerk.) 2011 Erdélyi magyar fiatalok. Összehasonlító elemzés. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet – Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár. KISS Tamás – BARNA Gergely – Sólyom Zsuzsa 2008 Erdélyi magyar fiatalok 2008. Közvélemény-kutatás az erdélyi magyar fiatalok társadalmi helyzetéről és elvárásairól. Összehasonlító elemzés. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár. KISS Tamás – SÓLYOM Andrea 2002 Regionális ellentétek és a központ hangjai. A romániai szociológia helyzete a kilencvenes években. In: KOVÁCS Éva (szerk.): Mi újság a kelet-közép-európai szociológiában? A lengyelországi, a magyarországi, a romániai, a szerbiai és a szlovákiai szociológia a kilencvenes években. Teleki László Alapítvány, Budapest, 118–159. KISS Zita – PLUGOR Réka – SZABÓ Júlia 2006 Értékrend és ifjúsági szabadidő-kultúra a Félszigeten. WEB 14/15. sz. 63–72. KISS Zita – TÓTH-BATIZÁN Emese 2014 Mozaikok az erdélyi ifjúságszociológiai kutatások eredményeiből (2000–2014). In: BALI János et al. Külhoni Magyar Ifjúságkutatás – 2014. Metszetek. Nemzeti Stratégiai Kutatóintézet, Budapest, 36–48. KOZMA Tamás – BERNÁTH Krisztina (eds.) 2012 Higher Education in the Romania-Hungary Cross-border Cooperation Area. Partium University Press & CHERD-Hungary, Oradea–Debrecen. KÓSA András László 1999 A Maros megyei ifjúság politikai szocializációja. A Maros megyei ifjúsági közélet alternatívái. Magyar Kisebbség V. évf. 2–3. (16–17.) sz. 432–447. 2004 „Timurok és Pál utcai fiúk”. A romániai magyar ifjúsági elit természetrajzának vázlatához. WEB 12. sz, 17–24. LŐRINCZ D. József 2002 A társadalomtudományok helyzete Romániában 1989 után. In: KOVÁCS Éva (szerk.): Mi újság a kelet-közép-európai szociológiában? A lengyelországi, a magyarországi, a romániai, a szerbiai és a szlovákiai szociológia a kilencvenes években. Teleki László Alapítvány, Budapest, 109–114. MAGYARI Tivadar 1994 Romániai Magyar fiatalok médiafogyasztási szokásai. Hitel. Erdélyi Szemle 5–6. sz. 73–81. 2000 Az ifjúsági szervezetek szakértőkkel való kapcsolata. In: SOMLAI József (szerk.): A civil szféra szerepe a közösségfejlesztésben. Alapítvány az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért, Kolozsvár, 107–109.
30
Erdélyi Társadalom – 13. évfolyam 2. szám • Összpont: ifjúság
MĂRGINEAN, Ioan (coord.) 1996 Tineretul deceniului unu. Provocările anilor 90. Editura Expert, Bucureşti. MIKLÓS István 2005 Kérdőíves vizsgálat Hargitai megyei nyolcadikos diákok körében. In: BODÓ Julianna et al.: ALMa. Acces to the Labour Market. Pro Print Könyvkiadó, Csíkszereda. MIKLÓS Katalin 1998 Tizennégy éves diákok jövőképe. Korunk 9. évf. 6. sz. 46–51. MITULESCU, Sorin (coord.) 2007 Studii în domeniul tineretului. Ed. Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti. MITULESCU, Sorin 2011 Az utóbbi évtizedek romániai ifjúságkutatásának vázlata. In: KISS Tamás – BARNA Gergő (szerk.): Erdélyi magyar fiatalok. Összehasonlító elemzés. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet – Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 29–36. MOHÁCSEK Magdolna 2005 A magasan képzett erdélyi fiatalok magyarországi munkavállalása. In: HORVÁTH István (szerk.) Erdély és Magyarország között migrációs folyamatok. Kolozsvár: Scientia Kiadó, 133–172. PATAKFALVI CZIRJÁK Ágnes 2007 Going Under: A kolozsvári drum and bass színtér bemutatása. In: JAKAB Albert Zsolt – KESZEG Vilmos (szerk.) Csoportok és kultúrák. Tanulmányok szubkultúrákról (Kriza Könyvek, 29). BBTE-Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék – Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 75–100. 2011 Sounds of Cluj. A kolozsvári elektronikus zenei szcéna tíz éve. In: KISS Tamás – BARNA Gergely (szerk.): Erdélyi magyar fiatalok. Összehasonlító elemzés. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet – Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 293–304. PAPP Z. Attila 2005 Időhasználat és iskolai teljesítmény a romániai magyar középiskolai kultúrában. In: Csata I. et al.: A perifériáról a centrumba. Az erdélyi fiatalok helyzetképe az ezredfordulón. Belvedere Kiadó –Max Weber TK Alapítvány, Szeged–Kolozsvár, 54–74. PÁSZTOR Gyöngyi 2002 A kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem diákjainak politikai kultúrája és adaptált politikai cselekvési mintái. In: SORBÁN Angella (szerk.): Szociológiai tanulmányok erdélyi fiatalokról. Akadémiai Kiadó – Scientia Kiadó, Budapest – Kolozsvár, 73–96. PÉTER László 2000 Civil kurázsi – Egyetemisták és civil társadalom Kolozsváron. In: SOMAI József (szerk.): A civil szféra szerepe a közösségfejlesztésben. Alapítvány az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért, Kolozsvár, 109–115. 2002a „Az aranykorszak örökösei?” A politikai szellem fenomenológiája. Tanulmány a romániai átmenetről a kolozsvári BBTE diákjainak politikai kultúrája példáján. WEB 10. sz. 13–26. 2002b Civil kurázsi – Politikai kultúra kutatása a kolozsvári egyetemen, WEB 10. sz. 45– 47.
31
Erdélyi magyar fiatalokkal kapcsolatos kutatások térben és időben: egy áttekintés
PÉTER László – PÁSZTOR Gyöngyi 2003 Kolozsvári diákok: jelen és jövő. Korunk 4 sz. 102–106. PUSZTAI Gabriella – HATOS Adrian (eds.) 2012 Higher Education for Regional Social Cohesion. Hungarian Educational Research Association, Budapest. PUSZTAI Gabriella – HATOS Adrian – CZEGLÉDI Tímea (eds.) 2012 Third Mission of Higher Education in a Cross-Border Region. University of Debrecen – CHERD, Debrecen. SÁROSI Z. 2005 Munkaerőpiaci preferenciák csíkszentdomokosi fiatalok körében. (kézirat) SCHIFIRNEȚ, Constantin 1999 Treizeci de ani de cercetare stiintifica a tineretului, Sociologie românească nr.1 137– 143. SORBÁN Angella (szerk.) 2002 Szociológiai tanulmányok erdélyi fiatalokról. Akadémiai Kiadó – Scientia Kiadó, Budapest – Kolozsvár. SÓLYOM Andrea 2001 A kommunikáció, mint társadalmi integrációs modell erdélyi középiskolás fiatalok körében. In: VERES Valér (szerk.): RODOSZ–tanulmányok. III. Társadalom és humántudományok, Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 61–75. 2002a A BBTE-n tanuló diákok politikai értékorientációi, In: VERES Valér (szerk.): RODOSZ–tanulmányok. III. Társadalom és humántudományok, Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 89–97. 2002b BBTE-n tanuló diákok politikai értékorientációi, In: SZABÓ Ödön (szerk.): Szélrózsa – Tudományos és kulturális évkönyv. RODOSZ – Bihar Megyei Szervezet, Nagyvárad, 183–190. 2003 Esettanulmány ifjúsági csoportkultúrákhoz tartozó székelyudvarhelyi fiatalokról. In: VERES Valér (szerk.): RODOSZ–tanulmányok. III. Társadalom és humántudományok. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 113–145. 2004 Esettanulmány az ifjúsági csoportkultúrákhoz tartozó székelyudvarhelyi fiatalokról. In: SZAPU Magda (szerk.): Ifjúsági „szubkultúrák” Magyarországon és Erdélyben. MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest, 188–237. 2005 Ifjúsági szubkultúrák Székelyudvarhelyen, Új Ifjúsági Szemle 1. sz. 35–51. 2007a Dilemmák a középiskolások és egyetemisták politikához való viszonyának kutatása közben. In: PLUGOR Réka (szerk.): RODOSZ–Konferenciakötet. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 147–150. 2007b Ifjúsági szubkultúrák és csoportfolyamatok Székelyudvarhelyen. In: JAKAB Albert Zsolt – KESZEG Vilmos (szerk).: Csoportok és kultúrák. Tanulmányok szubkultúrákról. (Kriza Könyvek, 29). BBTE-Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék – Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 101–132. 2009a Erdélyi fiatalok politikához való viszonyának kutatása közben felmerülő problémákról. Educatio 4. sz. 519–524.
32
Erdélyi Társadalom – 13. évfolyam 2. szám • Összpont: ifjúság 2009b High school and university student’s political action patterns. Political Studies Forum Vol. 1. No. 1. 41–80. SÓLYOM Andrea 2009c Subculturi ale tinerilor și procese subculturale în Odorheiu Secuiesc. Studiu de caz. Reconect nr. 3, 177–198. 2010a Egyetemisták és középiskolások politikai kultúrája. In: Doktorandus Fórum 2010. Cermi, Iaşi, 71–82. 2010b Székelyudvarhelyi XI-XII. osztályos diákok értékpreferenciái. Reconect, 3 (1): 61–79. 2011a High school and university students’ opinions about politics, Compaso, Vol. 2. No. 1, 173–206. 2011b Politikai kultúra és társadalmi értékek. In: KISS Tamás – BARNA Gergely (szerk.): Erdélyi magyar fiatalok. Összehasonlító elemzés. Nemzeti Kisebbségkutató – Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 261–292. 2012 A diákok politikához való viszonyának életkori sajátosságai. Reconect 4(1): 15–41. 2013a Politikai cselekvési minták középiskolások és egyetemisták körében. Pro Minoritate, 2. sz. 97–128. 2013b Social Distance Perceived by High School Students. In: RUNCAN, Patricia-Luciana – RAŢĂ, Georgeta – IOVU, Mihai-Bogdan (eds.): Applied Social Sciences: Sociology. Cambdridge Scholar Publishing, Newcastle, 301–308. SZABÓ András – BAUER Béla – PILLÓK Péter (szerk.): 2013 MOZAIK2011. Magyar fiatalok a Kárpát-medencében. NCSSZI-Belvedere Kiadó, Budapest – Szeged. SZAPU Magda 2004 Ifjúsági „szubkultúrák” Magyarországon és Erdélyben. MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest. SZARKA László – KÖTÉL Emőke 2008 Határhelyzetek. Külhoni magyar egyetemisták peregrinus stratégiái a 21. sz. elején. Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, Budapest. SZENTANNAI Ágota 2001 A Magyarországon tanult fiatalok karrierkövetése. REGIO 4sz. 113–131. SZÉKELY Tünde 2013 Erdély, Románia (Esettanulmány). In: SZABÓ András – BAUER Béla – PILLÓK Péter (szerk.): MOZAIK2011. Magyar fiatalok a Kárpát-medencében. NCSSZI-Belvedere Kiadó, Budapest – Szeged, 115–126. TORÓ Tibor – SZÉKELY Tünde 2012 Erdélyi ifjúsági jelentés. Integratio Alapítvány, Temesvár. TŐKÉS Gyöngyvér 2010a Digitális egyenlőtlenségek a Maros megyei középiskolások körébe. Reconect 2(2) 96–110. 2010b Internethasználati szokások a Maros megyei középiskolás diákok körében. In: ÁRMEÁN Otília – GAGYI József (szerk.): Új média és kommunikatív magatartás. Scientia Kiadó, Kolozsvár, 201–214. 2010c Digitális egyenlőtlenségek a romániai fiatalok körében. Korunk 11 sz., 50–62.
33
Erdélyi magyar fiatalokkal kapcsolatos kutatások térben és időben: egy áttekintés
TŐKÉS Gyöngyvér 2011 Az erdélyi középiskolások digitális műveltsége és részvétele az új médiakommunikációban. Tőkés Gyöngyvér, Sapientia – EMTE, Médianevelés, Kolozsvár, 2011. (előadás – ld. http:// slideplayer.hu/slide/1991061/#) 2013 Digitális egyenlőtlenségek a romániai fiatalok körében. In: TŐKÉS Gyöngyvér – SÁNTHA Ágota (szerk.): Új média, médiakonvergencia, kulturális változások. 2009. március 27–28. Marosvásárhely. Scientia Kiadó, Kolozsvár, 69–81. VASS Melinda 2008 Itthon vagy külföldön? A külföldi munkavállalás mai gyakorlatának elemzése az oroszhegyi fiatalok körében. In: BODÓ Julianna (szerk.): Változó térség. Szociológiai és antropológiai elemzések. Alutus Kiadó, Csíkszereda. VERES Valér 1994a Egy kutatás előzményei és története. Hitel. Erdélyi Szemle, 5–6 sz. 62. 1994b A romániai magyar ifjúság civil szerveződéseinek, mozgalmi életének fejlettségi szintje. Hitel. Erdélyi Szemle, 5–6 sz., 63–71. 1995 Viata organizaţională a tineretului maghiar din România. WEB 1 40. 1996 A romániai magyar ifjúsági szervezeti szféra. Korunk 5 sz. 102–106. 1998 Pénz vagy tudás? Korunk 9 évf. 6. sz. 26–36. VERES Valér (szerk.) 2000 Nemzeti vagy nemzedéki integráció? Erdélyi középiskolások átalakulásban. Budapest – Kolozsvár, Új mandátum – Limes. VERES Valér 2004 Jövőtervek az erdélyi magyar és román középiskolások körében a társadalmi háttér kontextusában. In: BALÁZS Imre József (szerk.): Ablak a jelenre: Erdélyi középiskolások társadalomképe. Komp-Press – Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 176–196. 2005 Kisebbségi magyar fiatalok jövőtervezése. Korunk XVI. évf. 11. sz. 32–49. 2006 Középosztályosodási tendenciák vizsgálata a marosvásárhelyi Félsziget fesztivál résztvevői körében. WEB 14/15. sz. 35–46. 2007 Tendințe de întărire a clasei de mijloc în rândul tinerilor. In: MITULESCU, Sorin (coord.): Studii în domeniul tineretului. Ed. Didactică şi Pedagogică, R. A., Bucureşti, 32– 46. VERES Valér – MAGYARI Tivadar – CSATA Zsombor 2002 Magyar fiatalok a Partiumban és Belső-Erdélyben az ezredfordulón. MOZAIK2011. Regionális gyorsjelentés a kisebbségben és szórványban élő erdélyi magyar fiatalok helyzetéről és lehetőségeiről. Max Weber TK Alapítvány, Kolozsvár. VERES Valér – SÓLYOM Aandrea 2001: Társadalmi-kulturális integráció szintjei az erdélyi magyar fiatalok körében. In: BODÓ Barna (szerk.): Romániai Magyar Évkönyv, Szórvány Alapítvány – Polis Kiadó, Temesvár, 90–107. VÉN Enikő 2007 A külföldi munkavállalás típusú migráció jelensége a csíkszeredai Sapientia Egyetem diákjai körében. (kézirat)
34
Erdélyi Társadalom – 13. évfolyam 2. szám • Összpont: ifjúság Melléklet – Fiatalokkal kapcsolatos kutatások idővonala (szemelvények 1994–2004)
Forrás: Erdélyi magyar fiatalokkal kapcsolatos kutatások – adatbázis 1990–2014